งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ
งานศูนย์สนเทศภาคเหนือlibrary.cmu.ac.th/ntic

2 สมาชิกวงสนทนา

3 ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุด ในปี 2550
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เพื่อพัฒนางาน บุคลากรหมุนเวียนนำความรู้ที่ได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการในการประชุมงาน และการพูดคุย อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุด ในปี 2550

4 กิจกรรมหลัก ปี 2551: การจัดชั้นหนังสือ
วัตถุประสงค์ : แก้ปัญหาการหาหนังสือไม่พบและ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานขึ้นชั้น

5 ขบวนการในการดำเนินกิจกรรม
1. รวบรวมปัญหา - คำถามที่ได้รับจากผู้ใช้ - สำรวจชั้นหนังสือ - สัมภาษณ์ผู้ใช้แบบไม่เป็นทางการที่ชั้นหนังสือ 2. แก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน 3. การบันทึกกิจกรรม

6 ปัญหาที่พบ 1. สาเหตุที่มาจากการจัดชั้น ขนาดของหนังสือ และ label บอกเลขหมู่ ลักษณะของการจัดวางชั้นหนังสือในปัจจุบัน จัดวางตามแนวยาวเป็น 3 แถว เพื่อให้บุคลากรสามารถมองทะลุชั้น ให้มีจุดอับน้อยที่สุด จึงทำให้เป็นปัญหา ในการจัดเรียงเลขหมู่หนังสือบนชั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาในการค้นหาหนังสือมาก การจัดชั้นไม่ได้จัดกลุ่มของหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแยกออกจากกันชัดเจน ไม่มีป้ายบอก Collection ของหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ป้ายบอกเลขหมู่ที่หัวชั้นหนังสือ ลงรายละเอียดของเลขหมู่ ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสน หนังสือบางเล่ม มีขนาดเล็กเกินไปทำให้หาได้ยาก (มีไม่มากนัก) หนังสืออยู่ผิดตำแหน่ง ผิดชั้น ป้ายบอกเลขหมู่ (label) ตัวเล็ก และจาง ทำให้หาได้ยาก และมีทั้งแบบเก่า ซึ่งเขียนด้วยตัวเลขและเป็น label กระดาษขาว (จากการสอบถามผู้ใช้)

7 ปัญหาที่พบ 2. สาเหตุจากข้อมูลใน OPAC
เอกสารที่เป็น Information File ไม่มีการบอก ว่าเป็น Information File และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บ และตำแหน่งที่เก็บหนังสือ มีหนังสือเก่าที่นำมาเก็บไว้ใน Stock บริเวณชั้น 4 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภาพ และสถานที่เก็บไม่ชัดเจน (บอกว่า อยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ ชั้น 4) ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นหนังสือที่ให้บริการชั้นเปิดที่ บริเวณบริการสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ หนังสือบางเล่มไม่มีส่วนที่แสดงข้อมูล สถานที่เก็บหนังสือ เลขหมู่ และสถานภาพ หนังสือที่ยังไม่ขึ้นมาให้บริการ แต่สถานภาพบอกว่า อยู่บนชั้น เลขหมู่ใน OPAC ไม่ตรงกับตัวเล่ม

8 ปัญหาที่พบ 3. สาเหตุจากผู้ใช้ ในการค้นข้อมูลจาก OPAC ผู้ใช้ไม่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เก็บ และ/หรือสถานภาพของหนังสือว่า เป็นหนังสือของคณะ และ/หรือมีคนยืมออก ผู้ใช้ไม่ได้ใช้ OPAC ในการค้น แล้วมาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อหาหนังสือที่ต้องการ ผู้ใช้ไม่ทราบ Collection ของชั้นหนังสือประเภทต่างๆ ว่าควรจะไปหาได้ที่ชั้นไหน ผู้ใช้ไม่ทราบว่าใน OPAC กำหนดว่า หนังสือมีสถานะเป็น e-Theses แล้วจะไม่มีตัวเล่ม ผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ e-Theses แต่ยังต้องการใช้ตัวเล่มอยู่ เพราะขั้นตอนการใช้ e-Theses ยุ่งยาก (ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการ copy)

9 ปัญหาที่พบ 5. สาเหตุอื่นๆ
หนังสือบางรายการ Status บอกว่า อยู่บนชั้นหนังสือ แต่ไม่สามารถพบบนชั้น จอคอมพิวเตอร์ OPAC ของงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ เสื่อมสภาพบางครั้งเป็นสีม่วง หรือจอดับ

10 ภาพกิจกรรม ขอขอบคุณ บุคลากรในงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจ กันทำงาน
บุคลากรในงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจ กันทำงาน พนักงานบริษัท พรพิพิธ ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานศูนย์สนเทศภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google