งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ – การใช้จ่ายของรัฐบาล – การเก็บภาษีของรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ – การใช้จ่ายของรัฐบาล – การเก็บภาษีของรัฐบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ – การใช้จ่ายของรัฐบาล – การเก็บภาษีของรัฐบาล การใช้จ่ายและเก็บภาษีของรัฐบาลมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในแง่เพิ่ม และลดรายได้ประชาชาติ การใช้จ่ายและเก็บภาษีของรัฐบาลมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในแง่เพิ่ม และลดรายได้ประชาชาติ – การใช้จ่ายของรัฐ ช่วยเพิ่มรายได้ นั่น คือ เศรษฐกิจขยายตัว – การเก็บภาษีของรัฐ ทำให้รายได้ลดลง นั่นคือ เศรษฐกิจหดตัว 5.3 การใช้จ่ายของรัฐ การเก็บภาษี และ นโยบายเศรษฐกิจ

2 2 การใช้จ่ายของรัฐช่วยให้ เศรษฐกิจขยายตัว Y=C + I + G C + I C + I + G Y1Y1 Y2Y2

3 3 ผลกระทบจากการใช้จ่าย ของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น เศรษฐกิจก็จะขยายตัว ถ้ารัฐบาลลดค่าใช้จ่ายลง รายได้ ประชาชาติและเศรษฐกิจก็จะลดลง ผลกระทบขึ้นกับตัวทวีคูณ (multiplier) Y = a + mpcY + I + G …(1) (1-mpc)Y = a + I + G mpsY = a + I + G Y = (a + I + G)/mps …(2)

4 4 ผลกระทบจากการใช้จ่าย ของรัฐบาล ถ้าเรา dif สมการที่ 2 เทียบกับ I หรือ G จะพบว่า รายได้ประชาชาติจะเปลี่ยนไป ( เศรษฐกิจจะขยายหรือหดตัว ) เท่ากับ 1/mps นั่นคือ  Y= 1/mps *  G…(1) ค่า 1/mps คือ ตัวทวีคูณรายได้ ประชาชาติ เช่น ถ้า mps = 0.25 ทุกๆ บาท ของงบประมาณรัฐบาลจะทำให้รายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ้น 4 บาท

5 5 การเก็บภาษีของรัฐบาล การเก็บภาษีมีผลให้รายได้ที่จับจ่ายใช้ สอยได้ของประชาชนลดลงจึงมี ผลกระทบต่อรายได้ Y =a + mpc(Y-T) + I + G Y =(a – mpc*T + I + G)/mps Y=a + mpc(Y-tY) + I + G Y =a + mpc*t*Y + I +G Y=(a + I + G)/(1 - mpc*t)

6 6 การเก็บภาษีของรัฐบาล จะเห็นว่าตัวทวีคูณรายได้ประชาติใน กรณีการเก็บภาษีเป็นสัดส่วนตามรายได้ มีผลให้รายได้ประชาชาติเปลี่ยนแปลงไป น้อยกว่ากรณีการไม่เก็บภาษีหรือเก็บ ภาษีแบบเหมาจ่าย 1/mps มากกว่า 1/(1 - mpc*t)

7 7 ผลจากการใช้จ่ายและ เก็บภาษีของรัฐบาล C + I C + I + G Y1Y1 Y4Y4 C T + I + G C T + I

8 8 นโยบายการคลังของ รัฐบาล รัฐดำเนินนโยบายการคลังโดยการควบคุม ค่าใช้จ่ายของรัฐและการกำหนดภาษี รัฐสามารถทำให้การว่างงานลดลงหรือมีการ จ้างงานเต็มที่ได้ด้วยการดำเนินนโยบายการ คลัง รัฐบาลจะไม่จ่ายงบประมาณมากจนกระทั้ง เกิดเงินเฟ้อบริสุทธิ์ (Pure Inflation)

9 9 นโยบายการคลังของ รัฐบาล (Fiscal Policy) C + I C + I + G Y1Y1 Y2Y2 Y3Y3 C + I + G’

10 10 การกำหนดนโยบายการ คลังของรัฐบาล การเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลให้ รายได้ประชาชาติเพิ่ม การเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลให้ รายได้ประชาชาติเพิ่ม การเก็บภาษีทำให้รายได้ประชาชาติ ลดลง การเก็บภาษีทำให้รายได้ประชาชาติ ลดลง รัฐบาลต้องเก็บภาษีมาเป็นค่าใช้จ่าย รัฐบาลต้องเก็บภาษีมาเป็นค่าใช้จ่าย รัฐบาลสามารถดำเนินกำหนดนโยบายได้ 3 ทาง รัฐบาลสามารถดำเนินกำหนดนโยบายได้ 3 ทาง – นโยบายได้ดุลรัฐใช้จ่ายเท่ากับภาษีที่ เก็บได้ – นโยบายเกินดุลรัฐใช้จ่ายน้อยกว่าที่เก็บ ภาษีได้ – นโยบายขาดดุลรัฐใช้จ่ายมากกว่าภาษีที่ เก็บได้

11 11 การกำหนดนโยบายการ คลังของรัฐบาล การใช้นโยบาย expansionary vs. contraction เพื่อแก้ปัญหา วงจรธุรกิจ (Business Cycle) ช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโต (Blooming) ใช้นโยบาย contraction เก็บภาษีแก่ภาค ธุรกิจที่เจริญมากไป ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ (Recession) ใช้นโยบาย expansionary ลดหย่อนภาษี แก่ธุรกิจที่ซบเซา

12 12 นโยบายการเงิน (Monetary Policy) การควบคุมปริมาณเงิน (Money Supply) M 1 = general purpose money, narrow money ปริมาณเงินทั้งในรูปเหรียญ กระษาปณ์และแบงค์ รวมกับ Demand Deposits ( เช็ค ) M 2 = Broad money ซึ่งมีค่า เท่ากับ M 1 + Saving and Time Deposits

13 13 Quantity Theory of Money ราคาสินค้าและบริการสัมพันธ์กับ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ – เมื่อมีภาวะเงินเฟ้อ ประชาชนต้องการ ใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการ – ถ้ามีปริมาณเงินมาก ก็จะทำให้เกิดเงิน เฟ้อ ( หรือปริมาณเงินเป็นสาเหตุของ เงินเฟ้อ ) –P = k*M ( ราคาเป็นสัดส่วนของ ปริมาณเงิน )

14 14 Quantity Theory of Money ค่า k มีแนวคิดมาจาก “ การหมุนเวียน ของเงินในระบบเศรษฐกิจ (velocity of circulation)” V  PQ/M นั่นคือ MV  PQ P  (V/Q)*M => P = k*M Modernized Quantity Theory ( โดย Milton Friedman) เห็นว่า V สามารถ คาดคะเนค่าได้ ดังนั้น การควบคุม M ก็ จะสามารถควบคุม GNP และเงินเฟ้อได้

15 15 นโยบายการเงินของรัฐบาล ( โดยธนาคารแห่งชาติ ) การควบคุมการพิมพ์เงิน (Fait Money Authority) การกำหนดอัตราเงินสำรอง (Reserve Requirements) การกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) การซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาล (Open Market Operation) การขอความร่วมมือ (Moral Suasion or Jawboning)


ดาวน์โหลด ppt 1 การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ การมีภาครัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ 2 ด้านคือ – การใช้จ่ายของรัฐบาล – การเก็บภาษีของรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google