งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นั่งเรียงตามลำดับที่ 65 4 3 2 1 42 11 10 9 8 7 1817 16 15 14 13 2423 22 21 20 19 3029 28 27 26 25 3635 34 33 32 31 41 40 39 38 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นั่งเรียงตามลำดับที่ 65 4 3 2 1 42 11 10 9 8 7 1817 16 15 14 13 2423 22 21 20 19 3029 28 27 26 25 3635 34 33 32 31 41 40 39 38 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นั่งเรียงตามลำดับที่ 65 4 3 2 1 42 11 10 9 8 7 1817 16 15 14 13 2423 22 21 20 19 3029 28 27 26 25 3635 34 33 32 31 41 40 39 38 37

2 Strategic management MBA Nation University ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

3 ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่าง ตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่อง ยุทธศาสตร์ ทำอย่าง ตะวันตก @ copyright chaiyot suntivong BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา www.ba.cmu.ac.th/chaiyotwww.ba.cmu.ac.th/chaiyot E-mail : csuntivong@gmail.com ผมเป็นนัก ภาวนา ชอบเรื่องธรรมะ ศึกษาเรื่องรู้ใจ ใจรู้

4 เอกสารบรรยาย การศึกษา ไทย มาตรฐาน คุณภาพ ระบบการเรียนการ สอน

5 @ copyright chaiyot suntivong เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ รู้ เปลี่ยนความรู้สึก หลง ติดกับความรู้สึก การจัดการความรู้หรือความหลง

6 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

7 นักเรียน นักศึกษา สุ จิ ปุ ลิ มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ทำ แบบวัยรุ่น ถาม แบบเด็ก คิด แบบเด็ก Scenario Building Listening to the future Strategic Implementation Strategic Question Strategic Thinking

8 เก่งดีมีสุข คุณสมบัติของบัณฑิต

9 การคาดหวัง ผู้เรียน ผู้สอน

10 รู้ กับ หลง ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Why we Exist? Purpose Core Value ปัญญา กับ ตัณหา ศรัทธา กับ งมงายระดับของคน บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!!

11 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว 10 คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project 25 คะแนน คะแนนสอบไล่ 30 คะแนน

12 มองโลกตามความ เป็นจริง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รัฐบาล Good governance ลูกค้า Value proposition สภาพแวดล้อม Sustainable Development สังคม Corporate Social Responsibility ชุมชน Social Enterprise พนักงาน คุณธรรม Suppliers จริยธรรม สัมมาทิฏฐิ Right View สัมมาสังกัปปะ Right think สัมมาอาชีวะ Do right things สัมมากัมมันตะ Do things right สัมมาวายามะ Continuous Improvement สัมมาวาจา Communication PR สัมมาสติ Mindfulness สัมมาสมาธิ Concentration จิต ใจ

13 มาคุยเรื่องเรือกัน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการการตลาดการผลิตการเงิน HR เศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ ผู้นำ กลยุทธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การวิจัย องค์การ การจัดการ Quantitative Analysis Cross culture Introduction to Business ผู้ขาย โลกธุรกิจ ผู้ซิ้อ จริยธรรม การสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจในอาเซียน

14 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

15 หัวข้อวันนี้ แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกล ยุทธ์ โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต

16 การแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน เริ่มทำ

17 มอบหมายงาน ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic thinking Strategic Planning กลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Strategy แนวคิด Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business Model


ดาวน์โหลด ppt นั่งเรียงตามลำดับที่ 65 4 3 2 1 42 11 10 9 8 7 1817 16 15 14 13 2423 22 21 20 19 3029 28 27 26 25 3635 34 33 32 31 41 40 39 38 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google