งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

2 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? What we might do?What we can do? What is value To customer ? O/T S/W OS Business concept Business model Customer requirement Vision Strategic issues Objectives Mission Strategic goalStrategies Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ?Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix TOWS matrix Directional Growth Integration Diversifies

3 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์องค์กร คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์

4 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

5 Corporate Level Strategy What businesses are we in? What businesses should we be in?What businesses are we in? What businesses should we be in? Four areas of focusFour areas of focus –Diversification management (acquisitions and divestitures) –Synergy between units –Investment priorities –Business level strategy approval (but not crafting)

6 Corporate Strategy 6 Three Dimensions of Corporate Strategy Business Diversification - Horizontal expansion Vertical Integration - forward or backward expansion Geographic Scope - geographic and/or global expansion

7 2. Corporate Level Strategies GROWTH STABILITY RETRENCHMENT CORPORATE LEVEL STRATEGIES Concentration Vertical Integration Diversification Turnaround Divestiture Bankruptcy Liquidation

8 Corporate-Level Strategies Firm Status Valuable strengths Critical weaknesses Environmental Status Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Corporate growth strategies Concentric Diversification (Economies of Scope) Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Corporate stability strategies

9 Strong Average Weak SBUs Competitive Position Life-Cycle Portfolio Matrix Introduction Growth Early Maturity Late Maturity Decline Life- Cycle Stages

10 General Electric’s Industry Attractiveness- Business Strength Matrix Low High Medium AverageStrongWeak Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness Business Strength Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 6.7 3.3 10.0 1.0 3.36.7

11 Corporate growth strategies Vertical Integration Forward or Backward International Global or Multi-domestic Horizontal Integration Diversification Related or Unrelated CorporateGrowth Concentration

12 Business-Level Strategies For Growth Market Penetration Strategy Product Development Strategy Market Development Strategy Diversification Strategy Existing New Domain (i.e., Industry Market Product/Service ExistingNew

13 BCG Portfolio Matrix MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Market leaders Require cash Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow High growth Low market share Need cash Poor profit margins $$

14 Implementation of growth strategies OptionsProsCons Mergers & Acquisitions Quick to obtain proven expertise & market positions Bypass barriers to entry Increase market power Economies of scale Takeover premium Excessive borrowing Integration difficulties Overestimate synergy Possible antitrust problems Strategic Alliances & Partnerships Quick entry to a market Bypass barriers to entry Less capital investment Allow risk sharing Combine strengths & capabilities of two companies Potential conflicts in cultures and management personalities No full management control Internal Development Capture all the value created Encourage innovation Full management control Can take a long time High development costs with uncertain outcomes Lack of needed technical expertise and know-how

15 Starbuck’s Five-Force Competitive Analysis Exhibit –5

16 MICHAEL PORTER’s VALUE CHAIN (1985) SUPPORT ACTIVITIES PRIMARY ACTIVITIES

17 Three Strategic Options Competitive Advantage TargetMarket Industry Niche Uniqueness Perceived by the Customer by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Differentiation Focus Differentiation Focus Cost Focus Cost Focus Strategy? Cost leadership Differentiation Focus

18 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

19 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

20 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of Life Value proposition Life Style Resource Design + Culture What to become ? Home Style Store Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Mixed and Match Home Store Product BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Collection Inventory Liquidity How to compete? Differentiate and Focus What to do? Segment Target Positioning Medium high Quality Strategic group Art of Living

21 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of Life Value proposition Design Resource Designer What to become ? Product design Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth strategy Investment BCG Product-Market matrix Question Mark to Star 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Product Design Liquidity Varieties Quality How to compete? Differentiate and Focus What to do? Segment Target Positioning Medium high Quality Strategic group นครพิงค์เทียนหอม

22 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Basic Needs Value proposition Standard product Resource Raw Material What to become ? Food Supply leader Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Standard Product BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Channel Quality Liquidity How to compete? Product Cost Leader What to do? Segment Target Positioning Low medium Strategic group ก๋วยเตี๋ยวโอชา

23 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of life Value proposition Healthy Resource Knowhow High land What to become ? Organic Exporter Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Niches Organic Product BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Products Quality Cash cow Varieties Standard How to compete? Differentiate and Focus Product What to do? Segment Target Positioning Medium Quality Japan Strategic group อินทรีย์พืชผล

24 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of life Value proposition Siladon &Design Resource Design + Culture What to become ? Identity siladon Ceramic Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth Diversify strategy BCG Product-Market matrix Star 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Collection Inventory Liquidity Channel Design How to compete? Differentiate and Focus What to do? Segment Target Positioning Medium high Quality Strategic group บ้านศิลาดล

25 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Demand Value proposition Standard Product Resource Funding What to become ? Standard Product Leadership Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth Strategy Investment BCG Product-Market matrix Cash cow 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies PriceMass Liquidity Channel Inventory How to compete? Cost Leadership What to do? Segment Target Positioning General Standard Price Strategic group หางดงบรรจุภัณฑ์

26 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of Life Value proposition Real culture Resource Lanna Culture What to become ? Real Lanna culture Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Star 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Channel Real culture Promotion How to compete? Differentiate and Focus What to do? Segment Target Positioning Medium high Strategic group วัฒนธรรมจาวเหนือ

27 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of life Value proposition Identity Resource Design What to become ? Design Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Niches Product and Niches market BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Channel Design Star Varieties Quality Product How to compete? Differentiate and Focus Product What to do? Segment Target Positioning Medium Quality Medium high Strategic group Earth Design

28 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์


ดาวน์โหลด ppt Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google