งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังการผลิต 10 กรกฎาคม 2555. สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอนแน่นอน Mass me-too product ปานกลางปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอนไม่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังการผลิต 10 กรกฎาคม 2555. สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอนแน่นอน Mass me-too product ปานกลางปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอนไม่แน่นอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังการผลิต 10 กรกฎาคม 2555

2 สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอนแน่นอน Mass me-too product ปานกลางปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอนไม่แน่นอน Job shop Product Development กลยุทธ์ตัวสินค้ากลยุทธ์กระบวนการผลิต me-too productMass Assembly Continuous me-too + Product development Batch + Mass Product Development Job shop + Batch กลยุทธ์กระบวนการผลิตปัจจัยการแข่งขันกำลังการผลิต Mass Assembly ContinuousCostStandardLead strategy Batch + MassQuality + VarietiesMixed Job shop + BatchProduct Varieties CustomizeLag

3 การวางแผนกำลังการผลิต คำนิยาม การวัดกำลังการผลิต ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์กำลังการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิต

4 กำลังผลิตมี หลายความหมาย Designed Capacity ( Ideal Capacity ) Effective Capacity (Normal Condition) Actual Capacity Capacity Utilization = Actual Output / Capacity

5 การพยากรณ์อุปสงค์และการ ตัดสินใจวางแผน Capacity Planning Facility Planning Process Planning ระดับของรายละเอียด การพยากรณ์ สูง ต่ำ สั้น กรอบเวลา ยาว Time Series Causal Judgement Project Job shop Batch Mass Assembly Continuous

6 กำลังการผลิต คือ อัตราผลผลิตที่สามารถผลิตได้โดยหน่วยการผลิต แสดงถึงผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยของเวลา การวัดกำลังการผลิต Input rate Output rate Aggregate unit % of Utilization product focus process focus

7 การวัดกำลังการผลิต Utilization InputOutput Individual Aggregate unit

8 Examples of Capacity Measures Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

9 ปัญหาการวัดกำลังการผลิต การคิดกำลังผลิต และผลผลิต คิดเฉลี่ยที่ตัวสินค้าหลัก

10 ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดตารางการผลิต การบริหารวัสดุให้พอต่อการผลิต การบำรุงรักษา การออกแบบงานและบริหารบุคลากร

11 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว 1. หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคาขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

12 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว เป็นเรื่องของกลยุทธ์การผลิต เพราะปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการผลิตที่ประหยัด ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุด

13 ปริมาณต่อปี ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วย Economies of scale Diseconomies of scale

14 Economies and Diseconomies of Scale 250 เตียง 500 เตียง 750 เตียง ต้นทุนเฉลี่ย ต่อผู้ป่วย Economies Diseconomies of scaleof scale อัตราผลผลิต ( จำนวนผู้ป่วยต่อ สัปดาห์ )

15 กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. Sizing capacity cushions = 1- Utilization Process focus / Product focus 2.Timing and Expansion Strategies Expansionist Wait and see Mixed 3. Competitive advantage Capacity lead strategy Capacity lag strategy Demand

16 เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังผลิต 1.Break-Even analysis 2.Decision Tree analysis 3.Present Value 4.Computer Simulation

17

18

19 รายการราคา VV/P1-V/P Sale for. สัดส่วน ถ่วงน้ำหนัก แซนด์วิช 2.951.250.420.5820,650 0.446 0.259 เครื่องดื่ม 0.800.300.380.625,600 0.121 0.075 มันฝรั่งทอด 1.550.470.300.707,750 0.167 0.117 น้ำชา 0.750.250.330.673,750 0.081 0.054 สลัดผัก 2.851.000.350.658,550 0.185 0.120 รวม 46,300 1.000 0.625 BEP รวม = ( 3,500 x 12) /0.625 = 67,200 บาท / ปี หรือ 215.38 บาทต่อวัน BEP แซนด์วิช ( 0.446 x 215.38 )/ 2.95 = 32.56 ชิ้นต่อวัน

20 จบเรื่องกำลังการผลิตแล้วต้องรู้ กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัด คืออะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัย อะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว คำนึงถึงเรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้ อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลัง การผลิตมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt กำลังการผลิต 10 กรกฎาคม 2555. สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอนแน่นอน Mass me-too product ปานกลางปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอนไม่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google