งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling

2 Business Plan Aggregate Production Plan Master Production Schedule Material Management Independent Demand- Inventory model ตาม ความต้องการของลูกค้า Dependent Demand- MRP ตามรายการที่ผลิต Scheduling เป็นสินค้า สำเร็จรูป Just in Time Statistical Process Control Maintenance Operative System input output

3 PRODUCTION PLANNING CAPACITY WORK FORCE PRODUCTION INVENTORY INTERNAL EXTERNAL EXTERNAL CAPACITY COMPETITION RAW MATERIAL SUPPLY DEMAND ECONOMIC CONDITIONS Production Planning Environment

4 PLANNING HORIZON 1. LONG RANGE - Business Forecasting - Product & Market Planning - Capacity Planning - Location & Layout - Financial Planning 5 YEARS 2. MEDIUM RANGE - Aggregate Production Planning - Product Forecasting - Master Production Scheduling - Employment / Output / Inventory 1 YEAR 3. SHORT RANGE - Materials & Purchasing Control - Scheduling - Machine Loading - Job Assignments 2 - 3 MONTHS Production Planning Horizon

5

6 แผนธุรกิจ แผนการตลาดแผนการผลิต แผนการเงิน แผนการผลิตรวม ตารางการผลิต แม่บท Material requirement Planning Production Scheduling

7 Aggregate Production Planning เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( 6 - 18 เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

8 Aggregate Production Planning เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( 6 - 18 เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

9 องค์ประกอบการพิจารณาวาง แผนการผลิตรวม อัตราการผลิตเปลี่ยนแปลง มีต้นทุน แรงงาน เข้า มีต้นทุนการ จัดหา จ้าง อบรม ออก มีต้นทุนปลด ออก สินค้าคงคลังเหลือ มีต้นทุน การจัดเก็บรักษา สินค้าคงคลังขาด มีต้นทุน ค่าเสียโอกาส จ้างรับช่วงผลิตภายนอก มี ต้นทุนการจ้าง ต้องหาสัดส่วนองค์ประกอบที่ดี ที่สุดที่ต้นทุนต่ำสุด

10 กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม Chase strategy Level strategy Stable workforce-variable work hours

11 วัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตรวม 1. ลดต้นทุนต่ำสุดและทำกำไรสูงสุด 2. บริการลูกค้าให้ ได้มากที่สุด 3. ลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุด 4. ลดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการผลิตให้น้อยที่สุด 5. ลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงานให้น้อยที่สุด 6. ใช้ประโยชน์ในอาคารและเครื่องจักรให้มากที่สุด

12 APP Using Pure Strategies Hiring cost = $100 per worker Firing cost = $500 per worker Inventory carrying cost = $0.50 pound per quarter Production per employee = 1,000 pounds per quarter Beginning work force = 100 workers QuarterSales Forecast (lb) Spring80,000 Summer50,000 Fall120,000 Winter150,000

13 Level Production Strategy SalesProduction SalesProduction QuarterForecastPlanInventory Spring80,000100,00020,000 Summer50,000100,00070,000 Fall120,000100,00050,000 Winter150,000100,0000 400,000140,000 Cost = 140,000 pounds x 0.50 per pound = $70,000

14 Chase Demand Strategy SalesProductionWorkersWorkersWorkers SalesProductionWorkersWorkersWorkers QuarterForecastPlanNeededHiredFired Spring80,00080,00080-20 Summer50,00050,00050-30 Fall120,000120,00012070- Winter150,000150,00015030- 10050 Cost = (100 workers hired x $100) + (50 workers fired x $500) = $10,000 + 25,000 = $35,000

15 Demand management The process of converting the long-term aggregate forecast to a detailed forecast while tracking individual customer orders is the function of demand management. The output of the demand management module is a set of actual customer orders plus a forecast of anticipated orders. As time progresses, the anticipated orders should be "consumed" by actual orders.

16 Types of Demand Independent: – –Automobiles, televisions, cartons of ice cream – –Demand often occurs at constant rate – –Effects inventories that are managed separately from other items (e.g.: finished goods made-to-stock) – –Demand is managed based on forecasts Dependent: – –Effects inventories that are managed to support production of other items (e.g.: component parts) – –Demand is managed based on plans (e.g.: MPS) – –Most raw materials, components, and subassemblies – –Demand often occurs in lumps

17 Operate Productive System Aggregate Plans Aggregate Plans Master Production Scheduling Master Production Scheduling Material Management Material Management Inventory Systems Inventory Systems Operation Scheduling Operation Scheduling Quality Control Quality Control Maintenance Maintenance

18 Master Production Schedule เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จาก ลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียด ที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

19 Master Production Schedule เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์ จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่ง มอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตใน รายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

20 Master Production Schedule

21 The Aggregate Plan and the Master Production Schedule

22 แข่งขันได้ แผนธุรกิจ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย หน้าที่ทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน การผลิต ( ผลิตได้ ผลิตเป็น ) การตลาด ( ขายดี ) การเงิน ( มีกำไร ไม่เสี่ยง ) การวางแผนการผลิตรวม ตารางการผลิตแม่บท การกำหนดตารางการผลิต สินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การใช้สายการผลิตให้คุ้มค่า การบริหารวัสดุ สินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาดูแล

23 แข่งขันได้ แผนธุรกิจ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย หน้าที่ทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน การผลิต ( ผลิตได้ ผลิตเป็น ) การตลาด ( ขายดี ) การเงิน ( มีกำไร ไม่เสี่ยง ) การวางแผนการผลิตรวมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า อัตราการผลิต การจ้างแรงงาน สินค้าคงคลัง +/- ค้นทุนรวมต่ำสุด หาทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google