งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 กระบวนการวางแผน ฟาร์ม 3.2 การผลิตและต้นทุนการผลิต ของสินค้าเกษตร 3.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของฟาร์ม 1. อารี วิบูลย์พงศ์. 2535. เศรษฐศาสตร์สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 กระบวนการวางแผน ฟาร์ม 3.2 การผลิตและต้นทุนการผลิต ของสินค้าเกษตร 3.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของฟาร์ม 1. อารี วิบูลย์พงศ์. 2535. เศรษฐศาสตร์สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 กระบวนการวางแผน ฟาร์ม 3.2 การผลิตและต้นทุนการผลิต ของสินค้าเกษตร 3.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของฟาร์ม 1. อารี วิบูลย์พงศ์. 2535. เศรษฐศาสตร์สำหรับ นักเกษตร : หลักและวิธีการ บทที่ 4-8 2. นราทิพย์ ชุติวงศ์. 2543. หลักเศรษฐศาสตร์ 1: จุลเศรษฐศาสตร์. 3. หลักการจัดการฟาร์ม โดย.......... หนังสือ / เอกสารอ่าน ประกอบ บทที่ 3 การผลิตและการวางแผน ฟาร์ม

2 3.1 กระบวนการ วางแผนฟาร์ม

3 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจที่มีผลต่อกำไรของธุรกิจ ฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงภัย กระบวนการ ตัดสินใจ : ผลิต ซื้อ / ขายฯ เกษตรกร / ผู้จัดการฟาร์ม ผลิตสินค้า เกษตร ปัจจัยการผลิตทาง การเกษตร รายได้ / กำไร ของฟาร์ม กระบวนการวางแผน ฟาร์ม

4 1. จะผลิตอะไร  จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มี ผลิตอะไรบ้าง พืชอะไร สัตว์อะไร 2. จะผลิตอย่างไร  วิธีการผลิต / เทคโนโลยี ที่จะใช้ 3. จะผลิตมากน้อยเท่าไร  จะจัดสรร ปัจจัยการผลิตที่มี หรือที่สามารถหาได้ ไปใช้ ผลิตผลผลิตแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด 4. ควรซื้อ / หา ปัจจัยการผลิต เมื่อไร ที่ไหน 5. จะขายผลผลิตเมื่อไร ที่ไหน 6. จะเปลี่ยนแปลงระดับการผลิต และ ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไร เมื่อ สภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ไป ปัญหาที่ผู้จัดการฟาร์มต้อง ตัดสินใจ

5 1. กำหนดเป้าหมายของฟาร์ม : อาจมี หลายเป้าหมาย 2. รู้และเข้าใจในปัญหาของฟาร์ม 3. หาข้อมูลเพื่อวางแผน ตัดสินใจ 4. พิจารณาทางเลือก 5. ตัดสินใจ 6. ลงมือปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ 7. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 8. ประเมินการตัดสินใจ ขั้นตอนในการวางแผนจัดการ ฟาร์ม

6 1. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้อง ตัดสินใจ : เท่า ไม่เท่า 2. ความถี่ของปัญหา ที่ต้องตัดสินใจ : บ่อย ไม่บ่อย 3. ความเร่งด่วนของปัญหา ที่ต้อง ตัดสินใจ 4. ความยืดหยุ่นของปัญหา ที่ต้อง ตัดสินใจ 5. โอกาสหรือทางเลือกในการ ตัดสินใจสำหรับปัญหาหนึ่งๆ : ทาง เดียว หลายทาง ลักษณะของปัญหาที่ต้องตัดสินใจมี หลายลักษณะ ลักษณะของปัญหาที่ต้อง ตัดสินใจ

7 เป้าหมายฟาร์ม : เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้ผลิต / ผู้จัดการฟาร์มกำหนดไว้ แล้วยินดีที่ จะทำงานและใช้ความพยายามที่จะ ให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ตั้งเอาไว้ การตั้งเป้าหมายฟาร์ม

8 1. เป้าหมายต้องชัดเจน 2. เป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่กำหนดได้และมี ความเป็นไปได้ 3. เป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องการความพยายาม 4. เป้าหมาย ต้องมีวันครบกำหนดชัดเจน 5. เป้าหมาย ต้องวัดได้ 6. เป้าหมายบางอย่างสามารถทำได้ง่าย กว่า  ควรทำเป้าหมายที่ง่ายให้ได้ก่อน เพื่อสร้างกำลังใจ 7. เป้าหมาย ควรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ 8. บางเป้าหมายอาจไม่สามารถบรรลุได้  สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้  นำไปสู่การ ตั้งเป้าหมายและปฏิบัติใหม่ คุณลักษณะของเป้าหมาย ฟาร์ม

9 1. ขั้นสะสมความคิด หาเวลาตั้งเป้าหมาย และวางเป้าหมาย 2. ประเมินงานที่ได้ทำมาในอดีต ตรวจสอบเป้าหมาย 3. พิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4. จัดทำรายการใหม่ กำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น ปานกลาง และยาว  เช็คว่า เสริมกัน ขัดแย้งกัน หรืออิสระต่อกัน 5. ปรึกษา หาข้อตกลง และสรุป ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย ฟาร์ม

10 1. หลัก / ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต : กฎว่าด้วยผล ลดน้อยถอยลง หลักผลตอบแทนเพิ่มเท่ากัน ค่าเสีย โอกาส การใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน 2. บัญชีฟาร์ม : งบดุล งบกระแสรายวัน ( รายรับ - รายจ่าย ) งบกำไรขาดทุน 3. งบประมาณฟาร์ม : งบประมาณ ทั้งหมด งบประมาณบางส่วน 4. การวิเคราะห์โครงการ เครื่องมือในการวางแผน จัดการ และประเมินผลการดำเนินงาน ฟาร์ม


ดาวน์โหลด ppt 3.1 กระบวนการวางแผน ฟาร์ม 3.2 การผลิตและต้นทุนการผลิต ของสินค้าเกษตร 3.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของฟาร์ม 1. อารี วิบูลย์พงศ์. 2535. เศรษฐศาสตร์สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google