งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy

2 หลวงพ่อไม่มีอะไรจะเทศน์หรอก ภาวนาปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น

3 คน 2 โลก

4 หัวข้อวันนี้ 09.15 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มอบหมายงานกลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นงานกลุ่ม 4 กลุ่ม Group 1 Fresh salad Organic Group 2Lanna Art Theater Group 3 Home stay Group 4Muang Lanna

5 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy How to Compete? รู้เขา Five Forces Model รู้เรา Value chain กลยุทธ์การแข่งขัน Generic Model

6 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ External Environment สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ?How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่าง Strategic thinking กับ Strategy Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ What business to be in ? Internal Environment How to compete ?

7 ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Purpose inspiration Objective Environment O Resources S Value What to become ? Vision Business to be inCan doMight do PESTLE O/T Where to go? TOWS OSTS TWOW Resources S/W Who are you? Mission BCG GE matrix 9 Cells Ansoff Portfolio Directional Parenting

8 Business Strategy Business environment 5 forces Internal environment Value chain Generic model

9 วงจรชีวิตธุรกิจ / อุตสาหกรรม Demand DevelopmentGrowthMaturityDecline User / buyer Competitive Conditions Demand : Supply Time Few Growing Saturate Drop Few Entry Fight to maintain Some Exit Fight for share efficiency/low cost Selective distribution D? D>S D_>S D { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275350/slides/slide_9.jpg", "name": "วงจรชีวิตธุรกิจ / อุตสาหกรรม Demand DevelopmentGrowthMaturityDecline User / buyer Competitive Conditions Demand : Supply Time Few Growing Saturate Drop Few Entry Fight to maintain Some Exit Fight for share efficiency/low cost Selective distribution D.", "description": "D>S D_>S D

10 Industry Analysis A description of your industry Current trends in your industry Strategic opportunities that exist in your industry

11 Competitive advantage What sets an organization apart; its competitive edge.

12 Strategic group A group of firms following essentially the same strategy in a particular market or industry.

13 Strategic group: Possible Strategic Dimensions Price Quality Level of vertical integration Geographic scope Product line breadth / depth Level of diversification ► R&D expenditures ► Market share ► Profits ► Product characteristics ► Any other relevant strategic factor

14 14 ตัวอย่าง : Strategic Group Map ของ อุตสาหกรรมวิดีโอเกมส์ ประเภทของวิดีโอเกมส์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ต้นทุนของผู้เล่มวิดีโอเกมส์ กลาง ( เครื่องเล่น VDO ราคา $100-$300) สูง ( ใช้ PC) Sony, Sega, Nintendo, several others Arcade operators Publishers of games on CD-ROMs MSN Gaming Zone, Pogo.com, America Online, HEAT, Engage, Oceanline, TEN ต่ำ ( เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ ) ต่ำ ( เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ ) ต่ำ ( เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ ) ต่ำ ( เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ )

15 พลังการแข่งขัน 5 พลัง NEW ENTRANCE SUPPLIER COMPETITION CUSTOMER SUBSTITUTION

16 Forces Driving Industry Competition 3.6Forces Driving Industry Competition (Fig. 3.3)p. 62 Threat of New Entrants Bargaining Power of Suppliers Bargaining Power of Buyers Relative Power of Unions, Governments, etc. Potential Entrants Threat of Substitute Products or Services Industry Competitors Rivalry Among Existing Firms Other Stakeholders Buyers Substitutes Suppliers Source: Adapted/reprinted with permission of The Free Press, an imprint of Simon & Schuster, from Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors by Michael E. Porter. Copyright © 1980 by The Free Press.

17 Starbuck’s Five-Force Competitive Analysis Exhibit –5

18 MICHAEL PORTER’s VALUE CHAIN (1985) SUPPORT ACTIVITIES PRIMARY ACTIVITIES

19 SUPPLIERF I R M CHANNEL / BUYER VALUE SYSTEM: LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS

20 Value Chain Analysis Support Activities Primary Activities Value added- Cost = Margin Administration and Infrastructure ปรับปรุงระบบบริหาร Human Resource Management รับคนทำ part time Product / Technology Management IT Procurement หาแหล่งวัตถุดิบที่ดี ราคาถูก Inbound Logistic ดินมีคุณภาพ Operation ออกแบบ Outbound Logistics Sales and Marketing หาตลาดเอง Services Ceramic value chain Differentiation value added Cost leadership reduce cost

21 Value Chains are part of a Total Value System Supplier Value Chain Firm Value Chain Channel Value Chain Buyer Value Chain

22 Three Strategic Options Competitive Advantage TargetMarket Industry Niche Uniqueness Perceived by the Customer by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Differentiation Focus Differentiation Focus Cost Focus Cost Focus Strategy? Cost leadership Differentiation Focus

23 ผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุด ในอุตสาหกรรม ( หรือส่วนของตลาด ) ผู้นำด้านต้นทุนมีข้อดีในการเข้าถึงผู้ซื้อ ที่ยึดถือราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อและ บริษัทมีอำนาจที่จะกำหนดราคาใน ตลาดได้. กลยุทธ์นี้เหมาะสมเมื่อ – ผู้ซื้อไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา – บริษัทคู่แข่งขายสินค้าชนิดเดียวกัน – บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากขนาด ของความประหยัด

24 สร้างความแตกต่าง บริษัทมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้า โดยวางตำแหน่งสินค้าและบริการให้ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์หรือ เป็นแฟชั่น. ความคิดบางอย่างที่พิเศษต่อคุณ ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ หลัก : สร้างพื้นฐานความแตกต่างใน ความชำนาญพิเศษ บางสิ่งที่ บริษัทเล็กทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบ กับคู่แข่งขัน

25 มุ่งเน้นเจาะลึก บริษัทเลือกลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสอง ส่วนของตลาด ระบุความ ต้องการหรือความสนใจพิเศษของลูกค้า ออกมา แล้วนำมาเป็นเป้าหมายใน การออกแบบสินค้า บริการที่มีความ พิเศษสำหรับเขา กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างในระหว่าง ส่วนของตลาด บริษัทมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน หรือหลายๆส่วนในตลาดมากกว่าที่จะ ตอบสนองตลาดทั้งหมดโดยรวม

26 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business concept Business model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ?Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function

27 Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain

28 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

29 กลยุทธ์ไม่ต้องมากแต่ต้องชัด เพราะเรามี ทรัพยากร จำกัดทำทุกเรื่องไม่ได้ แต่จะทำเรื่อง ที่มี impact แรง ดังนั้นกลยุทธ์อย่าพยายามคิดให้มากเข้าไว้ แต่ ต้องคิดว่าอะไรที่ใช่จริงๆ

30 มอบหมายงานครั้งต่อไป ค้นคว้าเดี่ยว – Functional Strategy – Strategy Implementation งานกลุ่ม – ไปแก้ไขงานกลุ่ม Business Strategy – ทำกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ส่งภายใน 24 น. คืนวันศุกร์ที่ 29 พย 2556


ดาวน์โหลด ppt Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google