งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556

2 ประกาศมอบหมายงาน ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ เรื่อง
1. Decision making 2. process strategy ส่งภายในวันจันทร์ที่ 17 มิย ก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 13 มิย

3 สารบัญหนังสือ ส่วนที่ 1 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต
ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ระบบธุรกิจ หน้าที่ธุรกิจ ผู้บริหารการผลิต วิวัฒนาการการผลิต ระบบการผลิตและเป้าหมายการผลิต กลยุทธ์กระบวนการผลิต การตัดสินใจและการพยากรณ์ ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต การออกแบบกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผัง การวางแผนกำลังพลและออกแบบงาน

4 สารบัญหนังสือ (ต่อ) ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 7. การวางแผนการผลิตรวมและการกำหนดตารางการผลิตแม่บท 8. การบริหารวัสดุ 9. การบริหารสินค้าคงคลัง 10. การกำหนดตารางการผลิต 11 การควบคุมคุณภาพ 12. การบำรุงรักษา

5 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) MARGIN
3 most fundamental variables in Business Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

6 ทบทวน ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ
ระบบการผลิต Input process output เป้าหมายการบริหารการผลิต เป้าหมายการแข่งขันในการผลิต

7 โลกเปลี่ยนไป ลูกค้าฉลาดขึ้น เปลี่ยนจาก Make and Sell มาเป็น Sense and Response

8 Changes Past Present Inventory Good Bad Speed Not important Essential
Strategy Dedicated Flexible Quality Desirable Critical Customer Not Educated Capacity Shortage Excess Market Regional Global

9 โลกใบใหม่ Operation System ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response
Sell Transformation Process (Value Adding) Output Input Consumer Research Consumer Research Make Sense Respond Transformation Process Inputs Outputs โลกใบใหม่ ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response Less for More Edward Deming (look up addition information about Deming) took the traditional transformational model another step forward by asking the question: “What do consumers like or dislike about a product”. Then taking this information back (feedback loop) to adjust inputs and/or the transformation process (redesign the product) to provide a product which does meet the consumer’s demands. This model was developed in the early 1950’s and at the concept of gathering consumer information and using it to modify a product was a major step in the field of marketing. As you learn more about OM, it should become apparent that OM, marketing, and IS (Information Systems) are extremely interlinked and have major direct impact on finance. 9

10 การทำธุรกิจสมัยนี้ การทำธุรกิจสมัยก่อน make and sell Specialization
Standardization Cost + Margin โลกของผู้ขาย Geography Functional (Silo) Sense and Response Multi-skill Customization Value creation โลกของผู้ซื้อ Global village Process (Conveyor) Inter-disciplinary

11 การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแปลง
โลกเปลี่ยนแปลงไปมากจากอิทธิพลของกระแสโลกกาภิวัฒน์ อำนาจต่อรองจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ต้องมีการบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ รู้เขา รู้เรา กำหนดเป้าหมาย หาวิธีการไปให้ถึง เป้าหมายเป็นเรื่องของ PQCDSMEE เป้าหมายการแข่งขัน เป็นเรื่องของ Process strategy

12 หลักการตัดสินใจ

13 หลักการตัดสินใจ กระบวนการ/ขั้นตอนในการตัดสินใจ ตัวแบบในการตัดสินใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ Decision matrix ,Decision tree

14 หลักการตัดสินใจ ขั้นตอน กระบวนการ
ระบุปัญหาที่แท้จริง ถูก เร็ว ดี หลากหลาย หาทางเลือกหลายๆทาง มีโมเดล ตัวแบบจำลองสภาพจริง ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด นำทางเลือกไปปฏิบัติให้เกิดผล

15 Decision Analysis กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก
คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่มีความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือก นำทางเลือกไปปฎิบัติ

16 Schematic Physical mathematical
ตัวแบบจำลอง Schematic Physical mathematical การสร้างตัวแบบ ความสมบูรณ์ นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวแบบสะท้อนปัญหา? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหม ตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบ นำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

17 ตัวแบบจำลอง ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด เพื่อนำไปตัดสินใจ
ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ Arithmatic Physical Schematic diagram

18 สภาพแวดล้อม ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน แน่นอน ปานกลาง ปานกลาง ไม่แน่นอน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

19 Decision making Criteria Under Uncertainty
Maximax criterion choose decision with the maximum of the maximum payoffs Maximin criterion choose decision with the maximum of the minimum payoffs Minimax regret criterion choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative C2 Supp - 6

20 Decisionmaking Under Uncertainty Example
States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี Decision Competitive Conditions Competitive Conditions Expand $ 800,000 $ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300, ,000 ขายกิจการ 320, ,000 C2 Supp - 8

21 Maximax Solution ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000 -- Maximum
ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300, Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร

22 Maximin Solution ขยาย $500,000 -- Maximum ไม่ทำอะไร -150,000
ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย

23 Sequential Decision Trees
A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time Decision tree consists of Square nodes - indicating decision points Circles nodes - indicating states of nature Arcs - connecting nodes

24 Decision Tree Example $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market
$225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) Expand (-$800,000) 0.80 6 $700,000 0.20 1 4 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 7 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000

25 Evaluations At Nodes Compute EV at nodes 6 & 7
EV(node 6) = 0.80($3,000,000) ($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) ($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes

26 Decision Tree Solution
$1,290,000 $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market growth $225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) $2,540,000 Expand (-$800,000) 0.80 $1,740,000 6 $700,000 0.20 1 4 $1,160,000 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 $1,390,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 $790,000 7 $1,360,000 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 22

27 Decision Matrix Decision Trees
ใช้ได้กับทุกสถานะ ใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

28 คราวหน้า การเลือกเชิงกลยุทธ์การบริหารการผลิต
สภาพแวดล้อม ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน แน่นอน ปานกลาง ปานกลาง ไม่แน่นอน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง คราวหน้า การเลือกเชิงกลยุทธ์การบริหารการผลิต


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google