งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ ประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ ประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ ประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ ประเมินผลการจัดการศึกษา กระบวนการนำเข้า จัดเก็บ วิเคราะห์พื้นฐาน วิเคราะห์เจาะลึก ช่วยใน การตัดสินใจของผู้บริหาร นำผลการวิเคราะห์ ช่วยวางแผนพัฒนา Data Information Wisdom Knowledge

2 วัตถุประสงค์หลัก  ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์และวิจัยผลการดำเนินงานของภาควิชา หน่วยงาน และของคณะโดยภาพรวม ด้านการจัดการศึกษา การบริหารเงินงบประมาณ ภาระงานบุคลากร ฯ  รวบรวมผลการวิจัย เสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ แนวทางการพัฒนาแผนการศึกษา แผนธุรกิจ และการบริหาร งานของคณะ  เผยแพร่ผลงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Internet วัตถุประสงค์หลัก  ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์และวิจัยผลการดำเนินงานของภาควิชา หน่วยงาน และของคณะโดยภาพรวม ด้านการจัดการศึกษา การบริหารเงินงบประมาณ ภาระงานบุคลากร ฯ  รวบรวมผลการวิจัย เสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ แนวทางการพัฒนาแผนการศึกษา แผนธุรกิจ และการบริหาร งานของคณะ  เผยแพร่ผลงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Internet

3 บุคลากร  บุคลากรหลักสากันย์ สุวรรณการ นักวิชาการสถิติ  เครือข่ายคุณปราณี หะซัน งานบริการการศึกษา คุณศิริพร จงประเสริฐ งานบริหารและธุรการ คุณคมสัน ยอดสุทธิ งานนโยบายและแผน คุณวิไลพร ธรรมตา งานบริการงานวิจัยฯ คุณสุดใจ สันธทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คุณวรีลักษณ์ วรรณวิจิตร งานคลังและพัสดุ คุณเสาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล หน่วยฝึกงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ ภาควิชา บุคลากร  บุคลากรหลักสากันย์ สุวรรณการ นักวิชาการสถิติ  เครือข่ายคุณปราณี หะซัน งานบริการการศึกษา คุณศิริพร จงประเสริฐ งานบริหารและธุรการ คุณคมสัน ยอดสุทธิ งานนโยบายและแผน คุณวิไลพร ธรรมตา งานบริการงานวิจัยฯ คุณสุดใจ สันธทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คุณวรีลักษณ์ วรรณวิจิตร งานคลังและพัสดุ คุณเสาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล หน่วยฝึกงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ ภาควิชา

4 ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 บุคลากรหลัก  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)  ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (มี.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ)  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ (มิ.ย. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 บุคลากรหลัก  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)  ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (มี.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ)  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ (มิ.ย. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)

5 ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 เครือข่าย  งานบริการงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ที่ดำเนินการ ในปี 2544-46ในปี 2544-46 (มิ.ย. 47 : วิไลพร ธรรมตา)  งานบริการการศึกษา การรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรระหว่างปี การศึกษา 2535 – 2546 (มิ.ย. 47 : ปราณี หะซัน) ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 เครือข่าย  งานบริการงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ที่ดำเนินการ ในปี 2544-46ในปี 2544-46 (มิ.ย. 47 : วิไลพร ธรรมตา)  งานบริการการศึกษา การรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรระหว่างปี การศึกษา 2535 – 2546 (มิ.ย. 47 : ปราณี หะซัน)

6 ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 เครือข่าย (ต่อ)  งานคลังและพัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มี.ค. 47 : วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร)  หน่วยการเจ้าหน้าที่ - การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร (หลอมรวมภาควิชา) (2547) - การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มอัตรากำลังคนของ คณะเกษตรศาสตร์ (ธ.ค.45 : สุดใจ สันธทรัพย์ นำผลมาใช้ในการวางแผนปี 46) ผลงานในปีการศึกษา 2546-47 เครือข่าย (ต่อ)  งานคลังและพัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มี.ค. 47 : วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร)  หน่วยการเจ้าหน้าที่ - การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร (หลอมรวมภาควิชา) (2547) - การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มอัตรากำลังคนของ คณะเกษตรศาสตร์ (ธ.ค.45 : สุดใจ สันธทรัพย์ นำผลมาใช้ในการวางแผนปี 46)

7  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)

8  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถึงความต้องการและความคิดเห็น ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการ เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการใช้คอมพิวเตอร์ในห้อง IT  เพื่อจัดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ผลการศึกษา สุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากแต่ละชั้นปี รวม 220 คน  ความพอเพียงและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์  การฝึกทักษะด้านการใช้ Software ให้นักศึกษามากขึ้น  นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเนื้อหาบนเว็บ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเกษตร เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การหางานทำ  พัฒนาการสอนผ่านเว็บให้มีสาระน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (พ.ย. 46 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถึงความต้องการและความคิดเห็น ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการ เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการใช้คอมพิวเตอร์ในห้อง IT  เพื่อจัดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ผลการศึกษา สุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากแต่ละชั้นปี รวม 220 คน  ความพอเพียงและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์  การฝึกทักษะด้านการใช้ Software ให้นักศึกษามากขึ้น  นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเนื้อหาบนเว็บ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเกษตร เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การหางานทำ  พัฒนาการสอนผ่านเว็บให้มีสาระน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง H

9  ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (มี.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ )

10  ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (มี.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ) วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อทราบความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ผลการศึกษา นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 43 – 45) ตอบแบบสอบถามจำนวน 103 คน คิดเป็น 83.1%  ความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (มี.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ) วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อทราบความต้องการและความพึงพอใจต่อการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ผลการศึกษา นักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 43 – 45) ตอบแบบสอบถามจำนวน 103 คน คิดเป็น 83.1%

11 รายการค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก* 1. การฝึกความชำนาญหรือปฏิบัติการและทักษะ2.5 2. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ2.4 3. การได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2.3 4. การบูรณาการกับวิชาอื่น 5. การสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษา 6. ความเหมาะสมและวิธีการถ่ายทอดความรู้ ตารางสรุป : ค่าเฉลี่ยความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 43 – 45) * มากที่สุด (3) มาก (2) น้อย (1)

12 รายการค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก* 1. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ3.0 2. ความหลากหลายของหัวข้อและกิจกรรม2.9 3. การได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2.8 4. การบูรณาการกับวิชาอื่น 5. การปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น 6. การฝึกความชำนาญหรือปฏิบัติการและทักษะ 7. การสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษา 8. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงาน ตารางสรุป : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (รหัส 44 – 45) * มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง(2) น้อย (1) H

13  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)

14  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) วัตถุประสงค์  เพื่อทราบภาวะการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอาชีพปัจจุบัน  เพื่อทราบคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร  เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้จ้างที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ผลการศึกษา  ศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 274 คน คิดเป็น 100%  ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบกลับ 50 คน คิดเป็น 30% ของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ (พ.ค. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) วัตถุประสงค์  เพื่อทราบภาวะการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอาชีพปัจจุบัน  เพื่อทราบคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร  เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้จ้างที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ผลการศึกษา  ศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 274 คน คิดเป็น 100%  ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบกลับ 50 คน คิดเป็น 30% ของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว

15 รองาน 16.4% ภาวะการทำงานของบัณฑิต ศึกษาต่อ 22.3%.3 ทำงาน 61% ลักษณะงานของบัณฑิต บัณฑิตใช้เวลาหางานเฉลี่ย 2.67 เดือน ได้งานและศึกษาต่อรวม 83.6% มากกว่า เป้าหมายของ มช. ปี 2547 ตั้งไว้ 72% (KPI 9)

16  ผู้จ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 44.2%  ผู้จ้างพึงพอใจด้านการรู้จักกาละเทศะและการมีสัมมาคารวะ และด้านการรู้จัก ประนีประนอมและความมีน้ำใจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.9*  ผู้จ้างพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.0* รองลงมา คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และความเป็นผู้นำ มีค่าเฉลี่ย 3.2*  ผู้จ้างเห็นบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ดีพอ ๆ คนอื่นหรือสถาบันอื่น คิดเป็น 42.1%  ผู้จ้างเห็นบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ดีกว่าส่วนมาก คิดเป็น 38.6% * มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1  ได้รับความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรค่อนข้างมาก  ควรฝึกเพิ่มในวิชาพื้นฐาน 3 อันดับแรกคือ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสถิติ  ควรเพิ่มเวลาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติการ ทั้งในและนอกสถานที่ ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้จ้างที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต H

17  ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ (รหัส4608...,4508...) (มิ.ย. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)  ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ (รหัส4608...,4508...) (มิ.ย. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ)

18  ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะเกษตรศาสตร์ (รหัส46,45) (มิ.ย. 47 : สากันย์ สุวรรณการ และคณะ) วัตถุประสงค์  ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทีมีต่อการฝึกงาน เพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกงานแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการฝึกงานสำหรับ 1. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 4608...) (ฝึก 8-12 มีนาคม 2547) จำนวน 267 คน 2. ฝึกห้องสมุด 3. ฝึกการอยู่ร่วมกัน 4. ฝึกงานโครงการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 4508...) (ฝึก15-19 พฤษภาคม 2547) จำนวน 277 คน 5. ฝึกทำงานเป็นทีม

19 ผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ควบคุม (ปี 2 ประเมินการฝึกทำงานเป็นทีม / ปี 1 ประเมินการฝึกการอยู่ร่วมกัน) คะแนนเฉลี่ย* ปี 2 (รหัส45)ปี 1 (รหัส46) 1. ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้งานของนักศึกษา3.513.54 2. ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม3.513.63 3. ความใส่ใจและกระตือรือร้นในการทำงาน3.403.62 4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย3.503.62 5. ความประพฤติและการรักษาวินัย3.463.57 6. ความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง3.323.57 7. การรู้จักกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะ3.473.65 8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และมีน้ำใจ3.513.64 9. ความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดี3.383.64 10. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความสุข3.523.64 รวม3.463.61 *ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) น้อย (1)

20 ผลการศึกษา ความพึงพอใจ รายการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (รวมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝึกห้องสมุด ฝึกการอยู่ร่วมกัน) คะแนนเฉลี่ย* ปี 2 (รหัส45)ปี 1 (รหัส46) 1. ความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ2.853.03 2. ความหลากหลายของหัวข้อ และกิจกรรม2.672.66 3. วิธีการฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา2.732.86 4. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงาน2.923.09 5. ความเหมาะสมของวันเวลา/ระยะเวลาที่ฝึกงาน2.702.71 6. ความเหมาะสมและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร2.822.98 7. ภาระค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบ2.422.43 8. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักศึกษา2.812.90 9. ความร่วมมือของผู้ควบคุมดูแล2.852.87 10. การปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น2.843.03 11. การได้เรียนรู้อย่างมีความสุข2.802.88 12. การประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกงาน2.602.59 รวม2.732.84 H *มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1)

21 การวิเคราะห์ศักยภาพโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินการในปี 2544 – 2546 (มิ.ย. 47 : วิไลพร ธรรมตา) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2544-2546) 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป 3. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษา จากการศึกษา 247 โครงการ คิดเป็น 92.9% ของทั้งหมด 266 โครงการ

22 การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการร้อยละ เกษตรกร9839.7% เจ้าหน้าที่ของรัฐ4317.4% ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน4116.6% นักเรียน นักศึกษา166.5% H ข้อมูลนักวิจัย สถานภาพนักวิจัย โครงการ (247) เป็นหัวหน้าโครงการ 218 เป็นผู้ร่วมวิจัย 24 เป็นที่ปรึกษา 5 ผู้ช่วยนักวิจัย คน (434) เป็นนักศึกษา 249 เป็นลูกจ้างของโครงการ 122 เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะฯหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 63 นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี 49.4% ใช้ในการเรียนการสอน 74.9%

23 สัมฤทธิ์ผลของการรับนักศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท เกษตรกรระหว่างปีการศึกษา 2535 – 2546 (มิ.ย. 47 : ปราณี หะซัน) 1. นักศึกษารหัส 4508… สามารถเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ได้เป็นมากที่สุด คือ 97.83% นักศึกษารหัส 3808… สามารถเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ได้เป็นน้อยที่สุด คือ 74.42% 2. นักศึกษาจบตามหลักสูตร จำนวน 208 คน คิดเป็น 86.31% 3. ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2545 รวม 37 เหรียญ H วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการอุดมศึกษา เพื่อทายาทเกษตรกรตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จนถึงปีการศึกษา 2546 ผลการศึกษา ศึกษาจากเอกสารบันทึกของโครงการรับทายาทเกษตร ปี 2535 – 2546 รวม 241 คน

24 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและรวบรวมสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบริหารการคลัง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผลการศึกษา สุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 221 คน ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการบริหารการคลัง 1. ด้านการบริหารองค์การ : การแบ่งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร การจัดการกับปัญหาของ องค์กรโดยการใช้การระดมความคิด และการรวมบุคลากรมาไว้ส่วนกลาง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลัง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546 : วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร)

25 ผลการศึกษา (ต่อ) 2. ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรจากส่วนกลาง : สามารถให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีการรับฟัง ปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข การจัดอบรมพัฒนาทักษะ มีการวางแผน ติดตามปรับวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา 3. ด้านการจัดการบริหารสินทรัพย์: การวางแผน การกำหนดวิธีการแสวงหารายได้ในอนาคต เป็นสิ่งจำเป็นต่อการ บริหารการคลัง รวมไปถึงความมีอิสระในการบริหารจัดการสินทรัพย์ 4. ด้านการตรวจสอบและควบคุม: การวางแผน การมอบหมายงาน การจัดระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจนมี ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลัง 5. ด้านการติดตามและประเมินผล: ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และนำมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การหารายได้ หรือแม้กระทั่งปัญหาของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน H

26 End


ดาวน์โหลด ppt หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยพัฒนา ระบบสารสนเทศ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ ประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยวิจัยสารสนเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google