งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการ กำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  การแข่งขันไม่สมบูรณ์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการ กำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  การแข่งขันไม่สมบูรณ์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการ กำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  การแข่งขันไม่สมบูรณ์และ พฤติกรรมเชิงกลยุทธิ์ใน อุตสาหกรรมอาหาร  ความล้มเหลวของตลาดและ นโยบายของรัฐ

2 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน โครงสร้างตลาด  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ผูกขาดสมบูรณ์ กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ผู้ผลิตน้อยราย : – สินค้าเหมือนกัน – สินค้าต่างกัน

3 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การแข่งขันสมบูรณ์ใน ตลาดสินค้าเกษตร

4 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  ความหมายของตลาด แข่งขันสมบูรณ์  การกำหนดราคาและ ผลผลิตในตลาดแข่งขัน สมบูรณ์  การตัดสินใจของฟาร์ม

5 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลักษณะตลาดแข่งขัน สมบูรณ์ ผู้ขายมากราย : การซื้อขาย แต่ละรายมีจำนวนน้อยเมื่อ ผู้ซื้อมากราย ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ ตลาด

6 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ สินค้ามีลักษณะและคุณภาพ ใกล้เคียงกัน สินค้าสามารถโยกย้ายได้ สะดวก มีความรอบรู้ในสภาพการณ์ ของอย่างสมบูรณ์ ** หาไม่ได้ในความเป็นจริง ที่ใกล้เคียง เช่น ข้าว ข้าวโพด ม้นสำปะหลัง เป็นต้น

7 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ด้วยลักษณะของตลาด ดังนั้น ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เป็น ราคานำ (price takers). หรือ ราคาตลาดเป็น ตัวกำหนด Price takers ธุรกิจ / ฟาร์มไม่สามารถ กำหนดราคาขึ้นเอง ราคาถูก กำหนดโดยตลาด

8 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ผลตอบแทนและกำไร เป้าหมาย เพื่อ กำไรสูงสุด ต้นทุนทั้งหมด คือ ต้นทุน ทั้งหมด ซึ่งนับรวม กำไร ปกติแล้ว

9 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน TR D S Demand, Price, and Revenue in Perfect Competition Quantity (thousands of sweaters per day) Quantity (sweaters per day) Price (dollars per sweater) Total revenue (dollar per day) 0 9 20 0 10 20 0 9 20 25 50 25225 50 MR a Market demand curve Sweater market Sidney’s demand and marginal revenue Sidney’s total revenue Sidney’s demand curve

10 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การตัดสินใจของ ธุรกิจ / ฟาร์ม ระยะสั้น (Short-run ) ผู้ผลิตมีกำไรสูงสุด หรือขาย ทุนต่ำสุด ระยะยาว (Long-run ) ผู้ผลิต / ฟาร์มมีการปรับตัว มี เพียงกำไรปกติ

11 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การสร้างอุปทานในระยะสั้น Quantity (haircuts per hour) 3.5 MC 012 34 5 10 14 20 Price and cost (dollars per hour) D1 ATC D4 D2 D3 7 12 3.84.2 AVC D C B A Shut-down point Break-even point

12 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน Quantity (sweaters per day) Price (dollars per sweater) 14 25 40 Plant Size and Long-Run Equilibrium 20 6 8 SRAC 0 MC 0 MC 1 SRAC 1 MR 0 MR 1 LRAC Long-run competitive equilibrium m Short-run profit maximizing point

13 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การแข่งขันไม่สมบูรณ์ และพฤติกรรมเชิงกล ยุทธิ์ในอุตสาหกรรม อาหาร

14 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดผูกขาดแท้จริง  มีผู้ผลิต ผู้ขายรายเดียว เรียกว่าผู้ผูกขาด (monopolist)  สินค้ามีคุณสมบัติพิเศษไม่ เหมือนใคร ไม่สามารถหา สินค้าอื่นๆ มาแทนได้อย่าง ใกล้เคียง  ผู้ผลิตสามารถกีดกันไม่ให้ ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้

15 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน สาเหตุของการผูกขาด  ผู้ผลิตร่วมตัวกัน ยุบเป็น บริษัทเดียว  รัฐบาลออกกฎหมายให้ ผูกขาด หรือควบคุม  ขนาดกิจการต้องใหญ่มากจึง จะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำได้  เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่สำคัญผู้ เดียว  จดทะเบียนลิขสิทธิ์ตาม กฎหมาย ตลาดผูกขาดแท้จริง

16 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน Economic profit $12 MC MR Monopoly Profit 012 34 5 10 14 20 Quantity (haircuts per hour) Price and cost (dollars per hour) D ATC Profit = $12 ($4 x 3 units) ตลาดผูกขาดแท้จริง

17 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน Loss $ 3 MC MR Loss Minimization 012 34 5 15 14 20 Quantity (haircuts per hour) Price and cost (dollars per hour) D ATC loss = $3 ($1 x 3 units) ตลาดผูกขาดแท้จริง

18 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน MC MR การผูกขาดโดยมีรัฐบาล เป็นผู้ควบคุม 012 34 5 10 14 20 Quantity (haircuts per hour) Price and cost (dollars per hour) D=AR=P ATC ตลาดผูกขาดแท้จริง

19 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ** ในตลาดผูกขาด ราคา สินค้าจะสูงกว่า MC เสมอ ไม่ ว่าผู้ผลิตจะมีกำไรสูงสุดหรือ ขาดทุนต่ำสุด นำมาซึ่งการ จัดสรรทรัพยากรที่ขาด ประสิทธิภาพ โดยน้อยกว่าที่ ผู้บริโภคต้องการ การจัดสรร จะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ ราคาเท่ากับ MC **

20 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดที่มีผู้ขายน้อย ราย  เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เปลี่ยนราคาและจำนวน ผลผลิตจะมีผลกระทบ กระเทือนต่อคู่แข่งขันและ มักจะมีการกระทำโต้ตอบ

21 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน Quantity Price and cost (dollars) The Kinked Demand Curve Model D Q a MR b 0 MC 1 P MC 0 ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย

22 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน การแข่งขันโดยไม่ใช้ ราคา  หากลดราคา ผู้อื่นจะลดราคา ตาม  จะไม่เพิ่มราคาสินค้า แต่ใช้ การเลียนแบบสินค้า  ใช้การโฆษณาสินค้า *** แข่งขันโดยไม่ใช้ ราคา *** ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย

23 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด ลักษณะหลายประการเหมือน ตลาดแข่งขันแท้จริง  จำนวนผู้ขายมากราย  ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตใหม่  ไม่มีการรวมหัวกันระหว่างผู้ซื้อ หรือผู้ขาย ลักษณะที่ต่างจากตลาดแข่งขัน แท้จริง  สินค้าแต่ละคนแตกต่างกัน

24 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน MC MR ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด 012 34 5 10 16 20 Quantity (haircuts per hour) Price and cost (dollars per hour) D ATC

25 ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน ดุลยภาพ  ระยะสั้น มีกำไรเกินปกติ  ระยะยาวมีเพียงกำไรปกติ


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : Michael Parkin และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการ กำหนดราคา  การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาด สินค้าเกษตร  การแข่งขันไม่สมบูรณ์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google