งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาสากลว่า ด้วย สิทธิมนุษยชน. Social Darvinism.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาสากลว่า ด้วย สิทธิมนุษยชน. Social Darvinism."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาสากลว่า ด้วย สิทธิมนุษยชน

2

3 Social Darvinism

4 barbarous acts have outraged the conscience of mankind การกระทำอย่างป่าเถื่อน ซึ่ง เป็นการละเมิดมโนธรรมของ มนุษยชาติอย่างร้ายแรง

5 Cyrus cylinder ( กระบอก ) The first declaration ( ปฏิญญา ) of human rights

6 Magna Carta 1215

7 recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family การยอมรับนับถือเกียรติ์ศักดิ์ ประจำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอน มิได้ของบรรดาสมาชิก ทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษย์ recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family การยอมรับนับถือเกียรติ์ศักดิ์ ประจำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอน มิได้ของบรรดาสมาชิก ทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษย์

8 inherent โดยเนื้อแท้ โดยธรรมชาติ ประจำตัว โดยสันดาน

9 faith in fundamental human rights ความเชื่อมั่นในสิทธิ มนุษยชน

10 Ten commandments

11 Saint Paul

12 Plato

13 strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms บากบั่นพยายามด้วยการสอนและ ศึกษา ในอันที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิ และอิสรภาพ

14 Religious justification of human rights v. Human rights as a secular theory

15 Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควร ปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่ง ภราดรภาพ

16

17

18 Edmund Burke: it is abstraction สิ่งที่เป็นนามธรรม

19 Civil and political rights v. social and economic rights

20 International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

21 Thailand made accession to the covenants in 1996 and 1999

22 Global rights: environment development peace

23 I. Civil and political Rights

24 Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. คนทุกคนมีสิทธิในการ ดำรงชีวิตเสรีภาพ และความ มั่นคงแห่งตัวตน

25 Passive duty v. Active duty

26 Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทาษ หรือ ต้องภาระความจำยอมไม่ได้ ความเป็นทาษ และการค้าทาษ เป็นห้ามขาดทุกรูป

27 Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. บุคคลใด ๆ จะถูกทรมาร หรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการ ลงโทษที่โหดร้ายผิด มนุษยธรรมหรือต่ำช้าไม่ได้

28 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการ ยอมรับนับถือว่า เป็นบุคคล ตามกฎหมายทุกแห่งทุกหน

29 Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. ทุกคนเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความ คุ้มครองของกฎหมายเท่า เทียมกัน โดยปราศจากการ เลือกปฏิบัติใด ๆ

30 Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบำบัด อันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มี อำนาจแห่งชาติต่อการ กระทำอันละเมิดสิทธิหลักมูล

31 Article 10. Everyone is entitled to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations. ทุกคนมีสิทธิในอันที่จะได้รับ การพิจารณาที่เป็นธรรมและ เปิดเผย จากศาลที่อิสระและ เที่ยงธรรมในการกำหนด สิทธิและหน้าที่ของตน

32 Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือ เนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้

33 Article 11.1 Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิด ทางอาชญา มีสิทธิที่จะได้รับ การสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ ว่ามีผิดตามกฎหมายในการ พิจารณาเปิดเผย

34 Article 11.2 No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence at the time when it was committed. จะถือบุคคลใดๆว่ามีความผิดทาง อาญาเนื่องด้วยการกระทำหรือละเว้น ใด ๆ อันมิได้จัดเป็นความผิดทาง อาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือ กฎหมายระหว่างประเทศในขณะได้ กระทำการนั้นขึ้นไม่ได้

35 Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอด โดยพลการในความเป็นอยู่ ส่วนตัวในครอบครัว ใน เคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศ และชื่อเสียงไม่ได้

36 Article 13. Everyone has the right to freedom of movement and residence ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่ง การเคลื่อนไหวและสถานที่ อยู่

37 Article 14. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพำนักใน ประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการ ประหัตประหาร

38 Article 15. Everyone has the right to a nationality. ทุกคนมีสิทธิในการถือ สัญชาติหนึ่ง

39 Article 16 The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. ครอบครัวเป็นหน่วย ธรรมชาติ และหลักมูลของ สังคมและมีสิทธิที่จะได้รับ ความคุมครองจากสังคมและ รัฐ

40 Article 17. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินโดยลำพังตนเอง เช่นเดียวกับโดยร่วมกับผู้อื่น

41 Article 18 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่ง ความคิดมโนธรรมและ ศาสนา

42 Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่ง ความเห็นและการแสดงออก

43 Article 20. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่ง การร่วมประชุมและการตั้ง สมาคมโดยสันติ

44 Article 21. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections เจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็น มูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาล เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการ เลือกตั้งตามกำหนดเวลา และอย่าง แท้จริง

45 II. Social, Economic and Cultural Rights

46 Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security ทุกคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ สังคม มีสิทธิในทางมั่นคงของสังคม

47 Article 23. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. ทุกมีสิทธิในการงาน ในการ เลือกงานโดยอิสระใน เงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็น ประโยชน์แห่งการงาน และ การคุ้มครองแห่งการ ว่างงาน

48 Article 24 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours. ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลา ว่าง รวมทั้งจำกัดเวลาการทำงานตาม สมควร

49 Article 25. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครอง ชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและ ความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว

50 Article 26. Everyone has the right to education ทุกคนมีสิทธิในศึกษา

51 Article 27. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community ทุกคนมีสิทธิที่เข้าร่วมใน ชีวิตทางวัฒนธรรมของ ประชาชนโดยอิสระ

52 Article 29. Everyone has duties to the community. ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม

53 Conflict of rights

54 Limits of rights

55 everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society

56 ทุกคนตกอยู่ในบังคับของ ข้อจำกัด เพียงเท่าที่ได้ กำหนดลงโดยกฎหมาย เท่านั้น เพื่อประโยชน์ที่ได้มา ซึ่งการนับถือ และเคารพ สิทธิและอิสรภาพของผู้อื่น ตามสมควรและที่จะเผชิญ กับความเรียกร้องต้องการ อันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน และสวัสดิการ ทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย

57 Mechanism of protection of human rights

58 Creation of the inquiry mechanism before the UN Commission concerning violations of human rights by the states in 1967

59 Vienne programme of action 1993: all states have an obligation to create institutions which would guarantee human rights

60 2006: Creation of the United Nations Human Rights Council


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาสากลว่า ด้วย สิทธิมนุษยชน. Social Darvinism.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google