งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน

2

3 Social Darvinism

4 barbarous acts have outraged the conscience of mankind การกระทำอย่างป่าเถื่อน ซึ่งเป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง

5 Cyrus cylinder (กระบอก )
The first declaration (ปฏิญญา ) of human rights

6 Magna Carta 1215

7 recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family การยอมรับนับถือเกียรติ์ศักดิ์ประจำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษย์

8 inherent โดยเนื้อแท้ โดยธรรมชาติ ประจำตัว โดยสันดาน

9 faith in fundamental human rights ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน

10 Ten commandments

11 Saint Paul

12 Plato

13 strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms บากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษา ในอันที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพ

14 Religious justification of human rights v
Religious justification of human rights v. Human rights as a secular theory

15 Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ

16

17

18 Edmund Burke: it is abstraction สิ่งที่เป็นนามธรรม

19 Civil and political rights v. social and economic rights

20 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

21 Thailand made accession to the covenants in 1996 and 1999

22 Global rights: environment development peace

23 I. Civil and political Rights

24 Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. คนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิตเสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตัวตน

25 Passive duty v. Active duty

26 Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทาษ หรือต้องภาระความจำยอมไม่ได้ ความเป็นทาษ และการค้าทาษ เป็นห้ามขาดทุกรูป

27 Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. บุคคลใด ๆ จะถูกทรมาร หรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต่ำช้าไม่ได้

28 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่า เป็นบุคคลตามกฎหมายทุกแห่งทุกหน

29 Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ

30 Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบำบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอำนาจแห่งชาติต่อการกระทำอันละเมิดสิทธิหลักมูล

31 Article 10. Everyone is entitled to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations. ทุกคนมีสิทธิในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผย จากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของตน

32 Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้

33 Article 11.1 Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดทางอาชญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ว่ามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย

34 Article 11.2 No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence at the time when it was committed. จะถือบุคคลใดๆว่ามีความผิดทางอาญาเนื่องด้วยการกระทำหรือละเว้นใด ๆ อันมิได้จัดเป็นความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะได้กระทำการนั้นขึ้นไม่ได้

35 Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้

36 Article 13. Everyone has the right to freedom of movement and residence ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหวและสถานที่อยู่

37 Article 14. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพำนักในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการประหัตประหาร

38 Article 15. Everyone has the right to a nationality

39 Article 16 The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับความคุมครองจากสังคมและรัฐ

40 Article 17. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยลำพังตนเองเช่นเดียวกับโดยร่วมกับผู้อื่น

41 Article 18 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา

42 Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก

43 Article 20. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการร่วมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ

44 Article 21. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections เจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาล เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา และอย่างแท้จริง

45 II. Social, Economic and Cultural Rights

46 Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security ทุกคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม มีสิทธิในทางมั่นคงของสังคม

47 Article 23. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. ทุกมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็นประโยชน์แห่งการงาน และการคุ้มครองแห่งการว่างงาน

48 Article 24 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours. ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งจำกัดเวลาการทำงานตามสมควร

49 Article 25. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว

50 Article 26. Everyone has the right to education ทุกคนมีสิทธิในศึกษา

51 Article 27. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community ทุกคนมีสิทธิที่เข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระ

52 Article 29. Everyone has duties to the community

53 Conflict of rights

54 Limits of rights

55 everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society

56 ทุกคนตกอยู่ในบังคับของข้อจำกัด เพียงเท่าที่ได้กำหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น เพื่อประโยชน์ที่ได้มาซึ่งการนับถือ และเคารพสิทธิและอิสรภาพของผู้อื่นตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรียกร้องต้องการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย

57 Mechanism of protection of human rights

58 Creation of the inquiry mechanism before the UN Commission concerning violations of human rights by the states in 1967

59 Vienne programme of action 1993: all states have an obligation to create institutions which would guarantee human rights

60 2006: Creation of the United Nations Human Rights Council


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google