งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Case presentation วันที่ 17 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Case presentation วันที่ 17 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Case presentation วันที่ 17 สิงหาคม 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3

4

5 หลวงพ่อไม่มีอะไรจะเทศน์หรอก ภาวนาปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น

6 คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว คนดีชอบทำ คนระยำชอบติ คนอัปรีย์ชอบติชอบแก้ตัว

7 วัตถุประสงค์ การทำงานกลุ่ม ปันความรู้ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้ รัก สามัคคี มีจิตใจสูง

8 พวกคนไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมนะ เดี๋ยวก็ต้องตายไปทุกคน สู้เราไม่ได้อยู่อย่างหมาแม้ต้องตายเหมือนกัน แต่ก็ยังรู้รักสามัคคีนะน้องนะ

9

10

11 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

12 แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ จุดมุ่งหมายของจังหวัด ค่านิยมร่วมของจังหวัด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ / แนวทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การวัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม การดำเนินยุทธศาสตร์ กำกับยุทธศาสตร์ ทดสอบและปรับปรุง การเทียบเคียง บุคคลากร กรอบรม / สนับสนุน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน / จูงใจ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน ระดับองค์กร ระดับ หน่วยธุรกิจ ระดับบุคคล BSC ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

13 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control

14 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? What we might do?What we can do? What is value To customer ? O/T S/W OS Business concept Business model Customer requirement Vision Strategic issues Objectives Mission Strategic goalStrategies Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ?Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix TOWS matrix Directional Growth Integration Diversifies

15 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business concept Business model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ?Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function

16 Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain

17 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business conceptBusiness model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment ResourceCapability Competencies PQCD Customer Satisfaction Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจ ความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain Business Strategy Corporate Strategy Get things done through people Performance Financial Ratio Organization Structure Leadership Organization Architecture BSC management --

18 Driving ForcesChange Right View Strategic ThinkingRight think Mind set Perception Core Value Resources Based Capabilities Competencies Mission statement General Environment Scenario Challenge OpportunitiesValue proposition Business concept Business Model Business Strategy Business Process Business Function Do Right things Do things right Get things done through people Right Result Who are you? Where are you now? Where you want to go ? Strategic Direction Strategic Issue Strategic Goal Strategic Group Strategy map How to get there? What to become? Vision statement What to perform? Performance Financial Ratio Objectives Industry Environment Competitive Environment Organization Structure Leadership Organization Architecture Strategic Control KRA KPI Competitive Advantage Competitive Landscape Strategic Positioning Value chain 5 Forces Generic Model Growth Strategy Portfolio Matrix Parenting Strategy Stakeholders

19 ที่ผ่านมาเป็น อย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน แล้วจะไปไหนจะไปอย่างไร จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น Business Model Life line PEST analysis Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Core competencies Positioning Success & Problem Key success factor Vision Objective MissionGoal ต้องทำอะไรบ้าง CompetitorCustomerSupplier InternalExternalSWOT 5 ForcesStrategic Group Corporate StrategiesCompetitive Strategies Generic Model BCG Matrix Value chain 7’s Mckinsey Business Function Functional Strategies Marketing Production Finance IT Business Model Strategic issues Value Life cycle

20 Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment

21 Critical Factor Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

22 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Networking Alliance

23 Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Based line

24 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Critical Factor Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทาง โลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Networking Alliance Based line

25 PurposeVision Mission Objectives Strategic issue Strategies Strategic goals Problems Opportunities Who are you? Think right Where are you now ? Where you want to go ? Do the right things How to get there ? Do the right things right What to perform? Right result Realities Right think New Realities Re- thinking Change Re-positioning? Operational goals Operation Initiatives Key success KPI Measure Target Result Action plan ObjectiveInitiativeTargetMeasure Balanced Score Card Gap Re-Strategies ?

26 แรงขับการ เปลี่ยนแปลง ความไม่ แน่นอน ความเสี่ยง ผันผวน โครงส ร้าง ยุทธศาส ตร์ กระบวน การ คน วัฒนธร รม เทคโนโ ลยี การ ปรับตัว ภายใน Forces of Change What to Change กระชับ ยืดหยุ่น คล่องตัว สายบังคับ บัญชา ขนาดการ ควบคุม การกระจาย อำนาจ ทักษะความ ชำนาญ การ แบ่งกลุ่ม งาน รูปแบบ ทางการ How to Change From To สิ่งที่ อยากทำ ทำตาม อำเภอใจ มองคน ก่อน มอบงาน ให้ มองคน กับงาน แยกจาก กัน คน วิ่งเต้น สิ่งที่ควร ทำ ทำตาม ระบบ มองงาน ก่อน จัดคนเข้า กับงาน เอาคนมา คนกับงาน คนเต้น ภารกิจ หลัก เป้าหมาย กระบวนกา ร สมรรถนะ Empowerment Engagement ประเมิน ผล Architecture Change Agent บริหาร งาน บริหาร ใจ บริหารง าน ตาม อำเภอใ จ

27 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

28 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Case presentation วันที่ 17 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google