งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 บทนำ รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ พ.ศ. 2545 ของสถาบันฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานและใช้เป็น เอกสารข้อมูลสำหรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดทำตามรูปแบบที่ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนด ข้อมูลในรายงานประจำปีดังกล่าวเป็นข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2544 - กันยายน 2545 สำหรับข้อมูลการดำเนินงานตาม ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Key Quality Indicators : KQI) ได้แสดงข้อมูล ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2545

3 เนื้อหาสาระโดยสรุป ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของสถาบัน ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ คุณภาพ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา สถาบันฯ ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

4 ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของสถาบัน บุคลากร –มีบุคลากรเป็นข้าราชการสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย รวม ทั้งสิ้น 75 คน งบประมาณ –ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำนวนเงิน 17,529,700 บาท –ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนเงิน 550,200 บาท –ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จำนวนเงิน 13,055,700 บาท หน่วยวิจัยเครือข่าย –มีหน่วยวิจัยเครือข่าย 38 หน่วย ภายใต้ศูนย์วิจัย 11 ศูนย์ –หน่วยบริการเทคโนโลยี 2 หน่วย

5 การบริหารโครงการ –โครงการวิจัยที่ดำเนินการและบริหารผ่านสถาบันฯ 38 โครงการ –โครงการความร่วมมือกับองค์กรในและต่างประเทศที่มีการลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือ 3 โครงการ ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของสถาบัน (ต่อ)

6 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบคุณภาพประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ –ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน –การบริการการวิจัย –การบริการวิชาการแก่ชุมชน –การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม –การบริหารและจัดการ –การเงินและงบประมาณ –ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7 องค์ประกอบที่ 1 ความสำคัญ 5 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ (1) 1.2 นโยบายและกลยุทธ์ (2) 1.3 แผนการดำเนินการตามแผน และการประเมินแผน (2) องค์ประกอบที่ 2 ความสำคัญ 40 การบริการการวิจัย 2.1 ทรัพยากรบุคคล (10) 2.2 ปัจจัยเกื้อหนุน (15) 2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน (15) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)

8 องค์ประกอบที่ 3 ความสำคัญ 30 การบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน (10) 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน (10) 3.3 กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชน (10) องค์ประกอบที่ 4 ความสำคัญ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) 4.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) 4.3 กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)

9 องค์ประกอบที่ 5 ความสำคัญ 10 การบริหารและจัดการ 5.1 ผู้บริหาร (2) 5.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและจัดการ (3) 5.3 ปัจจัยเกื้อหนุน (2) 5.4 กระบวนการบริหารและจัดการ (3) องค์ประกอบที่ 6 ความสำคัญ 5 การเงินและงบประมาณ 6.1 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ (5) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)

10 องค์ประกอบที่ 7 ความสำคัญ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 7.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการประกันคุณภาพ (1) 7.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ (1) 7.3 กระบวนการประกันคุณภาพ (3) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)

11 ผลการประเมินตนเองตามระดับการพัฒนาคุณภาพ รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ผลการตรวจสอบ มีไม่มี ระดับการพัฒนา (0-8) ความสำคัญคะแนน องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน 5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ / 160.8 1.2 นโยบายและกลยุทธ์ / 261.6 1.3 แผน การดำเนินการตามแผน และการประเมินแผน / 241.2 องค์ประกอบที่ 2: การบริการการวิจัย 40 2.1 ทรัพยากรบุคคล / 1068 2.2 ปัจจัยเกื้อหนุน / 15510.5 2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน / 15612 องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 30 3.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / 1068 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน / 1057 3.3 กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชน / 1068

12 ผลการประเมินตนเองตามระดับการพัฒนาคุณภาพ (ต่อ) รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ผลการตรวจสอบ มีไม่มี ระดับการพัฒนา (0-8) ความสำคัญคะแนน องค์ประกอบที่ 4: การทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / 150.7 4.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / 251.4 4.3 กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / 251.4 องค์ประกอบที่ 5: การบริหารและจัดการ 10 5.1 ผู้บริหาร / 261.6 5.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและจัดการ / 362.4 5.3 ปัจจัยเกื้อหนุน / 251.4 5.4 กระบวนการบริหารและจัดการ / 362.4

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ผลการตรวจสอบ มีไม่มี ระดับการพัฒนา (0-8) ความสำคัญคะแนน องค์ประกอบที่ 7: ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ 5 7.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการประกันคุณภาพ / 160.8 7.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ / 150.7 7.3 กระบวนการประกันคุณภาพ / 362.4 ผลการประเมินตนเองตามระดับการพัฒนาคุณภาพ (ต่อ) องค์ประกอบที่ 6: การเงินและ งบประมาณ 5 6.1 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ / 564 คะแนนรวม76.3100

14 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ เป็นส่วนที่แสดงผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง โดยนำเสนอรูปแบบทั้งการบรรยาย การวิเคราะห์ และการ ประเมิน เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพของสถาบันฯ จากการตรวจประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสถาบันฯ โดยพิจารณาจากรายการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และระดับการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ และจากรายการแสดงตัวบ่งชี้ คุณภาพ (KQI) สามารถสรุปผลการประเมินตนเองได้ดังนี้

15 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และ แผน จากการตรวจประเมินทุกรายการตรวจสอบมีเอกสารหลักฐานประกอบ ครบถ้วน โดยมีระดับการพัฒนาเป็น 6, 6, 4 สำหรับรายการตรวจสอบที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 ตามลำดับ โดยรายการตรวจสอบที่ 1.3 นั้นถึงแม้จะมี การจัดทำ PDCA ไว้บ้างก็ตามแต่การประเมินผลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

16 องค์ประกอบที่ 2 การบริการการวิจัย เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ มีค่า น้ำหนักความสำคัญเท่ากับ 40 จากการตรวจประเมินพบว่า ทุกรายการ ตรวจสอบมีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน มีการจัดทำ PDCA ไว้อย่าง ครบถ้วนเกือบสมบูรณ์จนถึงสมบูรณ์ แต่ยังมีการพัฒนาให้ดีเพิ่มขึ้นได้ไม่ มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาโดยวิเคราะห์จากตัวบ่งชี้ คุณภาพ (KQI) ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ระดับการพัฒนาที่ได้รับจึงเป็น 6, 5, 6 สำหรับรายการตรวจสอบที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ใน เกณฑ์ดี ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

17 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ในระดับ รองลงมาจากองค์ประกอบที่ 2 โดยได้กำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของ องค์ประกอบนี้ไว้เท่ากับ 30 และจากการตรวจประเมินตามรายการ ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบ ความครบถ้วน สมบูรณ์ของการจัดทำ PDCA และจากรายงานแสดงพัฒนาการจากตัว บ่งชี้คุณภาพ (KQI) ที่เกี่ยวข้อง พบว่าระดับการพัฒนาสำหรับ องค์ประกอบนี้ควรเป็น 6, 5, 6 สำหรับรายการตรวจสอบที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ตามลำดับโดยจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

18 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการประเมินตามรายการตรวจสอบทั้ง 3 รายการ พบว่ามีเอกสาร หลักฐานประกอบ การจัดทำแผน การดำเนินการตามแผน การประเมิน การดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแผนตามวงจร PDCA โดยหลักฐาน แสดงครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ และจากการตรวจสอบจากตัวบ่งชี้คุณภาพ (KQI) ที่เกี่ยวข้อง พบว่าองค์ประกอบนี้ยังต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพราะระดับการพัฒนาที่ได้รับคือ 5 สำหรับทุกรายการตรวจสอบใน องค์ประกอบนี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

19 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและจัดการ จากการประเมินตามรายการตรวจสอบคุณภาพโดยอาศัยเกณฑ์ เช่นเดียวกันกับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาที่ดี (ระดับ 6) ยกเว้นในส่วนปัจจัยเกื้อหนุน (รายการตรวจสอบที่ 5.3) ซึ่งมี ระดับการพัฒนาที่ 5 เท่านั้น ซึ่งอาจเนื่องจากความจำกัดในบางระดับของ ปัจจัยเกื้อหนุนที่ต้องมีการพัฒนาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์มากขึ้นอีกในอนาคต ดังเช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนของผู้บริหาร ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

20 องค์ประกอบที่ 6 การเงินและงบประมาณ จากการตรวจประเมินพบว่าในรายการตรวจสอบมีเอกสารหลักฐาน ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์มีการกำหนดแผน ดำเนินการตาม แผนที่ กำหนด มีการประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแผนครบถ้วน ตามวงจร PDCA และจากการตรวจสอบตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KQI) ที่ เกี่ยวข้องพบว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นระดับของการพัฒนาที่ ได้รับสำหรับองค์ประกอบนี้คือ 6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

21 องค์ประกอบที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จากการประเมินตามรายการตรวจสอบคุณภาพในองค์ประกอบนี้ โดยส่วน ใหญ่มีการดำเนินการจัดทำ PDCA อย่างครบถ้วน มีเอกสารหลักฐาน แสดงชัดเจนและสมบูรณ์ และตัวบ่งชี้คุณภาพ (KQI) ที่เกี่ยวข้องก็แสดง ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังนั้นระดับการพัฒนาสำหรับรายการ ตรวจสอบในองค์ประกอบนี้จึงอยู่ในระดับดี (ระดับ 6) เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ปัจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ (รายการตรวจสอบที่ 7.2) ซึ่งได้รับค่า ระดับการพัฒนาที่ระดับ 5 ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนนี้ ต่อไป ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

22 จากการกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญในรายการตรวจสอบตามองค์ประกอบ ทั้ง 7 ด้านขึ้นมา และจากการตรวจประเมินเพื่อกำหนดระดับการพัฒนาในแต่ ละรายการตรวจสอบดังกล่าว โดยอาศัยเกณฑ์ตัวคูณของระดับการพัฒนา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2545 วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ทำให้สามารถคำนวณเป็นคะแนนที่ได้รับ (%) ในแต่ละรายการตรวจสอบได้ และเมื่อนำค่าคะแนนที่ได้รับในแต่ละรายการตรวจสอบขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน มารวมเข้าด้วยกัน ปรากฏว่าผลคะแนนจากการประเมินตนเองของสถาบัน ฯ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.3 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ (ต่อ)

23 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ใช้เป็น หลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ และเพื่อให้รายงานประจำปีฯ ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลดังนี้ (สำหรับ รายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จากรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์) –รายการเอกสารประกอบ –รายชื่อผู้บริหาร –กิจกรรมและผลดำเนินงานบริหารจัดการ –กิจกรรมและผลดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน –กิจกรรมและผลดำเนินงานหน่วยวิจัยเครือข่ายและหน่วยบริการเทคโนโลยี

24 รายการเอกสารประกอบ –เป็นรายการเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการตรวจสอบ คุณภาพ ตาม รายการดำเนินงานองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 7 ด้าน ซึ่งได้จัดเป็นแฟ้มแยกแต่ละ องค์ประกอบและเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว องค์ประกอบที่ 1มีเอกสาร13รายการ องค์ประกอบที่ 2มีเอกสาร40รายการ องค์ประกอบที่ 3มีเอกสาร14รายการ องค์ประกอบที่ 4มีเอกสาร8รายการ องค์ประกอบที่ 5มีเอกสาร24รายการ องค์ประกอบที่ 6มีเอกสาร9รายการ องค์ประกอบที่ 7มีเอกสาร12รายการ –ทั้งนี้ ในแต่ละรายการยังประกอบด้วยรายการเอกสารย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องอีก ด้วย ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (ต่อ)

25 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะทำงานและหน่วย ประกันคุณภาพ กิจกรรมและผลดำเนินงานบริหารจัดการ –ประกอบไปด้วยข้อมูลและผลดำเนินงานในด้าน บุคลากร งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การประกัน คุณภาพ การบริหารโครงการ ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่าน สถาบันฯ ข้อมูลโครงการความร่วมมือ ซึ่งนำเสนอในรูปของทั้งการ บรรยาย ตาราง สถิติ และกราฟ ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (ต่อ)

26 กิจกรรมและผลดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน –เป็นข้อมูลผลการดำเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมีทั้งการจัด อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ โครงการและ โครงการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมและผลดำเนินงานหน่วยวิจัยเครือข่ายและหน่วย บริการเทคโนโลยี –เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษที่เด่น การให้บริการ วิชาการ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งรางวัลผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย เครือข่ายและหน่วยบริการเทคโนโลยี ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (ต่อ)

27 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google