งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเชิงบูรณาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเชิงบูรณาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัยเชิงบูรณาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

3 ทำวิจัยแบบบูรณาการ หรือ ทำวิจัยโดยแหล่งทุน “บูรณาการ”

4 ตัวเรา ความชำนาญ (Competency) ความเข้าใจ + หน้าที่ คณะ เกษตรศาสตร์ พันธกิจขององค์กร (Group Mission) ความได้เปรียบด้าน การจัดการ พื้นที่ และ เวลา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่งทุนวิจัย (ตัวชี้วัดเป็นผลงานวิจัย) บูรณาการ = คิด-ทำ-สุข เห็นผลงานร่วมกัน

5 ความได้เปรียบเชิง คุณภาพ

6 งานวิจัยแบบสหสาขาวิชา การ Area based Commodity based Issue based กลุ่มวิจัย (Unit หรือ Cluster) กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

7 Area based Rain-fed Highland Rain-fed upland Rain-fed lowland Irrigated lowland กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

8 Commodity based ลำไย ชา กาแฟ กล้วยไม้ พริก แมลงอุตสาหกรรม ระบบการผลิตสัตว์ กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

9 Issue based เศรษฐกิจพอเพียง การลดปัญหาความยากจน สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายชีวภาพพืช/สัตว์ในท้องถิ่น กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

10 งานวิจัยสหสาขาวิชาการของคณะที่ จะมีผลกระทบในวงกว้าง 1.เกษตรและการจัดการทรัพยากรที่สูง (ภาควิชาปฐพี และภาควิชาพืชสวน) 2.Value chain ของสินค้าเกษตรหลักของภาคเหนือ: ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก สมุนไพร สัตว์ (รศ.ดร.อรรถชัย) 3.เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดปัญหาความยากจน (ผศ.ดร.อาวรณ์) 4.การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า (ดร.ชาญชัย) 5.เกษตรยั่งยืนและชุมชนเข้มแข็ง (อ.พฤกษ์, รศ.ดร.เบญจพรรณ) การแปรรูปวัสดุเศษเหลือทางเกษตร; ปุ๋ย อาหารสัตว์ (รศ.ดร.บุญล้อม, รศ.ดร.สม พร) มาตรฐานการผลิต (การลดการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชและสัตว์) (รศ.ดร. จริยา, รศ.ดร.สุชน) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ดร.รจเร) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน (รศ.ดร.รุจ) ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ (รศ.ดร.ดำเนิน, ดร.ศุภมิตร) 6.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนทางด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากร (ดร.เมธี) 7.การจัดการระบบฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อลดการระบาดไข้หวัดนก (รศ.ดร.สุชน) กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

11 หน้าที่ของผู้ประสานงาน สร้างทีมงานเพื่อวางกรอบวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ประสานงานและสร้างเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กลุ่มย่อยสหสาขาวิชา โดยการนำของ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

12 ความเด่นเรื่อง ระบบบริหารจัดการ งานวิจัย

13 คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทย์เทคโนฯ โครงการหลวง สถานวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศวพก. ระบบบริหารโครงการวิจัยที่กำลังปรับปรุงให้เป็น กลุ่มย่อยระบบบริหาร โดยการนำของ อ.ดร. เมธี เอกะสิงห์ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

14 คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทย์เทคโนฯ โครงการหลวง สถานวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศวพก. ระบบบริหารโครงการวิจัยในปัจจุบัน กลุ่มย่อยระบบบริหาร โดยการนำของ อ.ดร. เมธี เอกะสิงห์ ประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

15 การนำเสนอโครงการวิจัย ทีมวิจัย เอกสารโครงการวิจัย หัวหน้าภาควิชา/ผอ.ศูนย์วิจัย คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แหล่งทุน งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แผนฯ งบ คน สัญญา ภาระงาน ลงระบบ ศูนย์บริหารงานวิจัย

16 การทำสัญญารับทุนโครงการวิจัย ทีมวิจัย สัญญาโครงการวิจัย หัวหน้าภาควิชา/ผอ.ศูนย์วิจัย คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แหล่งทุน งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แผนฯ งบ คน สัญญา ภาระงาน ลงระบบ ศูนย์บริหารงานวิจัย

17 การคาดการณ์คำถามที่จะ เกิดต่อ ม. ช.  คณาจารย์และบุคลากรมีผลงานวิจัยตาม เกณฑ์ไหม ?  ม. ช. มีผลงานวิจัยอะไรเด่น เป็นประจำปี ตามความเห็นของสังคม ?  ผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร เกี่ยวโยงกับ หลักสูตร การเรียนการสอน ไหม ?  ระบบติดตามผลงานวิจัยของเรามีความ น่าเชื่อถือไหม ?  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับและสนับสนุนงานวิจัยมี ความก้าวหน้าในสายวิจัยสร้างสรรผลงาน เต็มตามประสิทธิภาพไหม ?

18 การดำเนินการในระดับ รัฐบาล

19 สังคมการเรียนรู้ อนุรักษ์-พัฒนาภูมิ ปัญญา สุขภาวะ มั่งคงของชีวิต-สังคม ผู้สูงอายุ กทม. ระดับประเทศ ที่ดิน น้ำ/สาธารณูปโภค ราคาผลผลิต บริหารจัดการตลาด แปรรูป ระดับชุมชน บริหารจัดการองค์ ความรู้-ภูมิปัญญา การตัดสินใจ โดยท้องถิ่น ระดับบุคคล เข้าถึงการเรียนรู้-ทุน เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว-บริการ-การค้า การเงิน/คลัง วิท-เทคโน-วิจัย-นวัตกรรม Logistics โครงสร้างพื้นฐาน รัฐวิสาหกิจ ความสามารถในการดำเนิน ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายเชิงรุก ความสัมพันธ์ นานาชาติ บทบาทไทยในเวที โลก-พหุภาคี เศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ทูตเพื่อประชาขน ๖. การพัฒนากฏหมาย ปรับปรุงกฏหมาย ปปท. กระบวนการยุติธรรม ธรรมาภิบาลในเอกชน+สังคม ระบบราชการ ๗. ส่งเสริม ปชต. + กระบวนการประชาสังคม ปชต. แบบมีส่วนร่วมใหเข้มแข็ง สิทธิมนุษยชนในเป็นสากล กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๘. การรักษาความมั่งคงของรัฐ สถาบันพระมหากัษตริย์ | ป้องกันประเทศ | ความมั่นคงของรัฐ ๑. ความยากจน ๒. พัฒนาคน-สังคม ๓. โครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุล+ แข่งขันได้ ๕. การต่างประเทศ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ การฟื้นฟูดินและความเหมาะสมในการใช้สภาพพื้นที่ จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การจัดการร่วมกับเอกชนและชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมมลพิษ ๔.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเตือนภัยด้านต่าง ๆ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ การคลัง คน สัตว์ โรคแมลง ฯลฯ ๙.การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก นโยบายของรัฐแถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ http://www.thaigov.go.th/

20 โครงสร้างยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวง ยุทธศาสตร์รัฐบาล (National Strategy) การให้บริการ (Service delivery) แผนการบริการ (Service Initiative) งาน / โครงการ (Activity/Project) เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic delivery target) ตัวชี้วัด ขอบเขตเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ตัวชี้วัด เป้าหมายแผนการบริการ (Service target) ตัวชี้วัด Option ผลผลิต ดำเนินการ ก ร มก ร ม เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาล (Strategic delivery target) ยุทธศาสตร์กระทรวง (Ministry Strategy) เป้าหมาย การให้บริการ (Service delivery target) กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

21 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551) บูรณาการ มิติภารกิจหน้าที่งาน มิติพื้นที่ มิติวาระ ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

22 การวางยุทธศาสตร์ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (มิติภารกิจงาน-มิติพื้นที่-มิติ วาระ) การวางแผน ปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ผลผลิต-กิจกรรม- ทรัพยากร) การวัดผลการ ดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ เงินรางวัลตามผลงาน การติดตามประเมินผล และการทบทวน ยุทธศาสตร์ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

23 เครื่องมือในการปฏิรูประบบราชการมีอะไรบ้าง  วางเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม พระรา ชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖  สร้างแรงจูงใจ การให้เงินรางวัลตามผลงาน  กระตุ้นจิตสำนึก ประกาศอุดมการณ์ I AM READY และการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “ ทำงานเพื่อรอยยิ้มของ ประชาชน ” กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

24 I AM READY กพร, 2547 (http://www.opdc.go.th)

25 การปรับปรุงที่ วช.

26 คำจำกัดความ ดำเนินงาน สั้น กลาง ยาว เริ่มแรก ๓ ปี ผลสัมฤทธิ์ และศักยภาพของไทย อุปสงค์ของสินค้า (Demand) รสนิยมผู้บริโภค ตราสัญลักษณ์ (Branding) ระบบขนส่ง (Logistic) http://www.nrct.go.th

27 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสอน การวิจัย (Process) P1 : การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ สนองยุทธศาสตร์ชาติ P2 : มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ( ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการ วิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการทางการเงินและ งบประมาณ (Finance) F1 : เพิ่มรายได้และเพิ่มงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผู้ใช้บริการ (Customer) C1 : เพิ่มความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) M1 : การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

29 M1: การบริหารจัดการ ( ส่วนกลาง ) แบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ P1 : การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ สนองยุทธศาสตร์ชาติ P2 : มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ( ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ) C1: เพิ่มความพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย F1: เพิ่มรายได้ และเพิ่มงบประมาณ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

30 โครงการวิจัยแบบบูรณา การใน มช.  ในปี ๒๕๔๗ ไม่มี  ในปี ๒๕๔๘ เป็นโครงการในแผนงาน บริการวิชาการ  ในปี ๒๕๕๐ - ๕๒ กำลังขอ รศ. เพทายเป็นผู้ ประสานงาน รายละเอียด ในปี ๒๕๕๐ - ๕๒ กำลังขอ รศ. เพทายเป็นผู้ ประสานงาน รายละเอียด ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

31 สรุป งานวิจัยแบบบูรณการ = เรามีจุดเด่นหลายด้าน เรามีระบบวิจัยที่เด่น เราไกลแหล่งทุนที่ กทม. ดังนั้น เราต้อง ร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบสนับสนุน งานวิจัยด้วยกันในภาคเหนือ

32 สรุป หางานวิจัยที่ สกว. หรือ หน่วยอื่น เป็นเจ้าภาพหลักตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล ทุนต่างประเทศ หน. ภาค/ผอ.ศูนย์ ต้องให้การดูแล

33 จบแล้วครับ สนุก สุขดี ภูมิใจและยินดีที่ได้ ร่วมงานกัน ขอบคุณ Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators by Jack CanfieldJack Canfield


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเชิงบูรณาการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรรถชัย จินตะเวช ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google