งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment

2 Critical Factor Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส

3 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Networking Alliance

4 Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Based line

5 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Critical Factor Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่ง ทาง โลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Networking Alliance Based line

6 ที่ผ่านมาถึงขณะนี้อยู่ตรงไหน แล้วจะไปไหนจะไปอย่างไร จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น Business Model Life line Opportunities analysis Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Core competencies Positioning Success & Problem Key success factor VisionObjective MissionGoal ต้องทำอะไรบ้าง CompetitorCustomerSupplier InternalExternalSWOT 5 ForcesStrategic Group Corporate StrategiesCompetitive Strategies Generic Model BCG Matrix Value chain 7’sMckinsey Business Function Functional Strategies Marketing Production Finance IT Business Model Strategic issues Value Life cycle

7 Think Strategic คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะ Link Deploy Strategy แปลงกล ยุทธ์ลงล่าง ทักษะ things Strategy in to Action นำไปสู่การปฎิบัติ ทักษะ Think การบริหาร นำเรือ Leadership กระจายอำนาจลงล่าง ปล่อยเป็น รับเป็น รับนโยบาย เดินเรือ ปล่อยเป็น กระจายอำนาจลงล่าง รับเป็น เดินเครื่อง บทบาท วางเป้าหมายรวม ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางเป้าหมายย่อย ควบคุมให้ได้เป้าหมาย วางแผนงานโครงการ ควบคุมแผนงานโครงการ เป้าหมา ยรวม CEO Leader Lead Manager manage Head Operate Corporate level Business level Functional level สติ ใจ ฝีมือ เป้าหมา ยรวม เป้าหมาย ย่อย BSC KPI

8 PurposeVision Mission Objectives Strategic issue Strategies Strategic goals Problems Opportunities Who are you? Think right Where are you now ? Where you want to go ? Do the right things How to get there ? Do the right things right What to perform? Right result Realities Right think New Realities Re- thinking Change Re-positioning? Operational goals Operation Initiatives Key success KPI Measure Target Result Action plan ObjectiveInitiativeTargetMeasure Balanced Score Card Gap Re-Strategies ?

9 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

10 Result Strategic issues Mission Strategies Strategic goal OperationOperational goal ProjectPerformance Target Objective Vision

11 Goal Strategic issue Strategic goal Operational issue Operational goal Criteria Strategies Operation Project Roadmap Strategies

12 MANAGERS LINK ORGANIZATIONAL LEVELS M.D. ** Manager sectionSection * * STRATEGY GOAL Balanced Score Card KPI * * Manager เป้าหมาย คือคำตอบสุดท้าย หน่วยงานท่าน มีเป้าหมายไหม

13 What are current issues in strategy implementation?  Common strategic planning failures –Failures of substance Inadequate attention to major strategic planning elements –Failures of process Poor handling of strategy implementation –Lack of participation error –Goal displacement error

14 What are current issues in strategy implementation?  Guidelines for double-checking strategy –Is the strategy consistent with your mission and values? –Is the strategy feasible, given strengths and weaknesses? –Is the strategy responsive to opportunities and threats? –Does the strategy offer a sustainable competitive advantage? –Is the risk in the strategy a “reasonable” risk? –Is the strategy flexible enough?

15 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกล ยุทธ์ของคนไทย มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจาก ภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการ เชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google