งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 กรกฎาคม 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

3 ศรัทธา ปัญญา

4 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

5 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model O/T Value chain S/W TOWS matrix Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? ต้องสอดคล้องกับ Business concept Business model ต้องสอดคล้องกับ Competitive strategy Segment Target Positioning

6 Mission Statement Answers the Question “What is Our Business?” “What is Our Business?” Vision Statement Answers the Question “What Do We Want to Become?” “What Do We Want to Become?” Vision Versus Mission Product &Service Market characteristic Target customer Competitor Supplier Philosophy

7 -M. Porter, Competitive Advantage Five’s forces Model รูปแบบต้องถูก ใส่ + - เพื่อดูสภาพการแข่งขัน นำเอา +/- มาใช้ประโยชน์ให้ได้ อยู่ใน O/T Potential Entrants Suppliers Industry Competitors Rivalry Among Firms Substitutes Buyers Threat of Substitute Products & Services Bargaining Power of Buyers Bargaining Power of Suppliers New Entrants & Barriers to Entry ++ - - - Log in Log out

8 Value Chain Analysis: Support Activities Primary Activities Technological Development Human Resource Management Firm Infrastructure Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service MARGIN ต้องรู้ core competencies ตัวไหนเป็น KSF ทำให้เกิดกลยุทธ์ตาม Generic model

9 รู้ไหมลึกๆสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการ อุปสงค์ ของลูกค้าคืออะไร โอกาสทางธุรกิจ รู้ไหมเราขายอะไร ท่านมีอะไรดี รู้ไหมว่าที่เราขายลูกค้าถูกใจ ท่านขายอะไร ความแตกต่าง คู่แข่งทำได้ไหม ? คู่แข่งไม่ทำไหม ? คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม What the Firm Can Do What the Firm Might Do Sustainable Competitive Advantage ตอบ Generic model ต้องสอดคล้องกับ Business concept/Model ต้องรู้ STP ทำทุกอย่าง ทำบางอย่าง สำหรับทุกคน สำหรับบางคน

10 Value Chain Analysis เป็น Intangible (Service) Support Activities Primary Activities Value added- Cost = Margin Administration and Infrastructure อาคารสถานที่ Human Resource Management พัฒนาบุคลากร Product / Technology Management ระบบสารสนเทศ Procurement หาองค์ความรู้ วิชาการใหม่ๆ Differentiation value added Cost leadership reduce cost Resource อาจารย์ องค์ความรู้ Service Development and Operation การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน Service Delivery สอนและ ประเมิน บริการที่ ผู้มีส่วนได้เสียพอใจ Need Information จากลูกค้า

11 Three Strategic Options Competitive Advantage TargetMarket Industry Niche Uniqueness Perceived by the Customer by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Differentiation Focus Differentiation Focus Cost Focus Cost Focus Strategy? Cost leadership Differentiation Focus

12 Strategic Position Options การสร้างความแตกต่างทำได้หลากหลาย The best Value Pioneer Product focus Target segment Product category Product attributes and functional benefits Breadth of product line Organizational intangibles Emotional self-expressive benefits Experience Being contemporary Brand personality Competitor position Packaging Channel

13 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

14 Building Sound Business StrategiesThe Value Chain Inbound LogisticsOperationsOutbound LogisticsService Technology Development Human Resource Management Company Infrastructure (Accting, Fin., Legal, Mgt., etc.) Marketing Product Channel Promotion Management Management Management Support Activities Main -Michael Porter Procurement Marketing & Sales

15 Building Sound Business Strategies Technology & The Value Chain Procurement Technology Development Human Resource Management Company Infrastructure Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Transportation Basic Processes Transportation Media Diagnostics & Test Materials Handling Materials Techno. Materials Handling Communication Comm. Services Testing Bldg & Designing Comm. Systems IT IT IT MIS CIS -Michael Porter

16 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

17 Market Penetration Strategy Market Development Strategy Product Development Strategy Diversification Strategy Markets Products Current New 4P 4C Product Customer Value Price Cost Place Channel Promotion Communication Goal Market share Market growth

18 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

19 Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product Technology Change Process Technological Change Reduce Cost by influencing Value Chain Feature FocusProduct Design Optimized for Market Segment or Niche Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Develop ment to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value Goal Product Varieties Quality Cost Speed

20 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

21 Finance  Goal  Return Risk Liquidity  Working capital  Cash flow  Capital structure

22 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

23 Organization strategy  Communication  Cooperation  Coordination  Cost

24 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy A Word About Customer Service As A Corporate Strategy………………….

25 Servic e Value Time Perceiv ed Quality Intrinsi c Attribut e Extrinsi c Attribut e Monetar y price Non- Monetar y price Consume r Lifestyle Recognition of needs Information Search Evaluation and Selection Purchase Post purchase process Attitude and Needs Consumer decision making process Consumer Expectation Consumer Value Security Convenience Performance Economy Aesthetics Reliability Value Culture Demography Social status Reference group Household Market activities Perception Motives Personality Emotion Learning Experience

26 Functional Strategy Human Resource สรรหา ใช้ ประโย ชน์ พัฒนารักษา

27 Functional Strategy R & D Concepts ค้นพบความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและวิธีการใหม่ เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ

28 Functional Strategy IT Concepts จัดการชุดข้อมูล นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ มีเครือข่ายสารสนเทศ มีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง


ดาวน์โหลด ppt Functional Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google