งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ อติชาต เกตตะ พันธุ์ เรขาคณิต 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ อติชาต เกตตะ พันธุ์ เรขาคณิต 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ อติชาต เกตตะ พันธุ์ เรขาคณิต http://math.science.cmu.ac.th/~kettapun 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบทนิยามของวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา เขียนรูปแบบทั่วไปของสมการภาคตัดกรวยให้อยู่ใน รูปแบบมาตรฐานได้ นำความรู้เรื่องการเลื่อนกราฟไปใช้ในการเขียนกราฟได้ มีแนวคิดในการสร้างกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนใน ชั้นเรียน (เพิ่มเติมโดยวิทยากร) วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม

3 ทำไมต้องเรียนเรขาคณิต สามารถนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น การยิงขีปนาวุธมีการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา ที่มา : http://www.onr.navy.mil/http://www.onr.navy.mil/

4 ทำไมต้องเรียนเรขาคณิต ( ต่อ ) วงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี ที่มา : http://www.graywizard.nethttp://www.graywizard.net

5 ทำไมต้องเรียนเรขาคณิต ( ต่อ ) กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงอาศัยหลักการที่มี พื้นฐานจากพาราโบลาและไฮเปอร์โบลา ที่มา : www.astro.ubc.ca/telescope/teles cope.html www.astro.ubc.ca/telescope/teles cope.html

6 ทำไมต้องเรียนเรขาคณิต ( ต่อ ) จานดาวเทียมที่ใช้ กับเรดาร์และ เคเบิลทีวี ใช้จาน รูปพาราโบลอยด์ ( รูปทรงที่เกิดจาก การหมุน พาราโบลารอบ แกนสมมาตรของ พาราโบลา ) ที่มา : http://www.svengrahn.pp.se/ http://www.svengrahn.pp.se/

7 ทำไมต้องเรียนเรขาคณิต ( ต่อ ) การหาตำแหน่งของเรือในทะเลโดยใช้จุดตัดของ ไฮเปอร์โบลา การทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้สลายก้อนนิ่วในไตใช้ สมบัติการสะท้อนของวงรี การสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ ใช้ความรู้ เรขาคณิตพื้นฐาน ( รวมถึงดาราศาสตร์ ) [ สารคดี สั้น ] ฯลฯ

8 ผู้เรียนไม่ให้ความสำคัญของบทนิยามของวงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา และไม่เข้าใจที่มาของสมการของ ภาคตัดกรวย ผู้เรียนไม่สามารถเขียนรูปแบบทั่วไปของสมการภาคตัดกรวย ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานได้ ในการเลื่อนแกน ผู้เรียนไม่สามารถเปลี่ยนพิกัดของจุดและ สมการของกราฟในระบบ พิกัดฉากเดิมให้เป็นพิกัดของจุด และสมการของกราฟในระบบพิกัดฉากใหม่ได้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

9 ทบทวนความรู้เรื่องคู่อันดับ และกราฟ ทบทวนความรู้ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ผ่านใบงานที่ 1 อภิปรายความสัมพันธ์ของกราฟที่ได้จากใบงานที่ 1

10 ทบทวนความรู้ เรื่อง การแยกตัว ประกอบโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ ใบความรู้ที่ 1 ใบงานที่ 2

11 บทนิยามเชิงเรขาคณิต ความรู้ เรื่องบทนิยามเชิงเรขาคณิตของวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา กิจกรรมเสริมที่ 1 กิจกรรมเสริมที่ 2

12 กิจกรรมเสริมที่ 1: การสร้างภาค ตัดกรวยจากวงกลม

13 กิจกรรมเสริมที่ 1: การสร้างภาคตัด กรวยจากวงกลม ( ต่อ ) ใช้ปากกาเขียนแผ่นใสสีดำ ลงจุดที่จุดตัดของเส้นรอบวงของวงกลมคู่ที่มีผลรวมของ หมายเลขของวงเท่ากับ 12 เช่น วงกลมที่ 4 กับวงกลมที่ 8

14 กิจกรรมเสริมที่ 1: การสร้างภาคตัด กรวยจากวงกลม ( ต่อ )

15 วัดระยะจากจุดสีดำแต่ละจุดถึงจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้ง สองจุด แล้วหาผลรวมของระยะที่วัดได้ และเปรียบเทียบ ผลรวมที่ได้ สรุปว่าจุดสีดำอยู่บนกราฟของภาคตัดกรวยชนิดใด และเรียก จุดศูนย์กลางของวงกลมว่าอะไร ลากเส้นโค้งโดยมีจุดตัดสีดำอยู่บนเส้นโค้งนั้น จะได้กราฟ วงรี และจุดจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นโฟกัสของวงรี

16 กิจกรรมเสริมที่ 1: การสร้างภาคตัด กรวยจากวงกลม ( ต่อ )

17 ใช้ปากกาลงจุดที่จุดตัดของเส้นรอบวงของวงกลมคู่ที่มีผลต่างของ หมายเลขของวงเท่ากับ 6 เช่น วงที่ 8 กับ 2 เป็นต้น

18 กิจกรรมเสริมที่ 1: การสร้างภาคตัด กรวยจากวงกลม ( ต่อ ) สุดท้ายจะได้กราฟไฮเพอร์โบลา และจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็น โฟกัสของไฮเพอร์โบลา Skecthpad: ดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะกราฟวงรีและ ไฮเพอร์โบลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโฟกัส

19 กิจกรรมเสริมที่ 2: การสร้างภาคตัด กรวยจากการพับกระดาษ

20 กิจกรรมเสริมที่ 2: การสร้างภาคตัด กรวยจากการพับกระดาษ ( ต่อ )

21

22 เรขาคณิต ( ต่อ ) รูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา เขียนกราฟวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ตาม สมการที่กำหนด โดยใช้ใบงานที่ 3 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ ใบงานที่ 4

23 กิจกรรมเสริมสำหรับห้องเรียน เกม “ฉันมี- ใครมี” (ทบทวนความเข้าใจ) เกม “ต่อชิ้นคณิตศาสตร์” (ทบทวนความเข้าใจ) เกม “สร้างคำถาม” (ความคิดสร้างสรรค์) เช่น จงยกตัวอย่าง “พาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด (5,3) มา 5 แบบ เกมจากหนังสือเกมคณิตศาสตร์ (หาซื้อได้ทั่วไป) เกมคณิตศาสตร์จากอินเตอร์เนต (ฟรี และมีเยอะมาก) เล่าประวัติศาสตร์นักคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ (หาอ่านจากหนังสือ หรืออินเตอร์เนต) เช่น นักคณิตศาสตร์ฝรั่งคนนึง จะเลือกนอนกับภรรยาของตนเฉพาะวันที่เป็น เลขจำนวนเฉพาะเท่านั้น นักคณิตศาตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ผ่านมา คือ พอล แอร์ดิช ผู้ที่ซึ่ง คูณเลขสามหลักในใจได้อย่างแม่นยำตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เมื่อตอนอยู่ ม. ปลาย เขาสามารถหาวิธีพิสูจน์ทฤษฏีพีธากอรัสได้ถึง 37 วิธี ระบบฟิโบนาชี 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... พบว่าถ้านับเกลียวสนวนซ้ายวน ขวาก็จะอยู่ในลำดับนี้

24 สิ่งที่เสริมการกิจกรรมในห้องเรียน ในการเล่นเกม ครูอาจมีรางวัลหรือคะแนนเป็นตัวกระตุ้นได้ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นั้นสำคัญมาก โดยครูจะ เป็นผู้ที่มีความสำคัญในเรื่องนี้ เช่น ความสนุกสนาน ความเป็น กันเอง และความอดทนในการตอบคำถาม

25 การสอนในห้อง เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนใน วิชาเรขาคณิต ผ่าน ภาพ วีดีโอ หรือการเล่า เรื่องที่น่าสนใจ ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเรขาคณิตก่อน เรียน สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกกิจกรรม หรือเกม ที่ เกี่ยวกับเรขาคณิตตามความเหมาะสม หมายเหตุ : เทคนิคดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ ในวิชาอื่นๆ ด้วย

26 เอกสารอ้างอิง สถาบันส่งเสริมกาสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เอกสาร ผู้รับการอบรมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย หลักสูตร 2, 2551. สถาบันส่งเสริมกาสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, พิมพ์ครั้งที่ 6, คุรุสภา, 2546. พอล ฮอฟฟ์แมน, ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข, พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

27 สารคดีสั้น “คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่” สื่อการเรียนการสอนเรื่อง “จลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น” โดย ใช้โปรแกรม Sketchpad บทความ “เรียน Math อย่างไรให้ได้ A” (สั้น, เต็ม) บทความ “เลือกวิชาเอกคณิตศาสตร์ดีไหมหนอ” บทสัมภาษณ์ “สนทนากับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำแห่งศตวรรษ Prof. Isadore M. Singer” ลิงค์เว็บไซต์ “หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โบราณคดี” ลิงค์เว็บไซต์ “สนุกกับคณิตศาสตร์ผ่านอินเตอร์” ฯลฯ ข้อมูลที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ http://math.science.cmu.ac.th/~kettapun


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ อติชาต เกตตะ พันธุ์ เรขาคณิต 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google