งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา
การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดสินค้าเกษตร การแข่งขันไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมเชิงกลยุทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ความล้มเหลวของตลาดและนโยบายของรัฐ ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

2 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
โครงสร้างตลาด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ผูกขาดสมบูรณ์ กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ผู้ผลิตน้อยราย : สินค้าเหมือนกัน สินค้าต่างกัน ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

3 การแข่งขันสมบูรณ์ใน ตลาดสินค้าเกษตร
ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

4 การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดสินค้าเกษตร
ความหมายของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ การตัดสินใจของฟาร์ม ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 20

5 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ขายมากราย : การซื้อขายแต่ละรายมีจำนวนน้อยเมื่อ ผู้ซื้อมากราย ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 5

6 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ สินค้ามีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกัน สินค้าสามารถโยกย้ายได้สะดวก มีความรอบรู้ในสภาพการณ์ของอย่างสมบูรณ์ ** หาไม่ได้ในความเป็นจริง ที่ใกล้เคียง เช่น ข้าว ข้าวโพด ม้นสำปะหลัง เป็นต้น ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 6

7 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ด้วยลักษณะของตลาด ดังนั้น ตลาดแข่งขัน สมบูรณ์ เป็น ราคานำ (price takers). หรือ ราคาตลาดเป็นตัวกำหนด Price takers ธุรกิจ/ฟาร์มไม่สามารถกำหนดราคาขึ้นเอง ราคาถูกกำหนดโดยตลาด ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 7

8 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ผลตอบแทนและกำไร เป้าหมาย เพื่อ กำไรสูงสุด ต้นทุนทั้งหมด คือ ต้นทุนทั้งหมด ซึ่งนับ รวม กำไรปกติแล้ว ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 9

9 Demand, Price, and Revenue in Perfect Competition
Sidney’s demand and marginal revenue Sweater market Sidney’s total revenue TR Sidney’s demand curve 50 50 Price (dollars per sweater) S Price (dollars per sweater) Total revenue (dollar per day) D Market demand curve MR a 25 Instructor Notes: 1) The third graph shows Sidney's total revenue curve (TR). 2) Point a corresponds to the second row of the table shown earlier. 25 225 Quantity (thousands of sweaters per day) Quantity (sweaters per day) Quantity (sweaters per day) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 19

10 การตัดสินใจของธุรกิจ/ฟาร์ม
ระยะสั้น (Short-run ) ผู้ผลิตมีกำไรสูงสุด หรือขายทุนต่ำสุด ระยะยาว (Long-run ) ผู้ผลิต/ฟาร์มมีการปรับตัว มีเพียงกำไรปกติ ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 22

11 การสร้างอุปทานในระยะสั้น
MC 20 Break-even point AVC ATC A Price and cost (dollars per hour) 14 D1 B 12 D2 C 10 D3 D Instructor Notes: 1) In this related graph, economic profit is maximized when marginal cost (MC) equals marginal revenue (MR). 2) The price is determined by the demand curve (D) and is $14. 3) Economic profit, the blue rectangle, is $12--the profit per haircut ($4) multiplied by 3 haircuts. 7 D4 Shut-down point 3.8 4.2 3.5 Quantity (haircuts per hour) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 45

12 Plant Size and Long-Run Equilibrium
Short-run profit maximizing point 40 MC0 LRAC SRAC0 MC1 SRAC1 Price (dollars per sweater) 25 MR0 MR1 20 m Long-run competitive equilibrium Instructor Notes: 1) In long-run equilibrium, a firm operates with the plant size that minimizes its average cost. 2) Here, Swanky operates the plant with short-run MC1 and short-run average cost SRAC1. 3) Swanky is also on its long-run average cost curve LRAC and produces at point m. 4) Its output is 8 sweaters a day, and its average total cost equals the price of a sweater--$20. 14 Quantity (sweaters per day) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 84

13 การแข่งขันไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมเชิงกลยุทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

14 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดผูกขาดแท้จริง มีผู้ผลิต ผู้ขายรายเดียว เรียกว่าผู้ผูกขาด (monopolist) สินค้ามีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใคร ไม่สามารถหาสินค้าอื่นๆ มาแทนได้อย่างใกล้เคียง ผู้ผลิตสามารถกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้ ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

15 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดผูกขาดแท้จริง สาเหตุของการผูกขาด ผู้ผลิตร่วมตัวกัน ยุบเป็นบริษัทเดียว รัฐบาลออกกฎหมายให้ผูกขาด หรือควบคุม ขนาดกิจการต้องใหญ่มากจึงจะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำได้ เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่สำคัญผู้เดียว จดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

16 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดผูกขาดแท้จริง Monopoly Profit MC 20 D MR ATC Profit = $12 ($4 x 3 units) Price and cost (dollars per hour) 14 Economic profit $12 10 Instructor Notes: 1) In this related graph, economic profit is maximized when marginal cost (MC) equals marginal revenue (MR). 2) The price is determined by the demand curve (D) and is $14. 3) Economic profit, the blue rectangle, is $12--the profit per haircut ($4) multiplied by 3 haircuts. Quantity (haircuts per hour) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 45

17 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ตลาดผูกขาดแท้จริง Loss Minimization ATC MC 20 D MR loss = $3 ($1 x 3 units) Loss $ 3 15 Price and cost (dollars per hour) 14 Quantity (haircuts per hour) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 45

18 การผูกขาดโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม
ตลาดผูกขาดแท้จริง การผูกขาดโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม MC 20 D=AR=P MR ATC Price and cost (dollars per hour) 14 10 Instructor Notes: 1) In this related graph, economic profit is maximized when marginal cost (MC) equals marginal revenue (MR). 2) The price is determined by the demand curve (D) and is $14. 3) Economic profit, the blue rectangle, is $12--the profit per haircut ($4) multiplied by 3 haircuts. Quantity (haircuts per hour) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 45

19 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
** ในตลาดผูกขาด ราคาสินค้าจะสูงกว่า MC เสมอ ไม่ว่าผู้ผลิตจะมีกำไรสูงสุดหรือขาดทุนต่ำสุด นำมาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ โดยน้อยกว่าที่ผู้บริโภคต้องการ การจัดสรรจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ ราคาเท่ากับ MC ** ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

20 ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเปลี่ยนราคาและจำนวนผลผลิตจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคู่แข่งขันและมักจะมีการกระทำโต้ตอบ ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

21 The Kinked Demand Curve Model
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย The Kinked Demand Curve Model MC1 MC0 a Price and cost (dollars) P Instructor Notes: 1) The marginal cost curve passes through the break in the marginal revenue curve. 2) Marginal cost changes inside the range ab leave the price and quantity unchanged. MR b D Q Quantity ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 35

22 การแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย การแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา หากลดราคา ผู้อื่นจะลดราคาตาม จะไม่เพิ่มราคาสินค้า แต่ใช้การเลียนแบบสินค้า ใช้การโฆษณาสินค้า *** แข่งขันโดยไม่ใช้ราคา*** ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

23 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ลักษณะหลายประการเหมือนตลาดแข่งขันแท้จริง จำนวนผู้ขายมากราย ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตใหม่ ไม่มีการรวมหัวกันระหว่างผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลักษณะที่ต่างจากตลาดแข่งขันแท้จริง สินค้าแต่ละคนแตกต่างกัน ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

24 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
MC 20 D MR ATC 16 Price and cost (dollars per hour) 10 Instructor Notes: 1) In this related graph, economic profit is maximized when marginal cost (MC) equals marginal revenue (MR). 2) The price is determined by the demand curve (D) and is $14. 3) Economic profit, the blue rectangle, is $12--the profit per haircut ($4) multiplied by 3 haircuts. Quantity (haircuts per hour) ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 45

25 ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ดุลยภาพ ระยะสั้น มีกำไรเกินปกติ ระยะยาวมีเพียงกำไรปกติ ที่มา: Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google