งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Case presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Case presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Case presentation
วันที่ 17 สิงหาคม 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3

4

5 หลวงพ่อไม่มีอะไรจะเทศน์หรอก ภาวนาปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น

6 คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว
คนดีชอบทำ คนระยำชอบติ คนอัปรีย์ชอบติชอบแก้ตัว

7 วัตถุประสงค์ การทำงานกลุ่ม ปันความรู้ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้ รัก สามัคคี มีจิตใจสูง

8 พวกคนไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมนะ
เดี๋ยวก็ต้องตายไปทุกคน สู้เราไม่ได้อยู่อย่างหมาแม้ต้องตายเหมือนกัน แต่ก็ยังรู้รักสามัคคีนะน้องนะ

9

10

11 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

12 กรอบแนวคิดภาพรวม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน/จูงใจ ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายของจังหวัด ค่านิยมร่วมของจังหวัด วิสัยทัศน์ การเทียบเคียง ระดับองค์กร BSC แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ/แนวทาง เป้าหมายยุทธศาสตร์ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ระดับ หน่วยธุรกิจ ปัจจัยสำเร็จ ห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระดับบุคคล การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุง การวัดเชิงยุทธศาสตร์ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม บุคคลากร กรอบรม/สนับสนุน กำกับยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์

13 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control

14 E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources PEST
Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix GE matrix OS O/T S/W Business concept challenges Driving Forces Business model What is value To customer ? What we might do? What we can do? TOWS matrix Directional Growth Integration Diversifies Customer requirement Vision statement What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Vision Objectives Mission Strategic issues Strategies Strategic goal

15 - - + + - E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities
Resources PEST Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix GE matrix OS O/T S/W Business concept challenges Driving Forces Business model Customer requirement Vision statement What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Vision Substitution New entrance Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Business process Competitor - Business Function Competencies Capability Resource

16 - - + + - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Substitution New entrance
Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Competitor - Competencies Capability Resource ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Business process Business Function marketing ไปดู Primary activities ใน Value chain operation Finance HR R&D

17 - - + + - - - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ
PEST Scenario Opportunities Ideas E V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources Scenario matrix What business to be in? Value proposition What customer buy? Financial Ratio Performance Driving Forces O/T GE matrix S/W challenges OS Corporate Strategy Business concept Business model Vision statement Vision Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix What to become ? Substitution New entrance Competitive Environment - - Customer requirement + Customer Satisfaction + Customer Segment PQCD Business Strategy Supplier - - Competitor BSC management - Resource Capability Competencies ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า Business process ลูกค้าพอใจ Leadership Business Function ไปดู Business Model canvas ไปดู Primary activities ใน Value chain Organization Structure marketing operation Organization Architecture Finance HR Get things done through people R&D

18 Where are you now? Stakeholders Right View General Environment Perception Right think Strategic Thinking Where you want to go ? Scenario Change Driving Forces Mind set Challenge Business concept Who are you? Do Right things Strategic Direction Core Value Competencies Value proposition Opportunities Industry Environment Capabilities Strategic Issue Vision statement Mission statement Resources Based Business Model What to become? Growth Strategy Portfolio Matrix Parenting Strategy Objectives KRA Competitive Landscape Strategic Positioning Competitive Environment Strategic Goal KPI Business Strategy Strategic Group Right Result Strategic Control Strategy map How to get there? Financial Ratio Business Process Competitive Advantage Performance Value chain Generic Model 5 Forces Leadership Organization Structure Organization Architecture Get things done through people Do things right What to perform? Business Function

19 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน
จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน Life cycle 5 Forces Strategic Group Value Life line PEST analysis Supplier Competitor Customer Success & Problem Business Model Positioning Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Internal SWOT External Value chain 7’s Mckinsey Business Function Core competencies Value Business Model ต้องทำอะไรบ้าง จะไปอย่างไร แล้วจะไปไหน Functional Strategies Competitive Strategies Corporate Strategies Marketing Production Finance IT Generic Model BCG Matrix Vision Objective Mission Goal Strategic issues Key success factor

20 Right think What it should be?
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment

21 สติ จิต ใจ อัตตา Think right Who are you? เก่งทางโลก กำไร เติบโต
Critical Factor Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

22 Do the right things Where we want to go?
Networking Alliance Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง

23 Do the things right How to get there?
Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture

24 สติ Right think What it should be? S T E P G
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture Critical Factor Networking Alliance Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Sense โอกาส

25 Do the right things right
Realities Right think Change New Realities Re- thinking Where you want to go ? Do the right things Who are you? Think right Purpose Vision Objectives Re-positioning? Where are you now ? Re-Strategies ? Problems Opportunities Gap How to get there ? Do the right things right Strategic issue Mission Strategic goals Strategies Key success Result Operation Initiatives Operational goals Target KPI Measure Balanced Score Card Objective Measure Target Initiative Action plan What to perform? Right result

26 ประเมินผล คนวิ่งเต้น คนเต้น แรงขับการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน
Forces of Change แรงขับการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ผันผวน How to Change ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง To From Change Agent วัฒนธรรม การปรับตัวภายใน เทคโนโลยี ภารกิจหลัก เป้าหมาย กระบวนการ สมรรถนะ Empowerment Engagement ประเมินผล สิ่งที่อยากทำ ทำตามอำเภอใจ มองคนก่อน มอบงานให้ มองคนกับงานแยกจากกัน คนวิ่งเต้น สิ่งที่ควรทำ ทำตามระบบ มองงานก่อน จัดคนเข้ากับงาน เอาคนมา คนกับงาน คนเต้น คน กระบวนการ กระชับ ยืดหยุ่น คล่องตัว What to Change ทักษะความชำนาญ การแบ่งกลุ่มงาน รูปแบบทางการ บริหารงาน ตามอำเภอใจ บริหารงาน บริหารใจ Architecture สายบังคับบัญชา ขนาดการควบคุม การกระจายอำนาจ

27 GE matrix 5 forces model What business to be in ? E-V-R model
PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Strategic group How to compete? Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies What to do?

28 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Case presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google