งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554
Business Strategy รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 ปัญญา ศรัทธา

4 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึกปฏิบัติมากๆ
เรียนรู้ อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป ปัญญา มอง ฟัง การเปลี่ยนแปลง ทันโลก คิด ถาม ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย ใจ ศรัทธา ทำ กิจกรรม โครงการ

5 ทำ มอง ฟัง ถาม คิด คิด ถาม ฟัง มอง ทำ

6 งานกลุ่ม มี 2 งาน งานที่ 1 dummy project เป็นการฝึกการคิดในเชิงมหภาค เอาเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง และเลือกอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่น่าสนใจมา 1 ประเภท มาลองทำกลยุทธ์ดู งานที่ 1 จะทำควบคู่ไปกับหลักวิชาการไปทีละขั้นตอนและมีการประเมินปรับปรุงเป็นระยะๆจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม ก่อนสอบกลางภาค แล้วให้ไปปรับปรุงทั้งหมดส่งรายงานหลังสอบ งานที่ 2 กรณีศึกษา ให้เลือกธุรกิจจริง (บริษัท) ที่สนใจขึ้นมา 1 บริษัท ขอให้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่พอที่จะวิเคราะห์อย่างหลักวิชาการได้ ให้เก็บข้อมูลและทำไล่ตามคู่ขนานไปเรื่อยๆ จนวันที่ 9 กันยายน เริ่มนำเสนอเพื่อเก็บคะแนน

7 วิธีเรียน ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชานี้
ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจจริงที่ทำอยู่ เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่างจริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถามแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิตการทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการวิเคราะห์

8 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy

9 คำถามเชิงกลยุทธ์ Why we are exist ? Where we want to go?
Corporate level What business to be in? What to become? Where to get there ?

10 คำถามเชิงกลยุทธ์ Why we are exist ? Core purpose Mission statement
Corporate level What business to be in? External environment PEST Business environment O/T Internal environment Core competencies S/W SWOT analysis TOWS matrix GE matrix

11 คำถามเชิงกลยุทธ์ ถ้าข้อท้าทายสำเร็จเห็นภาพความสำเร็จอะไรเกิดขึ้น
Corporate level What to become? Vision Business Environment Life cycle Strategic group 5 forces’ Concept ? Model ? Challenge ที่จะทำให้ได้ตาม Concept /Model คืออะไร พิจารณาจาก core competencies และ Capabilities ถ้าข้อท้าทายสำเร็จเห็นภาพความสำเร็จอะไรเกิดขึ้น เชียนออกมาเป็นข้อๆ เรียกว่า Vision statement นำมาสรุปเป็น Vision และนำมากำหนดวัตถุประสงค์ พันธกิจ

12 Comment dummy project วันนี้จะจบเรื่อง Corporate Strategy
กลุ่ม 1ภาพรวมไปได้ ยังติดเรื่อง where to go? กลุ่ม 3 ยังขาดความเข้าใจค่อนข้างมาก ขอให้ไปทบทวนในกลุ่มและกับกลุ่มอื่นดูใช้การเทียบเคียง กลุ่ม 5 ภาพรวมไปได้ แต่ยังติดเรื่อง where to go? ควรมีการทำ Mission statement ให้รู้ว่า What is our business ?

13 การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation การนำไปปฏิบัติ Developing a Functional strategy Company analysis การควบคุมกลยุทธ์ Performance monitoring กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

14 ชั้นของกลยุทธ์ จะเข้าไปในธุรกิจอะไร จะไปที่ไหน
ไปแล้วภาพความสำเร็จคืออะไร กลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน จะเข้าไปแข่งขันอย่างไร ระดับธุรกิจ การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ จะต้องไปทำอะไร ระดับปฏิบัติการ

15 + Strategic management How to plan implement and control strategy
How to achieve goal How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management process Planning Implementing Controlling Management Level Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Market Analysis O / T Corporate strategy Corporate Level Strategic Planning Business strategy Business Level Company Analysis S / W Strategic Control Functional strategy Functional Level Copy suntivong BA CMU Strategic Implementation

16 Business Strategy Business environment 5 forces
Internal environment Value chain Generic model

17 การเข้าสู่ธุรกิจ ขนาดธุรกิจที่ประหยัด กำลังผลิต เงินทุน
ขนาดธุรกิจที่ประหยัด กำลังผลิต เงินทุน การเข้าถึงผู้จัดจำหน่าย การได้เปรียบต้นทุน (การเรียนรู้ การเข้าถึงผู้จัดจำหน่าย กลยุทธ์การให้บริการ ) เอกลักษณ์ในตราสินค้า ต้นทุนในการถอนตัว นโยบายของรัฐ

18 ตัวกำหนดการแข่งขัน การเติบโตของธุรกิจ ต้นทุนคงที่ / มูลค่าเพิ่ม
ต้นทุนคงที่ / มูลค่าเพิ่ม กำลังผลิตส่วนเกิน ความแตกต่างในการให้บริการ เอกลักษณ์ในตราสินค้า ความหลากหลายของคู่แข่งขัน ต้นทุนการถอนตัวออก อุปสรรคการออกจากธุรกิจ

19 ตัวกำหนดอำนาจของ Suppliers
ต้นทุนเมื่อเทียบกับภาพรวมในการซื้อของธุรกิจ ผลกระทบปัจจัยนำเข้าที่มีต่อต้นทุนหรือความแตกต่างในบริการ อุปสรรคการควบไปข้างหน้า

20 ตัวกำหนดสิ่งเข้ามาทดแทน
ราคาเชิงเปรียบเทียบของสิ่งเข้ามาทดแทน ต้นทุนการถอนตัว การเปลี่ยนใจของลูกค้าต่อการไปรับบริการ

21 ตัวกำหนดอำนาจการซื้อ(ใช้บริการ)
การกระจุกตัวของลูกค้ากับการกระจุกตัวของธุรกิจ ปริมาณการซื้อ ความไวด้านราคา ต้นทุนการถอนตัวของลูกค้าเทียบกับต้นทุนการถอนตัวของผู้ให้บริการ ความสามารถควบไปข้างหน้า ความไวทางด้านราคา ผลกระทบต่อคุณภาพและการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

22 Starbuck’s Five-Force Competitive Analysis
Exhibit –5

23 MICHAEL PORTER’s VALUE CHAIN (1985)
SUPPORT ACTIVITIES PRIMARY ACTIVITIES 23

24 LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS
VALUE SYSTEM: LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS CHANNEL / BUYER SUPPLIER F I R M

25 Value Chains are part of a Total Value System
Supplier Value Chain Firm Value Chain Channel Value Chain Buyer Value Chain 69

26 Three Strategic Options
Cost leadership Strategy? Differentiation Focus Competitive Advantage Uniqueness Perceived by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Industry Target Market Cost Focus Differentiation Focus Niche


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google