งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ กับระบบการผลิตพืช. Factor ทางด้านภูมิอากาศเป็นตัวกำหนด ขบวนการพัฒนาของพืช (Growth Development) โดยเฉพาะ Day length และ Temperature.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ กับระบบการผลิตพืช. Factor ทางด้านภูมิอากาศเป็นตัวกำหนด ขบวนการพัฒนาของพืช (Growth Development) โดยเฉพาะ Day length และ Temperature."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ กับระบบการผลิตพืช

2 Factor ทางด้านภูมิอากาศเป็นตัวกำหนด ขบวนการพัฒนาของพืช (Growth Development) โดยเฉพาะ Day length และ Temperature การเปลี่ยนแปลงของ ภูมิอากาศบนโลก ที่ 30 N – 30 S ผิวโลกจะดูดซับรังสีมากกว่า การสูญเสียไป Equator T จะสูง และ T ต่ำ ถ้า Latitude มากขึ้น อุณหภูมิจะลดลงเรื่อย ๆ ถ้าความสูงเพิ่มขึ้น ความร้อนที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิด Air Stream ที่ equator ความดันอากาศต่ำ ไอน้ำจะลอย สูงขึ้น กระทบความเย็นทำให้มีเมฆและฝน ไอน้ำลอยสูง 10 กม. จะกระจายตัวไปทาง เหนือและใต้

3 ไปถึงบริเวณ 30 N และ 30 S กระแสอากาศ จะปะทะกับกระแสอากาศที่มีความกดอากาศ สูง อากาศเริ่มเคลื่อนตัวลงเบื้องล่างจนถึง ประมาณ 1,500 เมตรจากพื้น จะเคลื่อนเข้าหา equator กระแสลมขั้วโลกเหนือและใต้ ปะทะกันที่ Intertropical Convergence Zone (ITCZ) จะมีเมฆกระจายทั่วไป ฝนตกชุก ITCZ เคลื่อนที่ไปทางเหนือนับตั้งแต่เดือน มกราคม ( อยู่ที่ 5 -10 S) จนเดือน สิงหาคม ( อยู่ที่ 20 – 25 N) จากนั้นเคลื่อนที่ลงใต้ใน ราวเดือน ธันวาคม - มกราคม

4 วัฏจักรของน้ำ

5 การสูญเสียน้ำ (Water loss) น้ำที่ไหลบ่าบนดิน (Surface runoff) น้ำซึมลงไปข้างล่าง (Percolation) การระเหย (Evaporation) การคายน้ำของพืช (Transpiration) การเก็บกักน้ำ (Water Storage) การเปลี่ยนแปลง ความชื้นในดิน Interception Storage การเก็บกักน้ำที่ผิวดิน

6 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ Rainfall Temperature Radiation Evaporation

7 ปริมาณทั้งหมดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ( มม.) ปริมาณน้ำฝน 1 มม. = ปริมาณ น้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่หนึ่ง ถ้ามี วิธีการไม่ให้ดินซึมลงในดินได้จะวัด ความสูงของน้ำได้ 1 มม. หน่วยงานที่เก็บข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพลังงานแห่งชาติ กรมชลประทาน

8 Non Recording Rain Gauge Recording Rain Gauge เครื่องวัดน้ำฝน

9 การกระจายของน้ำฝนตลอดทั้งปี Uniform Distribution  ภูมิอากาศในเขตอบอุ่น  มีผลน้อยต่อการพังทลายดิน เดือน ปริมาณน้ำฝน

10 Uni-modal Distribution  ภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น  มีผลต่อการเกิดการพังทลายดินสูง การกระจายของน้ำฝนตลอดทั้งปี เดือน ปริมาณน้ำฝน

11 Bi-modal Distribution  ภูมิอากาศในเขตกึ่งร้อนชื้น  มีผลต่อการเกิดการพังทลายดินปานกลาง การกระจายของน้ำฝนตลอดทั้งปี เดือน ปริมาณน้ำฝน

12 ความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) เป็นตัวแปรหลักที่ใช้ในการ ประเมินศักยภาพของฝนที่ ก่อให้เกิดการพังทลายดิน หน่วยของความเข้มของฝน  มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  นิ้วต่อชั่วโมง

13 การจำแนกฝนตามลักษณะความเข้มข้น Uniform intensity เดือน ความเข้มฝน Advanced Pattern เดือน ความเข้มฝน

14 Intermediate Pattern Delayed Pattern เดือน ความเข้มฝน เดือน ความเข้มฝน การจำแนกฝนตามลักษณะความเข้มข้น

15 ความเสี่ยงต่อความแห้ง แล้งเชิงพื้นที่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน รายวัน(มม.) แต่ละสถานี (20 – 30 ปี) ปริมาณน้ำฝนรวม ที่ความน่าจะเป็นที่กำหนด ของแต่ละสถานี ความน่าจะเป็นสำหรับ ปริมาณน้ำฝนรวมที่กำหนด ของแต่ละสถานี แผนทีความน่าจะเป็นสำหรับ ปริมาณน้ำฝนรวมที่กำหนด แผนที่ปริมาณน้ำฝนรวม ที่ความน่าจะเป็นที่กำหนด แผนที่ดัชนีความเป็นประโยชน์ ของปริมาณน้ำฝน โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติข้อมูลน้ำฝนรายสถานี TPS GIS Analysis ข้อมูลความจุความชื้นสูงสุด ของดินในระดับรากพืช เชิงพื้นที่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เชิงพื้นที่ ศักยภาพการคายระเหย

16 ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรวม เดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็น ที่ 10% ความน่าจะเป็น ที่ 50% ความน่าจะเป็น ที่ 90%

17 ดัชนีความเป็นประโยชน์ของฝน เดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็น ที่ 10% ความน่าจะเป็น ที่ 50% ความน่าจะเป็น ที่ 90%

18 รังสีดวงอาทิตย์ เป็นการเคลื่อนย้ายพลังงานความ ร้อนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า E q = h  E q = energy ของแต่ละ อนุภาค H = plank’s constant = 6.626 x 10 -34 J.s  = frequency = c /  = Wave length c = ความเร็วแสงในอากาศ = 3.0 x 10 8 m.s -1  = frequency

19

20 พลังงานของแสงสีแดงที่ความยาว คลื่น = 0.7 ไมครอน E q = (6.626 x 10 -34 ) x (3 x 10 8 ) 0.7 x 10 -6 = 3.6 x 10 -19 J มีผลต่อประสิทธิภาพการ สังเคราะห์แสงของพืช 2H 2 0 + CO 2 CH 2 O + H 2 O + O 2 CH 2 O + O 2 CO 2 + H 2 O + 468 KJ.mol -1 Energy 1 molecule ของ CH 2 O = 468 x 10 3 / 6.023x 10 23 = 77.7 x 10 20 J ประสิทธิภาพสังเคราะห์แสง = (77.7 x 10 20 / 3.6 x 10 -19 ) x 100 = 22 %

21 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสี ดวงอาทิตย์ ความเข้มรังสี ตำแหน่งดวงอาทิตย์ ความโปร่งของบรรยาย กาศ

22 อุณหภูมิของอากาศ ความสำคัญ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและ ศัตรูพืช ใช้คาดคะเนการเจริญเติบโต และ ระยะเวลาของการพัฒนาการของพืช การวัด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิกลางวัน และกลางคืน อุณหภูมิสะสม มีผลต่อการงอกหรือ การเจริญ

23 การคายระเหยน้ำ (Evapo- transpiration) Evaporation กระบวนการที่ ของเหลวเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นไอน้ำจากผิวดิน Transpiration กระบวนการที่ ของเหลวเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นไอน้ำจากปากใบพืช Potential ET = การระเหยน้ำ คาย น้ำ จากพื้นที่ที่มีหญ้าตัดสั้นปกคลุม พื้นดินมิด ( มีการคายน้ำได้สูงสุด ) ความสำคัญ พืชต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต Transpiration สามารถทำให้ อุณหภูมิภายในพืชลดลง

24 B = วันเริ่มฤดูปลูก E = วันสิ้นฤดูปลูก การกำหนดช่วงฤดูปลูกจากข้อมูลภูมิอากาศ

25

26 วันเริ่มฤดู ปลูก วันสิ้นฤดู ปลูก ช่วงฤดู ปลูก

27 อิทธิพลของดิน พืช และภูมิอากาศต่อ ET Soil water availability มีมาก ทำให้ ET มาก Plant factor Internal plant resistance โดย ต้องผ่าน intercellular space, stomata และ boundary layer Crop cover Plant height

28 Climate factor Net radiation Sensible heat convection ความ ร้อนที่เคลื่อนเข้ามาในแปลง ลม เพิ่ม Turbulence ลด boundary layer resistance Humidity การอิ่มตัวด้วยน้ำของ อากาศรอบนอก Temperature

29 Climate – Crop production relationship ในกรณีที่น้ำไม่จำกัด สิ่งที่ กำหนดผลผลิตได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ

30

31 a 1 ได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ กลางวันกับอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดแบ่งตาม คุณลักษณะของกลุ่มพืช (Pm) a 2 ได้จากสมการ F = ( A c - 0.5 R g ) / (0.8 A c ) F = สัดส่วนพลังงานจากรังสีสำหรับการสังเคราะห์ แสง A c = รังสีดวงอาทิตย์สูงสุดในวันฟ้าใส ( สำหรับการ สังเคราะห์แสง ) R g = รังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมด a 3 ได้จากสมการ b gm = F (0.8 +0.01P m ) b o + (1 - F) (0.5 +0.025 P m ) b c b o = อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชในวันฟ้าใส b c = อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชเมื่อ P m = 20 kg CH 2 O ha -1 hr -1 a 4 ได้จากสมการ B n = (0.36 b gm x L) / (1/N + 0.25 c t ) L = สัดส่วนการเจริญเติบโตของผลิตภาพมวลรวมที่ LAI จริงต่อ LAI = 5 c t = ค่าคงที่แปรปรวนตามอุณหภูมิ ; c t = c 30 (0.0044 + 0.0019T + 0.0010 T 2 ). N = อายุของพืชปลูก a 5 ได้จากสมการ Y p = H i x B n H i = ดัชนีการเก็บเกี่ยว

32 ในกรณีที่ขาดน้ำบางช่วงของการ เจริญเติบโต สิ่งที่กำหนดผลผลิตได้แก่ การคายระเหยน้ำจริงของพืช ปัจจัยการตอบสนองต่อน้ำของพืช 1 - Y a = k y (1 - ET a ) Y m W r Y a = actual harvested yield Y m = maximum harvested yield ET a = Actual crop ET W r = maximum crop ET K y = yield response factor


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ กับระบบการผลิตพืช. Factor ทางด้านภูมิอากาศเป็นตัวกำหนด ขบวนการพัฒนาของพืช (Growth Development) โดยเฉพาะ Day length และ Temperature.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google