งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Strategy รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Strategy รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Strategy รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

3 ศรัทธา ปัญญา

4 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึก ปฏิบัติมากๆ ปัญญา ใจ ศรัทธา อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป การเปลี่ยนแปลง คิด ถาม โครงการ มอง ฟัง ทำ ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย กิจกรรม ทันโลก เรียนรู้

5 มอง ฟัง ทำ ถาม คิด มอง ฟัง ทำ ถาม คิด

6 งานกลุ่ม มี 2 งาน มี 2 งาน งานที่ 1 งานที่ 1 dummy project เป็นการฝึกการคิดใน เชิงมหภาค เอาเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง และเลือก อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่น่าสนใจมา 1 ประเภท มาลองทำกลยุทธ์ดู งานที่ 1 จะทำควบคู่ไปกับ หลักวิชาการไปทีละขั้นตอนและมีการประเมิน ปรับปรุงเป็นระยะๆจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม ก่อน สอบกลางภาค แล้วให้ไปปรับปรุงทั้งหมดส่ง รายงานหลังสอบ งานที่ 2 กรณีศึกษา ให้เลือกธุรกิจจริง ( บริษัท ) ที่สนใจขึ้นมา 1 บริษัท ขอให้อยู่ในจังหวัด เชียงใหม่หรือใกล้เคียงและมีขนาดใหญ่พอที่จะ วิเคราะห์อย่างหลักวิชาการได้ ให้เก็บข้อมูลและ ทำไล่ตามคู่ขนานไปเรื่อยๆ จนวันที่ 9 กันยายน เริ่มนำเสนอเพื่อเก็บคะแนน

7 วิธีเรียน 1. 1. ต้องอ่านหนังสือประกอบให้เห็นภาพรวมของวิชา นี้ 2. 2. ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละหัวข้อเชิงลึก นอกจากหลักวิชาแล้ว ลองค้นดูในโลกของธุรกิจ จริงที่ทำอยู่ 3. 3. เอาความรู้นี้ไประดมสมองภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ถกกันอภิปรายกันอย่าง จริงจัง จึงจะเกิดการเรียนรู้ 4. 4. เอาข้อสงสัยหรือความเห็นมาหารือหรือสอบถาม แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ 5. 5. วิชานี้จึงต้องตื่นตัวและทำงานหนักอย่าง สม่ำเสมอและมีวินัย หากเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะมีประโยชน์มากในการเรียนวิชาอื่นและในชีวิต การทำงาน ด้วยการมีหลักการคิด หลักการ วิเคราะห์

8 ทบทวนหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์กับโลกการเปลี่ยนแปลง Who are you? why are you exist? Who are you? why are you exist? การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อการปรับตัว รู้ เขา รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา สภาพแวดล้อมภายนอก รู้เขา ทั่วไป สภาพแวดล้อมภายใน รู้เรา What business we want to be in? Strategic thinking What business we want to be in? Strategic thinking สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม What you want to be? Business concept Business model Vision where we want to go? Strategy

9 คำถามเชิงกลยุทธ์ Why we are exist ? Where we want to go? Corporate level What business to be in? What to become? Where to get there ?

10 คำถามเชิงกลยุทธ์ Why we are exist ? Core purpose Mission statement Corporate level What business to be in? External environment PEST Business environment O/T Internal environment Core competencies S/W SWOT analysis TOWS matrix GE matrix

11 คำถามเชิงกลยุทธ์ Corporate level What to become? Vision Business Environment Life cycle Strategic group 5 forces’ Concept ? Model ? Challenge ที่จะทำให้ได้ตาม Concept /Model คืออะไร พิจารณาจาก core competencies และ Capabilities ถ้าข้อท้าทายสำเร็จเห็นภาพความสำเร็จ อะไรเกิดขึ้น เชียนออกมาเป็นข้อๆ เรียกว่า Vision statement นำมาสรุปเป็น Vision และนำมากำหนด วัตถุประสงค์ พันธกิจ

12 Comment dummy project วันนี้จะจบเรื่อง Corporate Strategy กลุ่ม 1 ภาพรวมไปได้ ยังติดเรื่อง where to go? กลุ่ม 3 ยังขาดความเข้าใจค่อนข้างมาก ขอให้ ไปทบทวนในกลุ่มและกับกลุ่มอื่นดูใช้การ เทียบเคียง กลุ่ม 5 ภาพรวมไปได้ แต่ยังติดเรื่อง where to go? ควรมีการทำ Mission statement ให้รู้ว่า What is our business ?

13 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring การนำไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์

14 ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ การแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ จะเข้าไปในธุรกิจอะไร จะไปที่ไหน ไปแล้วภาพความสำเร็จคืออะไร จะเข้าไปแข่งขันอย่างไร จะต้องไปทำอะไร

15 Copy right@chaiyot suntivong BA CMU Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

16 Business Strategy Business environment 5 forces Internal environment Value chain Generic model

17 การเข้าสู่ธุรกิจ ขนาดธุรกิจที่ประหยัด กำลังผลิต เงินทุน การเข้าถึงผู้จัดจำหน่าย การได้เปรียบต้นทุน ( การเรียนรู้ การเข้าถึง ผู้จัดจำหน่าย กลยุทธ์การให้บริการ ) เอกลักษณ์ในตราสินค้า ต้นทุนในการถอนตัว นโยบายของรัฐ

18 ตัวกำหนดการแข่งขัน การเติบโตของธุรกิจ ต้นทุนคงที่ / มูลค่าเพิ่ม กำลังผลิตส่วนเกิน ความแตกต่างในการให้บริการ เอกลักษณ์ในตราสินค้า ความหลากหลายของคู่แข่งขัน ต้นทุนการถอนตัวออก อุปสรรคการออกจากธุรกิจ

19 ตัวกำหนดอำนาจของ Suppliers ความหลากหลายของปัจจัยที่ Supplier มี ต้นทุนการถอนตัวจากของ Supplier การกระจุกตัวของ Supplier อำนาจการต่อรองกับ Supplier ต้นทุนเมื่อเทียบกับภาพรวมในการซื้อของ ธุรกิจ ผลกระทบปัจจัยนำเข้าที่มีต่อต้นทุนหรือ ความแตกต่างในบริการ อุปสรรคการควบไปข้างหน้า

20 ตัวกำหนดสิ่งเข้ามาทดแทน ราคาเชิงเปรียบเทียบของสิ่งเข้ามาทดแทน ต้นทุนการถอนตัว การเปลี่ยนใจของลูกค้าต่อการไปรับบริการ

21 ตัวกำหนดอำนาจการซื้อ ( ใช้บริการ ) การกระจุกตัวของลูกค้ากับการกระจุกตัว ของธุรกิจ ปริมาณการซื้อ ความไวด้านราคา ต้นทุนการถอนตัวของลูกค้าเทียบกับต้นทุน การถอนตัวของผู้ให้บริการ ความสามารถควบไปข้างหน้า ความไวทางด้านราคา ผลกระทบต่อคุณภาพและการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

22 Starbuck’s Five-Force Competitive Analysis Exhibit –5

23 MICHAEL PORTER’s VALUE CHAIN (1985) SUPPORT ACTIVITIES PRIMARY ACTIVITIES

24 SUPPLIERF I R M CHANNEL / BUYER VALUE SYSTEM: LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS

25 Value Chains are part of a Total Value System Supplier Value Chain Firm Value Chain Channel Value Chain Buyer Value Chain

26 Three Strategic Options Competitive Advantage TargetMarket Industry Niche Uniqueness Perceived by the Customer by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Differentiation Focus Differentiation Focus Cost Focus Cost Focus Strategy? Cost leadership Differentiation Focus


ดาวน์โหลด ppt Business Strategy รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 12 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google