งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introducing Balanced Scorecard. หัวข้อวันนี้ สรุปคราวที่แล้ว Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ และการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introducing Balanced Scorecard. หัวข้อวันนี้ สรุปคราวที่แล้ว Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ และการนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introducing Balanced Scorecard

2 หัวข้อวันนี้ สรุปคราวที่แล้ว Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ และการนำเสนอ Excellency House Model เพื่อนำไปใช้ในการนำกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติแบบเชิงบูรณาการ สรุปคราวที่แล้ว Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ และการนำเสนอ Excellency House Model เพื่อนำไปใช้ในการนำกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติแบบเชิงบูรณาการ ให้ค้นคว้าเดี่ยว Strategic Control และ Balanced Score Card ให้ค้นคว้าเดี่ยว Strategic Control และ Balanced Score Card Strategic Control คืออะไร Strategic Control คืออะไร Balanced Score Card คืออะไร Balanced Score Card คืออะไร

3 Vision Strategic Objectives Performance Impact Control Operational Transaction Strategic Management and Strategic Capability Decision Support and Control Data Processing Strategic Level Implementation Level The Strategy and Implementation

4 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

5 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายของ กฟผ. ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ / แนวทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การวัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม การดำเนินยุทธศาสตร์ กำกับยุทธศาสตร์ ทดสอบและปรับปรุง การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การเทียบเคียง บุคคลากร กรอบรม / สนับสนุน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน / จูงใจ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน ระดับองค์กร ระดับ หน่วยธุรกิจ ระดับบุคคล BSC ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม

6 Strategy map Strategic Goal O/ S T/S O/ W T/W OT S W Scenario Diamond model sector Value chain Program Project Strategy มาตรการ แนวทาง KPI Strategic Control

7 Strategy เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง MISSION ภารกิจ Why we exist VALUES คุณค่าที่มุ่งหวัง What’s important to us VISION & Goal วิสัยทัศน์และเป้าหมาย What we want to be STRATEGY ยุทธศาสตร์ Our game plan STRATEGIC OUTCOMES ผลลัพธ์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียพอใจ ลูกค้าพอใจกระบวนการทำงานที่ดี พนักงานมีแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ

8 BALANCED SCORECARD Implementation & Focus STRATEGIC INITIATIVES โครงการ / กิจกรรม What we need to do PERSONAL OBJECTIVES เป้าหมายรายบุคคล What I need to do STRATEGIC OUTCOMES ผลลัพธ์ ผู้มีส่วนได้เสีย พอใจ ลูกค้าพอใจกระบวนการทำงานที่ดี พนักงานมีแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ MISSION ภารกิจ Why we exist VALUES คุณค่าที่มุ่งหวัง What’s important to us VISION & Goal วิสัยทัศน์และเป้าหมาย What we want to be STRATEGY ยุทธศาสตร์ Our game plan

9

10 แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย + How to (Strategy map) แผนที่ยุทธศาสตร์ KP I Report แผนงานโครงการ Implement KSF Key success factor แนวทาง วิธีการ Goal alignment Goal deployment

11 การเงิน การเรียนรู้และเติบโต กระบวนการ ลูกค้า Perspective Strategic objective Measure Drivers Outcome

12 Accountable resources Strategic objective Measure/target Drivers Outcome Initiatives

13 13 Perspective Strategy Map (Logic Model)Corporate Scorecard Action Plan Strategy MapObjectiveMeasureTargetInitiativeBudget Financial Run the Business Customer Serve the customer Internal Process Manage the process Learning & Growth Build capacity

14 14 ObjectiveMeasurementTargetInitiative F1:Exceed market growth F2: Profitable growth Sales growth Margin Growth +2% +5 points C1: Perceived value for money C2: Relationship at multiple levels Customer survey #contacts with targeted sponsors Rated #1 by 75% 100% Focus group program Account penetration program I1: Maximum retention I2: Develop regional market I3: Identify profitable new market Win/loss rate Potential revenue in sales pipeline #potential customers arrived first #surprises Exceed 60% in targeted segments Increase by 30% Double current # in 2 years Reduce by 50% in 2 years Critical opportunity sales support Reference sell program Pull marketing and image program Target marketing program L1: Develop marketing skill L2: Develop customer database Percent of strategic skills available Percent of customers with key attributes known 100% in 2 years 80% in 2 years Selling skills program Customer database Sales learning system Kaplan and Norton, 1996 Chem-Pro Corporate Scorecard

15 Financial Perspectives in Details:

16 Customer Perspectives in Details: Market ShareReflects the proportion of Business in a given Market ( in terms of number of Customers, Dollar Spents, or Unit Volume Sold) that a Business Unit Sales. Customer Acquisition Measures, in Absolute or Relative Terms, the Rate at Which a Business Unit Attracts or Wins New Customers or Businesses. Customer Retention Tracks, in Absolute or Relative Terms, the Rate at Which a Business Unit Retains or Maintains ongoing Relationships with its Customers. Customer Satisfaction Assesses the Satisfaction Level of Customers Along Specific Performance Criteria within the Value Proposition. Customer Profitability Measures the Net Profit of a Customer, or a Segment, after Allowing for the Unique Expenses Required to Support that Customer. Customer Profitability Customer Profitability Customer Retention Customer Retention Customer Acquisition Customer Acquisition Customer Satisfaction Customer Satisfaction Market Share Market Share Core Measures

17 Indentify the Market Create the Product/ Service Offering Build the Products/ Services Deliver the Products/ Services Service the Customer Need Identify Customer Need Satisfied Internal Process Perspectives in Details: Generic Value Chain-Model and Related Strategy to Balanced Scorecard Innovation Process Operation Process Postsale Service Process Management and Firm ’ s Infrastructure Strategic Themes Strategic Measures Function Job Key Performance Indicators (KPI)

18 Learning and Growth Perspectives in Details: Staff CompetenciesTechnology/ProcessClimate for Action Employee Satisfaction Employee Retention Employee Productivity Results Core Measurement Enablers Internal Capability Internal Processes FinancialCustomer

19 Learning and Growth Perspectives แผนการโยกย้ายงาน ผู้บังคับบัญชาแผนพัฒนาอาชีพ แผนการมอบหมายงานแผนการฝึกอบรมสถานที่ทำงาน Competencies Information/Technology Climate for Action/ Attitude เพื่อนร่วมงาน ข้อมูลที่จำเป็นระยะเวลา ความสะดวก

20 Case Study: Metro Bank- The Balanced Scorecard Strategic Objectives Financial F1- Improve Returns F2- Broaden Revenue Mix F3- Reduce Cost Structure Customer C1- Increase Customer Satisfaction with Our Products and People C2- Increase Satisfaction “ After Sales ” Internal I1- Understand Our Customer I2- Create Innovative Products I3- Cross-Sell Products I4- Shift Customers to Cost-Effective Channels I5- Minimize Operational Problems I6- Responsive Service Learning L1- Develop Strategic Skills L2- Provide Strategic Information L3- Align Personal Goals (Lag Indicators) Return-On-Investment Revenue Growth Deposit Service Cost Change Share of Segments Customer Retention New Product Revenue Cross-Sell Ratio Channel Mix Change Service Error Rate Request Fulfillment Time Employee satisfaction Revenue per Employee (Lead Indicators) Revenue Mix Depth of Relationship Satisfaction Survey Product Development Cycle Hours with Customers Strategic Job Coverage Ratio Strategic Info Avail Ratio Personal Goals Alignment Strategic Measurements The case from Robert S.Kaplan and David P.Norton

21 Balanced Scorecard: A Framework for Action Balanced Scorecard Clarifying and Translating the Vision and Strategy Clarifying the Vision Gaining Consensus Strategic Feedback and Learning Articulating the Shared Vision Supplying Strategic Feedback Facilitating Strategy Review + Learning Communicating and Linking Communicating and Educating Setting Goals Linking Rewards to Performance Measures Planning and Target Setting Setting Targets Aligning Strategic Initiatives Allocating Resources Establishing Milestones


ดาวน์โหลด ppt Introducing Balanced Scorecard. หัวข้อวันนี้ สรุปคราวที่แล้ว Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติ และการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google