งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ลงชื่อฮผู้เขียน / พิมพ์ พินัยกรรมแบบธรรมดา

2 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ลงชื่อฮผู้เขียน / พิมพ์ - ลงลายมือชื่อ ( เซ็นชื่อ ) หรือ ลง ลายพิมพ์นิ้วมือก็ได้ ลงชื่อ ค พยาน ลงชื่อ ง พยาน พินัยกรรมแบบธรรมดา

3 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ลงชื่อฮผู้เขียน / พิมพ์ 1. พยานห้ามลง ลายพิมพ์นิ้วมือ โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้น มีผล เท่ากับไม่มีพยาน 2. พยานต้องเห็น ผู้ทำพินัยกรรม ลงลายมือชื่อ พินัยกรรมแบบธรรมดา

4 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ลงชื่อฮผู้เขียน / พิมพ์ กฎหมายมิได้ บังคับว่าผู้เขียน จะต้องลงลายมือ ชื่อ พินัยกรรมแบบธรรมดา

5 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ลงชื่อฮผู้เขียน / พิมพ์ การแก้ไข - ต้องลงวันที่ - ลงลายมือชื่อ ผู้ทำ - ลงลายมือชื่อ พยาน ทั้ง 2 คน นางสาวขม เป็นยา 11 กันยายาน 2552 กขกข พินัยกรรมแบบธรรมดา

6 - ต้องเขียนด้วย ลายมือตัวเองทั้งฉบับ - การลงลายมือชื่อ ต้องลงด้วยลายเซ็น เท่านั้น - การแก้ไข ข้อความ และลายมือชื่อผู้ทำ พินัยกรรมแบบเขียนเอง

7 วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอยกให้ นางสาวขม เป็นยา 2. หุ้นในบริษัท ชินคอม ยกให้นางรติรส สติดี ข้าพเจ้าของรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรม ข้าพเจ้า มีสติสัมปชัญญะ สมบรูณ์ทุกประการ ปราศจากการ ล่อลวง ข่มขู่ แต่ประการใดๆทั้งสิ้น ลงชื่อผู้ทำ ลงชื่อกพยาน ลงชื่อขพยาน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ข้อความในพินัยกรรม เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมทุก ประการ ลงชื่อนายอำเภอ นาง กันยา พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

8 - ไม่จำเป็นต้อง สมบูรณ์เป็น พินัยกรรมแบบใด ก็ได้ - มีคำสั่งก่อนตาย ( พินัยกรรม ) - มีลายมือชื่อผู้ทำ - ผนึก พินัยกรรม - ลงลายมือ ชื่อคาบรอย ผนึก ทำพินัยกรรมแบบ เอกสารลับ - ให้ถ้อยคำว่าเป็น พินัยกรรมของตน - นายอำเภอลง ลายมือชื่อ - พยานลงลายมือชื่อ 2 คน


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 13 เมษายน 2552 ข้าพเจ้า นายสยาม รักสงบ อยู่บ้านเลขที่ 239 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ขอแสดงเจตนา กำหนดการเผื่อตายดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google