งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 1203832 การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 1203832 การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 1203832 การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2556

2 หัวข้อการเรียน 1. ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการ เปลี่ยนแปลง 2. คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลก ใบใหม่ 3. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำ ธุรกิจ 4. การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ 5. ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ 6. การจัดทำแผนธุรกิจ 7. การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดม เงินทุน 8. การเริ่มต้นธุรกิจ 9. การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน วันที่ 22 มิถุนายน 2556 10. นำเสนอ กรณีศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2556

3 วันนี้นำเสนอกรณีศึกษา 6 กลุ่ม 1. แจกกระดาษให้คะแนนการนำเสนอของกลุ่ม 2. จับฉลากเลือกกลุ่มออกมานำเสนอ 3. กลุ่มนำเสนอ 20 นาที ซักถามอภิปราย 10 นาที หลัง นำเสนอให้สมาชิกกลุ่มที่รับฟังหารือและให้คะแนนกลุ่ม นำเสนอ 4. แนวทางการนำเสนอและการให้คะแนนให้ดูว่าสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของวิชาหรือไม่ กลุ่มนำเสนอไม่ต้องให้คะแนน กลุ่มตัวเอง 5. แผนธุรกิจ กลุ่มนำเสนอ นำเสนอความน่าสนใจของแผน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ความต้องการเงินทุน กลุ่มรับ ฟังเป็นนักลงทุนฟังแล้วสนใจลงทุนหรือไม่ 6. ตัวอย่างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มนำเสนอ นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ที่มาของการทำธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ อย่างไร เติบโตมาได้อย่างไร ปรับตัวที่สำคัญในช่วงไหน ขยายธุรกิจออกไปอย่างไร บริหารให้เกิดความยั่งยืนอย่างไร กลุ่มรับฟังเป็นผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ ฟังแล้วสามารถ นำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นธุรกิจได้หรือไม่ 7. ให้คะแนนแต่ละกลุ่มแล้วเก็บไว้จนครบทุกกลุ่มแล้วนำส่ง

4 กำไร งบกำไรขาดทุน รายรับ รายจ่าย งบดุล สินทรัพย์ ระยะสั้น สินทรัพย์ ระยะยาว สินทรัพย์ รวม หนี้ระยะ สั้น หนี้ระยะ ยาว ทุน เจ้าของ กำไร สะสม งบกระแสเงินสด แผนธุรกิจ งบล่วงหน้า Business Model แหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะยาว ต้นทุนของทุน Ask & Offer Business model Valuation earning Business risk Life cycle Business Life cycle Product Life cycle Type of Business Collateral Form of Organization Legal &Tax Personal credit Internal Source External Source Capital Market Money Market Retain earning Credit term Seed fund Government Venture fund IPO ผู้ก่อตั้ง ทีมบริหาร รูปแบบองค์กร กฎหมายระเบียบต่างๆ เตรียมสัญญา เตรียมคน เตรียมทรัพยากร

5 ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders โลกการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept,Model ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก ธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

6 กรณีศึกษา เกิดให้ได้ อยู่ให้รอด โตตามวัย ใหญ่อย่างมั่นคง เก็บเกี่ยวผลกำไร ลงอย่างมีความสุข ปั้นแล้วปล่อย ไปเกิดใหม่

7 The Life Cycle of the Company

8 LAUNCHING A NEW BUSINESS Three key issues in the pre-start-up phase: 1) Testing concept feasibility 2) Developing a business plan 3) Acquiring resources and personnel Three key issues in the start-up phase: 1)Finding customers 2)Building a structure 3)Generating positive cash flows

9 นครพิงค์เทียนหอม ดอกไม้แม่ปิง ร้านในไนท์บาซาร์ ครูอำเภอเทิง นิ่มซี่เส็ง โออิชิ WaWee เมล์เขียว ผึ้งน้อย เหมืองบ้านปู Art of Living บ้านไร่กาแฟ วาสนา คอลเลคชั่น บ้านศิลาดล หางดงบรรจุภัณฑ์ อินทรีย์พืชผล ก๋ยวเตี๋ยวโอชา วัฒนธรรมจาวเหนือ โรงชุบโลหะลำปาง

10 Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D? D>S D=SD { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275261/slides/slide_10.jpg", "name": "Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D.", "description": "D>S D=SD

11 Entrepreneur Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Form of business Individual Partnership Corporation Goal High return Low risk Liquidity Value of the firm Capital gain Dividend Market Product & Service Demand pull Technology push Life cycle Market share Market growth Business Environment Company Supplier Customer Competitor Strategic positioning STP Scenario Business strategy Business Ideas Business concept Business Model Business Process Business function Marketing Operation Finance Proforma financial statement ROI Cash flow Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Revenue Cost Assets Idea-Assets-Value Value chain Leadership-Focus Financial analysis Right think Think right Do right things Do things right Law Regulation Taxation Business Plan Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Who are you? What business to be in? What to become ? How to compete ? What to perform? What result ? Business is money, money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt วิชา 1203832 การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนทาง ธุรกิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google