งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการวิจัยที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการวิจัยที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการวิจัยที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

2 ชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 500 ล้าน บาท การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรร มาภิบาล การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้า ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนา เข้า การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการ ฟื้นฟูสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความ หลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม สังคมผู้สูงอายุ

3 ชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 1000 ล้านบาท การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา

4 การส่งข้อเสนอ ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrct.go.th หรือ nrpm.nrct.go.th พร้อม แนบไฟล์ แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยใน รูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 2 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น หากพ้นกาหนด วช. จะไม่รับพิจารณา โครงการย่อยมีได้ตั้งแต่ 2 ถึง 6 โครงการ ใน 1 แผนงานวิจัย ( งบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ต่อ 1 แผนงานวิจัย ) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/downloads/1- 15group.pdf และ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=conte nts&req=view&id=1209 http://www.nrct.go.th/downloads/1- 15group.pdf http://www.nrct.go.th/index.php?mod=conte nts&req=view&id=1209


ดาวน์โหลด ppt กรอบการวิจัยที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google