งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ แผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ แผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ แผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้ จ่ายในรอบปีหนึ่งๆ เรียกว่าปีงบประมาณ ปีงบประมาณของรัฐบาลไทยจะเริ่มต้นเมื่อ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ แผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้ จ่ายในรอบปีหนึ่งๆ เรียกว่าปีงบประมาณ ปีงบประมาณของรัฐบาลไทยจะเริ่มต้นเมื่อ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

2 ความสำคัญของงบประมาณ รายจ่ายในระบบเศรษฐกิจ 1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล อย่างการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็น ต้น 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การจัดเก็บภาษีเพื่อขยายรายรับ ของรัฐบาล การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ การลงทุนเป็นต้น

3 3. จัดสรรและกระจายทรัพยากรและรายได้ เช่น การใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อสังคมและ สาธารณะ การกำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษี ลดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจเป็น ต้น 4. เป็นเครื่องมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมการบริหารงานของ รัฐบาล และการประสานแผนงานต่างๆของ รัฐบาลให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการควบคุมการบริหารงานของ รัฐบาล และการประสานแผนงานต่างๆของ รัฐบาลให้สอดคล้องกัน

4 5. ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย นิติบัญญัติให้ดีขึ้น ให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทราบถึงนโยบายแนวทางการ บริหารงานของรัฐ จากรายงานการคลัง รายงานผลการปฏิบัติงาน และ เอกสารงบประมาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุนรัฐ 6. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ เศรษฐกิจและการบริหารราชการ

5 7. สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามระบบ ประชาธิปไตย เนื่องจาก งบประมาณสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงแผนงานและบริหารต่างๆที่รัฐจัดทำเพื่อ ประชาชน จึงย่อมทำให้ประชาชนได้ทราบถึง กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ค่าใช้จ่าย และผลที่ คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจในบทบาท ของรัฐบาล และให้ความสนับสนุนต่อรัฐบาล เนื่องจาก งบประมาณสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงแผนงานและบริหารต่างๆที่รัฐจัดทำเพื่อ ประชาชน จึงย่อมทำให้ประชาชนได้ทราบถึง กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ค่าใช้จ่าย และผลที่ คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจในบทบาท ของรัฐบาล และให้ความสนับสนุนต่อรัฐบาล

6 ประเภทของงบประมาณรายจ่าย แบ่งออกได้ 3 ประเภทได้แก่ 1. งบประมาณสมดุล หมายถึง งบประมาณที่มี งบประมาณร่ายจ่ายเท่ากับรายได้ 2. งบประมาณเกินดุล หมายถึง งบประมาณที่มี งบประมาณรายจ่ายต่ำกว่ารายได้ 3. งบประมาณขาดดุล หมายถึง งบประมาณที่มีงบ รายจ่ายสูงกว่างบรายได้

7 ปีรายได้ รายจ่า ย ดุล งบประมา ณ ดุล บัญชี เดิน สะบัด GDP อัต รา กา ร ว่า ง งา น อั ตร า เงิ น เพ้ อ 2539/ , , , ,1 59 3,115, / , , , ,20 2 3,072, / , , , ,1 70 2,749, / ,0 79 8,330, ,199, ,9 88 2,871, / , , , ,5 12 3,008, / , , ,8 10 3,073, / , ,603 30,22 9 3,237, / ,012, , , ,1 80 3,464,


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล (government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและ แผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google