งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 1203832 การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ
วันที่ 23 มิถุนายน 2556

2 หัวข้อการเรียน ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน วันที่ 22มิถุนายน 2556 นำเสนอ กรณีศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2556

3 วันนี้นำเสนอกรณีศึกษา 6 กลุ่ม
แจกกระดาษให้คะแนนการนำเสนอของกลุ่ม จับฉลากเลือกกลุ่มออกมานำเสนอ กลุ่มนำเสนอ 20 นาที ซักถามอภิปราย 10 นาที หลังนำเสนอให้สมาชิกกลุ่มที่รับฟังหารือและให้คะแนนกลุ่มนำเสนอ แนวทางการนำเสนอและการให้คะแนนให้ดูว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชาหรือไม่ กลุ่มนำเสนอไม่ต้องให้คะแนนกลุ่มตัวเอง แผนธุรกิจ กลุ่มนำเสนอ นำเสนอความน่าสนใจของแผน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ความต้องการเงินทุน กลุ่มรับฟังเป็นนักลงทุนฟังแล้วสนใจลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มนำเสนอ นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ที่มาของการทำธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร เติบโตมาได้อย่างไร ปรับตัวที่สำคัญในช่วงไหน ขยายธุรกิจออกไปอย่างไร บริหารให้เกิดความยั่งยืนอย่างไร กลุ่มรับฟังเป็นผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ ฟังแล้วสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นธุรกิจได้หรือไม่ ให้คะแนนแต่ละกลุ่มแล้วเก็บไว้จนครบทุกกลุ่มแล้วนำส่ง

4 สินทรัพย์ รายรับ หนี้ระยะสั้น ระยะสั้น รายจ่าย หนี้ระยะยาว สินทรัพย์
แผนธุรกิจ งบล่วงหน้า งบกำไรขาดทุน งบดุล สินทรัพย์ ระยะสั้น รายรับ หนี้ระยะสั้น รายจ่าย หนี้ระยะยาว สินทรัพย์ ระยะยาว IPO Business Model ทุนเจ้าของ Ask & Offer Capital Market กำไร สินทรัพย์รวม กำไรสะสม Business model Money Market External Source Valuation earning แหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะยาว ต้นทุนของทุน งบกระแสเงินสด Credit term Retain earning Business risk ผู้ก่อตั้ง ทีมบริหาร รูปแบบองค์กร กฎหมายระเบียบต่างๆ เตรียมสัญญา เตรียมคน เตรียมทรัพยากร Internal Source Business Life cycle Life cycle Legal &Tax Product Life cycle Type of Business Personal credit Form of Organization Collateral Government Seed fund Venture fund

5 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ
โลกการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept ,Model การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

6 กรณีศึกษา เกิดให้ได้ อยู่ให้รอด โตตามวัย
ใหญ่อย่างมั่นคง เก็บเกี่ยวผลกำไร ลงอย่างมีความสุข ปั้นแล้วปล่อย ไปเกิดใหม่

7 The Life Cycle of the Company

8 LAUNCHING A NEW BUSINESS
Three key issues in the pre-start-up phase: 1) Testing concept feasibility 2) Developing a business plan 3) Acquiring resources and personnel Three key issues in the start-up phase: Finding customers Building a structure Generating positive cash flows

9 เหมืองบ้านปู นิ่มซี่เส็ง เมล์เขียว ผึ้งน้อย โออิชิ บ้านศิลาดล WaWee อินทรีย์พืชผล นครพิงค์เทียนหอม ก๋ยวเตี๋ยวโอชา หางดงบรรจุภัณฑ์ ร้านในไนท์บาซาร์ บ้านไร่กาแฟ วัฒนธรรมจาวเหนือ วาสนา คอลเลคชั่น ดอกไม้แม่ปิง Art of Living ครูอำเภอเทิง โรงชุบโลหะลำปาง

10 ความเสี่ยง กระจายธุรกิจ ส่งไม้ต่อ แผนธุรกิจ หาทุน กู้ บริหารให้โต
ขนมบ้านอัยการ กระจายธุรกิจ ซองเดอร์ ส่งไม้ต่อ แผนธุรกิจ หาทุน กู้ นารายา บริหารให้โต ปรับตัว ขยาย ปรับตัว สร้างแบรนด์ บ้านมะขาม เรียนรู้ จับทาง เริ่มจริงจัง ทองม้วน อำพลฟู้ดส์ ความเสี่ยง ลองหาความต้องการ ลูกค้า Market D? D>S D=S D<S Strategic Aggressive Turnaround Retrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size Cash Cash out Cash out/in Cash in Cash out Investment Invest Expansion Utilize Divestment

11 Marketing Operation Finance
Entrepreneur Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Think right Business Ideas Scenario Right think Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Market What business to be in? Technology push Product & Service Demand pull Who are you? Do right things Idea-Assets-Value Life cycle Market share Market growth Business concept Revenue Cost Assets What to become ? Business Model Form of business Individual Partnership Corporation Business Environment Leadership-Focus Business strategy Supplier Company Customer How to compete ? Value chain Business Process Competitor What to perform? Law Regulation Taxation Do things right Business function Marketing Operation Finance Strategic positioning STP Proforma financial statement Goal High return Low risk Liquidity Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Business Plan Cash flow What result ? ROI Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Value of the firm Capital gain Dividend Financial analysis Business is money , money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google