งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ QUALITY ASSURANCE สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ QUALITY ASSURANCE สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ QUALITY ASSURANCE สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่้ได้ออกนโยบายแนะแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ การศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 โดยกำหนดไว้ชัดเจนให้คณะ สถาบัน สำนัก มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และนโยบาย ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2539 ของทบวงมหาวิทยาลัย สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีระบบประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน และเปิดเผยต่อสาธารณชนโดย ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความเป็นมา

3 1. ให้มีหน่วยประกันคุณภาพของสถาบันฯ 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ เพื่อเป็น ผู้ดูแลให้คำปรึกษา และประสานงานการดำเนินกิจกรรมการ ประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพของสถาบันฯ 5. มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและขั้นสูงของสถาบันฯ โดย กำหนดเงื่อนไขเวลาที่ชัดเจน 6. มีการประเมินตีค่า (Assessment) คุณภาพการศึกษาอย่าง รอบด้าน โดยมีการระบุดัชนี (Index) และตัวบ่งชี้ (Indicators) ของคุณภาพงานของแต่ละหน่วยนโยบายการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานแต่ละฝ่าย ดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ตามความจำเป็นและประหยัด 8. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างต่อเนื่อง 9. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นแนว ทางการปฏิบัติภายใน และอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องกับปณิธานของ สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กำหนดไว้ 10. จัดบุคลากรรองรับงานประกันคุณภาพ โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิมนโยบายการประกันคุณภาพสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

5 ความหมาย การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อกำกับการ ดำเนินงานของสถานศึกษาให้ได้ผลตามรายการตรวจสอบและตัว บ่งชี้คุณภาพที่กำหนดการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

6 ความหมาย กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมีระบบและกลไก กำกับและควบคุมคุณภาพ และมีการปฏิบัติตามระบบและกลไก ดังกล่าวการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)

7 ความหมาย กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด ว่าอยู่ในระดับใดการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

8 ความหมาย การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการ ดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (audit checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (quality indicators) ที่ กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

9 ความหมาย หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลสถานศึกษานั้นการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)

10 ความหมาย การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกที่ สมศ. รับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)

11 ความหมาย ระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ องค์กร ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ Input- Process-Output-Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality Management (TQM) ระบบ ISO และระบบ Malcolm Baldridge Quality Award (MBQA) ระบบของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแบบผสมผสานระหว่างระบบ IPOO กับ TQMระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

12 ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา หมายถึง 1. การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา อย่างชัดเจนและสื่อสารกันรู้เรื่อง 2. กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการประเมิน กระบวนการให้บริการ เป็นกระบวนการที่โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากคนในหน่วยงาน 3. คนในหน่วยงานรู้ว่า บทบาทและหน้าที่ของตนคืออะไร และทุกคนรู้ว่า ใครทำอะไร 4. หน่วยงานให้ความหมายคำว่า “คุณภาพ” อย่างชัดเจน สามารถวัดได้และ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 5. ตัวชี้วัดทุกอย่างดำเนินงานไปตามแผน มีความชัดเจน 6. เมื่อมีสัญญาณว่า บางสิ่งบางอย่างกำลังจะผิดพลาด ได้มีการแก้ไขทัน และได้เตรียมหาทางออก/ทางแก้ไขความผิดพลาดไว้ล่วงหน้าด้วย สรุป

13 กลไกการประกันคุณภาพสถาบันฯ ดัชนีและเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติภารกิจหลักตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ฐานข้อมูล การติดตาม ประเมินผล ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการ ปรับปรุงคุณภาพ การติดตาม ประเมินผล ฐานข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพภายนอก การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง - SSR การตรวจสอบคุณภาพภายใน การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง -SAR นโยบายการประกันคุณภาพ

14 สิงหาคม 2546SARมช. รับการตรวจสอบจากภายนอก (ทบวง + สมศ.) มีนาคม 2546SARSARจะรับการตรวจสอบจาก มช. ครั้งที่ 3 มีนาคม 2545SSRผ่านการตรวจสอบจาก มช. ครั้งที่ 2 เมษายน 2544 SSRผ่านการตรวจสอบจาก มช. ครั้งที่ 1ผลดำเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ

15 รายการ ผ่านการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 โดย คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ จัดประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และรูปแบบรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบวงมหาวิทยาลัย พัฒนา SSR เป็น SAR การดำเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ พ.ศ. 2545

16 รายการ เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ ประกันคุณภาพ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การดำเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ พ.ศ. 2545 (ต่อ)

17 ลำดับที่คณะกำหนดการตรวจสอบและประเมิน 1สถาบันวิจัยสังคม3-4 มีนาคม 2546 2สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6-7 มีนาคม 2546 3สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ10-11 มีนาคม 2546 4สำนักบริการวิชาการ12-13 มีนาคม 2546 5สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 14 มีนาคม 2546 6สำนักหอสมุด17-18 มีนาคม 2546 7สำนักบริการคอมพิวเตอร์20-21 มีนาคม 2546 8สำนักทะเบียนและประมวลผล24-25 มีนาคม 2546 9สำนักงานอธิการบดี26-28 มีนาคม 2546กำหนดการตรวจสอบภายในสถาบันฯ/สำนัก

18 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการจากภายใน มช. และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 2. สถาบันฯ ส่ง SAR ให้ มช. สถาบันฯ จัดเอกสารประกอบการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ไปตรวจเยี่ยมที่สถาบัน/สำนัก ตามวันและเวลานัดหมาย 4. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินแจ้งผลการตรวจสอบและประเมิน แก่ผู้บริหาร สถาบัน/สำนัก 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินจัดทำรายงานส่งโครงการศูนย์ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 6. สถาบันฯ ปรับปรุง SAR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่ง มหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน หลังจากวันตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินของ มช.

19 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1. รศ.ดร. เจษฎา เกษมเศรษฐ์ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.สุชาติ จิรพรเจริญกรรมการ 3. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์กรรมการ 4. นางปรานอม ก้านเหลืองกรรมการ 5. นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์กรรมการและเลขานุการ

20 รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ หัวหน้าคณะทำงาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ รองหัวหน้าคณะทำงาน 3. นางปรานอม ก้านเหลือง คณะทำงาน 4. นางอรุณี ลิ่วเกียรติ คณะทำงาน 5. นางสาวสุชาดา กุลธง คณะทำงาน 6. นางสาวจารุณี แก้วทอง คณะทำงาน 7. นายสุริยันต์ อ้ายเสาร์ คณะทำงาน 8. นางสาวชไมพร ปัญญารังษีคณะทำงาน 9. นางสาวคุ้มเครือ สุวรรณศรี คณะทำงาน 10. นางสุกัญญา วัฒกวิกรานต์ คณะทำงานและเลขานุการ 11. นางวรารินทร์ คิดการงาน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 12. นางศิริพันธ์ นาคศรี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

21 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ QUALITY ASSURANCE สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google