งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดซื้อ อุปสงค์อิสระและไม่อิสระ การวางแผนความต้องการวัสดุ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดซื้อ อุปสงค์อิสระและไม่อิสระ การวางแผนความต้องการวัสดุ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดซื้อ อุปสงค์อิสระและไม่อิสระ การวางแผนความต้องการวัสดุ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และปรัชญา ข้อดี ข้อเสีย โครงสร้าง

3 คำนิยาม การบริหารวัสดุ กลุ่มหน้าที่ทางการบริหารที่สนับสนุนให้กระแสการไหลของวัสดุ เป็นไปโดยครบวงจร นับตั้งแต่การจัดซื้อ การควบคุมภายใน ของวัสดุไปสู่การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังระหว่าง กระบวนการผลิต จนถึงการเก็บรักษา จัดส่ง จัดจำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป วงจรการบริหารวัสดุ จัดหา จัดเก็บ แปรสภาพ จัดเก็บ จัดส่งจำหน่าย

4 Materials Management Cycle Customer Supplier Supply Chain จัดหา Material เสมือน อาหาร จำหน่าย เก็บ ( วัตถุดิบ ) โรงงานคือ โรงครัว ต้นทุนสินค้า ประมาณ 60 % เก็บ แปรสภาพมา จากวัตถุดิบ ( สำเร็จรูป ) ( ระหว่างผลิต ) การ บริหารวัตถุดิบจึงสำคัญ เพราะลดต้นทุนได้มาก วัตถุดิบ 60% ลด 10% ลดได้ 6 บาท แรงงาน 20% ลด 10% ลดได้ 2 บาท

5 วัตถุประสงค์การบริหารวัสดุ บริการกระแสการไหลของวัสดุให้มีประสิทธิภาพ ได้รายการของถูกต้อง ตรงตามเวลาและตรงตามสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารระบบ Logistic กิจกรรมด้านรับเข้า ได้แก่ การจัดซื้อ การส่งของ การรับของ กิจกรรมระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการดูแลวัสดุ กิจกรรมด้านผลที่ได้ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและ การจัดจำหน่าย

6 การจัดซื้อ กลยุทธ์การจัดซื้อ Strategic Partnership มีหลักเกณฑ์การเลือกหุ้นส่วนดังนี้ 1. ข้อพิจารณาด้านการเงิน 2. ข้อพิจารณาด้านกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร 3. ข้อพิจารณาด้านเทคโนโลยี 4. ข้อพิจารณาอื่นๆ เช่น คุณภาพ การส่งมอบ การลดต้นทุน

7 ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ 1. คุณภาพถูกต้อง 2. จำนวนถูกต้อง 3. ได้รับของตรงตามเวลา 4. เสาะหาแหล่งผู้ขายได้ถูกต้อง 5. ราคาที่ถูกต้องเหมาะสม 6. ส่งไปยังสถานที่ถูกต้อง

8 ขั้นตอนการจัดซื้อ  กำหนดรายละเอียดความต้องการสินค้าที่ จัดซื้อ  กำหนดรายละเอียดคุณภาพสินค้าที่จัดซื้อ  ขออนุมัติจัดซื้อ  เจรจากับผู้จำหน่าย  วิเคราะห์ เลือก ผู้จำหน่าย ออกใบสั่งซื้อ  ติดตามเรื่องที่สั่งซื้อ  ตรวจกำกับใบสินค้าที่ได้รับมาจากผู้จำหน่าย  รับและตรวจสินค้าที่สั่งซื้อ  รวบรวมและเก็บเอกสาร

9 Inventory Management Systems Demand Type Independent Dependent

10 อุปสงค์อิสระ คือความต้องการในวัสดุที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับ ความต้องการวัสดุอื่น เพราะ วัตถุดิบ ชื้นส่วน หรือส่วนประกอบ ในระดับชั้นที่ต่ำลงมา ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ Parent Items อุปสงค์นี้จึงเป็นอุปสงค์ที่ไม่ถูกกำหนดโดยลูกค้า อุปสงค์ไม่อิสระ คือความต้องการวัตถุดิบ ชื้นส่วน หรือส่วนประกอบ ในระดับชั้นที่ต่ำลงมาที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของรายการสุดท้าย ที่ต้องการส่วนประกอบนี้ไปใช้ประกอบ

11 Two Forms Of Demand affect System Choice  Independent demand items demanded by external customers (Kitchen Table)items demanded by external customers (Kitchen Table)  Dependent demand items used to produce final products (table top, legs, hardware, paint, etc.)items used to produce final products (table top, legs, hardware, paint, etc.)

12 Dependent and independent demand Dependent demand e.g. input tyre store in car plant Demand for tyres is governed by the number of cars planned to be made Demand for tyres is largely governed by random factors ACE TYRES Independent demand e.g. tyre fitting service

13 Inventory Management Systems Demand Type Independent Continuous Review (EOQ, ROP) Periodic Review (P, T) Just In Time (JIT) Medium to long Lead Times and Moderate to high ordering costs Short Lead Time, Low Ordering Costs, & High Quality

14 Inventory Management Systems Demand Type Dependent Material Requirements Planning (MRP) Just In Time (JIT) Short Lead Time, Low Ordering Costs, & High Quality Medium to long Lead Times and Moderate to high ordering costs

15 การบริหารวัสดุ ( Material Management ) Transformation Supplier Purchase Production Distribution Customer Supplier Purchase Production Distribution Customer Raw Mat. Work in process Finished Goods Demand Supply Chains (Logistic Management) Supply Chains (Logistic Management)JIT Special PartsMRP Dependent Special PartsMRP Dependent Common Parts EOQ EPQ Independent

16 HISTORY Prepared by: Nripen Banik

17 90s: ERP Financing Management Quality Management Designing Management Human Resource Management Manufacturing Facilities Management HISTORY - ERP 80s: MRP-II Manufacturing & Sales Plan Sales & Distribution Master Production Schedule Capacity Plan Production Management 70s: MRP Inventory Management Purchasing Management MRP Prepared by: Nripen Banik

18 MRP  Computerized inventory control & production planning system  Schedules component items when they are needed - no earlier and no later.  ใช้กับ Dependent Demand Complex Product Discrete items  เหมาะกับระบบการผลิตแบบ Assembly to Stock / to Order

19 MRP Inputs & Outputs Master Production Schedule Material Requirements Planning Planned Order Releases Work OrdersPurchase Orders Rescheduling Notices Product Structure File Inventory Master File

20 Customer order file Sales forecast file Finished- goods inventory file Produc- tion capacity file Bill of material file Planned order schedule Raw materials inventory file 1.Production scheduling system 2. Material requirements planning system 3. Capacity requirements planning Purchasing system Order release report 4.Order release system Order release report Shop floor control system Performance reports Planning reports Exception reports Changes to planned orders An MRP System Master produc- tion schedule C-19

21 MRP Inputs  Master production schedule  Product structure file  Inventory master file

22 Master Production Schedule  Drives MRP process with a schedule of finished products  Quantities represent production not demand  Quantities may consist of a combination of customer orders & demand forecasts  Quantities represent what needs to be produced, not what can be produced

23 Master Production Schedule

24 Clipboard Rivet (2) Iron Rod (3 in.) Spring (1) Spring Steel (10 in.) Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Bottom Clip (1) Top Clip (1) Pivot (1) Sheet Metal (8 in 2 ) Clip Assembly (10) Sheet Metal (8 in 2 ) Product Structure Tree Board (1) Pressboard (1) Finish (2oz.)

25 Indented Bill of Material LEVELITEMUnit of MeasureQuantity 0 - - - -ClipboardEa1 - 1 - - -Clip AssemblyEa1 - - 2 - -Top ClipEa1 - - - 3 -Sheet MetalIn 2 8 - - 2 - -Bottom ClipEa1 - - - 3 -Sheet MetalIn 2 8 - - 2 - -PivotEa1 - - - 3 -Iron RodIn3 - - 2 - -SpringEa1 - - - 3 -Spring SteelIn10 - 1 - - -RivetEa2 - 1 - - - BoardEa1 - - 2 - - Press BoardEa1 - - 2 - - FinishOz2

26 End Item Example: Pie Safe

27 Bill of Material (BOM)   A list of all the assemblies, components, & raw materials required to produce the end item

28 Product Structure Tree   A graphical view of the BOM:

29 Inventory Accuracy 1. Maintain orderly stockrooms 2. Control access to stockrooms 3. Establish & enforce procedures for inventory withdrawal 4. Ensure prompt and accurate entry of inventory transactions 5. Take physical inventory count on a regular basis 6. Reconcile inventory discrepancies in a timely manner (use cycle counting)

30 T V 3 U 2 Y 2 W 2X 2W 1

31 สัปดาห์ที่ 1234567 T วันที่ต้องการ 100 LT1 วันออกคำสั่งผลิต 100 U วันที่ต้องการ 200 LT2 วันออกคำสั่งผลิต 200 V วันที่ต้องการ 300 LT2 วันออกคำสั่งผลิต 300 W วันที่ต้องการ 800 LT3 วันออกคำสั่งผลิต 800 X วันที่ต้องการ 400 LT1 วันออกคำสั่งผลิต 400 Y วันที่ต้องการ 600 LT1 วันออกคำสั่งผลิต 600

32 Ch 13 - 16 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e The MRP Matrix  Item name or number identifying scheduled itemname or number identifying scheduled item  LLC low-level-code; lowest level at which item appears in a product structurelow-level-code; lowest level at which item appears in a product structure

33 The Alpha Beta Company ItemOn HandScheduled Receipts Lot SizeMPS A 1001100, period 8 B 5 01200, period 6 C 1400150- - - D200250, period 2250- - - A LT=3 C(3) LT=4 D(2) LT=2 D(3) LT=2 B LT=2

34 MRP Matrices For A & B

35 MRP Matrices For C & D


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 20 มกราคม 2555 การบริหารวัสดุ คำนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดซื้อ อุปสงค์อิสระและไม่อิสระ การวางแผนความต้องการวัสดุ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google