งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IMPACT THIRD MOLAR. Etiology 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory 4.Systemic theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IMPACT THIRD MOLAR. Etiology 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory 4.Systemic theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IMPACT THIRD MOLAR

2 Etiology 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory 4.Systemic theory

3 Indication

4 Pericoronitis

5 Periodontitis

6 Caries

7 Resorption

8 Cyst

9 Osteoradionecrosis

10 Pain

11 Prosthodontic

12 Crowding

13 Mandibular fracture

14 Contraindication 1. คนแก่ที่ฟันคุดฝังอยู่ในกระดูกลึกๆโดยไม่มีอาการ หรือพยาธิสภาพ 2. สุขภาพร่างกายของคนไข้ไม่ดี ไม่พร้อมจะผ่าตัด 3. มีความจำเป็นต้องใช้ฟันซี่นี้เป็น abutment ในกรณี ที่ต้องถอน second molar 4. กรณีที่ฟันคุดอยู่ติดกับอวัยวะสำคัญ เช่น maxillary sinus,inferior alveolar nerve แล้วไม่มีอาการ 5. เมื่อผู้ป่วยไม่ต้องการถอน 6. เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ฟันซี่นี้ transplant แทนฟัน ที่ถูกถอนหรือเพื่อปิด OAC

15 Use of third molar transplantation for closure of oroantral communication after tooth extraction : A report of 2 cases

16 Patient 1 # 26 ร ากจุ่มอยู่ ใน maxillary sinus

17 Patient 1 # 26 # 28

18 Patient 2 # 27 ร ากจุ่มอยู่ใน maxillary sinus

19 Patient 2 # 27 # 48

20 Result Patient 1 Patient 2

21 Surgical anatomy

22 Mandible

23

24 Maxilla

25

26 Classification of mandibular, 3 rd

27 แบ่งตามช่องว่างระหว่างด้าน distal ของ second molar กับ ramus

28

29 แบ่งตามความลึกของฟันคุดเทียบกับระดับฟัน second molar

30

31 แบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่าง แกนตามยาวของฟันคุดกับแกน ตามยาวของ second molar

32

33 แบ่งตาม state of eruption 1.Eruption 2.Partial eruption 3.Unerupted

34 Classification of maxillary,3 rd

35 แบ่งตามความลึกของฟันคุดเทียบกับ second molar

36 แบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่าง แกนตามยาวของฟันคุดกับแกน ตามยาวของ second molar

37

38 - ก ารเปิด flap - ก- ก ารกรอกระดูก - ก- ก ารตัดแบ่งฟันและ เอาฟันคุดออก - ก- ก ารทำความสะอาด แผล - ก- ก ารเย็บแผล Surgical technique

39 การเปิด flap

40 การเปิด flap ฟันคุดล่าง

41 การเปิด flap ฟัน คุดบน

42 การกรอกระดูก การตัดแบ่งฟันและเอาฟัน คุดออก

43 Mesioangular

44 Mesioangular

45 Distoangular

46 Horizontal

47 Vertical

48 Maxillary, 3rd

49 การทำความ สะอาดแผล - เอา dental sac หรือ granulation tissue ออกให้หมด - ตะไบส่วนที่แหลมคมของกระดูกให้มน - ล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้วดูดออกให้ หมด - ให้คนไข้กัดผ้า gauze แน่นๆเลือดจะ ออกเล็กน้อยซึ่งเป็นสภาพปกติ

50 Suturing เย็บปิดแบบ ปฐมภูมิ เย็บปิดแบบทุติย ภูมิ เย็บปิดบริเวณ IDP

51 Complication of operation 1. เลือดออกมาก 2. รากหัก 3. เกิดอันตรายต่อ second molar 4. กระดูกเบ้าฟันแตก 5.Maxillary tuberosity แตก 6. ขากรรไกรล่างหัก

52 Complication of operation เกิดอันตรายต่อ inferior alveolar nerve แ ละ lingual nerve

53 รากหักทะลุ maxillary sinus เกิดเป็น OAC (oroantral communication)

54 Buccal flap

55 Repair of oroantral communication in third molar region by palatal rotation flap

56 Result

57 Complication of post- operation 1. เลือดออกมาก 2. มีอาการ บวม 3. มีการติดเชื้อ 4.Dry socket (alveolar osteitis ) 5.Pyogenic granuloma 6.Trismus

58 Special thanks อ. ทพ. ว ุฒินันท์ จ ตุพศ


ดาวน์โหลด ppt IMPACT THIRD MOLAR. Etiology 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory 4.Systemic theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google