งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบัณฑิตศึกษา MBA มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วิชา 1203832 Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบัณฑิตศึกษา MBA มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วิชา 1203832 Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบัณฑิตศึกษา MBA มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วิชา 1203832 Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 การมอบหมายงานและเก็บคะแนน 1. คะแนนเข้าชั้นเรียน 25 % ด้วยการ Quiz 10 นาที เช้า บ่าย เริ่มพรุ่งนี้  คะแนนค้นคว้าเดี่ยว 15 % มอบหมายให้ล่วงหน้า เป็นครั้งๆไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ppt. File ส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดี ก่อนวันเรียนครั้งต่อไป csuntivong@gmail.com 3. คะแนนกลุ่ม 20 % จัดเป็นกลุ่มๆละ 7 คนเรียง ตามเลขที่ เช่น 1-7, 8-14,... กลุ่มสุดท้ายมี 6 คน ไป วิเคราะห์กรณีศึกษาจะมอบให้ครั้งต่อไปและนำมา อภิปราย ( กำหนดส่งงานวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. และรวบรวมไฟล์ข้อมูลทุกกลุ่ม เขียนรวมลงใน CD-ROM 1 แผ่น ) เตรียมนำเสนอใน รูปแบบ Power point ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 ใช้วิธีจับฉลากเลือกทีมออกมานำเสนอ 4. คะแนนรายงาน 10 % แผนธุรกิจรายบุคคลส่งเป็น Doc. File ส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ภายใน 20 กค และ เป็นรายงานเช้าวันที่ 21 กค 2555csuntivong@gmail.com 5. คะแนนสอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 มอบหมายงานครั้งต่อไป ค้นคว้าเดี่ยวหัวข้อ Business Plan ส่งเป็น ppt. file ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ก่อน 24.00 น.

4 สรุปสิ่งที่เรียนมาวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 1. ผู้ประกอบการคือผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตธุรกิจ เป็นผู้ที่รับความ เสี่ยงและผลตอบแทน เราจึงเรียกว่า Business Venture 2. ผู้ประกอบการจึงต้องทำในสิ่งที่รัก ชอบและรู้เรื่องใน ธุรกิจที่ทำ 3. ผู้ประกอบการต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ รักความ อิสระ มีแรงบันดาลใจมีความฝัน มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 4. ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิต ที่ต้องการความสุขของชีวิตจากการมาเป็นผู้ประกอบการ ต้องรู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต 5. ผู้ประกอบการแบบคนเอเชีย ต้องการเห็นความสำเร็จ ของธุรกิจมีกำไร เติบโต บนจิตใจที่เป็นกุศล ไม่ เบียดเบียนผู้อื่น 6. ผู้ประกอบการจึงต้องเก่ง ดี มีสุข ( มีปัญญา มีสมาธิและ มีศีล ) 7. นั่นคือการทำธุรกิจบนทางสายกลางที่มีความพอดี

5 หัวข้อเรียนวันนี้ 8 กรกฎาคม 2555 9.05-9.15 Quiz #1 9.20-10.30 โลกการเปลี่ยนแปลง การมอง ภาพอนาคต 10.45-12.00 ค้นหาตัวตนของตัวเอง การคิด เชิงกลยุทธ์ โอกาสทางธุรกิจ ความคิด (Business Ideas) ของธุรกิจ 13.00-15.00 แนวคิดธุรกิจ (Business Concept ) 15.15-17.00 ตัวแบบธุรกิจ (Business Model)

6 ความเหมือนในความ ไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความ เหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความ แตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่ เหมือนกัน (Niches) ความคิด ภาพ คิดเหมือนกันคิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน

7 Systems Thinking (The Big Picture) Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view You Business STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World

8 8 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

9 © 2005 Accelerating.org Where are the U.S. College Courses in Foresight Development? Tamkang University 27,000 undergrads Top-ranked private university in Taiwan Like history and current affairs, futures studies (15 courses to choose from) have been a general education requirement since 1995. Why not here?

10 scenario 1: Food standard. Food safety

11 scenario 2: Biotechnology will lead to the creation of new ….

12 scenario 3: Green Technology

13 scenario 4: Web 2.0: The increasing use of social networking technologies will enable collaborative, integrated design, construction, and manufacturing project teams (and will even involving the client and other end users).

14 scenario 5: Life style

15 scenario 6: Innovation

16 scenario 7: Aging baby boomers: Because of their large numbers and youthful countenance, aging baby boomers will impact the design and construction of cities and regions; residential and commercial buildings; retirement complexes; hospitals and other health care facilities; and automobiles and public transportation.

17 scenario 8: Climate change

18 scenario 9: New growth BRIC

19 scenario 10: A need for more green and clean

20 scenario 11: “skyscraper farming”

21 scenario 12: Networked rapid transit system Logistics

22 scenario 13: Quality of life

23 Thinking about the unthinkable… does not mean wish fulfillment does not mean imminent does mean increasing awareness, anticipation, preparation

24 impact probability 5 1 3 2 4 15324 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario

26 กลยุทธ์ระดับโลก การตอบสนองท้องถิ่น สูง ต่ำ สูง ความเป็นมาตรฐาน Global brands Global identity การเลือกปรับตัว Think Global, Act Local? มุ่งพื้นฐานการ ส่งออก Direction not coordination ความหลากของ ท้องถิ่น Dispersed national authority Maximum autonomy OTOPSMEs Exporter

27 กระบวนการพัฒนา ธุรกิจใหม่ พัฒนาความคิด ทางธุรกิจ ความสนใจจาก นักลงทุน การวางแผนธุรกิจ ตัดสินใจหา แหล่งเงินทุน เริ่มธุรกิจ นวัตกรรมความคิดทาง ธุรกิจ ที่มีอยู่แล้วสิ่งใหม่ ระบบธุรกิจ สินค้า / บริการ ที่มีอยู่แล้วของใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมที่ มีอยู่แล้ว ระบบธุรกิจใหม่ Ideas is king

28 สินค้าที่มีอยู่แล้วสินค้าใหม่ ตลาดที่มีอยู่แล้ว เจาะตลาด พัฒนาสินค้า ตลาดใหม่ ขยายตลาดสินค้าใหม่ ระบุโอกาสสำหรับธุรกิจที่เติบโต

29 ภาพรวมของวิชา 7 July 2012 Change and New realities Entrepreneurship Entrepreneur characteristic And Mind set 8July 2012 Business Environment Opportunities seeking Business Idea Business Concept Business Model 14July 2012 Business Plan concept 22 July 2012 Start up Business Case study and Discussion 21July 2012 Financing Entrepreneur Venture 15 July 2012 Business plan con’t 28 July 2012 Managing the rapid Business growth And beyond 29 July 2012 Case study presentation And discussion

30 1. Brainstorming 2. Brainwriting 3. Other Idea Generation Tools 4. Controlled Chaos 5. Mind Mapping 6. Role Play 7. Storyboarding Creative Thinking Tools

31 Changing Environmental Trends Examples of Social Trends That Allow For New Business Opportunities Family and work patterns The aging of the population The increasing diversity in the workplace The globalization of industry The increasing focus on health care and fitness The proliferation of computers and the Internet The increase in the number of cell phone users New forms of entertainment

32 How Are Opportunities Identified? Changing Environmental Trends Environmental Trends That Provide the Opportunity for New Product Ideas

33 ท่านมีความเห็นอย่างไรที่ว่าการทำธุรกิจขึ้นอยู่กับ เงินทุนเป็นหลัก เงินทุนเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจ องค์ประกอบความสำเร็จ 3 ประการในการ เริ่มธุรกิจ ธุรกิจใหม่ ความคิดทางธุรกิจ ทีม บริหาร เงินทุน Ideas is king

34 Opportunity Recognition

35 What are opportunities? Small steps Little jumps Huge leaps

36 นวัตกรรมความคิดทางธุรกิจ ที่มีอยู่แล้วสิ่งใหม่ ระบบธุรกิจ สินค้า / บริการ ที่มีอยู่แล้วของใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมที่ มีอยู่แล้ว ระบบธุรกิจใหม่

37 ตัวแบบของ Ansoff ผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่แล้วใหม่ ที่มีอยู่แล้วเจาะตลาดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาด ใหม่ขยายตลาดนวัตกรรม

38 โอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสำเร็จที่ไม่ได้คาดคิด ความล้มเหลวที่ไม่ได้คาดคิด ปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดคิด มาก่อน จุดอ่อนในกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ตลาด / อุตสาหกรรม แหล่งที่มีการเจริญเติบโตสูง การควบเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในประชากร การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ องค์ความรู้ใหม่

39 ChannelValue Configuration Value Proposition CapabilityCustomers RelationshipPartnership RevenueCostProfit Value chain Business process Business Strategy STP Product Strategy

40 Entrepreneur Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Form of business Individual Partnership Corporation Goal High return Low risk Liquidity Value of the firm Capital gain Dividend Market Product & Service Demand pull Technology push Life cycle Market share Market growth Business Environment Company Supplier Customer Competitor Strategic positioning STP Scenario Business strategy Business Ideas Business concept Business Model Business Process Business function Marketing Operation Finance Proforma financial statement ROI Cash flow Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Revenue Cost Assets Idea-Assets-Value Value chain Leadership-Focus Financial analysis Right think Think right Do right things Do things right Law Regulation Taxation Business Plan Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Who are you? What business to be in? What to become ? How to compete ? What to perform? What result ? Business is money, money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt โครงการบัณฑิตศึกษา MBA มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วิชา 1203832 Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google