งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล
งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล(government budget) หมายถึง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาลและแผนการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบปีหนึ่งๆ เรียกว่าปีงบประมาณ ปีงบประมาณของรัฐบาลไทยจะเริ่มต้นเมื่อ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

2 ความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจ
1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล อย่างการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การจัดเก็บภาษีเพื่อขยายรายรับของรัฐบาล การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนเป็นต้น

3 3.จัดสรรและกระจายทรัพยากรและรายได้ เช่น การใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อสังคมและสาธารณะ การกำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีลดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจเป็นต้น 4.เป็นเครื่องมือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล และการประสานแผนงานต่างๆของรัฐบาลให้สอดคล้องกัน

4 5.ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติให้ดีขึ้น
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทราบถึงนโยบายแนวทางการบริหารงานของรัฐ จากรายงานการคลัง รายงานผลการปฏิบัติงาน และ เอกสารงบประมาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนรัฐ 6.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและการบริหารราชการ

5 7.สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามระบบประชาธิปไตย
เนื่องจาก งบประมาณสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแผนงานและบริหารต่างๆที่รัฐจัดทำเพื่อประชาชน จึงย่อมทำให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ค่าใช้จ่าย และผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจในบทบาทของรัฐบาล และให้ความสนับสนุนต่อรัฐบาล

6 ประเภทของงบประมาณรายจ่าย
แบ่งออกได้ 3 ประเภทได้แก่ 1.งบประมาณสมดุล หมายถึง งบประมาณที่มีงบประมาณร่ายจ่ายเท่ากับรายได้ 2.งบประมาณเกินดุล หมายถึง งบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายต่ำกว่ารายได้ 3.งบประมาณขาดดุล หมายถึง งบประมาณที่มีงบรายจ่ายสูงกว่างบรายได้

7 ปี รายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ ดุลบัญชีเดินสะบัด GDP อัตราการว่าง งาน อัตราเงินเพ้อ 2539/1996 853,210 819,083 34,118 -672,159 3,115,338 1.7 5.9 2540/1997 847,696 931,705 -84,009 -40,202 3,072,615 1.5 5.6 2541/1998 71,779 842,857 -125,080 592,170 2,749,684 4.4 8.1 2542/1999 713,079 8,330,642 -1,199,852 469,988 2,871,980 4.2 0.3 2543/2000 745,138 852,193 -108,059 371,512 3,008,401 3.6 1.3 2544/2001 775802 908,613 -132,811 274,810 3,073,601 3.3 1.6 2545/2002 876901 945,544 -78,603 30,229 3,237,042 2.4 0.7 2546/2003 1,012,588 992,494 16,390 329,180 3,464,701 2.2 1.8


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google