งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต
8-11 พฤศจิกายน 2554

2 มอบหมายงานวันที่ 11 พ.ย. 2554 ไปค้นคว้าจากเว็บภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแปลสรุปหัวข้อ Operation Strategy ส่งเป็นรายงานภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงที่ช่องส่งงานภาควิชาการจัดการ

3 การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ตลาด Demand Supply ผู้ซื้อ Business ผู้ขาย กำไร = รายรับ-รายจ่าย =P x Q-FC-V x Q ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สินค้า/บริการ แข่งขันได้ ระบบการผลิต Product Quality Cost Delivery การบริหารการผลิต หน้าที่ธุรกิจ ตลาด ผลิต การเงิน ผู้บริหาร บริหาร วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การเลือกเชิงกลยุทธ์ รู้หลักการ ทำได้ การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต รู้เครื่องมือ

4 กลยุทธ์กระบวนการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผู้บริหาร การผลิต
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว ไม่แน่นอน ปานกลาง เปลี่ยนช้า ปานกลาง แน่นอน กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รู้เรา รู้เขา เดิม ใหม่ เป้าหมาย กลยุทธ์ แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย พัฒนา สินค้า เดิม Me-too ตลาด สินค้า/บริการ ขยาย ตลาด ใหม่ นวัตกรรม กลยุทธ์กระบวนการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผู้บริหาร การผลิต ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การเลือกเชิงกลยุทธ์ ตัวแบบ แผนภาพ กายภาพ คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต

5 โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการผลิต
โลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สาม บริการและคลื่นลูกที่สี่ ข่าวสารข้อมูล Lean Agility

6 หน้าที่ผู้บริหารการผลิต
การบริหาร การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม ทำได้ ประสิทธิผล ทำเป็นประสิทธิภาพ การผลิต การแปลงสภาพปัจจัยรับเข้าออกมาเป็นสินค้าและบริการ การบริหารการผลิต การวางแผน ดำเนินการและควบคุมการแปลงสภาพปัจจัยรับเข้า ออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 Global Focus Just-in-Time Shipments Supply Chain Partners
Mass Customization Global Focus Just-in-Time Shipments FUTURE Supply Chain Partners Empowered Employees, Teams, and Lean Production Rapid Product Development

8

9 ทักษะผู้บริหารการผลิต
กระบวนการผลิต หลักการผลิต เครื่องมือการวิเคราะห์

10 การตัดสินใจ เรื่องที่ต้องตัดสินใจ ขอบเขตเนื้อหาวิชานี้
Service and Product design Quality Process and Capacity design Location Layout design Human resource and job design Production Planning Inventory management Scheduling Maintenance Strategic choice Design operative system Planning and control operative system

11

12 Decision Analysis กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก
คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่มีความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือก นำทางเลือกไปปฎิบัติ

13 Schematic Physical mathematical
ตัวแบบจำลอง Schematic Physical mathematical การสร้างตัวแบบ ความสมบูรณ์ นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวแบบสะท้อนปัญหา? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหม ตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบ นำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

14 ตัวแบบจำลอง ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด เพื่อนำไปตัดสินใจ
ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ Arithmatic Physical Schematic diagram

15

16 - What are the Tools? - They are the Models
Model: A structure which has been built purposefully to exhibit features and characteristics of another object. A map is a model of …………………… A toy car is a model of …………………… A movie is a model of …………………… An OM course is a model of …………………… For Improved understanding and communication Easy to use, less expensive Experimentation Analysis of tradeoffs Enable “what if” questions Standardization and organization for analysis Increase understanding of the problem Consistent tool Standardized format Specific objectives Abstraction vs. computability 16

17 สภาพแวดล้อม ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน แน่นอน ปานกลาง ปานกลาง ไม่แน่นอน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

18 Decision making Criteria Under Uncertainty
Maximax criterion choose decision with the maximum of the maximum payoffs Maximin criterion choose decision with the maximum of the minimum payoffs Minimax regret criterion choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative C2 Supp - 6

19 Decisionmaking Under Uncertainty Example
States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี Decision Competitive Conditions Competitive Conditions Expand $ 800,000 $ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300, ,000 ขายกิจการ 320, ,000 C2 Supp - 8

20 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Maximax Solution ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300, Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 9

21 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Maximin Solution ขยาย $500, Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 10

22 Sequential Decision Trees
A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time Decision tree consists of Square nodes - indicating decision points Circles nodes - indicating states of nature Arcs - connecting nodes © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 19

23 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Decision Tree Example $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market growth $225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) Expand (-$800,000) 0.80 6 $700,000 0.20 1 4 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 7 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 20

24 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Evaluations At Nodes Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) ($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) ($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes © 2000by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 21

25 Decision Tree Solution
$1,290,000 $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market growth $225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) $2,540,000 Expand (-$800,000) 0.80 $1,740,000 6 $700,000 0.20 1 4 $1,160,000 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 $1,390,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 $790,000 7 $1,360,000 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 22

26 Decision Matrix Decision Trees
ใช้ได้กับทุกสถานะ ใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

27 มอบหมายงานเก็บคะแนนครั้งที่ 1
ไปค้นหัวข้อ กลยุทธ์กระบวนการผลิต จาก web ภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปความเข้าใจมาเป็นภาษาไทย ตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรม/ธุรกิจ จาก Web ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ ไม่ต้องสรุปมา อ้างอิงที่มาของเว็บด้วย ระบุว่าเป็นกลยุทธ์กระบวนการผลิตชนิดไหน ใส่ชื่อ นามสกุล รหัส ส่งเป็นรายงานที่ช่องส่งงานอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเที่ยง หลังกำหนดหัก 1 คะแนน ไม่ส่งหัก 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google