งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ (Law of Obligations) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ (Law of Obligations) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ (Law of Obligations) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 โครงสร้าง ป.พ.พ. บรรพ 2

3 โครงสร้างคำบรรยายบทที่ 1 ความหมายของคำว่า “หนี้” บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ – ความหมาย – หนี้เงิน – หนี้ทรัพย์สินอื่น – หนี้มีหลายอย่าง

4 “หนี้” คืออะไร

5 ก. ยืมเงิน ข. 500 บาท ตกลงว่าจะคืนเงินที่ยืม ภายในวันที่ 1 ม.ค. 50 แต่ยังไม่คืน

6 ค. ยืมเงิน ง. 500 บาท ตกลงว่าจะคืนเงินที่ยืม ภายในวันที่ 1 ม.ค. 54

7 ก. จ้าง ข. ให้ทำความสะอาดบ้าน ตกลงค่าจ้างเดือน ละ 1,500 บาท

8 ก. ทำร้ายร่างกาย ข.

9 ความหมายของคำว่า “หนี้” หนี้คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสอง ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับให้อีกฝ่าย หนึ่งที่เรียกว่าลูกหนี้กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน

10 มาตรา ๑๙๔ ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อม มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ อนึ่งการชำระหนี้ ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้

11 ก. ยืมเงิน ข. 500 บาท ตกลงว่าจะคืนเงินที่ยืม ภายในวันที่ 1 ม.ค. 50 แต่ยังไม่คืน ค. ยืมเงิน ง. 500 บาท ตกลงว่าจะคืนเงินที่ยืม ภายในวันที่ 1 ม.ค. 54 ก. จ้าง ข. ให้ทำความสะอาดบ้าน ตกลงค่าจ้างเดือน ละ 1,500 บาท ก. ทำร้ายร่างกาย ข.

12 บ่อเกิดแห่งหนี้ (หนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร)

13 หนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร สัญญา นิติเหตุ

14 หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ (subject of obligations)

15 ส่วนประกอบของหนี้ เจ้าหนี้ (creditor) ลูกหนี้ (debtor) วัตถุแห่งหนี้ (subject of obligations)

16 มาตรา 195 มาตรา 213 วรรค 2 และ วรรค 3

17 วัตถุแห่งหนี้คือการกระทำ ซึ่งอาจเป็นกระทำการ งด เว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน

18 หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194 -202 ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้คือเงิน (หนี้เงิน) ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้คือทรัพย์สินอื่น (หนี้ทรัพย์สินอื่น) หนี้มีหลายอย่าง

19 หนี้เงิน แสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ กำหนดไว้เป็นเงินที่ยกเลิกแล้ว

20 หนี้เงินแสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ ปัญหา 1: ใช้เป็นเงินไทยได้หรือไม่ ปัญหา 2: การคิดอัตราแลกเปลี่ยน

21 ปัญหา 1: ใช้เป็นเงินไทยได้หรือไม่ ก. ยืมเงิน ข. 500 USD ก. (ลูกหนี้) ต้องการคืนเป็นเงินไทย แต่ ข. (เจ้าหนี้) ต้องการ USD ข. (เจ้าหนี้) ต้องการให้คืนเป็นเงินไทย แต่ ก.(ลูกหนี้) ต้องการคืนเป็น USD

22 ปัญหา 1: ใช้เป็นเงินไทยได้หรือไม่ ดูมาตรา 196 วรรค 1

23 มาตรา ๑๙๖ วรรค ๑ ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงิน ต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้

24 คำพิพากษาฎีกาที่ 2512/2544 เป็นสิทธิของลูกหนี้ ที่จะเลือกปฏิบัติการชำระหนี้

25 ปัญหา 1 (ต่อ) ถ้าตกลงกันว่าต้องชำระเป็นเงินต่างประเทศเท่านั้น ผล?

26 คำพิพากษาฎีกาที่ 1693/2493 สัญญากันว่าจะ ชำระหนี้เป็นเงินเหรียญมลายู ต้องชำระเป็นเงิน เหรียญมลายู จะชำระเป็นเงินไทยไม่ได้

27 ความเห็นนักวิชาการ ศ. ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร - ข้อตกลงเป็นโมฆะ ศ. โสภณ รัตนากร และ ศ. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช - เป็นไปตามข้อตกลง

28 BGB § 244 If a money debt expressed in foreign currency is payable within the country, payment may be made in the currency of the country, unless payment in the foreign currency is expressly stipulated. มาตรา ๑๙๖ วรรค ๑ ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงิน ต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้

29 ปัญหา 2: การคิดอัตราแลกเปลี่ยน มาตรา ๑๙๖ วรรค ๒ การเปลี่ยนเงินนี้ ให้คิดตาม อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน

30 อัตราซื้อ? อัตราขาย?

31 คำพิพากษาฎีกาที่ 568/2548 โจทก์มีคำขอบังคับ ให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินต่างประเทศ ซึ่งหากจำเลย จะชำระหนี้เป็นเงินไทยก็ได้ แต่การเปลี่ยนเงินต้อง ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใช้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 196 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา กำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันฟ้องเท่ากับการ พิพากษานอกเหนือหรือเกินไปกว่าคำฟ้องจึงไม่ชอบ และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน

32 ปัญหา 2 (ต่อ) ตกลงกันเป็นอย่างอื่นผล?

33 คำพิพากษาฎีกาที่ 6550/2547 โจทก์และจำเลยได้ ตกลงกันไว้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินไทยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตรา แลกเปลี่ยนที่โจทก์ต้องชำระค่าสินค้าแทนจำเลย หรือตามอัตราที่ตกลงกันไว้ หรือในอัตรา แลกเปลี่ยนของธนาคาร ณ วันครบกำหนดชำระเงิน โดยจำเลยยินยอมให้โจทก์เป็นผู้เลือกที่จะใช้อัตราใด แล้วแต่จะเห็นสมควร ข้อตกลงเช่นนี้ไม่ขัดต่อ กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน ย่อมใช้บังคับกันได้โดยชอบ

34 หนี้เงินกำหนดไว้เป็นเงินที่ยกเลิกแล้ว

35 ปัญหา: แล้วจะชำระหนี้กันอย่างไร

36 มาตรา ๑๙๗ ถ้าหนี้เงินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตราชนิด หนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ อันเป็นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้ กันแล้วในเวลาที่จะต้องส่งเงินใช้หนี้นั้นไซร้ การส่ง ใช้เงินท่านให้ถือเสมือนหนึ่งว่ามิได้ระบุไว้ให้ใช้เป็น เงินตราชนิดนั้น

37 คำพิพากษาฎีกาที่ 568/2548 หนี้เงินต่างประเทศ สกุลฟรังก์ฝรั่งเศสที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระแก่ โจทก์ตามคำฟ้องเป็นเงินตราของประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปที่มีการจัดตั้ง สหภาพยุโรป หากในเวลาใช้เงินจริงนั้นเงินฟรังก์ ฝรั่งเศสเป็นเงินตราชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้ว ให้ จำเลยชำระหนี้ด้วยเงินสกุลที่ใช้แทนเงินฟรังก์ ฝรั่งเศส ทั้งนี้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วัน สุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์ฝรั่งเศสเป็นเงิน สกุลที่ใช้แทนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในขณะหรือ ก่อนเวลาใช้เงินจริง

38 หนี้ทรัพย์สินอื่น 1. กำหนดไว้แต่เพียงประเภท 2. กำหนดไว้แล้วทั้งประเภทและชนิด แต่ลูกหนี้ยัง ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อส่งมอบทรัพย์ หรือยังต้องเลือกกำหนดทรัพย์

39 กรณี 1. กำหนดไว้แต่เพียงประเภท

40 ปัญหา: ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดใด

41 มาตรา ๑๙๕ วรรค ๑ เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภท และถ้าตามสภาพ แห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะ กำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซร้ ท่านว่าลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง

42 กรณี 2. กำหนดไว้แล้วทั้งประเภทและ ชนิด แต่ลูกหนี้ยังต้องกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดเพื่อส่งมอบทรัพย์ หรือยังต้องเลือก กำหนดทรัพย์

43 ปัญหา: ยังไม่ทราบว่าทรัพย์ชิ้นไหน เป็นวัตถุที่จะใช้ในการชำระหนี้

44 มาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ ถ้าลูกหนี้ได้กระทำการอันตน จะพึงต้องทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้ว ก็ดี หรือถ้าลูกหนี้ได้เลือกกำหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบ แล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดี ท่านว่าทรัพย์ นั้นจึงเป็นวัตถุแห่งหนี้จำเดิมแต่เวลานั้นไป

45 สำคัญอย่างไร มาตรา ๓๗๐ ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิใน ทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไป ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่ กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์นั้น กลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ นั้นไป

46 มาตรา ๔๖๐ วรรค ๑ ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่ง มิได้กำหนดลงไว้แน่นอนนั้นท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่ โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือ คัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้บ่งตัวทรัพย์สินนั้น ออกเป็นแน่นอนแล้ว

47 หนี้มีหลายอย่าง แต่ต้องทำเพียงอย่างเดียว

48 ก. ทำสัญญาซื้อลูกสุนัขหรือลูกแมวจาก ข. 1 ตัว ใน ราคา 500 บาท

49 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2442/2520 บรรยายฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบกระดาษจำนวนหนึ่งให้แก่ โจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แต่คำขอ ท้ายฟ้องมิได้ขอให้จำเลยส่งมอบกระดาษและชดใช้ ค่าเสียหาย โจทก์คงขอให้จำเลยส่งมอบกระดาษหรือ ชดใช้ค่าเสียหาย และศาลพิพากษาให้ตามคำขอแล้ว หนี้ตามคำพิพากษาที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ จึงมี 2 อย่าง คือส่งมอบกระดาษหรือชดใช้ ค่าเสียหาย ซึ่งจำเลยจะต้องกระทำเพียงอย่างเดียว สิทธิที่จะเลือกชำระหนี้ดังกล่าวย่อมตกแก่จำเลย ซึ่ง เป็นลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 198 หาใช่โจทก์ไม่

50 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752/2542 ศาลพิพากษาให้ จำเลยร่วมกันคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อในสภาพใช้การได้ ดีแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน 145,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย เป็นการกำหนดให้จำเลยกระทำ การชำระหนี้ทีละอย่างก่อนหลังตามลำดับ ไม่ใช่การ อันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนี้มีหลายอย่างอัน จำเลยจะพึงเลือกได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 198

51 ผู้มีสิทธิเลือก วิธีเลือก กำหนดเวลาในการเลือก ผลของการเลือก หนี้อย่างหนึ่งตกเป็นพ้นวิสัย

52 ผู้มีสิทธิเลือก มาตรา ๑๙๘ ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อ ชำระหนี้นั้นมีหลายอย่าง แต่จะต้องกระทำเพียงการ ใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซร้ ท่านว่าสิทธิที่จะเลือก ทำการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้ เว้นแต่จะได้ ตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

53 ลูกหนี้หมายถึงฝ่ายไหน

54 ผู้มีสิทธิเลือก (ต่อ) มาตรา ๒๐๑ วรรค ๒ ถ้าบุคคลภายนอกนั้นไม่ อาจจะเลือกได้ก็ดี หรือไม่เต็มใจจะเลือกก็ดี ท่านว่า สิทธิที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้

55 วิธีเลือก มาตรา ๑๙๙ วรรค ๑ การเลือกนั้นท่านให้ทำ ด้วยแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง... มาตรา ๒๐๑ วรรค ๑ ถ้าบุคคลภายนอกจะพึง เป็นผู้เลือก ท่านให้กระทำด้วยแสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ และลูกหนี้จะต้องแจ้งความนั้นแก่เจ้าหนี้

56 ผลของการเลือก มาตรา ๑๙๙ วรรค ๒ การชำระหนี้ได้เลือกทำเป็นอย่างใดแล้ว ท่านให้ ถือว่าอย่างนั้นอย่างเดียว เป็นการชำระหนี้อัน กำหนดให้กระทำแต่ต้นมา

57 กำหนดเวลาในการเลือก มาตรา ๒๐๐ ถ้าจะต้องเลือกภายในระยะเวลา อันมีกำหนด และฝ่ายที่มีสิทธิจะเลือกมิได้เลือก ภายในระยะเวลานั้นไซร้ ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกนั้น ย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาให้เลือกไซร้ เมื่อหนี้ถึง กำหนดชำระฝ่ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอาจกำหนดเวลา พอสมควรแก่เหตุ แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายโน้นใช้สิทธิ เลือกภายในเวลาอันนั้น

58 หนี้อย่างหนึ่งตกเป็นพ้นวิสัย มาตรา ๒๐๒ ถ้าการอันจะพึงต้องทำเพื่อชำระ หนี้นั้นมีหลายอย่าง และอย่างใดอย่างหนึ่งตกเป็นอัน พ้นวิสัยจะทำได้มาแต่ต้นก็ดี หรือกลายเป็นพ้นวิสัย ในภายหลังก็ดี ท่านให้จำกัดหนี้นั้นไว้เพียงการชำระ หนี้อย่างอื่นที่ไม่พ้นวิสัย อนึ่งการจำกัดอันนี้ย่อมไม่ เกิดมีขึ้น หากว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายที่ไม่มีสิทธิจะ เลือกนั้นต้องรับผิดชอบ

59 มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม ชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

60 ปัญหาที่ 1: ใช้มาตรา 202 เมื่อไหร่

61 หลักเกณฑ์มาตรา 202 1.เมื่อการอันจะพึงต้องทำเพื่อชำระหนี้นั้นมีหลาย อย่าง และ 2.อย่างใดอย่างหนึ่งตกเป็นอันพ้นวิสัยจะทำได้มาแต่ ต้น หรือกลายเป็นพ้นวิสัยในภายหลัง

62 ผล “ให้จำกัดหนี้นั้นไว้เพียงการชำระหนี้อย่างอื่นที่ไม่ พ้นวิสัย”

63 ปัญหา 2: “กลายเป็นพ้นวิสัยใน ภายหลัง” หมายความว่าอย่างไร

64 “กลายเป็นพ้นวิสัยในภายหลัง” หมายถึง กลายเป็น พ้นวิสัยหลังทำสัญญา แต่ต้องก่อนฝ่ายที่มีสิทธิเลือก ได้แสดงเจตนาเลือก

65 ทำไม ถ้าเลือกแล้ว  มาตรา 199 วรรค 2

66 ข้อยกเว้น: “การจำกัดอันนี้ย่อมไม่เกิดมีขึ้น หากว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะ พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายที่ไม่มีสิทธิ จะเลือกนั้นต้องรับผิดชอบ”

67 = ฝ่ายที่มีสิทธิเลือก อาจเลือกชำระหนี้ หรือเรียกให้ ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยหนี้ที่ตกเป็นพ้นวิสัย

68 ก. ทำสัญญาซื้อลูกสุนัขหรือลูกแมวจาก ข. 1 ตัว กรณีที่ ๑ ข. เป็นผู้มีสิทธิเลือก ข. ทำลูกสุนัขตายผล? ก. ทำลูกสุนัขตาย ผล? ค. หรือคนอื่นทำลูกสุนัขตาย ผล?

69 กรณีที่ ๒ ก. เป็นผู้มีสิทธิเลือก ข. ทำลูกสุนัขตายผล? ก. ทำลูกสุนัขตาย ผล? ค. หรือคนอื่นทำลูกสุนัขตาย ผล?

70 กรณีที่ ๓ ค. เป็นผู้มีสิทธิเลือก ข. ทำลูกสุนัขตายผล? ก. ทำลูกสุนัขตาย ผล? ค. หรือคนอื่นทำลูกสุนัขตาย ผล?


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้ (Law of Obligations) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google