งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1
รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 มิถุนายน 2555

2 สิ่งที่เรียนวันนี้ ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์
ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ทบทวนเรื่องการมอบหมายงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร จบแล้วหลังเรียนขอหารือกับหัวหน้ากลุ่มประมาณ 20 นาที เพื่อทบทวนงานกลุ่ม

3 งานกลุ่ม มี 2 งาน งานที่ 1 dummy project เป็นการฝึกการคิดในเชิงมหภาค เอาเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง และเลือกอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่น่าสนใจมา 1 ประเภท มาทำ กรณีศึกษา โดยให้เลือกธุรกิจจริง (บริษัท) ที่สนใจขึ้นมา 1 บริษัท ขอให้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่พอที่จะวิเคราะห์อย่างหลักวิชาการได้ ให้เก็บข้อมูลและทำไล่ตามคู่ขนานไปเรื่อยๆ

4 วิธีเรียน ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชานี้
ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจจริงที่ทำอยู่ เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่างจริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถามแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิตการทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการวิเคราะห์

5 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy

6 วิเคราะห์ภาพรวม การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้องมองอย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่สูงคือมีความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญในภาพรวม มหภาค มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริงตามธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่งมัน ตัดสินมัน การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิดมากและมีผลกระทบมาก เอาปัจจัยเหล่านี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็นภาพอนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะโลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

7 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือขีด
ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่าเชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพอนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสมและดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผนกลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป

8 รู้เขา Time change รู้เรา รุก ปรับ ปรับ รับ Right think Think right
Strategic thinking change Right think SWOT Think right PESTML + Opportunity Sense + Strength 7’S Value chain Functional Core competencies External รู้เขา Internal รู้เรา - Threat -Weakness Respond Do things right TOWS Do right things Technology Politics O T รุก S ปรับ Knowledge Economic Knowledge Society ปรับ รับ W Market Regulation

9 + Strategic management How to plan implement and control strategy
How to achieve goal How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management process Planning Implementing Controlling Management Level Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Market Analysis O / T Corporate strategy Corporate Level Strategic Planning Business strategy Business Level Company Analysis S / W Strategic Control Functional strategy Functional Level Strategic Implementation

10 Opportunities/Threats What we can do? Strengths/Weakness
What we might do? Opportunities/Threats What we can do? Strengths/Weakness กลยุทธ์ What we want to do? Value? What do other expect us to do? Desires of Stakeholder

11 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

12 Strategic action Strategic Long term Tactical Strategic Plan Operation
Thinking Innovation Decision Take risk Knowledge Lead Futurist Desired futures Desired path Entrepreneur Driving forces Strategic Long term Strategic Plan Tactical Operation Probable path Probable futures Short term Standing plan Single plan Strategic action Possible futures

13 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

14 Four Criteria of Sustainable Advantages
Rare Valuable: help a firm exploit opportunities or neutralize threats Costly to Imitate Unique historical conditions Casual ambiguity Social complexity Nonsubstitutable: no strategic equivalent (cannot achieve same outcome or strategy using different capabilities)

15 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant

16 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ โอกาส O ข้อจำกัด T จุดแข็ง S รุก ปรับตัว จุดอ่อน W ปรับตัว ตั้งรับ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนที่เรียนมาทั้งหมดครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google