งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

2 ปณิธา น เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทดลอง ส่งเสริม และ เผยแพร่วิชาการ และเทคโนโลยี การผลิตลำไย ตลอดจนเป็นแหล่งบริการให้ คำปรึกษาแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ นักศึกษา

3 1. การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 2. การวิจัย 3. การพึ่งพาตนเอง พันธกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปลำไย จากข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ของศูนย์และแสวงหาแหล่งทุนวิจัย การบริหารจัดการแผนการผลิตและจัดทำแปลงสาธิต

4 งบประมาณดำเนินการวิจัย ( งบประมาณแผ่นดิน ) ประจำปี 2543-2546 (9)(12) (8)

5 งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ระหว่างปีงบประมาณ 2547 งบประมาณวิจัยและพัฒนาการเกษตร ( ลำไย ) ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2547

6 โครงการผลิตลำไยอินทรีย์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

7 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท งบโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปี 2548

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปีงบประมาณ 2548 1. ฐานข้อมูลเขตการผลิตลำไยที่มีคุณภาพสูงในภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ 2. นโยบายผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดการ ระบบการผลิต ความเป็นไปได้ของการขยายผลของระบบ 3. แนวทางการนำลำไยเข้าสู่ระบบการค้าในตลาดล่วงหน้า

9 4. ระบบการยืดอายุของการเก็บรักษาลำไย 5. เทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ใหม่ 6. ต้นแบบการอบลำไยแบบใช้ปั๊มความร้อน 7. ต้นแบบการอบลำไยแบบใช้เตาไมโครเวฟ 8. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในเชิงการตลาด

10 9. เพิ่มจำนวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยตีพิมพ์ 10. เกษตรกรร่วมโครงการการผลิตลำไยที่ดี 11. เพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตและ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ 12. เกษตรกรผลิตลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการผลิต ที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

11 จำแนกเงินวิจัยปีงบประมาณ 2548 ตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ

12 จำแนกงานวิจัยลำไยปี 2548 ตามหัวข้องานวิจัย

13 งบโครงการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันของประเทศ ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปี 2549 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

14 จำแนกเงินวิจัยปีงบประมาณ 2549 ตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ

15 จำแนกงานวิจัยลำไยปี 2549 ตามหัวข้องานวิจัย

16 แผนงานวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ ระหว่างปีงบประมาณ 2548-2551 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย

17 เทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การรวมกลุ่มเกษตรกร

18 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการผลิตลำไยอย่างเหมาะสม และปลอดภัยจากสารตกค้าง การลดต้นทุนการผลิตลำไยในเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิต ลำไยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อม

19 การศึกษาและพัฒนาลำไยพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสม ในเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยเพื่อรวบรวมพันธุ์ลำไยที่ดีเยี่ยม และ พื้นบ้าน เทคโนโลยีการควบคุมผลผลิตจาก แปลงปลูกที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของตลาดผลสดและแปรรูป การผลิตลำไยเป็นพืชประธาน ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

20 การผลิตกล้าพันธุ์ลำไยโดยวิธีเสียบยอด การจัดทรงพุ่มลำไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การรักษาคุณภาพและยืดอายุ ผลผลิตลำไยสดหลังการเก็บเกี่ยว ผลของการปฎิบัติดูแลรักษา ต้นลำไยต่อคุณภาพและ ผลผลิตลำไย

21 ปัจจัยที่มีผลต่อการรวมกลุ่ม เกษตรกรเพื่อความแข็งแกร่ง ด้านการตลาดผลิตผลลำไย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย ไปใช้ประโยชน์ในด้านเสริม สุขภาพ การพัฒนารูปแบบกรรมวิธีการแปรรูปลำไย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการผลิตลำไย การวิจัยพัฒนามะม่วงเขียวมรกต

22 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google