งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 วิวัฒนาการและลักษณะสำคัญ ของกฎหมายระหว่างประเทศ กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 วิวัฒนาการและลักษณะสำคัญ ของกฎหมายระหว่างประเทศ กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 วิวัฒนาการและลักษณะสำคัญ ของกฎหมายระหว่างประเทศ กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ พัฒนาการส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน โลกตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีก โดย ปรากฎในความคิดของนักทฤษฎี ต่างๆ เช่น หลักความเท่าเทียม กันของรัฐ หลักการทำสงคราม โดยชอบธรรมฯลฯ มีความสัมพันธ์กับหลักกฎหมาย ธรรมชาติที่เชื่อว่ามีกฎเกณฑ์ที่ เป็นสากล ซึ่งอยู่เหนือกฎที่ มนุษย์หรือรัฐสร้างขึ้น

3 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (2) การเกิดขึ้นของรัฐชาติ (nation states) ในศตวรรษที่ 17 ก่อให้เกิด แนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย (sovereignty) และ ความเท่าเทียม กันของรัฐ (equality of states) Hugo Grotius ( ค. ศ. 1583 - 1645) เขียนงานเรื่องเสรีภาพทาง ทะเล (Mare Liberum หรือ freedom of the seas) ค. ศ. 1609 และเรื่องกฎหมายว่าด้วยสงคราม และสันติ ค. ศ. 1625 ได้รับยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่าง ประเทศ

4 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (3) ค. ศ. 1863 ก่อตั้งองค์การกาชาด สากล นำไปสู่การพัฒนากฎหมาย ด้านมนุษยธรรม (international humanitarian law) ค. ศ. 1864First Geneva Convention เพื่อช่วยเหลือทหาร ผู้บาดเจ็บในสนามรบ โดยไม่เลือก ปฏิบัติ – จัดทำอนุสัญญาเพิ่มเติมใน ค. ศ. 1899 และ 1907 เพื่อขยายความคุ้มครองแก่ บุคคลประเภทอื่นๆ ได้แก่ ทหาร ผู้บาดเจ็บจากการรบทางทะเล และ เชลยศึก ปัจจุบัน พัฒนาเป็น The Four Geneva Conventions ค. ศ. 1949 และขยายความคุ้มครองถึงพลเรือน ด้วย

5 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (4) First World War ค. ศ. 1914 - 1918 ค. ศ. 1919 ก่อตั้งองค์การสันนิบาต ชาติ (League of Nations) –U.S. ไม่ได้เป็นสมาชิก – ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา สันติภาพ ค. ศ. 1919 ตั้งองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ (ILO) ค. ศ. 1921 ก่อตั้งศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ (Permanent Court of International Justice หรือ PCIJ)

6 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (5) Second World War ค. ศ. 1939 - 1945 ค. ศ. 1946 ก่อตั้ง United Nations (UN) และ ศาล ยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice หรือ ICJ) จัดทำข้อตกลงการค้าเสรี GATT ค. ศ. 1947

7 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (6) ค. ศ. 1960 มติสมัชชาใหญ่ UN ว่า ด้วยการให้เอกราชแก่ประเทศอาณา นิคมและกลุ่มชน (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) อาณานิคมต่างๆมีสิทธิได้รับเอกราช และต้องให้เอกราชโดยมิชักช้า รัฐสมาชิกต้องให้ความเคารพสิทธิ ในการเลือกหนทางของตนเอง (Right to Self - Determination) ของกลุ่มชน (“peoples”) การเกิดขึ้นของกลุ่มประเทศโลกที่ สาม

8 วิวัฒนาการของกฎหมาย ระหว่างประเทศ (7) ค. ศ. 1970 มติสมัชชาใหญ่ UN ว่าด้วยหลักการกฎหมายระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ฉันมิตระหว่างรัฐ อำนาจอธิปไตยเหนือ ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง โดยถาวร สิทธิในการเลือกเจตจำนงของ ตนเอง (Right to Self- Determination) หลักการไม่ใช้กำลังและการไม่ แทรกแซงกันและกัน

9 การสิ้นสุดของสงคราม เย็น ค. ศ. 1989 - 1991 การทำลาย กำแพงเบอร์ลิน และการล่ม สลายของสหภาพโซเวียต การเกิดขึ้นของกลุ่มประเทศ เศรษฐกิจอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน (countries with economies in transition) ได้แก่ อดีต ประเทศสังคมนิยมในยุโรป ตะวันออก การล่มสลายของยูโกสลาเวีย ค. ศ. 1991

10 โลกยุคโลกาภิวัฒน์ หลังสงครามเย็น การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า สังคม และข้อมูล ข่าวสาร ความตกลงพหุภาคีด้าน สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ค. ศ. 1994 ความตกลงจัดตั้ง องค์การค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) GATT 1994 ประกอบด้วย ความตก ลงว่าด้วยการค้าสินค้า 13 ฉบับ ความตกลงว่าด้วยการค้าภาคบริการ ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPs)

11 กฎหมายระหว่างประเทศ (IL) เป็นกฎหมายหรือไม่ ? John Austin IL ไม่ใช่กฎหมาย เพราะไม่ใช่ กฎเกณฑ์ซึ่งผู้มีอำนาจ ปกครองออกมาใช้บังคับกับผู้ อยู่ใต้การปกครอง และขาด สภาพบังคับ (Sanctions) IL จึงเป็นเพียงกฎเกณฑ์ทาง ศีลธรรมที่รัฐยอมรับมาถือ ปฏิบัติ

12 กฎหมายระหว่างประเทศ (IL) เป็นกฎหมายหรือไม่ ? H.L.A. Hart IL ไม่ใช่เป็นเพียงกฎเกณฑ์ ทางศีลธรรม (Rules of Morality) เท่านั้น แต่เป็น กฎเกณฑ์ที่เกิดจาก เจตจำนงค์ของรัฐที่เห็นว่า กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ ถูกต้อง และยินยอมหรือให้ ความเห็นชอบ (Consent) ที่ จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ เหล่านั้น

13 แนวความคิดแบบ กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law ) กฎหมาย คือ เหตุผลและความ ถูกต้องที่มีอยู่ในธรรมชาติ มี ผลบังคับใช้ทุกกาลเวลา สถานที่ มีลักษณะเป็นสากล และอยู่สูงกว่ากฎเกณฑ์ที่ มนุษย์สร้างขึ้น ฉะนั้น IL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กฎหมายธรรมชาติ และอยู่ เหนือกฎหมายภายในของรัฐ จึงถือเป็นกฎหมาย

14 กฎหมายระหว่างประเทศ (IL) เป็นกฎหมายหรือไม่ ? M. Akehurst IL เป็นกฎหมายที่รัฐต้องปฏิบัติ เหตุที่รัฐยอมปฏิบัติตาม IL เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Common Interest) รัฐ ต้องการกติกาที่ช่วยสร้าง เสถียรภาพ (Stability) และ ความแน่นอน (Predictability)

15 สภาพบังคับ (sanctions) ของ IL สภาพบังคับไม่ชัดเจน แน่นอน เหมือนกฎหมายภายใน ผู้บังคับใช้ คือ รัฐ และองค์การ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเรื่องและ สถานการณ์ในแต่ละกรณี เช่น – การใช้สิทธิป้องกันตนเอง (Right of Self-Defence) – การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ ฯลฯ – การใช้กำลังร่วมกันภายใต้กรอบ ของ UN

16 สภาพบังคับ (sanctions) ของ IL แต่ sanctions ที่สำคัญที่สุด ก็คือ รัฐคงจะดำรงอยู่ได้ ยากลำบากในโลกยุค โลกาภิวัฒน์ หากว่าไม่ ปฏิบัติตามกติกา หรือ กฎเกณฑ์ ( โดยเฉพาะ อย่างยิ่งที่กำหนดโดยความ ตกลงระดับพหุภาคี )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 วิวัฒนาการและลักษณะสำคัญ ของกฎหมายระหว่างประเทศ กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google