งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 3 ก. พ.55 Operation scheduling Assignment model Job sequencing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 3 ก. พ.55 Operation scheduling Assignment model Job sequencing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 3 ก. พ.55 Operation scheduling Assignment model Job sequencing

2 Objectives in Scheduling Meet customer due dates Minimize job lateness Minimize response time Minimize completion time Minimize time in the system Minimize overtime Maximize machine or labor utilization Minimize idle time Minimize work-in- process inventory Scheduling การบริหาร ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด ได้แก่ คน เครื่องจักร สิ่ง อำนวยความ สะดวก ไปใน การผลิตสินค้า / บริการ ทำอย่างไรให้ ต้นทุนต่ำสุด เวลาสั้นที่สุด เป็นระยะ สุดท้ายการของ การวางแผน ก่อนลงมือผลิต

3 ตัวแบบที่ใช้ในการทำ Scheduling Assignment Method ใช้จัด งานเข้ากับทรัพยากร ส่วนใหญ่ เป็น Job shop Job Sequencing ใช้จัดงานเข้า กับทรัพยากร 1 Machine มีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน Multiple Machine ใช้กฎของ Johnson Gantt chart ใช้กำกับความ คืบหน้าของงาน

4 เครื่องจักร ABC งาน ก ข ค 9127

5 เครื่องจักร ABC งาน ก 580 ข 023 ค 250

6 เครื่องจักร ABC งาน ก 560 ข 003 ค 230

7 เครื่องจักร ABC งาน ก 560 ข 003 ค 230

8 เครื่องจักร ABC งาน ก 340 ข 005 ค 010

9 เครื่องจักร ABC งาน ก 340 ข 005 ค 010

10 จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลา ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง

11 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

12 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

13 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

14 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

15 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

16 Sequencing Rules ( 1 Station) FCFS - first-come, first-served LCFS - last come, first served SPT - shortest processing time DDATE - earliest due date SLACK - smallest slack –(due date - today’s date) –- (remaining processing time) RWK - remaining work on all operations

17 A35 B 46 C 27 D 69 E 12 ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง

18 First-Come First-Served A350+3=3 B 463+4=7 C =9 D 699+6=15 E =6 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 50 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 50/5 = 10 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4.6 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

19 Shortest Operating Time E120+1=1 C 271+2=3 A =6 B =10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 36 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 36/5 = 7.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

20 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1120 Due Date E120+1=1 A 351+3=4 B =8 C 278+2=10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 39 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 39/5 = 7.8 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

21 Last come first served E120+1=1 D 691+6=7 C 277+2=9 B 469+4=13 A =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 46 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 46/5 = 9.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

22 Summary FCFS SOT Due Date LCFS * best values กฎเวลารวมงานเสร็จเวลาเฉลี่ยงานเสร็จ ค่าเฉลี่ยความล่าช้า * * * *

23 Johnson’s Rule Example A612 B37 C189 D1514 E168 F1015 MachineMachine JobCenter 1Center 2 BAFDCEBAFDCE

24 สถานีที่ สถานีที สถานีที่ 1 BA F D CE สถานีที 2B A F D C E

25 Gantt Chart Days Today’s Date Job 32B Job 23C Job 11CJob 12A Facility Key: Planned Activity Completed Activity Behind schedule Ahead of schedule On schedule

26 Gantt Chart Solution


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 3 ก. พ.55 Operation scheduling Assignment model Job sequencing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google