งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ งานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ library.cmu.ac.th/n tic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ งานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ library.cmu.ac.th/n tic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ งานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ library.cmu.ac.th/n tic

2 สมาชิกวงสนทนา

3 กิจกรรม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ / เพื่อพัฒนา งาน บุคลากร หมุนเวียนนำ ความรู้ที่ได้จาก การ เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการใน การประชุม งาน และ การพูดคุย อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศการจัด กิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุด ในปี 2550

4 กิจกรรมหลัก ปี 2551 : การจัดชั้น หนังสือ วัตถุประสงค์ : แก้ปัญหาการหาหนังสือ ไม่พบและ อำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานขึ้นชั้น

5 ขบวนการในการดำเนิน กิจกรรม 1. รวบรวมปัญหา - คำถามที่ได้รับจากผู้ใช้ - สำรวจชั้นหนังสือ - สัมภาษณ์ผู้ใช้แบบไม่เป็นทางการ ที่ชั้นหนังสือ 2. แก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน 3. การบันทึกกิจกรรม

6 ปัญหาที่พบ 1. สาเหตุที่มาจากการจัดชั้น ขนาดของหนังสือ และ label บอก เลขหมู่ – ลักษณะของการจัดวางชั้นหนังสือในปัจจุบัน จัดวางตาม แนวยาวเป็น 3 แถว เพื่อให้บุคลากรสามารถมองทะลุชั้น ให้มีจุดอับน้อยที่สุด จึงทำให้เป็นปัญหา ในการจัดเรียงเลขหมู่หนังสือบนชั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ ใช้ เวลาในการค้นหาหนังสือมาก – การจัดชั้นไม่ได้จัดกลุ่มของหนังสือภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศแยกออกจากกันชัดเจน – ไม่มีป้ายบอก Collection ของหนังสือภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ – ป้ายบอกเลขหมู่ที่หัวชั้นหนังสือ ลงรายละเอียดของ เลขหมู่ ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสน – หนังสือบางเล่ม มีขนาดเล็กเกินไปทำให้หาได้ยาก ( มีไม่ มากนัก ) – หนังสืออยู่ผิดตำแหน่ง ผิดชั้น – ป้ายบอกเลขหมู่ (label) ตัวเล็ก และจาง ทำให้หาได้ยาก และมีทั้งแบบเก่า ซึ่งเขียนด้วยตัวเลขและเป็น label กระดาษขาว ( จากการ สอบถามผู้ใช้ )

7 ปัญหาที่พบ 2. สาเหตุจากข้อมูลใน OPAC – เอกสารที่เป็น Information File ไม่มีการบอก ว่าเป็น Information File และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่เก็บ และตำแหน่งที่เก็บหนังสือ – มีหนังสือเก่าที่นำมาเก็บไว้ใน Stock บริเวณชั้น 4 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภาพ และสถานที่ เก็บไม่ชัดเจน ( บอกว่า อยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ ชั้น 4) ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นหนังสือที่ให้บริการชั้น เปิดที่ บริเวณบริการสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ – หนังสือบางเล่มไม่มีส่วนที่แสดงข้อมูล สถานที่ เก็บหนังสือ เลขหมู่ และสถานภาพ – หนังสือที่ยังไม่ขึ้นมาให้บริการ แต่สถานภาพ บอกว่า อยู่บนชั้น – เลขหมู่ใน OPAC ไม่ตรงกับตัวเล่ม

8 ปัญหาที่พบ 3. สาเหตุจากผู้ใช้ – ในการค้นข้อมูลจาก OPAC ผู้ใช้ไม่ได้ดู รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เก็บ และ / หรือ สถานภาพของหนังสือว่า เป็นหนังสือของคณะ และ / หรือมีคนยืมออก – ผู้ใช้ไม่ได้ใช้ OPAC ในการค้น แล้วมาสอบถาม เจ้าหน้าที่ เพื่อหาหนังสือที่ต้องการ – ผู้ใช้ไม่ทราบ Collection ของชั้นหนังสือ ประเภทต่างๆ ว่าควรจะไปหาได้ที่ชั้นไหน – ผู้ใช้ไม่ทราบว่าใน OPAC กำหนดว่า หนังสือมี สถานะเป็น e-Theses แล้วจะไม่มีตัวเล่ม – ผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ e-Theses แต่ยังต้องการใช้ ตัวเล่มอยู่ เพราะขั้นตอนการใช้ e-Theses ยุ่งยาก ( ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการ copy)

9 ปัญหาที่พบ 5. สาเหตุอื่นๆ – หนังสือบางรายการ Status บอกว่า อยู่บนชั้น หนังสือ แต่ไม่สามารถพบบนชั้น – จอคอมพิวเตอร์ OPAC ของงานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ เสื่อมสภาพบางครั้งเป็นสีม่วง หรือจอ ดับ

10 ภาพกิจกรรม ขอขอบคุณ บุคลากรในงาน ที่ร่วม แรงร่วมใจ กันทำงาน พนักงานบริษัท พร พิพิธ ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ งานศูนย์สนเทศ ภาคเหนือ library.cmu.ac.th/n tic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google