งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548

2 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ถนอม คลอดเพ็ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัย

4 วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ “ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ” วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (2548-2551) Click Here!!Click Here!!

5 โครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ พืชไร่ ส่งเสริมฯสัตวศาสตร์ โรคพืช เศรษฐศาสตร์เกษตร ปฐพีฯพืชสวน กีฏวิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางเกษตร ศูนย์วิจัยฯที่สูง ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ลำไย “ หริภุญชัย ” ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สถานีฯ แม่เหียะ สำนักงานเลขานุการ งานคลังและพัสดุงานนโยบายและแผน งานวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษางานบริหารและธุรการ ภาควิชาศูนย์ / สถานี

6  บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ 77 ไร่ พื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน 50 ไร่ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 442 ไร่ สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย 80 ไร่ สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ 60 ไร่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย “หริภุญชัย” 200 ไร่ รวม 2,125 ไร่

7 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ประเภท จำนวน ( ห้อง ) พื้นที่ ( ตร. ม.) ห้องเรียน423,314 ห้องปฏิบัติการ1188,980 ห้องสมุด101,804 รวม17014,098

8 เครื่องมือ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ประเภท จำนวน คอมพิวเตอร์ 112 เครื่อง เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าวิจัย (Lab กลาง) 41 รายการ ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดคณะฯ ** ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่ รางวัลห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย - หนังสือภาษาไทย 21,731 เล่ม - หนังสือภาษาต่างประเทศ 15,872 เล่ม - วารสารภาษาไทย 37 รายชื่อ - วารสารภาษาต่างประเทศ 16 รายชื่อ - หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 6 รายชื่อ - หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 1 รายชื่อ - แฟ้มสารนิเทศเฉพาะเรื่อง 76 เรื่อง - ซีดีรอม 150 แผ่น - โสตทัศนวัสดุ 581 ม้วน ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดภาควิชา - หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวม 7,824 เล่ม

9 ทุนการศึกษา  มีการจัดสรรกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผู้ปกครองมี รายได้ปีละไม่เกิน 150,000 บาท เฉลี่ยประมาณคนละ 45,000 บาทต่อปี โดยในปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาได้รับทุนกู้ยืมฯ ทั้งสิ้น 675 คน  ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 500,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เช่น ทุนทายาท เกษตรกร ทุนเรียนดี ฯลฯ  ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ จำนวน 560,000 บาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทุนบริจาคจากศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์

10 คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ** รวมคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 103 คน

11 รางวัลเชิดชูเกียรติ และผลงานดีเด่นของคณาจารย์  ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับเลือกเป็น AAAS Fellow จาก American Association for the Advancement of Science  ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยถูกอ้างอิง สูงสุดในสาขาเกษตรศาสตร์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน ประสบความสำเร็จในการปลูก กล้วยไม้พันธุ์จิ๋วได้เป็นครั้งแรกในโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการของสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างปี 2002-2005 ในปีการศึกษา 2547 มีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่น เช่น  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของ Oklahama State University

12 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยเจ้าของผลงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตมันสำปะหลัง : มันไทยผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อการผลิต ข้าวในลุ่มน้ำโขง ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ระบบสนับสนุนการติดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น ท้องทุ่งไทยผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การเพิ่มคุณภาพการสีโดยการใช้จุลธาตุบางชนิดและการเสริม ธาตุไอโอดีน สังกะสีและเหล็กในเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์แป้ง ข้าว ผศ.ดร.ศักดา จงแก้ววัฒนา การสะสมโปรตีนจำเป็นในเมล็ดข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง โบราณ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี เครื่องวัดทิศทางลมแสดงผลแบบตัวเลขรศ.สิทธิพร สุขเกษม การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตุนิยมวิทยาเกษตร : เครื่องวัดน้ำระเหย รศ.สิทธิพร สุขเกษม

13 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้ ปีการศึกษา 2545 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ปีการศึกษา 2546 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และอยู่ อันดับ 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลการประเมินสูงสุด

14 กระบวนการผลิตบัณฑิต โควตา ภาคเหนือ 150 โควต้านักกีฬาและ พิเศษ 10 ทายาท เกษตรกร 50 สกอ. 150 นักศึกษาใหม่ การเรียน การสอน การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทฤษฎี/ ปฏิบัติการ บัณฑิตที่ พึงประสงค์ นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง / PDCA / E-Learning ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ภาคเอกชน นักวิชาการ หน่วยฝึกงานนักศึกษา

15 ลักษณะงานอาชีพสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (บางเขน) 299.11190.74 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (บางเขน) 215.61122.40 สาขาวิชาเคมีการเกษตร (บางเขน) 282.94200.04 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (บางเขน) 255.42198.30 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 229.19113.99 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (กำแพงแสน) 224.00155.69 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ (กำแพงแสน) 252.47171.82 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (กำแพงแสน) 267.21181.26 เฉลี่ย253.24166.78 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอนทรานซ์48 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเอนทรานซ์48 สาขาวิชาสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์272.80175.63 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร229.19181.23 สาขาวิชาการประมง215.05172.26 สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม212.13180.81 เฉลี่ย232.29177.48 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสูงสุดต่ำสุด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร240.99201.33 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์246.05181.49 เฉลี่ย243.52191.41 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 ผลงานดีเด่น และรางวัลที่นักศึกษาได้รับ เช่น  นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 คน  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอ วิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาวิชาการ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ด้านพืช ไร่ และ RGJ Seminar Series XXVIII จำนวน 3 คน  นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่ ประสบผลสำเร็จในการสร้างข้าว พันธุ์ใหม่เสริมธาตุเหล็กวิจัยผสมข้าวดอกมะลิกับข้าวพื้นเมือง  นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับทุน Post-doctoral degree ณ University of Queenslands Australia 1 คน

18 ผลงานดีเด่น และรางวัลที่นักศึกษาได้รับ เช่น  นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี 40 คน  นักศึกษาได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยมระดับชาติ 2 คน  รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมูลนิธิแถบ นีละนิธิ  ฯลฯ

19 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม มีงานทำศึกษาต่อกำลังรองาน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 254411156.353015.225628.43 254522261.005929.50199.50 254616861.306122.304516.40 254716070.184117.982711.84 หมายเหตุ : เก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี

20 ลักษณะงานอาชีพของบัณฑิตปีการศึกษา 2546 ลักษณะงานอาชีพจำนวนร้อยละ รับราชการ2414.3 เอกชน11367.2 ธุรกิจของครอบครัว148.3 ธุรกิจส่วนตัว (ผู้ประกอบการ)84.8 ผู้ประกอบการ (ร่วมหุ้น)10.6 อื่นๆ63.6 ไม่ระบุ21.2 รวม168100.0 หมายเหตุ : ข้อมูลปีการศึกษา 2547 อยู่ระหว่างดำเนินการ

21 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณยงยุทธ ติยะไพรัช ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมือง การปกครอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการ บริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้รับคัดเลือก ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ Oklahoma State University ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเกษตรศาสตร์  คุณกำธร ล้อวงศ์งาม ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว - ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น สาขานักบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย -ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นแห่งปี จาก นายกรัฐมนตรี  คุณสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจการเกษตร - ได้รับโล่รางวัลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านอุทิศเวลาในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม - ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ “ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *** ยินดีต้อนรับ *** ผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google