งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556

3 ประกาศมอบหมายงาน ► ► ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ เรื่อง 1. Decision making 2. process strategy ► ► ส่งภายในวันจันทร์ที่ 17 มิย ก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 13 มิย

4 ส่วนที่ 1 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ► ► ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ระบบธุรกิจ หน้าที่ ธุรกิจ ผู้บริหารการผลิต วิวัฒนาการการผลิต ► ► ระบบการผลิตและเป้าหมายการผลิต ► ► กลยุทธ์กระบวนการผลิต การตัดสินใจและการพยากรณ์ ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต 4 4 การออกแบบกำลังการผลิต 5 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง 6 6 การวางผัง 7 7 การวางแผนกำลังพลและออกแบบงาน สารบัญหนังสือ

5 ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 7. การวางแผนการผลิตรวมและการกำหนดตารางการผลิต แม่บท 8. การบริหารวัสดุ 9. การบริหารสินค้าคงคลัง 10. การกำหนดตารางการผลิต 11 การควบคุมคุณภาพ 12. การบำรุงรักษา สารบัญหนังสือ ( ต่อ )

6 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) 3 most fundamental variables in Business MARGIN Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

7 ทบทวน ► ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ► ระบบการผลิต Input process output ► เป้าหมายการบริหารการผลิต ► เป้าหมายการแข่งขันในการผลิต

8 ► ► โลกเปลี่ยนไป ► ► ลูกค้าฉลาดขึ้น ► ► เปลี่ยนจาก Make and Sell ► ► มาเป็น Sense and Response

9 Changes Past Present Inventory Good Bad Speed Not important Essential Strategy Dedicated Flexible Quality Desirable Critical Customer Not Educated Capacity Shortage Excess Market Regional Global

10 Inputs Transformation Process Outputs Consumer Research Input Transformation Process (Value Adding) Output Operation System Sell Make Respond Sense ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response Less for More โลกใบใหม่

11 การทำธุรกิจ สมัยก่อน ► ► make and sell ► ► Specialization ► ► Standardization ► ► Cost + Margin ► ► โลกของผู้ขาย ► ► Geography ► ► Functional (Silo) ► ► Sense and Response ► ► Multi-skill ► ► Customization ► ► Value creation ► ► โลกของผู้ซื้อ ► ► Global village ► ► Process (Conveyor) ► ► Inter-disciplinary การทำธุรกิจสมัย นี้

12 การบริหารการผลิตในโลกการ เปลี่ยนแปลง ► ► โลกเปลี่ยนแปลงไปมากจากอิทธิพลของกระแส โลกกาภิวัฒน์ ► ► อำนาจต่อรองจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ► ► ต้องมีการบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ ► ► รู้เขา รู้เรา กำหนดเป้าหมาย หาวิธีการไปให้ถึง ► ► เป้าหมายเป็นเรื่องของ PQCDSMEE ► ► เป้าหมายการแข่งขัน เป็นเรื่องของ Process strategy

13 หลักการตัดสินใจ

14 ► หลักการตัดสินใจ  กระบวนการ / ขั้นตอนในการตัดสินใจ  ตัวแบบในการตัดสินใจ  เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ Decision matrix,Decision tree

15 หลักการตัดสินใจ ► ขั้นตอน กระบวนการ 1. ระบุปัญหาที่แท้จริง ถูก เร็ว ดี หลากหลาย 2. หาทางเลือกหลายๆทาง มีโมเดล ตัว แบบจำลองสภาพจริง 3. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด นำทางเลือก ไปปฏิบัติให้เกิดผล

16 Decision Analysis ► คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่ มีความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหาประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือกนำทางเลือกไปปฎิบัติ

17 ตัวแบบจำลอง SchematicPhysicalmathematical การสร้างตัวแบบความสมบูรณ์นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นตัวแบบสะท้อนปัญหา ? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหมตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบนำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

18 ตัวแบบจำลอง ► ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด ► เพื่อนำไปตัดสินใจ ► ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ  Arithmatic  Physical  Schematic diagram

19 ไม่ซับซ้อนซับซ้อน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง แน่นอนปานกลาง ปานกลางไม่แน่นอน สภาพแวดล้อม

20 C2 Supp - 6 Decision making Criteria Under Uncertainty ► Maximax criterion  choose decision with the maximum of the maximum payoffs ► Maximin criterion  choose decision with the maximum of the minimum payoffs ► Minimax regret criterion  choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative

21 C2 Supp - 8 Decisionmaking Under Uncertainty Example Expand$ 800,000$ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000-150,000 ขายกิจการ 320,000320,000 States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี DecisionCompetitive Conditions Competitive Conditions

22 Maximax Solution ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000 -- Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร

23 Maximin Solution ขยาย $500,000 -- Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย

24 Sequential Decision Trees ► A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time ► Decision tree consists of  Square nodes - indicating decision points  Circles nodes - indicating states of nature  Arcs - connecting nodes

25 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) 0.20 0.60 Decision Tree Example

26 Evaluations At Nodes Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) + 0.20($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) + 0.70($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes

27 C2 Supp - 22 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) $1,160,000 $1,360,000 $790,000 $1,390,000 $1,740,000 $2,540,000 Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) $1,290,000 0.20 0.60 Decision Tree Solution

28 Decision MatrixDecision Trees ใช้ได้กับทุกสถานะใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

29 ไม่ซับซ้อนซับซ้อน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง แน่นอนปานกลาง ปานกลางไม่แน่นอน สภาพแวดล้อม คราวหน้า การเลือกเชิงกลยุทธ์การบริหารการผลิต


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 14 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google