งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1 รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1 รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1 รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 มิถุนายน 2555

2 สิ่งที่เรียนวันนี้ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร จบแล้วหลังเรียนขอหารือกับหัวหน้ากลุ่ม ประมาณ 20 นาที เพื่อทบทวนงานกลุ่ม จบแล้วหลังเรียนขอหารือกับหัวหน้ากลุ่ม ประมาณ 20 นาที เพื่อทบทวนงานกลุ่ม

3 งานกลุ่ม มี 2 งาน มี 2 งาน งานที่ 1 งานที่ 1 dummy project เป็นการฝึกการคิดใน เชิงมหภาค เอาเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง และเลือก อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่น่าสนใจมา 1 ประเภท มาทำ กรณีศึกษา โดยให้เลือกธุรกิจจริง ( บริษัท ) ที่สนใจขึ้นมา 1 บริษัท ขอให้อยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่ พอที่จะวิเคราะห์อย่างหลักวิชาการได้ ให้เก็บ ข้อมูลและทำไล่ตามคู่ขนานไปเรื่อยๆ

4 วิธีเรียน 1. 1. ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชา นี้ 2. 2. ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจ จริงที่ทำอยู่ 3. 3. เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่าง จริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ 4. 4. เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถาม แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ 5. 5. วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่าง สม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิต การทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการ วิเคราะห์

5 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy

6   การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้องมอง อย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่สูงคือมี ความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญในภาพรวม มหภาค   มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริงตาม ธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาสหรือภัย คุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่งมัน ตัดสินมัน   การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิดมาก และมีผลกระทบมาก   เอาปัจจัยเหล่านี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็นภาพ อนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะโลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

7 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือ ขีด ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่า เชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพ อนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสม และดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผน กลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป

8 change Time + Opportunity - Threat External รู้เขา Internal รู้เรา + Strength -Weakness Sense Respond SWOT TOWS S W OT รุก รับปรับ Strategic thinking Right think Think right Do right thingsDo things right PESTML 7’S Value chain Functional Core competencies TechnologyPolitics Knowledge Economic Knowledge Society Market Regulation

9 Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

10 กลยุทธ์ What we can do? Strengths/Weakness What we might do? Opportunities/Threats What we want to do? Value? What do other expect us to do? Desires of Stakeholder

11 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

12 Entrepreneur Strategic Thinking Innovation Decision Take risk Knowledge Lead Futurist Desired futures Desired path Possible futures Probable futures Probable path Driving forces Strategic action Strategic Operation Tactical Long term Strategic Plan Short term Standing plan Single plan

13 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

14 Rare Valuable: help a firm exploit opportunities or neutralize threats Costly to Imitate Unique historical conditions Casual ambiguity Social complexity Nonsubstitutable: no strategic equivalent (cannot achieve same outcome or strategy using different capabilities) Four Criteria of Sustainable Advantages

15 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant

16 โอกาส O ข้อจำกัด T จุดแข็ง S รุก ปรับตัว จุดอ่อน W ปรับตัวตั้ง รับ กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1 รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google