งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิศวกรรมโยธา โครงการออกแบบวางผัง แม่บท เขตการศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิศวกรรมโยธา โครงการออกแบบวางผัง แม่บท เขตการศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิศวกรรมโยธา โครงการออกแบบวางผัง แม่บท เขตการศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 แผนที่ภูมิประเทศจากการสำรวจรังวัด มาตราส่วน ๑ : ๒, ๐๐๐ ที่มีรายละเอียดทางราบของอาคารสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆ พื้นที่สำรวจ เนื้อที่รวม ประมาณ ๔๐๕ - ๓ - ๙๑ ไร่ ค่าระดับพื้นที่ทั่วไป ๓๑๓. ๐ - ๓๒๐. ๐ ม. รทก. 312.70 320.50 หมุดควบคุมถาวร ในพื้นที่ โครงการ ๑๘ หมุด

3 ถนนในพื้นที่โครงการ ยาวทั้งสิ้น ๘. ๗๘ กิโลเมตร เป็นถนน ประเภทและขนาดต่างๆ ดังนี้ - ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ - ๖ เมตร ยาวรวม ๒. ๒๐ กิโลเมตร คิดเป็น ๒๕ % ของความยาวถนนรวม - ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗ - ๘ เมตร ยาวรวม ๐. ๖๘ กิโลเมตร คิดเป็น ๘ % ของความยาวถนนรวม - ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาวรวม ๔. ๖๐ กิโลเมตร คิดเป็น ๕๒ % ของความยาวถนนรวม - ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ - ๘ เมตรยาวรวม ๑. ๑๐ กิโลเมตร คิดเป็น ๑๓ % ของความยาวถนนรวม - ถนนชั่วคราว ผิวหินคลุก - ลูกรัง ขนาดกว้าง๔ – ๕ ม. ยาวรวม๐. ๒๐ ก. ม. หรือ๒ % ของความยาวถนนรวม

4

5

6 เกณฑ์การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา การประมาณการน้ำท่าในพื้นที่โครงการ ใช้วิธี Rational method ซึ่งมีสูตรการ คำนวณ ดังนี้ Q = ciA เมื่อ Q = อัตราการไหลสูงสุดเป็น ลบ. ม. c = สัมประสิทธิ์ของน้ำท่า i = ความเข้มข้นของฝนเป็น มม./ ชม. A = พื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ระบายน้ำเป็น ตร. กม. เกณฑ์การคำนวณทางชลศาสตร์ การคำนวณการไหลของน้ำในท่อแบบไม่เต็มท่อและการไหลในรางเปิด ใช้สูตรของ Manning ดังนี้ Q = 1/n A R2/3 s1/2 เมื่อ Q = อัตราการไหล เป็น ลบ. ม./ วินาที A = พื้นที่หน้าตัดของการไหล เป็น ตร. ม. R = รัศมีทางชลศาสตร์ของหน้าตัดของการไหล เป็น ม. (R =A/P) P = ความยาวของเส้นรอบเปียก เป็น ม. s = ความลาดชันของเส้นลาดพลังงาน เป็น ม./ ม. n = สัมประสิทธิ์ของการไหล

7 - ค่า n สำหรับท่อหรือรางคอนกรีต ใช้ ๐. ๐๑๕ - ความลาดชันของเส้นลาดพลังงานจะมีค่าเท่ากับ ความลาดชันของท้องคลอง ท่อ หรือท้องราง เปิด - ความเร็วต่ำสุด ของการไหลในท่อหรือในรางเปิด กำหนดให้มีค่าไม่ต่ำกว่า ๐. ๙๐ เมตรต่อ วินาที เมื่อน้ำไหลเต็มท่อพอดี เพื่อป้องกันการตกตะกอนในท่อ - ระดับน้ำในท่อและรางเปิด กำหนดให้ไหลเต็มท่อพอดีที่อัตราการไหลสูงสุดที่คำนวณได้จาก Rational method ส่วนระดับน้ำในรางเปิดจะกำหนดให้อยู่ต่ำกว่าขอบตลิ่งไม่น้อยกว่า ๑๕ % ของความลึกของน้ำที่ออกแบบ ทั้งนี้ได้พิจารณาความลาดเอียงของทางน้ำเดิมที่จะทำการ ปรับปรุงประกอบด้วย - ในกรณีที่ท่อมีการเปลี่ยนขนาด จะกำหนดให้สันบนของท่อ (Crown) อยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนในกรณีของรางเปิดจะกำหนดให้ระดับน้ำในรางเปิดที่จุดเปลี่ยนขนาดหรือความลาดชัน อยู่ใน ระดับเดียวกัน - ขนาดเล็กสุดของท่อระบายน้ำกำหนดให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๐. ๔๐ เมตร และ ความกว้าง น้อยที่สุดของรางระบายน้ำแบบเปิด กำหนดไว้ให้ไม่ต่ำกว่า ๐. ๓๐ เมตร - การคำนวณการไหลของน้ำผ่านท่อลอด สะพาน หรืออาคารทางชลศาสตร์อื่นๆ เช่น Drops, Chute, Transition และอื่นๆ ใช้เกณฑ์การคำนวณออกแบบตามเอกสารอ้างอิง ดังต่อไปนี้ USBR Design Standard No.3, USBR, Denver, Colorado, 1960 USBR Design of Small Dam, USBR, Washington DC, 1974 USBR Design of Small Canal Structure, USBR, Denver, colorado, 1974 และ Handbook of Hydraulics, by King, H.W., New York, 1954 ข้อกำหนดอื่นๆ - การกำหนดระดับต่ำสุดของท้องรางระบายน้ำ ที่บริเวณจุดระบายน้ำออกสู่อ่างหรือหนองน้ำ จะต้องสอดคล้องกับระดับท้องท่อลอดและสะพานและสอดคล้องกับระบบระบายน้ำทางด้านท้ายน้ำ - ระดับท้องท่อหรือรางระบายน้ำจะต้องอยู่ต่ำกว่าดินเดิม และระดับดินถมหลังท่อต้องไม่น้อยกว่า ๐. ๖๐ เมตร การเลือกชนิดโครงสร้างการระบายน้ำ พิจารณาจาก ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี, อายุการใช้ งานที่ยาวนานและราคาที่ต่ำที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือ การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น – ช่วงเวลานาน – ความถี่ของฝน อ. เมืองเชียงใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการ ไหลของน้ำบนผิวดิน - ความลาด ชันเฉลี่ย – ลักษณะพื้นผิว - ระยะ การไหล


ดาวน์โหลด ppt งานวิศวกรรมโยธา โครงการออกแบบวางผัง แม่บท เขตการศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google