งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ปณิธาน เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทดลอง ส่งเสริม และ
เผยแพร่วิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตลำไย ตลอดจนเป็นแหล่งบริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และนักศึกษา

3 พันธกิจ 1. การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 2. การวิจัย 3. การพึ่งพาตนเอง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปลำไย จากข้อมูลงานวิจัย 2. การวิจัย สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ของศูนย์และแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 3. การพึ่งพาตนเอง การบริหารจัดการแผนการผลิตและจัดทำแปลงสาธิต

4 งบประมาณดำเนินการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2543-2546
(12) (9) (8) (8)

5 งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ 2547 งบประมาณวิจัยและพัฒนาการเกษตร (ลำไย) ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2547

6 โครงการผลิตลำไยอินทรีย์
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

7 งบโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปี 2548 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปีงบประมาณ 2548 1. ฐานข้อมูลเขตการผลิตลำไยที่มีคุณภาพสูงในภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ 2. นโยบายผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดการ ระบบการผลิต ความเป็นไปได้ของการขยายผลของระบบ 3. แนวทางการนำลำไยเข้าสู่ระบบการค้าในตลาดล่วงหน้า

9 4. ระบบการยืดอายุของการเก็บรักษาลำไย
5. เทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ใหม่ 6. ต้นแบบการอบลำไยแบบใช้ปั๊มความร้อน 7. ต้นแบบการอบลำไยแบบใช้เตาไมโครเวฟ 8. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในเชิงการตลาด

10 9. เพิ่มจำนวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยตีพิมพ์
10. เกษตรกรร่วมโครงการการผลิตลำไยที่ดี 11. เพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตและ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ 12. เกษตรกรผลิตลำไยปลอดสารภายใต้ระบบการผลิต ที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

11 จำแนกเงินวิจัยปีงบประมาณ 2548
ตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ

12 จำแนกงานวิจัยลำไยปี 2548 ตามหัวข้องานวิจัย

13 งบโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ด้านการผลิตและส่งออกลำไย ปี 2549 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

14 จำแนกเงินวิจัยปีงบประมาณ 2549
ตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ

15 จำแนกงานวิจัยลำไยปี 2549 ตามหัวข้องานวิจัย

16 แผนงานวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การรวมกลุ่มเกษตรกร

18 การลดต้นทุนการผลิตลำไยในเชิงอุตสาหกรรม
การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการผลิตลำไยอย่างเหมาะสม และปลอดภัยจากสารตกค้าง การลดต้นทุนการผลิตลำไยในเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตลำไยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อม

19 การวิจัยเพื่อรวบรวมพันธุ์ลำไยที่ดีเยี่ยม และ พื้นบ้าน
การศึกษาและพัฒนาลำไยพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสม ในเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยเพื่อรวบรวมพันธุ์ลำไยที่ดีเยี่ยม และ พื้นบ้าน เทคโนโลยีการควบคุมผลผลิตจากแปลงปลูกที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดผลสดและแปรรูป การผลิตลำไยเป็นพืชประธานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

20 การผลิตกล้าพันธุ์ลำไยโดยวิธีเสียบยอด
การจัดทรงพุ่มลำไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผลของการปฎิบัติดูแลรักษาต้นลำไยต่อคุณภาพและผลผลิตลำไย การรักษาคุณภาพและยืดอายุผลผลิตลำไยสดหลังการเก็บเกี่ยว

21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการผลิตลำไย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไยไปใช้ประโยชน์ในด้านเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบกรรมวิธีการแปรรูปลำไย ปัจจัยที่มีผลต่อการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อความแข็งแกร่งด้านการตลาดผลิตผลลำไย การวิจัยพัฒนามะม่วงเขียวมรกต

22 ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมสัมมนา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google