งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional Strategies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional Strategies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional Strategies
รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 24 กรกฎาคม 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 ปัญญา ศรัทธา

4 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

5 ต้องสอดคล้องกับ ต้องสอดคล้องกับ GE matrix 5 forces model O/T
What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model O/T Generic model Value chain S/W ต้องสอดคล้องกับ Business concept Business model How to compete? TOWS matrix Competitive strategies Segment Target Positioning Functional strategies ต้องสอดคล้องกับ Competitive strategy What to do? Marketing Operation Financial strategies

6 Vision Versus Mission Mission Statement Answers the Question
Vision Statement Answers the Question “What is Our Business?” “What Do We Want to Become?” Product &Service Market characteristic Target customer Competitor Supplier Philosophy 6

7 ใส่ + - เพื่อดูสภาพการแข่งขัน นำเอา +/- มาใช้ประโยชน์ให้ได้ อยู่ใน O/T
Five’s forces Model รูปแบบต้องถูก ใส่ + - เพื่อดูสภาพการแข่งขัน นำเอา +/- มาใช้ประโยชน์ให้ได้ อยู่ใน O/T Potential Entrants Log out - New Entrants & Barriers to Entry Industry Competitors Rivalry Among Firms Bargaining Power of Buyers Log out - Buyers Suppliers + + Log in Bargaining Power of Suppliers Log in Log out - Threat of Substitute Products & Services Substitutes -M. Porter, Competitive Advantage

8 Human Resource Management Technological Development
ต้องรู้ core competencies ตัวไหนเป็น KSF ทำให้เกิดกลยุทธ์ตาม Generic model Firm Infrastructure Human Resource Management Support Activities MARGIN Technological Development Procurement Service Inbound Logistics Outbound Logistics Marketing & Sales MARGIN Operations Primary Activities Value Chain Analysis:

9 คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม ท่านมีอะไรดี
รู้ไหมลึกๆสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการ อุปสงค์ ของลูกค้าคืออะไร โอกาสทางธุรกิจ รู้ไหมว่าที่เราขายลูกค้าถูกใจ ท่านขายอะไร What the Firm Might Do ตอบ Generic model ต้องสอดคล้องกับ Business concept/Model ต้องรู้ STP ทำทุกอย่าง ทำบางอย่าง สำหรับทุกคน สำหรับบางคน Sustainable Competitive Advantage ความแตกต่าง คู่แข่งทำได้ไหม? คู่แข่งไม่ทำไหม? คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม รู้ไหมเราขายอะไร ท่านมีอะไรดี What the Firm Can Do

10 Differentiation value added
Value Chain Analysis เป็น Intangible (Service) Support Activities Administration and Infrastructure อาคารสถานที่ Human Resource Management พัฒนาบุคลากร บริการที่ ผู้มีส่วนได้เสียพอใจ Product / Technology Management ระบบสารสนเทศ Procurement หาองค์ความรู้ วิชาการใหม่ๆ Value added- Cost = Margin Need Information จากลูกค้า Resource อาจารย์ องค์ความรู้ Service Development and Operation การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน Service Delivery สอนและ ประเมิน Primary Activities Differentiation value added Cost leadership reduce cost

11 Three Strategic Options
Cost leadership Strategy? Differentiation Focus Competitive Advantage Uniqueness Perceived by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Industry Target Market Cost Focus Differentiation Focus Niche

12 Strategic Position Options การสร้างความแตกต่างทำได้หลากหลาย
The best Value Pioneer Product focus Target segment Product category Product attributes and functional benefits Breadth of product line Organizational intangibles Emotional self-expressive benefits Experience Being contemporary Brand personality Competitor position Packaging Channel

13 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

14 Building Sound Business Strategies The Value Chain
Company Infrastructure (Accting, Fin., Legal, Mgt., etc.) Human Resource Management Support Activities Technology Development Procurement Marketing & Sales Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Service Main Marketing Product Channel Promotion Management Management Management -Michael Porter

15 Building Sound Business Strategies
Technology & The Value Chain Company Infrastructure Human Resource Management Technology Development Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Transportation Basic Processes Transportation Media Diagnostics & Test Materials Handling Materials Techno Materials Handling Communication Comm. Services Testing Bldg & Designing Comm. Systems IT IT IT MIS CIS -Michael Porter

16 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

17 Product Development Strategy
Goal Market share Market growth 4P 4C Product Customer Value Price Cost Place Channel Promotion Communication Products Current New Market Penetration Strategy Current Product Development Strategy Markets Market Development Strategy Diversification Strategy New

18 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

19 Product Technology Change
Goal Product Varieties Quality Cost Speed Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Reduce Cost by influencing Value Chain Feature Focus Product Design Optimized for Market Segment or Niche Product Technology Change Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Development to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale Process Technological Change

20 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

21 Finance Goal Return Risk Liquidity Working capital Cash flow
Capital structure

22 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

23 Organization strategy
Communication Cooperation Coordination Cost

24 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy A Word About Customer Service As A Corporate Strategy………………….

25 Evaluation and Selection
Demography Value Consumer decision making process Perception Attitude and Needs Social status Motives Culture Consumer Lifestyle Learning Recognition of needs Consumer Value Security Convenience Performance Economy Aesthetics Reliability Personality Emotion Reference group Market activities Information Search Household Evaluation and Selection Perceived Quality Consumer Expectation Purchase Time Intrinsic Attribute Service Value Post purchase process Experience Non-Monetary price Extrinsic Attribute Monetary price

26 สรรหา ใช้ประโยชน์ พัฒนา รักษา Human Resource Functional Strategy

27 Functional Strategy Concepts
ค้นพบความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและวิธีการใหม่ เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ Functional Strategy R & D

28 Functional Strategy Concepts จัดการชุดข้อมูล
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ มีเครือข่ายสารสนเทศ มีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง Functional Strategy IT


ดาวน์โหลด ppt Functional Strategies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google