งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต กำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต กำลังการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต กำลังการผลิต
ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต กำลังการผลิต 2 กรกฎาคม 2556

2 วันนี้ 2 กรกฎาคม 2553 แจ้งการสอบย่อยครั้งที่ 1 เก็บ 5 คะแนน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา น. ห้อง Mini MBA ชั้นสอง สอบตั้งแต่ ต้นถึงเรื่องกลยุทธ์กระบวนการผลิต เสร็จแล้วกลับขึ้นมาเรียน ตามปกติที่ห้องเรียน 2. มอบหมายงานค้นคว้าเดี่ยวต่อเรื่อง Capacity Planning และPlant Location ส่ง ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม ก่อนเที่ยง

3 การวางแผนกำลังการผลิต คำนิยาม
การวัดกำลังการผลิต ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์กำลังการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิต

4 กำลังผลิตมี หลายความหมาย
Designed Capacity ( Ideal Capacity ) Effective Capacity (Normal Condition) Actual Capacity Capacity Utilization = Actual Output / Capacity

5 Utilization กำลังการผลิต
คือ อัตราผลผลิตที่สามารถผลิตได้โดยหน่วยการผลิต แสดงถึงผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยของเวลา การวัดกำลังการผลิต Output rate Utilization Input rate Aggregate unit % of Utilization

6 Examples of Capacity Measures
Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

7 ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต
การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดตารางการผลิต การบริหารวัสดุให้พอต่อการผลิต การบำรุงรักษา การออกแบบงานและบริหารบุคลากร

8 การวางแผนกำลังผลิต Total Demand Market share Company share
Capacity Capacity Cushion = Design capacity Utilization capacity Effective (Utilization) capacity Actual output Rate

9 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว
1. หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคาขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

10 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว
เป็นเรื่องของกลยุทธ์การผลิต เพราะปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการผลิตที่ประหยัด ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุด

11 ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วย
Diseconomies of scale Economies of scale ปริมาณต่อปี

12 ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด
250 room hotel 1000 room hotel ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 500 room hotel Best operating level Best operating level Best operating level Diseconomies of scale Diseconomies of scale

13 กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. Sizing capacity cushions = 1- Utilization Process focus / Product focus 2.Timing and Expansion Strategies Expansionist Wait and see Mixed 3. Competitive advantage

14 กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. ขนาดกำลังการผลิตสำรอง
2. ช่วงเวลาและกลยุทธ์การขยายขนาดกำลังการผลิต 3. ข้อตัดสินใจอื่นๆ เช่น เงินลงทุน สินค้าคงคลัง Capacity lead strategy Capacity lag strategy Units Units Capacity Demand Demand Capacity Time Time

15 Level capacity Chase demand D emand management
Ways of reconciling capacity and demand Demand Demand Demand Capacity C apacity Capacity Level capacity Chase demand D emand management

16 เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังผลิต
1.Break-Even analysis 2.Decision Tree analysis 3.Present Value 4.Computer Simulation

17

18

19 รายการ ราคา V V/P 1-V/P Sale for. สัดส่วน ถ่วงน้ำหนัก
แซนด์วิช , เครื่องดื่ม , มันฝรั่งทอด , น้ำชา , สลัดผัก , รวม , BEP รวม = ( 3,500 x 12) / = 67,200 บาท/ปี หรือ บาทต่อวัน BEP แซนด์วิช ( x )/ 2.95 = ชิ้นต่อวัน

20 สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า
แน่นอน แน่นอน Mass me-too product ปานกลาง ปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน Job shop Product Development กลยุทธ์ตัวสินค้า กลยุทธ์กระบวนการผลิต me-too product Mass Assembly Continuous me-too + Product development Batch + Mass Product Development Job shop + Batch กลยุทธ์กระบวนการผลิต ปัจจัยการแข่งขัน กำลังการผลิต Mass Assembly Continuous Cost Standard Lead strategy Batch + Mass Quality + Varieties Mixed Job shop + Batch Product Varieties Customize Lag

21 จบเรื่องกำลังการผลิตแล้วต้องรู้
กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัดคืออะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัยอะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวคำนึงถึงเรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิตมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต กำลังการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google