งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย
นางอรุณี ลิ่วเกียรติ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ ต่อไป

2 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. รายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ(Proposal) (ตัวอย่าง คภ.1) 2. รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผนงบประมาณ (ตัวอย่าง คภ.2) 3. รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท) (ตัวอย่าง คภ.3) แบ่งการจัดซื้อได้ 2 กรณี คือ การจัดซื้อเป็นเงินเชื่อ และการจัดซื้อเป็นเงินสด ต่อไป

3 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ การจัดซื้อเป็นเงินเชื่อ 1. โครงการจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและลงนามโดยหัวหน้าโครงการ 2. แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 2.1 ใบเสนอราคา ของบริษัท/ห้าง/ร้านหรือบุคลธรรมดา 2.2 สำเนาหนังสือ กรณีได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผน หรือรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณโครงการ ต่อไป

4 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ การจัดซื้อเป็นเงินสด (กรณีเร่งด่วน) 1.โครงการจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและลงนามโดยหัวหน้าโครงการ ระบุเหตุผล และความจำเป็นกรณีเร่งด่วน/รายละเอียดของครุภัณฑ์/จำนวนรายการ/จำนวนเงิน 2. แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 2.1 ใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน ของบริษัท/ห้าง/ร้านหรือบุคลธรรมดา ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสาระสำคัญ เช่น เล่มที่ เลขที่ ชื่อและที่อยู่ของบริษัท/ห้าง/ร้าน จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) รายละเอียดครุภัณฑ์ ผู้รับของ ต่อไป

5 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ (ต่อ) การจัดซื้อเป็นเงินสด (กรณีเร่งด่วน) 2.2 สำเนาหนังสือ กรณีได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผน หรือรายการที่กำหนดไว้ใน เอกสารงบประมาณโครงการ 2.3 ประทับตรา “กรรมการตรวจรับพัสดุ”/ตรายาง “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงนามกำกับ  กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่โครงการ จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยพัสดุฯ เพื่อดำเนินการให้โครงการ ต่อไป

6 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
* รายการครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อทุกประเภท จะถูกนำมาขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ การบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร (FA) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป * ดูรายละเอียดได้ที่ htt://finance.oop.cmu.ac.th กลับ


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google