งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย นางอรุณี ลิ่วเกียรติ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 0 5394 2458 ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย นางอรุณี ลิ่วเกียรติ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 0 5394 2458 ต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย นางอรุณี ลิ่วเกียรติ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 0 5394 2458 ต่อไป

2 รายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. รายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ โครงการ (Proposal) ( ตัวอย่าง คภ.1) ตัวอย่าง คภ.1 2. รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผน งบประมาณ ( ตัวอย่าง คภ.2) ตัวอย่าง คภ.2 3. รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท ) ( ตัวอย่าง คภ.3) ตัวอย่าง คภ.3 แบ่งการจัดซื้อได้ 2 กรณี คือ การจัดซื้อเป็นเงินเชื่อ และการจัดซื้อเป็นเงินสด การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ต่อไป

3 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ การจัดซื้อเป็นเงินเชื่อ 1. โครงการจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและลง นามโดยหัวหน้าโครงการ 2. แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 2.1 ใบเสนอราคา ของบริษัท / ห้าง / ร้านหรือบุคล ธรรมดา 2.2 สำเนาหนังสือ กรณีได้รับความเห็นชอบให้ปรับ แผน หรือรายการที่กำหนดไว้ในเอกสาร งบประมาณโครงการ การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ต่อไป

4 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ การจัดซื้อเป็นเงินสด ( กรณีเร่งด่วน ) 1. โครงการจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและลงนาม โดยหัวหน้าโครงการ ระบุเหตุผล และความจำเป็นกรณีเร่งด่วน / รายละเอียดของครุภัณฑ์ / จำนวนรายการ / จำนวนเงิน 2. แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 2.1 ใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน ของบริษัท / ห้าง / ร้านหรือบุคลธรรมดา ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสาระสำคัญ เช่น เล่มที่ เลขที่ ชื่อและที่อยู่ของบริษัท / ห้าง / ร้าน จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี ) รายละเอียดครุภัณฑ์ ผู้รับของ การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ต่อไป

5 กรณีมีเจ้าหน้าที่โครงการ ( ต่อ ) การจัดซื้อเป็นเงินสด ( กรณีเร่งด่วน ) 2.2 สำเนาหนังสือ กรณีได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผน หรือ รายการที่กำหนดไว้ใน เอกสารงบประมาณโครงการ 2.3 ประทับตรา “ กรรมการตรวจรับพัสดุ ”/ ตรายาง “ จ่ายเงินแล้ว ” พร้อมลงนามกำกับ กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่โครงการ จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยพัสดุฯ เพื่อดำเนินการให้ โครงการ การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ต่อไป

6 * รายการครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อทุกประเภท จะถูกนำมาขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดย เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ การบันทึก รายการสินทรัพย์ถาวร (FA) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบต่อไป * ดูรายละเอียดได้ที่ htt://finance.oop.cmu.ac.th การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ กลับ


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์โครงการวิจัย นางอรุณี ลิ่วเกียรติ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ 0 5394 2458 ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google