งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 มิถุนายน 2555 เรื่องที่ต้องตัดสินใจขอบเขตเนื้อหาวิชานี้ 1. Service and Product design 2. Quality 3. Process and Capacity design 4. Location 5. Layout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 มิถุนายน 2555 เรื่องที่ต้องตัดสินใจขอบเขตเนื้อหาวิชานี้ 1. Service and Product design 2. Quality 3. Process and Capacity design 4. Location 5. Layout."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 19 มิถุนายน 2555

3 เรื่องที่ต้องตัดสินใจขอบเขตเนื้อหาวิชานี้ 1. Service and Product design 2. Quality 3. Process and Capacity design 4. Location 5. Layout design 6. Human resource and job design 7. Production Planning 8. Inventory management 9. Scheduling 10. Maintenance 1. Strategic choice 2. Design operative system 3. Planning and control operative system

4  คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่มี ความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหาประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือกนำทางเลือกไปปฎิบัติ

5 ตัวแบบจำลอง SchematicPhysicalmathematical การสร้างตัวแบบความสมบูรณ์นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นตัวแบบสะท้อนปัญหา ? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหมตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบนำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

6  ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด  เพื่อนำไปตัดสินใจ  ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ Arithmatic Physical Schematic diagram

7

8 ไม่ซับซ้อนซับซ้อน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง แน่นอนปานกลาง ปานกลางไม่แน่นอน สภาพแวดล้อม

9 C2 Supp - 6  Maximax criterion choose decision with the maximum of the maximum payoffs  Maximin criterion choose decision with the maximum of the minimum payoffs  Minimax regret criterion choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative

10 C2 Supp - 8 Expand$ 800,000$ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000-150,000 ขายกิจการ 320,000320,000 States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี DecisionCompetitive Conditions Competitive Conditions

11 C2 Supp - 9 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000 -- Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร

12 C2 Supp - 10 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e ขยาย $500,000 -- Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย

13 C2 Supp - 19 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e  A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time  Decision tree consists of Square nodes - indicating decision points Circles nodes - indicating states of nature Arcs - connecting nodes

14 C2 Supp - 20 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) 0.20 0.60

15 C2 Supp - 21 © 2000by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) + 0.20($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) + 0.70($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes

16 C2 Supp - 22 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) $1,160,000 $1,360,000 $790,000 $1,390,000 $1,740,000 $2,540,000 Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) $1,290,000 0.20 0.60

17 Decision MatrixDecision Trees ใช้ได้กับทุกสถานะใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

18 สภาพแวดล้อม สินค้า / บริการ ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ผู้บริหาร การผลิต การเลือกเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต การบริหารการผลิต แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย กลยุทธ์ ระบบการผลิต ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้า แน่นอน ไม่แน่นอน ปานกลาง ตัวแบบ แผนภาพ กายภาพ คณิตศาสตร์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ ตลาด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม Me-too พัฒนา สินค้า ขยาย ตลาด กลยุทธ์กระบวนการผลิต รู้เรารู้เขา เป้าหมายการผลิต เครื่องมือ Decision matrix Decision tree สังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม พนักงาน ขวัญ กำลังใจ ความ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt 19 มิถุนายน 2555 เรื่องที่ต้องตัดสินใจขอบเขตเนื้อหาวิชานี้ 1. Service and Product design 2. Quality 3. Process and Capacity design 4. Location 5. Layout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google