งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น การวิจัยเพื่อท้องถิ่น:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น การวิจัยเพื่อท้องถิ่น:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น การวิจัยเพื่อท้องถิ่น: ความรู้เพื่อ เสริมความแกร่ง (เข้มแข็ง) ของชุมชน

2

3 1. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เครื่องมือกำหนดทิศทาง และการเขียนงานวิจัยอย่าง มีประสิทธิภาพเพื่อการ พัฒนาชนบท 2. ทำไม คณาจารย์และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ควรประยุกต์ใช้งานวิจัย เพื่อท้องถิ่น ประเด็นแลกเปลี่ยน

4 2.1 กลไกสนับสนุนงานวิจัย เพื่อท้องถิ่น : ศูนย์ ประสานงานวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัย เชิงบูรณาการ สกว.- แม่โจ้ ( คุณอังคนา ทา ลัดชัย ) ประเด็นแลกเปลี่ยน

5 2.2 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท (Community-Based Research Master Grant: CBMAG) (รศ. ศุภศักดิ์ ลิมปิติ) ประเด็นแลกเปลี่ยน

6 3. รางวัลของคณาจารย์ และ นักศึกษาที่ประยุกต์ใช้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นแลกเปลี่ยน

7 ฐานคิด: เมื่อ ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน ชนบท คำตอบในการแก้ปัญหา …. ก็ อยู่ที่ชุมชนชนบท งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR)

8  ทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ทุน คน  ทุน ความรู้ ภูมิปัญญา  ทุน กลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย  ทุน วัฒนธรรม ประเพณี ฮีตฮอย  ทุน ที่เป็นตัวเงิน  ฯลฯ เพราะ ชุมชนชนบท มีทุน / ต้นทุน

9 เป็น Research Methodology CBR มี ความเชื่อ เบื้องหลัง … ทุกคนมีศักยภาพ เรียนรู้ได้ CBR เน้น Process ที่สามารถ สร้าง Kใหม่ ทำให้คนเก่งขึ้น มั่นใจขึ้น เกิดกลไกการจัดการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เป็นอย่างไร ?

10 โจทย์วิจัย มาจากชุมชน คนในชุมชน อาสามาเป็น นักวิจัย ร่วมสร้างความรู้ มีปฏิบัติการ ของการสร้างความรู้ และ ใช้ความรู้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR): เป็นอย่างไร ?

11 VCD “ คนตาย (ไม่) ขายคนเป็น” งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เป็นงานวิจัยที่ มีคุณภาพ และ มีประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย จริงหรือ ?

12 เจ้าของปัญหาและผู้เกี่ยวข้อง อาสา/ สมัครใจจะทดลองทำวิจัย เพื่อ แก้ปัญหา การฝึกเก็บข้อมูล โดย วิเคราะห์ได้ว่า จะเก็บประเด็น อะไร จาก ใคร เก็บ อย่างไร การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้ การใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ความรู้ สร้าง จาก

13 เกิดทักษะ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา เกิดความรู้ใหม่ ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: คนในชุมชน เก่งขึ้น มั่นใจมากขึ้น

14 เกิด คน / กลุ่มคน ที่มี จิตอาสา เกิดปฏิบัติการ ของการใช้ ความรู้ใหม่ เกิดความสำเร็จ เล็ก ๆ ระหว่างทาง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: สร้าง กลไกการจัดการกับปัญหา

15 R วิชาการ CBR  สร้าง K ใหม่ สร้าง K ใหม่  สร้างโดย สร้างโดยคนใน นักวิชาการ ชุมชนเป็นหลัก  เน้นผลการวิจัย เน้นกระบวนการ เรียนรู้ ใช้ฐาน “ทุน” ชุมชน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: เป็นอย่างไร ?

16 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อง บริหาร ให้มหาวิทยาลัย รับใช้ ชุมชนท้องถิ่น เพราะ เราได้ เงินเดือนจากภาษีของชาวบ้าน ทำไม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรจะ ใช้ประโยชน์จากช่องทาง CBR ?

17 ผอ. สำนักวิจัย และ ทีมงาน มีหน้าที่หลัก ในการบริหารจัดการ งานวิจัย เพื่อหนุนเสริม งานวิจัยของ อาจารย์ และ นักศึกษา ทำไม คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควร จะใช้ประโยชน์จากช่องทาง CBR ?

18 ”คณาจารย์” ทำไม คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรจะลอง ประยุกต์ใช้ CBR ?

19 สอน วิจัย บริการชุมชน ทำนุบำรุง วัฒนธรรม ศิลปะ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

20 สอน วิจั ย บริการชุมชน ทำนุบำรุง วัฒนธรรม ศิลปะ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม บทบาทของอาจารย์ เป็นนักจัด กระบวนการเรียนรู้ (Facilitator)

21 ศูนย์ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ สกว. - แม่โจ้ ผศ. ดร. ปรารถนา ยศสุข ผู้ประสานงาน คุณ อังคนา ทาลัดชัย ผู้ช่วยผู้ประสานงาน กลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

22 นักศึกษาปริญญาโท ทำไมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรจะลองประยุกต์ใช้ CBR ?

23 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Community-Based Research Master Grant: CBMAG) รศ. ศุภศักดิ์ ลิมปิติ ผู้ประสานงาน นางสาวทัศนันท์ บุญสวน ผู้ช่วยผู้ประสานงาน นายนภดล ฟูแสง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน กลไกสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

24 CBR เป็น โอกาส เพราะ ถนน ทุกสาย มุ่งสู่ชุมชน / ท้องถิ่น ทั้ง นโยบาย หน่วยงาน แหล่งทุน วิจัย การสร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี บัณฑิต ที่รับใช้ท้องถิ่น ได้จริง CBR เป็น โอกาส จริงหรือ ?

25 คุณ เสาวดี ศรีฟ้า คุณ สุภาพร อินขะ คุณ รัฐพล ตันติอนุพงษ์ การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับ ทุน CBMAG

26 คน ในชุมชน รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

27 เกิดทักษะ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา เกิดความรู้ใหม่ ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: คนในชุมชน เก่งขึ้น มั่นใจมากขึ้น

28 เกิด คน / กลุ่มคน ที่มี จิตอาสา เกิดปฏิบัติการ ของการใช้ ความรู้ใหม่ เกิดความสำเร็จ เล็ก ๆ ระหว่างทาง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: สร้าง กลไกการจัดการกับปัญหา

29 อาจารย์ สาย ก สาย ข รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

30 ได้ค้นพบตัวเอง ได้เติบโตภายใน เรียนรู้ธรรมะ ลด ความอหังการ ตอบแทนคุณ แผ่นดินเกิด สร้าง “คน” จำนวนมาก ทางโลก: ได้สร้างผลงาน ด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายนานาชาติ ตัวอย่าง: อาจารย์ อาวรณ์

31 ผู้บริหารสำนักวิจัย รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

32 “ผอ. สำนักวิจัย และ ทีมงาน” ได้เป็น ผู้สนับสนุน ผู้อำนวยความสะดวก เช่น รับทุน จากสกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมงานวิจัยของ คณาจารย์/ นศ. รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

33 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

34 ”ผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ได้ เป็น ผู้สนับสนุน ผู้อำนวยความสะดวก เช่น ทำ MOU กับ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมศูนย์ประสานงาน รางวัล ที่ได้รับจาก การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

35 ลอง... เปิดใจ ทดลองทำ เงื่อนไขสำคัญ

36 ขอบพระคุณมาก ค่ะ ที่ให้โอกาส


ดาวน์โหลด ppt อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น การวิจัยเพื่อท้องถิ่น:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google