งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ระดับกิจการ Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ระดับกิจการ Corporate Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ระดับกิจการ Corporate Strategy
26 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 การเปลี่ยนแปลง ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์
การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources S Value Environment O ระดับสูง Who are you? Purpose inspiration Objective กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป What business we want to be in? What to become ? Strengths Challenges Opportunities Scenarios OS strategy

4 มอบหมายงานครั้งต่อไป
ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 4 เรื่อง Corporate strategy ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 28 มิถุนายน ก่อน 12.00น. งานกลุ่ม ไปศึกษาและจัดทำกลยุทธ์ระดับองค์กรของกลุ่มส่งวันที่ 27 มิถุนายน ก่อน น.ทางอีเมล์และเป็นเอกสาร การส่งงาน ส่งไม่ตรง ที่กำหนด ไม่ระบุรหัสและไม่ส่งไฟล์แนบจะไม่มีการเตือนอีกและไม่มีคะแนนให้

5 Four Types of Strategies
Threats Opportunities Weaknesses Strengths (TOWS) WT Strategies ST WO SO

6 โอกาส ข้อจำกัด จุดแข็ง รุก ปรับตัว จุดอ่อน ปรับตัว ตั้งรับ

7 TOWS Matrix WT Strategies ST Strategies Threats-T WO Strategies
Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

8 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PEST analysis
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ +/- เทคโนโลยีชีวภาพ + / - การเมือง การค้าเสรี + / - นโยบาย SMEs ของรัฐบาล + เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน การจ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยน สังคม โครงสร้างประชาการ คุณภาพชีวิต Life style

9 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (รู้เรา)
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา + /- พื้นที่สูง + /- ทรัพยากรธรรมชาติ + / - พื้นที่ชายแดน + คนที่มีไมตรีจิต +

10 Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดการค้าเสรี คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม SWOT analysis

11 Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดการค้าเสรี คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม TOWS matrix O/S Aggressive อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/S Diversified สร้างพันธมิตรการค้า พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี O/W Turnaround อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/W Defensive ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

12 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

13 การคิดเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทั่วไป Resources PESTLE S/W O/T ระดับสูง
Resources S Value Environment O Can do Business to be in Might do สภาพแวดล้อมทั่วไป Who are you? Purpose inspiration Objective TOWS OS TS Resources S/W PESTLE O/T OW TW Who are you? Mission Where to go? What to become ? Vision ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร Portfolio Directional Parenting BCG GE matrix 9 Cells Ansoff

14 Corporate Strategies A corporate strategy is a set of specific plans of action that an organization must implement in order to achieve its goals and objectives in pursuit of attaining its overall corporate mission. 

15 Corporate Level Strategy
What businesses are we in? What businesses should we be in? Four areas of focus Diversification management (acquisitions and divestitures) Synergy between units Investment priorities Business level strategy approval (but not crafting)

16 Three Dimensions of Corporate Strategy
Business Diversification - Horizontal expansion Vertical Integration - forward or backward expansion Geographic Scope - geographic and/or global expansion Corporate Strategy 16

17 2. Corporate Level Strategies
Concentration GROWTH Vertical Integration Diversification CORPORATE LEVEL STRATEGIES STABILITY Turnaround Divestiture RETRENCHMENT Bankruptcy Liquidation

18 Corporate-Level Strategies
Valuable strengths Concentric Diversification (Economies of Scope) Corporate growth strategies Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate stability strategies Firm Status Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Critical weaknesses Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Environmental Status 18

19 Life-Cycle Portfolio Matrix SBUs Competitive Position
Strong Average Weak Introduction Growth Life-Cycle Stages Early Maturity Late Maturity Decline

20 Corporate growth strategies
Horizontal Integration Vertical Integration Forward or Backward Corporate Growth Concentration Diversification Related or Unrelated International Global or Multi-domestic 20

21 Business-Level Strategies For Growth
Product/Service Existing New Market Penetration Strategy Product Development Strategy Existing Domain (i.e., Industry Market Market Development Strategy Diversification Strategy New

22 Implementation of growth strategies
Options Pros Cons Mergers & Acquisitions Quick to obtain proven expertise & market positions Bypass barriers to entry Increase market power Economies of scale Takeover premium Excessive borrowing Integration difficulties Overestimate synergy Possible antitrust problems Strategic Alliances & Partnerships Quick entry to a market Less capital investment Allow risk sharing Combine strengths & capabilities of two companies Potential conflicts in cultures and management personalities No full management control Internal Development Capture all the value created Encourage innovation Full management control Can take a long time High development costs with uncertain outcomes Lack of needed technical expertise and know-how 22

23 Vision A vision statement is sometimes called a picture of your company in the future but it’s so much more than that. Your vision statement is your inspiration, the framework for all your strategic planning.

24 deals with three key issues facing the corporation as a whole:
Corporate Strategy deals with three key issues facing the corporation as a whole: Directional Strategy The firm’s overall orientation toward growth, stability, or retrenchment. Portfolio Strategy The industries or markets in which the firm competes through its products and business units. Parenting Strategy The manner in which management coordinates activities and transfers resources and cultivates capabilities among product lines and business units. 24 24

25 Directional Strategy(1/3)
What are directional strategy? A corporation’s directional strategy is composed of three general orientations toward growth (sometimes called grand strategies): Stability Pause No change Profit Growth Concentration vertical growth horizontal growth Diversification concentric conglomerate Retrenchment Turnaround Captive Company Sell out/Divestment Bankruptcy/Liquidation 25 25

26 Directional Strategy(2/3)
What are growth strategies? Basic concentration strategies Vertical Growth. Horizontal Growth. Why use diversification strategies? Concentric (Related) Diversification. Conglomerate (Unrelated) Diversification. 26 26

27 Directional Strategy(3/3)
What are stability strategies? Stability Strategy can be very useful in the short run but can be dangerous if followed for too. Some of the more popular of these strategies are the pause strategy the no change strategy the profit strategy What are retrenchment strategies? Retrenchment Strategy Management may pursue retrenchment strategies when the company has a weak competitive position in some or all of its product line resulting in poor performance. Some of more popular of these strategies are turnaround strategy captive company strategy selling out divestment strategy Bankruptcy strategy liquidation strategy 27 27

28 Corporate Strategies Penetration Acquisition New Products
Vertical Integration Horizontal Integration Strategic Alliance Divestment Strategic direction varies from one company to another

29 Portfolio Analysis(1/3)
Why use the Boston consulting group (BCG) growth-share matrix The growth-share matrix is categorized into one of four types for the purpose of funding decisions: Question marks Stars Cash cows Dogs 29 29

30 Portfolio Analysis(2/3)
Why use the General Electric (GE) business screen? The GE Business Screen Includes nine cells based on Long-term industry attractiveness Business strength & competitive position 30 30

31 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix
Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 31

32 Portfolio Analysis(3/3)
What are the advantages & limitations of portfolio analysis? Portfolio offers certain advantages: It encourages top management to evaluate each of the corporation’s businesses individually and to set objectives and allocate resources for each. It stimulates the use of externally oriented data to supplement management’s judgment. It raises the issue of cash flow availability for use in expansion and growth. Its graphic depiction facilitates communication. Portfolio have some very real limitations: It is not easy to define market segments. It suggests the use of standard strategies that can miss opportunities or be impractical. It provides an illusion of scientific rigor when in reality positions are based on subjective judgments. Its value-laden terms like “cash cow” and “dog” can lead to self-fulfilling prophecies. It is not always clear what makes an industry attractive or what stage a product is at in its life cycle. Naively following the prescriptions of a portfolio model may actually reduce corporate profits if they are used inappropriately. 32 32

33 Corporate Parenting What are the corporate parenting?
views the corporation in terms of resources and capabilities that can be used to build business unit value as well as generate synergies across business units How is a corporate parenting strategy developed? Campbell, Goold, and Alexander recommend that the search for an appropriate corporate strategy should involve three analytical steps: Examine each business unit (or target firm in the case of acquisition) in terms of its strategic factors. Examine each business unit (or target firm) in terms of areas in which performance can be improved. Analyze how well the parent corporation fits with the business unit (or target firm) 33 33


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ระดับกิจการ Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google