งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์
เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดซื้อ อุปสงค์อิสระและไม่อิสระ การวางแผนความต้องการวัสดุ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และปรัชญา ข้อดี ข้อเสีย โครงสร้าง

2 คำนิยาม การบริหารวัสดุ
กลุ่มหน้าที่ทางการบริหารที่สนับสนุนให้กระแสการไหลของวัสดุ เป็นไปโดยครบวงจร นับตั้งแต่การจัดซื้อ การควบคุมภายใน ของวัสดุไปสู่การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังระหว่าง กระบวนการผลิต จนถึงการเก็บรักษา จัดส่ง จัดจำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป วงจรการบริหารวัสดุ จัดหา จัดเก็บ แปรสภาพ จัดเก็บ จัดส่งจำหน่าย

3 Materials Management Cycle
Customer Supplier Supply Chain จัดหา Material เสมือนอาหาร จำหน่าย เก็บ (วัตถุดิบ) โรงงานคือ โรงครัว ต้นทุนสินค้าประมาณ 60 % เก็บ แปรสภาพ มาจากวัตถุดิบ (สำเร็จรูป) (ระหว่างผลิต) การบริหารวัตถุดิบจึงสำคัญ เพราะลดต้นทุนได้มาก วัตถุดิบ 60% ลด 10% ลดได้ 6 บาท แรงงาน 20% ลด 10% ลดได้ 2 บาท

4 วัตถุประสงค์การบริหารวัสดุ
บริการกระแสการไหลของวัสดุให้มีประสิทธิภาพ ได้รายการของถูกต้อง ตรงตามเวลาและตรงตามสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารระบบ Logistic กิจกรรมด้านรับเข้า ได้แก่ การจัดซื้อ การส่งของ การรับของ กิจกรรมระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการดูแลวัสดุ กิจกรรมด้านผลที่ได้ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ การจัดจำหน่าย

5 การจัดซื้อ กลยุทธ์การจัดซื้อ Strategic Partnership มีหลักเกณฑ์การเลือกหุ้นส่วนดังนี้ ข้อพิจารณาด้านการเงิน ข้อพิจารณาด้านกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร ข้อพิจารณาด้านเทคโนโลยี ข้อพิจารณาอื่นๆ เช่น คุณภาพ การส่งมอบ การลดต้นทุน

6 ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ
คุณภาพถูกต้อง จำนวนถูกต้อง ได้รับของตรงตามเวลา เสาะหาแหล่งผู้ขายได้ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งไปยังสถานที่ถูกต้อง

7 ขั้นตอนการจัดซื้อ กำหนดรายละเอียดความต้องการสินค้าที่จัดซื้อ
กำหนดรายละเอียดคุณภาพสินค้าที่จัดซื้อ ขออนุมัติจัดซื้อ เจรจากับผู้จำหน่าย วิเคราะห์ เลือก ผู้จำหน่าย ออกใบสั่งซื้อ ติดตามเรื่องที่สั่งซื้อ ตรวจกำกับใบสินค้าที่ได้รับมาจากผู้จำหน่าย รับและตรวจสินค้าที่สั่งซื้อ รวบรวมและเก็บเอกสาร

8 Inventory Management Systems
Demand Type Dependent Independent

9 คือความต้องการในวัสดุที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับ
อุปสงค์อิสระ คือความต้องการในวัสดุที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับ ความต้องการวัสดุอื่น เพราะ วัตถุดิบ ชื้นส่วน หรือส่วนประกอบ ในระดับชั้นที่ต่ำลงมา ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ Parent Items อุปสงค์นี้จึงเป็นอุปสงค์ที่ไม่ถูกกำหนดโดยลูกค้า อุปสงค์ไม่อิสระ คือความต้องการวัตถุดิบ ชื้นส่วน หรือส่วนประกอบ ในระดับชั้นที่ต่ำลงมาที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของรายการสุดท้าย ที่ต้องการส่วนประกอบนี้ไปใช้ประกอบ

10 Two Forms Of Demand affect System Choice
Independent demand items demanded by external customers (Kitchen Table) Dependent demand items used to produce final products (table top, legs, hardware, paint, etc.)

11 Dependent and independent demand
e.g. input tyre store in car plant Demand for tyres is governed by the number of cars planned to be made Demand for tyres is largely governed by random factors ACE TYRES Independent demand e.g. tyre fitting service

12 Inventory Management Systems
Demand Type Independent Medium to long Lead Times and Moderate to high ordering costs Short Lead Time, Low Ordering Costs, & High Quality Continuous Review (EOQ, ROP) Periodic Review (P, T) Just In Time (JIT)

13 Inventory Management Systems
Demand Type Dependent Medium to long Lead Times and Moderate to high ordering costs Short Lead Time, Low Ordering Costs, & High Quality Material Requirements Planning (MRP) Just In Time (JIT)

14 การบริหารวัสดุ ( Material Management )
Transformation Supplier Purchase Production Distribution Customer Raw Mat Work in process Finished Goods Demand Supply Chains (Logistic Management) JIT Special Parts MRP Dependent Common Parts EOQ EPQ Independent

15 Prepared by: Nripen Banik
HISTORY Prepared by: Nripen Banik

16 Prepared by: Nripen Banik
HISTORY - ERP 90s: ERP Financing Management Quality Management Designing Management Human Resource Management Manufacturing Facilities Management 80s: MRP-II Manufacturing & Sales Plan Sales & Distribution Master Production Schedule Capacity Plan Production Management 70s: MRP Inventory Management Purchasing Management Prepared by: Nripen Banik

17 MRP ใช้กับ Dependent Demand Complex Product Discrete items
Computerized inventory control & production planning system Schedules component items when they are needed - no earlier and no later. ใช้กับ Dependent Demand Complex Product Discrete items เหมาะกับระบบการผลิตแบบ Assembly to Stock / to Order

18 MRP Inputs & Outputs Master Production Schedule Material Requirements
Planning Product Structure File Inventory Master Planned Order Releases Work Orders Purchase Orders Rescheduling Notices

19 An MRP System Purchasing system 3. Capacity Bill of Customer
material file 3. Capacity requirements planning Customer order file Order release report Sales forecast file Planned order schedule Master produc- tion schedule 1.Production scheduling system 2. Material requirements planning system 4.Order release system Finished- goods inventory file Order release report Planning reports Produc- tion capacity file Raw materials inventory file Performance reports Exception reports Changes to planned orders Shop floor control system C-19 8

20 MRP Inputs Master production schedule Product structure file
Inventory master file

21 Master Production Schedule
Drives MRP process with a schedule of finished products Quantities represent production not demand Quantities may consist of a combination of customer orders & demand forecasts Quantities represent what needs to be produced, not what can be produced

22 Master Production Schedule

23 Product Structure Tree
Clipboard Level 0 Clip Assembly (10) Rivet (2) Board (1) Pressboard (1) Finish (2oz.) Level 1 Top Clip (1) Bottom Clip (1) Pivot (1) Spring (1) Level 2 Sheet Metal (8 in2) Sheet Metal (8 in2) Spring Steel (10 in.) Iron Rod (3 in.) Level 3

24 Indented Bill of Material
LEVEL ITEM Unit of Measure Quantity Clipboard Ea 1 Clip Assembly Ea 1 Top Clip Ea 1 Sheet Metal In2 8 Bottom Clip Ea 1 Pivot Ea 1 Iron Rod In 3 Spring Ea 1 Spring Steel In 10 Rivet Ea 2 Board Ea 1 Press Board Ea 1 Finish Oz 2

25 End Item Example: Pie Safe

26 Bill of Material (BOM) A list of all the assemblies, components, & raw materials required to produce the end item

27 Product Structure Tree
A graphical view of the BOM:

28 Inventory Accuracy 1. Maintain orderly stockrooms
2. Control access to stockrooms 3. Establish & enforce procedures for inventory withdrawal 4. Ensure prompt and accurate entry of inventory transactions 5. Take physical inventory count on a regular basis 6. Reconcile inventory discrepancies in a timely manner (use cycle counting)

29 T V 3 U 2 Y 2 W 1 X 2 W 2

30 สัปดาห์ที่ Tวันที่ต้องการ LT1 วันออกคำสั่งผลิต U วันที่ต้องการ LT2 วันออกคำสั่งผลิต 200 V วันที่ต้องการ LT2 วันออกคำสั่งผลิต 300 W วันที่ต้องการ LT3 วันออกคำสั่งผลิต 800 Xวันที่ต้องการ LT1 วันออกคำสั่งผลิต 400 Y วันที่ต้องการ LT1 วันออกคำสั่งผลิต 600

31 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
The MRP Matrix Item name or number identifying scheduled item LLC low-level-code; lowest level at which item appears in a product structure © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ch

32 The Alpha Beta Company A LT=3 B LT=2 C(3) LT=4 D(2) LT=2 D(3) LT=2
Item On Hand Scheduled Receipts Lot Size MPS A , period 8 B , period 6 C D , period

33 MRP Matrices For A & B

34 MRP Matrices For C & D


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google