งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

#13 Business Quality Management Culture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "#13 Business Quality Management Culture"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 #13 Business Quality Management Culture
รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 15 กุมภาพันธ์ 2556

2 Quality Management , control and Quality assurance
Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ Frameworks for Quality and Performance Excellence กลุ่มระบบคุณภาพต่างๆ TQM ISO Six sigma คุณภาพในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก Quality Management , control and Quality assurance Tools and Techniques for Quality Design and Control อาทิ QFD Tools and Techniques for Quality improvement 7 QC’s tool Quality Teamwork Leadership for performance excellence Performance excellence and Organizational change

3 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4

5 ความสุขทางใจ ความสำเร็จของงาน ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมการทำงาน
Best People = ใจ กาย ความสุขทางใจ ความสำเร็จของงาน ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมการทำงาน ความผูกพัน การมีส่วนร่วม บริหารใจ บริหารงาน พรหมวิหารสี่ อิทธิบาทสี่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

6 @ copyright chaiyot suntivong
โลกเปลี่ยนไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน พนักงาน ผู้นำ งาน คน บริหารงาน งานดี บริหาร (ใจ) คน (ใจ) คนมีสุข ภารกิจ @ copyright chaiyot suntivong

7 เทคนิคการบริหารงาน บริหาร(ใจ)คน
10, 0 อยู่เหนือน้ำ การพัฒนาองค์กร= งาน+คน งาน การสื่อสารที่ดี การจัดประชุม การทำงานเป็นทีม ประเมินผลและระบบ ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้เช้ามามีส่วนร่วม สร้างความผู้พันในงาน มอบหมายและกระจายอำนาจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 10, 10 งาน กำหนดมาตรฐานการทำงาน พัฒนากระบวนการทำงาน กำหนดโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานกันทำ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน กำหนดวัฒนธรรมการทำงาน คน+งาน ความผูกพันในงาน พรหมวิหาร 4 การออกแบบงาน หลักทำ หลักการ เช้ามามีอำนาจในงาน อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 บริหารงาน เอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน สร้างความไว้ใจ เคารพให้อภัยกัน เอใจเขามาใส่ใจเรา ธรรมาภิบาล สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจกัน สร้างทัศนคติที่ดี ความคิดคน ปัญญา ใจคน สติ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายที่จะไป วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม การวางแผน หลักคิด หลักธรรม อยู่ใต้น้ำ 0, 10 พรหมวิหาร 4 บริหารใจ 0, 0 คน

8 Organizational Culture
4/5/2017 Organizational Culture What it is: “It is what it is,” not what you say it is Informal, undefined, unwritten, somewhat nebulous, evolutionary Real Multi-faceted: You can see it, touch it, even taste it! Shaped by leaders and workforce, it’s a group dynamic JP

9 Organizational Culture
4/5/2017 Organizational Culture What it is: How it feels to be at work Positive AND Negative Reflected in: Physical Environment Business Practices People, more than anything else JP

10 Organizational Culture
4/5/2017 Organizational Culture Culture is often accidental, incidental, and “just happens” Culture is sometimes purposeful (i.e., shaped, created) It’s best if it is in balance MG

11 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ทำให้บุคลากรรู้ว่า องค์กรคาดหวังอะไร: ผลงานแบบใด? ด้วยวิธีการแบบไหน? ช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลืนในการทำงาน ช่วยทำให้บุคลากรมีแนวทางในการปรับตัว เพื่อให้เกิด Organizational fit การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

12 Environmental Cloning
4/5/2017 Environmental Cloning Senior Leaders Core Values Culture Environment Training Environment Environment

13 Must there be managerial intervention to bring about culture change?
“ Organisational development signifies change, and for change to occur in an organisation, power must be exercised.” Burke, 1982 Must there be managerial intervention to bring about culture change? Intentional (social engineering policies) designed to affect organisational processes & outcomes. Do these always work? Effects on members? What is the role of external influence? Natural societal change (prosperity, education, population movements, political and social values?)

14 กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4Ds PHASING 1 2 3 4 Define Deploy Drive Deepen กำหนดค่านิยมจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ สื่อสารค่านิยมให้กลายเป็นพฤติกรรม เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยม สร้างหลักประกันให้เกิดความต่อเนื่อง Strategic Linkage Analysis Survey Value Assessment Training Meeting Internal Communication Monitoring System Performance Appraisal Reward System Learning Continuity of Leadership Continuity of Team Member การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

15 เป็นผู้นำในลวดทอที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในลวดทอที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอและมีคุณค่าตลอดห่วงโซ่ของ สายการผลิตด้วยทักษะฝีมือของพนักงานที่มีคุณภาพ ข้อท้าทาย / ปัจจัยสำเร็จ นวัตกรรมตัวสินค้า ทักษะคุณภาพพนักงาน คุณภาพต้นทุนสินค้า เทคโนโลยีใหม่ ห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิต ค่านิยม SWN.Co ในการทำงาน ตอบสนองความต้องการลูกค้าเป้าหมาย S (Satisfy customer need) เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา W (Willing to Learn) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง N (Never ending improvement) ใส่ใจคุณภาพในการผลิต C (Concentrate in Quality) คิดถึงคุณค่าทุกขั้นตอนการผลิต O ( Overall Thinking in every process Value )

16 ค่านิยม SWN.Co ในบริษัท
S (Satisfy customer need) ลูกค้าภายใน คำนึงให้ความสำคัญผู้ร่วมงาน W (Willing to Learn) แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน N (Never ending improvement) ปรับปรุงตัวเองชำระทั้งกายและใจอยู่เสมอ C (Concentrate in Quality) มุ่งสร้างคุณภาพในทักษะฝีมือตัวเอง O ( Overall Thinking in every process Value ) คิดทุกครั้งก่อนที่จะทำ


ดาวน์โหลด ppt #13 Business Quality Management Culture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google