งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมาย กับ ความเปลี่ยนแปลงของ วัฒนธรรม โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมาย กับ ความเปลี่ยนแปลงของ วัฒนธรรม โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมาย กับ ความเปลี่ยนแปลงของ วัฒนธรรม โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

2 กฎหมาย กับ ความเปลี่ยนแปลงของ วัฒนธรรม อิทธิพลระหว่างวัฒนธรรม กับ กฎหมาย ( รัฐ ) ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลกระทบต่อวัฒนธรรม กับ กฎหมาย วัฒนธรรม กับ กฎหมาย – วัฒนธรรม การสื่อสาร กับ กฎหมาย ความท้าทายของวัฒนธรรมกับ กฎหมายในโลกสมัยใหม่

3 ขอบเขตวัฒนธรรมที่จะศึกษา วัฒนธรรมการสื่อสาร - ว่าด้วยสัมพันธภาพระหว่าง คน - คน - รัฐ / ทุน มากำหนดลักษณะ ความสัมพันธ์ทั้ง เอื้อ ครอบงำและ ขัดขวาง กฎหมายเป็นกติกาและพื้นที่ ต่อสู้เพื่อ กำหนดวัฒนธรรม และความหมายใน การใช้ พื้นที่ / เวลา ในการดำเนินชีวิต

4 กระบวนทัศน์ที่จะศึกษา / ความ เข้มข้นของวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ในการศึกษา วัฒนธรรมกับกฎหมาย  ก่อร่างสร้างตัว  ครอบงำ  รื้อถอน  ฟื้นฟู

5 อิทธิพลของวัฒนธรรม ต่อ กฎหมาย ( รัฐ ) วัฒนธรรมมีผลต่อกฎหมาย - การจัดลำดับอำนาจ ผู้ปกครอง พลเมือง ในสังคมนั้น - การสร้างความชอบธรรมของผู้ที่ปกครอง โดยอาศัยอำนาจนำ - การสร้าง ความดี ความงาม ความจริง ให้ คนในสังคม - การฝ่าฝืน ชั่ว นำไปสู่การเสื่อมสลาย อำนาจนำของบุคคลในสังคม

6 อิทธิพลของกฎหมาย ( รัฐ ) ต่อ วัฒนธรรม กฎหมายมีส่วนส่งเสริมเกื้อกูลวัฒนธรรม - การเปิดเสรีภาพให้ฟื้นฟู รักษา วัฒนธรรม - การลงโทษบุคคลผู้ทำลาย ฝ่าฝืน วัฒนธรรม กฎหมายมีทำลายวัฒนธรรม - การปฏิวัติวัฒนธรรม เพื่อทำลาย เครื่องมือทำซ้ำลัทธิวัฒนธรรมชนชั้น - การไม่รับรองผลทางกฎหมายของ วัฒนธรรม เช่น ภาษาถิ่น

7 วัฒนธรรมต่างๆ กับ ผลกระทบต่อ กฎหมาย รัฐชาติ กับ การสถาปนาวัฒนธรรมแห่งชาติ - วัฒนธรรมชาตินิยม – เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย - การปฏิวัติวัฒนธรรมสังคมนิยม – สร้างความ เสมอภาคทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมครอบโลก - แบบเชิงเดี่ยว วัฒนธรรมสะสมทุน วัฒนธรรม บริโภค วัฒนธรรมป๊อบ - วัฒนธรรมครอบโลกโดยคนส่วนน้อย ดี เด่น ดัง (NewEmpire) - วัฒนธรรมเอาอย่างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม ป๊ อบสตาร์ ไอด้อล เซเลป

8 วัฒนธรรมการสื่อสาร กับ กฎหมาย วัฒนธรรมการสื่อสารในระบบ กฎหมาย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ แย่งชิงอำนาจเหนือ พื้นที่ และ เวลา ในชีวิตคน ประชาชน – ทุน – รัฐ

9 รัฐ กับ การควบคุมเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น การปิด ยกเลิก เพิกถอน ใบอนุญาต การ ประกอบการสื่อธุรกิจ กสทช.

10 รัฐ กับ การควบคุมเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น เซ็นเซอร์ หนัง เพลง วรรณกรรม วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ พรบ.

11 รัฐ กับ การควบคุมเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น การใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นมาปิดกั้น เสรีภาพ เช่น ปอ. ม.112

12 รัฐ กับ การควบคุมเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น การใช้ พรบ. คอมพิวเตอร์ มาจัดการผู้ใช้ อินเตอร์เน็ต ICT กดไลค์ / แชร์

13 กฎหมายของรัฐกับ การแสดงความ คิดเห็น บรรษัทฟ้องผู้ที่แสดงวามคิดเห็นเป็นโทษกับตน และ Libel Law

14 วัฒนธรรมการสื่อสาร กับ กฎหมาย การหาจุดสมดุลระหว่าง เสรีภาพ กับ ความสงบ เรียบร้อยศีลธรรมอันดี - ระบบเปิดเสรี ฟ้องเช็คบิลทีหลัง - ระบบรัฐ / ส่วนร่วม จัดเรตติ้ง - ระบบรัฐออกใบอนุญาต - ระบบรัฐวางผัง และกำกับ เนื้อหาสื่อสาธารณะ - ระบบรัฐจัดทำสื่อด้วยตัวเอง ช่องทางต่อสู้เพื่อกำหนดวัฒนธรรมในการ สื่อสาร – ร่างรัฐธรรมนูญ ออก พรบ. สร้างฐาน นโยบายพรรคการเมือง ตุลาการตีความ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมาย กับ ความเปลี่ยนแปลงของ วัฒนธรรม โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google