งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8-11 พฤศจิกายน 2554  ไปค้นคว้าจากเว็บภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแปล สรุปหัวข้อ Operation Strategy ส่งเป็นรายงานภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงที่ช่องส่ง งานภาควิชาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8-11 พฤศจิกายน 2554  ไปค้นคว้าจากเว็บภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแปล สรุปหัวข้อ Operation Strategy ส่งเป็นรายงานภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงที่ช่องส่ง งานภาควิชาการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 8-11 พฤศจิกายน 2554

3  ไปค้นคว้าจากเว็บภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแปล สรุปหัวข้อ Operation Strategy ส่งเป็นรายงานภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงที่ช่องส่ง งานภาควิชาการจัดการ

4 การเมืองเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม ตลาด DemandSupply Business ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า / บริการ หน้าที่ธุรกิจตลาดผลิตการเงิน บริหาร ทำได้ ทำเป็น วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ผู้บริหาร รู้หลักการ รู้กระบวนการ รู้เครื่องมือ การเลือกเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต กำไร = รายรับ - รายจ่าย = P x Q-FC-V x Q การบริหารการผลิต แข่งขันได้ Product Quality Cost Delivery กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต

5 สภาพแวดล้อม สินค้า / บริการ ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ผู้บริหาร การผลิต การเลือกเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต การบริหารการผลิต แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย กลยุทธ์ ระบบการผลิต ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้า แน่นอน ไม่แน่นอน ปานกลาง ตัวแบบ แผนภาพ กายภาพ คณิตศาสตร์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ ตลาด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม Me-too พัฒนา สินค้า ขยาย ตลาด กลยุทธ์กระบวนการผลิต รู้เรารู้เขา เป้าหมาย

6 โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร การผลิต โลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สาม บริการและคลื่นลูกที่สี่ ข่าวสารข้อมูล Lean Agility

7 หน้าที่ผู้บริหารการ ผลิต การผลิต การแปลงสภาพปัจจัยรับเข้าออกมาเป็นสินค้าและบริการ การบริหาร การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม ทำได้ ประสิทธิผล ทำเป็นประสิทธิภาพ การบริหารการผลิต การวางแผน ดำเนินการและควบคุมการแปลงสภาพปัจจัยรับเข้า ออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8 FUTURE Global Focus Just-in-TimeShipments Supply Chain Partners Rapid Product Development Mass Customization Empowered Employees, Teams, and Lean Production

9

10 ทักษะผู้บริหารการ ผลิต กระบวนการผลิต หลักการผลิต เครื่องมือการวิเคราะห์

11 เรื่องที่ต้องตัดสินใจขอบเขตเนื้อหาวิชานี้ 1. Service and Product design 2. Quality 3. Process and Capacity design 4. Location 5. Layout design 6. Human resource and job design 7. Production Planning 8. Inventory management 9. Scheduling 10. Maintenance 1. Strategic choice 2. Design operative system 3. Planning and control operative system

12

13  คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่มี ความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหาประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือกนำทางเลือกไปปฎิบัติ

14 ตัวแบบจำลอง SchematicPhysicalmathematical การสร้างตัวแบบความสมบูรณ์นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นตัวแบบสะท้อนปัญหา ? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหมตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบนำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

15  ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด  เพื่อนำไปตัดสินใจ  ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ Arithmatic Physical Schematic diagram

16

17 16 - What are the Tools? - They are the Models u Model: A structure which has been built purposefully to exhibit features and characteristics of another object. –A map is a model of …………………… –A toy car is a model of …………………… –A movie is a model of …………………… –An OM course is a model of …………………… u For –Improved understanding and communication »Easy to use, less expensive –Experimentation »Analysis of tradeoffs »Enable “what if” questions –Standardization and organization for analysis »Increase understanding of the problem »Consistent tool »Standardized format »Specific objectives u Abstraction vs. computability

18 ไม่ซับซ้อนซับซ้อน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง แน่นอนปานกลาง ปานกลางไม่แน่นอน สภาพแวดล้อม

19 C2 Supp - 6  Maximax criterion choose decision with the maximum of the maximum payoffs  Maximin criterion choose decision with the maximum of the minimum payoffs  Minimax regret criterion choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative

20 C2 Supp - 8 Expand$ 800,000$ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000-150,000 ขายกิจการ 320,000320,000 States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี DecisionCompetitive Conditions Competitive Conditions

21 C2 Supp - 9 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000 -- Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร

22 C2 Supp - 10 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e ขยาย $500,000 -- Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย

23 C2 Supp - 19 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e  A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time  Decision tree consists of Square nodes - indicating decision points Circles nodes - indicating states of nature Arcs - connecting nodes

24 C2 Supp - 20 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) 0.20 0.60

25 C2 Supp - 21 © 2000by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) + 0.20($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) + 0.70($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes

26 C2 Supp - 22 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) $1,160,000 $1,360,000 $790,000 $1,390,000 $1,740,000 $2,540,000 Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) $1,290,000 0.20 0.60

27 Decision MatrixDecision Trees ใช้ได้กับทุกสถานะใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

28 ไปค้นหัวข้อ 1. กลยุทธ์กระบวนการผลิต จาก web ภาษาอังกฤษ พร้อมสรุปความเข้าใจมาเป็นภาษาไทย 2. ตัวอย่างกระบวนการผลิต 1 อุตสาหกรรม / ธุรกิจ จาก Web ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ ไม่ต้องสรุป มา 3. อ้างอิงที่มาของเว็บด้วย 4. ระบุว่าเป็นกลยุทธ์กระบวนการผลิตชนิดไหน 5. ใส่ชื่อ นามสกุล รหัส 6. ส่งเป็นรายงานที่ช่องส่งงานอาจารย์ที่ภาควิชาการ จัดการ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ก่อน เที่ยง หลังกำหนดหัก 1 คะแนน ไม่ส่งหัก 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt 8-11 พฤศจิกายน 2554  ไปค้นคว้าจากเว็บภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแปล สรุปหัวข้อ Operation Strategy ส่งเป็นรายงานภายในวันจันทร์ก่อนเที่ยงที่ช่องส่ง งานภาควิชาการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google