งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548

2 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ถนอม คลอดเพ็ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัย

4 วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ “ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ” วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ( ) Click Here!!Click Here!!

5 โครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ พืชไร่ ส่งเสริมฯสัตวศาสตร์ โรคพืช เศรษฐศาสตร์เกษตร ปฐพีฯพืชสวน กีฏวิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางเกษตร ศูนย์วิจัยฯที่สูง ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ลำไย “ หริภุญชัย ” ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สถานีฯ แม่เหียะ สำนักงานเลขานุการ งานคลังและพัสดุงานนโยบายและแผน งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษางานบริหารและธุรการ ภาควิชาศูนย์ / สถานี

6  บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ 77 ไร่ พื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน 50 ไร่ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 442 ไร่ สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย 80 ไร่ สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ 60 ไร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย “หริภุญชัย” 200 ไร่ รวม 2,125 ไร่

7 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ประเภท จำนวน ( ห้อง ) พื้นที่ ( ตร. ม.) ห้องเรียน423,314 ห้องปฏิบัติการ1188,980 ห้องสมุด101,804 รวม17014,098

8 เครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ประเภท จำนวน คอมพิวเตอร์ 112 เครื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Lab กลาง) 41 รายการ ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดคณะฯ ** ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่ รางวัลห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย - หนังสือภาษาไทย 21,731 เล่ม - หนังสือภาษาต่างประเทศ 15,872 เล่ม - วารสารภาษาไทย 37 รายชื่อ - วารสารภาษาต่างประเทศ 16 รายชื่อ - หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 6 รายชื่อ - หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 1 รายชื่อ - แฟ้มสารนิเทศเฉพาะเรื่อง 76 เรื่อง - ซีดีรอม 150 แผ่น - โสตทัศนวัสดุ 581 ม้วน ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดภาควิชา - หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวม 7,824 เล่ม

9 ทุนการศึกษา  มีการจัดสรรกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผู้ปกครองมี รายได้ปีละไม่เกิน 150,000 บาท เฉลี่ยประมาณคนละ 45,000 บาทต่อปี โดยในปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาได้รับทุนกู้ยืมฯ ทั้งสิ้น 675 คน  ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 500,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เช่น ทุนทายาท เกษตรกร ทุนเรียนดี ฯลฯ  ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ จำนวน 560,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทุนบริจาคจากศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์

10 คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ** รวมคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 103 คน

11 รางวัลเชิดชูเกียรติ และผลงานดีเด่นของคณาจารย์  ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับเลือกเป็น AAAS Fellow จาก American Association for the Advancement of Science  ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยถูกอ้างอิง สูงสุดในสาขาเกษตรศาสตร์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน ประสบความสำเร็จในการปลูก กล้วยไม้พันธุ์จิ๋วได้เป็นครั้งแรกในโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการของสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างปี ในปีการศึกษา 2547 มีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่น เช่น  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของ Oklahama State University

12 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยเจ้าของผลงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตมันสำปะหลัง : มันไทยผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อการผลิต ข้าวในลุ่มน้ำโขง ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ระบบสนับสนุนการติดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น ท้องทุ่งไทยผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การเพิ่มคุณภาพการสีโดยการใช้จุลธาตุบางชนิดและการเสริม ธาตุไอโอดีน สังกะสีและเหล็กในเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์แป้ง ข้าว ผศ.ดร.ศักดา จงแก้ววัฒนา การสะสมโปรตีนจำเป็นในเมล็ดข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง โบราณ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี เครื่องวัดทิศทางลมแสดงผลแบบตัวเลขรศ.สิทธิพร สุขเกษม การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตุนิยมวิทยาเกษตร : เครื่องวัดน้ำระเหย รศ.สิทธิพร สุขเกษม

13 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้ ปีการศึกษา 2545 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ปีการศึกษา 2546 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และอยู่ อันดับ 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลการประเมินสูงสุด

14 กระบวนการผลิตบัณฑิต โควตา ภาคเหนือ 150 โควต้านักกีฬาและ พิเศษ 10 ทายาท เกษตรกร 50 สกอ. 150 นักศึกษาใหม่ การเรียน การสอน การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทฤษฎี/ ปฏิบัติการ บัณฑิตที่ พึงประสงค์ นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง / PDCA / E-Learning ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ภาคเอกชน นักวิชาการ หน่วยฝึกงานนักศึกษา

15 ลักษณะงานอาชีพสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (บางเขน) สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (บางเขน) สาขาวิชาเคมีการเกษตร (บางเขน) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (บางเขน) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (กำแพงแสน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ (กำแพงแสน) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (กำแพงแสน) เฉลี่ย คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอนทรานซ์48 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอนทรานซ์48 สาขาวิชาสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เฉลี่ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เฉลี่ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 ผลงานดีเด่น และรางวัลที่นักศึกษาได้รับ เช่น  นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 คน  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอ วิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาวิชาการ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ด้านพืช ไร่ และ RGJ Seminar Series XXVIII จำนวน 3 คน  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่ ประสบผลสำเร็จในการสร้างข้าว พันธุ์ใหม่เสริมธาตุเหล็กวิจัยผสมข้าวดอกมะลิกับข้าวพื้นเมือง  นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับทุน Post-doctoral degree ณ University of Queenslands Australia 1 คน

18 ผลงานดีเด่น และรางวัลที่นักศึกษาได้รับ เช่น  นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี 40 คน  นักศึกษาได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยมระดับชาติ 2 คน  รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมูลนิธิแถบ นีละนิธิ  ฯลฯ

19 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม มีงานทำศึกษาต่อกำลังรองาน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ หมายเหตุ : เก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี

20 ลักษณะงานอาชีพของบัณฑิตปีการศึกษา 2546 ลักษณะงานอาชีพจำนวนร้อยละ รับราชการ เอกชน ธุรกิจของครอบครัว148.3 ธุรกิจส่วนตัว (ผู้ประกอบการ)84.8 ผู้ประกอบการ (ร่วมหุ้น)10.6 อื่นๆ63.6 ไม่ระบุ21.2 รวม หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2547 อยู่ระหว่างดำเนินการ

21 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณยงยุทธ ติยะไพรัช ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมือง การปกครอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการ บริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้รับคัดเลือก ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ Oklahoma State University ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณกำธร ล้อวงศ์งาม ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว - ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น สาขานักบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย -ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นแห่งปี จาก นายกรัฐมนตรี  คุณสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจการเกษตร - ได้รับโล่รางวัลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านอุทิศเวลาในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม - ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ “ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google