งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนี้จัดที่นั่งใหม่เรียงดังนี้ แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 3 ลำดับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนี้จัดที่นั่งใหม่เรียงดังนี้ แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 3 ลำดับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันนี้จัดที่นั่งใหม่เรียงดังนี้ แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 3 ลำดับที่ 37- 48,75 แถวที่ 4 ลำดับที่ 25-36,76 แถวที่ 3 ลำดับที่ 37- 48,75 แถวที่ 4 ลำดับที่ 25-36,76 แถวที่ 5 ลำดับที่ 13-24 แถวที่ 5 ลำดับที่ 13-24 แถวที่ 6 ลำดับที่ 1-12 วาสนานัดสอบวันที่ 8 ธ. ค. ที่ห้องพี่ศรี ธร แถวที่ 6 ลำดับที่ 1-12 วาสนานัดสอบวันที่ 8 ธ. ค. ที่ห้องพี่ศรี ธร อีก 1 ท่านที่แจ้งไว้ล่วงหน้าสอบ ที่ ภาควิชาการจัดการวันพุธที่ 7 ธ. ค. อีก 1 ท่านที่แจ้งไว้ล่วงหน้าสอบ ที่ ภาควิชาการจัดการวันพุธที่ 7 ธ. ค.

3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 Forecasting technique การพยากรณ์

4 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนตลาดเปลี่ยน การบริหารเชิงกลยุทธ์ รู้เขา O/T รู้เรา s/ w Tows matrix กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย Process Technology ProcessInputoutput Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order Process strategy Project Batch Assembly Continuous เทคโนโลยี การพยากรณ์ เศรษฐกิจ Initial Demand เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ Demand Behavior trends, cycles, seasonal, random Time Frame short, medium, long-range Causal, Time series Delphi Management Customer Sale Supplier Forecast Short-term Demand Forecast Medium-term Demand Forecast Long-term Demand

5 Forecasting Predicting future events Predicting future events Usually demand behavior over a time frame Usually demand behavior over a time frame Qualitative methods Qualitative methods based on subjective methods based on subjective methods Quantitative methods Quantitative methods based on mathematical formulas based on mathematical formulas

6 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ การพยากรณ์เทคโนโลยี การพยากรณ์อุปสงค์พื้นฐาน ทบทวนการ พยากรณ์อุปสงค์ พยากรณ์ทรัพยากร ที่ใช้

7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์อุปสงค์ วงจรธุรกิจ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ค่านิยม การแข่งขัน

8 Components Of Forecasting Demand Time Frame Time Frame short-range, medium-range, long-range Demand Behavior Demand Behavior trends, cycles, seasonal patterns, random trends, cycles, seasonal patterns, random

9 Time Frame Short-range to medium-range Short-range to medium-range daily, weekly monthly forecasts of sales data การ ควบคุมระยะสั้น daily, weekly monthly forecasts of sales data การ ควบคุมระยะสั้น up to 2 years into the future การวางแผนรวม up to 2 years into the future การวางแผนรวม Long-range Long-range strategic planning of goals, products, markets strategic planning of goals, products, markets planning beyond 2 years into the future การวางแผนธุรกิจ planning beyond 2 years into the future การวางแผนธุรกิจ

10 Forecasting Methods Qualitative methods Qualitative methods management judgment, expertise, opinion management judgment, expertise, opinion use management, marketing, purchasing, engineering use management, marketing, purchasing, engineering Delphi method Delphi method solicit forecasts from experts solicit forecasts from experts Quantitative methods Causal Time series (Smoothing, Decomposition )

11 Demand Behavior Trend Trend gradual, long-term up or down movement gradual, long-term up or down movement Cycle Cycle up & down movement repeating over long time frame up & down movement repeating over long time frame Seasonal pattern Seasonal pattern periodic oscillation in demand which repeats periodic oscillation in demand which repeats Random movements follow no pattern Random movements follow no pattern

12 Forms Of Forecast Movement Demand Time Trend Random movement Demand Time Seasonal pattern Demand Time Demand Time Cycle Trend with seasonal pattern

13 Time Series Methods Statistical methods using historical data Statistical methods using historical data moving average moving average exponential smoothing exponential smoothing linear trend line linear trend line Assume patterns will repeat Assume patterns will repeat Naive forecasts Naive forecasts forecast = data from last period forecast = data from last period Deman d

14 Smoothing Effects Longer-period moving averages react more slowly

15 Exponential Smoothing Averaging method Averaging method Weights most recent data more strongly Weights most recent data more strongly Reacts more to recent changes Reacts more to recent changes Widely used, accurate method Widely used, accurate method F t+1 =  D t + (1 -  )F t where, F t+1 = forecast for next period D t = actual demand for present period F t = previously determined forecast for present period  = weighting factor, smoothing constant

16 Ch 10 - 19 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Exponential Smoothing Forecasts

17 Regression Methods Study relationship between two or more variables Study relationship between two or more variables Dependent variable depends on independent variable Dependent variable depends on independent variable

18 Linear Regression Line

19 จบเรื่องนี้แล้วต้องรู้ว่า Initial demand คืออะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิตอย่างไร Initial demand คืออะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิตอย่างไร องค์ประกอบของ demand มีเรื่องกรอบเวลา และพฤติกรรมของเส้น demand (Trend Seasonal Cycle) องค์ประกอบของ demand มีเรื่องกรอบเวลา และพฤติกรรมของเส้น demand (Trend Seasonal Cycle) การพยากรณ์มี 2 วิธี เชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ การพยากรณ์มี 2 วิธี เชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ การเลือกวิธีการพยากรณ์ การเลือกวิธีการพยากรณ์ เครื่องมือที่ใช้พยากรณ์ในแต่ละวิธี เครื่องมือที่ใช้พยากรณ์ในแต่ละวิธี


ดาวน์โหลด ppt วันนี้จัดที่นั่งใหม่เรียงดังนี้ แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 1 ลำดับที่ 61-72,73 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 2 ลำดับที่ 49-60,74 แถวที่ 3 ลำดับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google