งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กลุ่มงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี Medical Rehabilitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กลุ่มงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี Medical Rehabilitation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กลุ่มงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี Medical Rehabilitation Fund

2 เป้าประสงค์ (Goal) เป้าประสงค์ (Goal) เข้าถึง คุณภาพ คนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ...

3 เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการในการดำเนินงาน ปี 55 มี ระบบข้อมูลคนพิการ และระบบรายงานผลการให้บริการผ่านระบบ IT 7 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย sub acute ได้รับการฟื้นฟูฯ และอุปกรณ์ฯ ที่จำเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 6 เกิด กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 5 องค์กรคนพิการพัฒนาศักยภาพ ขยายกลุ่ม เครือข่ายร่วมพัฒนา ระบบบริการ 4 หน่วยบริการระดับ รพช.ขึ้นไป มีระบบ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 รพ.สต. และกองทุน อบต./เทศบาล ร่วมเป็น เครือข่าย ให้บริการฟื้นฟู ฯ 2 เกิดรูปแบบ การร่วม ให้บริการฟื้นฟูขององค์กรคนพิการ ชุมชน และ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร 3

4 เป้าหมายเป้าหมาย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่จำเป็น กลุ่มที่มีความ จำเป็นต้องฟื้นฟู หลังเจ็บป่วย เฉียบพลัน กลุ่มที่มีความ จำเป็นต้อง ส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ

5 กิจกรรมดำเนินงาน ปี 2555 1) การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการแก่คนพิการทั้ง ในหน่วยบริการและในชุมชน 3) คนพิการทางการมองเห็น(คนตาบอด)ได้รับการฝึกทักษะการเดิน ด้วยไม้เท้าขาว 4) คนพิการทางการได้ยินได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 2) การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้อง ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 5) หน่วยบริการและองค์กรเครือข่ายคนพิการ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาระบบบริการ การดูแล การช่วยเหลือ ร่วมกันในชุมชน 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ร่วมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

6 ได้รับจัดสรร (47.16 ลบ.) ได้รับจัดสรร (47.16 ลบ.) ค่าบริการและ อุปกรณ์ (41.8 ลบ.) ค่าบริการและ อุปกรณ์ (41.8 ลบ.) ค่าสนับสนุน และส่งเสริม จัดบริการ (5.3 ลบ.) ค่าสนับสนุน และส่งเสริม จัดบริการ (5.3 ลบ.) ค่าบริการและอุปกรณ์ ในหน่วยบริการ ค่าบริการและอุปกรณ์ ในหน่วยบริการ ค่าบริการในชุมชน ค่าฝึกอบรมโครงการ ไม้เท้าขาว : คนพิการตาบอด ค่าฝึกอบรมโครงการ ไม้เท้าขาว : คนพิการตาบอด ค่าจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด ค่าพัฒนาระบบบริการ CBR ร่วมกองทุนตำบล ค่าพัฒนาระบบบริการ CBR ร่วมกองทุนตำบล พัฒนาระบบในบริการ ตามความพร้อม พัฒนาระบบในบริการ ตามความพร้อม พัฒนาศักยภาพองค์กร คนพิการ/ผู้ดูแล พัฒนาศักยภาพองค์กร คนพิการ/ผู้ดูแล พัฒนากำลังคนด้านกายภาพ (กระตุ้นการจ้างนักกายภาพ) พัฒนากำลังคนด้านกายภาพ (กระตุ้นการจ้างนักกายภาพ) สสจ. เหมาจ่าย ล่วงหน้า เหมาจ่าย ล่วงหน้า ชดเชย เพิ่มเติม เงื่อนไข - นโยบาย - มีนักกายภาพ - มีโครงสร้าง/ คกก. - มีผลงานให้บริการ - มีข้อมูลคนพิการ เงื่อนไข - นโยบาย - มีนักกายภาพ - มีโครงสร้าง/ คกก. - มีผลงานให้บริการ - มีข้อมูลคนพิการ รายงานผ่านโปรแกรม Online + 1 1 2 2 กรอบการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เขต 4 สระบุรี บูรณาการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง : คน พิการทางการได้ยิน หน่วย บริการ องค์กรคน พิการ

7 ปี 2555ได้รับจัดสรร (47.16 ลบ.) ปี 2555ได้รับจัดสรร (47.16 ลบ.) ค่าบริการ ฟื้นฟูฯ 18.14 ลบ. ค่าบริการ ฟื้นฟูฯ 18.14 ลบ. โครงการนำร่อง SNAP 4.0 ลบ. โครงการนำร่อง SNAP 4.0 ลบ. ค่าฝึกอบรม คนพิการตาบอด 11.2 ลบ. ค่าฝึกอบรม คนพิการตาบอด 11.2 ลบ. เหมาจ่าย ล่วงหน้า เหมาจ่าย ล่วงหน้า ชดเชย เพิ่มเติม เงื่อนไข - นโยบาย - มีนักกายภาพ - มีโครงสร้าง/ คกก. - มีผลงานให้บริการ - มีข้อมูลคนพิการ เงื่อนไข - นโยบาย - มีนักกายภาพ - มีโครงสร้าง/ คกก. - มีผลงานให้บริการ - มีข้อมูลคนพิการ รายงานผ่านโปรแกรม Online ภายใน 30 วัน กรอบการบริหารงบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2555 เขต 4 บูรณาการ ผ่าน สสจ. บูรณาการ ผ่าน สสจ. ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง 8.48 ลบ. ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง 8.48 ลบ. หน่วยบริการ 70 % ~ 3.73 ลบ. หน่วยบริการ 70 % ~ 3.73 ลบ. องค์กรคนพิการ 30% ~ 1.59 ลบ. องค์กรคนพิการ 30% ~ 1.59 ลบ. สนับสนุนการ จัดบริการ 5.32 ลบ. สนับสนุนการ จัดบริการ 5.32 ลบ. จัดบริการ ฟื้นฟูฯ จัดบริการ ฟื้นฟูฯ จัดตั้งกองทุน ฟื้นฟูฯ จังหวัด ~ 2.2 ลบ. จัดตั้งกองทุน ฟื้นฟูฯ จังหวัด ~ 2.2 ลบ. จัดบริการฟื้นฟู และอุปกรณ์ ~ 24.42 ลบ. จัดบริการฟื้นฟู และอุปกรณ์ ~ 24.42 ลบ. จ่ายตาม ผลงาน จ่ายตาม ผลงาน ทั้ง 8 จังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด รพ.อยุธยา จ่าย ตาม ผลงาน อยู่ ระหว่าง ปรับ รูปแบบ อยู่ ระหว่าง ปรับ รูปแบบ

8 1)กายภาพบำบัด 2)กิจกรรมบำบัด 3)พฤติกรรมบำบัด 4)จิตบำบัด 5)การฟื้นฟูการได้ยิน 6)การฟื้นฟูการเห็น 7)การประเมินและแก้ไข การพูด 8)Early Intervention 9)Phenol block 1)กายภาพบำบัด 2)กิจกรรมบำบัด 3)พฤติกรรมบำบัด 4)จิตบำบัด 5)การฟื้นฟูการได้ยิน 6)การฟื้นฟูการเห็น 7)การประเมินและแก้ไข การพูด 8)Early Intervention 9)Phenol block การให้บริการฟื้นฟู 9 ด้าน การให้บริการกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องช่วย คนพิการ ทั่วไป อุปกรณ์ เครื่องช่วย คนพิการ ราคาสูง 7 รายการ โปรแกรมรายงานการ ให้บริการและอุปกรณ์ โปรแกรม E_Claim โปรแกรม E_Claim 2501 เครื่องช่วยฟังเด็ก 2502 เครื่องช่วยฟังผู้ใหญ่ 8801 รองเท้าคนพิการ ขนาดเล็ก 8802 รองเท้าคนพิการ ขนาดกลาง 8803 รองเท้าคนพิการ ขนาดใหญ่ 8804 รองเท้าคนพิการ ขนาดพิเศษ 8805 ค่าดัดแปลงรองเท้า คนพิการ 2501 เครื่องช่วยฟังเด็ก 2502 เครื่องช่วยฟังผู้ใหญ่ 8801 รองเท้าคนพิการ ขนาดเล็ก 8802 รองเท้าคนพิการ ขนาดกลาง 8803 รองเท้าคนพิการ ขนาดใหญ่ 8804 รองเท้าคนพิการ ขนาดพิเศษ 8805 ค่าดัดแปลงรองเท้า คนพิการ คนพิการ ผู้สูงอายุ SUB ACUTE การให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพและอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลลง ในโปรแกรม การให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพและอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลลง ในโปรแกรม ภายใน 30 วัน

9 การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ เคลื่อนไหว สำหรับคนพิการตาบอด

10 หลักสูตรประกาศนียบัตร (ประมาณ 1 เดือน) จาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสมบัติ ( หัวใจจิตอาสา อบรมฟรี ) แห่งละ 4 คน 1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) เป็นเจ้าหน้าที่ ( พยาบาล หรือ นักกายภาพ หรือ อื่นๆ ) 3) หรือลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว 4) หรืออาสาสมัคร O&M : Orientation & Mobility การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว O&M : Orientation & Mobility การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว การเข้าร่วมโครงการ ( อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ) หน่วยบริการสมัครและทำข้อตกลงดำเนินการ งบประมาณ จาก สปสช. เขต * ตั้งศูนย์ไม้เท้าขาว แห่งละ 100,000 บาท * ค่าอบรมคนตาบอด 9,000 บาทต่อราย ( จ่ายตามผลงาน ) * ค่าไม้เท้าขาวจ่ายตามการบันทึกลงโปรแกรมรายงานฯ การอบรม 3 รุ่น รุ่น 5 วันที่ 16 มค.17 กพ.55 รุ่น 6 วันที่ 5 มีค.-5 เมย.55 รุ่น 7 วันที่ 23 เมย.-25 พค.55

11 รพ. สต./ อสม. คนตาบอด สำรวจ / ค้นหา แพทย์ หน่วย บริการ ตรวจประเมิน แพทย์ หน่วย บริการ ตรวจประเมิน ฝึกใช้ อุปกรณ์ / จ่าย บันทึกข้อมูล ส่วนกลาง สปสช. เขต ตรวจส อบ โอนเงิน ผผ่าน Website NHSO ภายใน 30 วัน ให้หน่วยบริการที่บันทึกฯ รายไตรมาส โอนเงินค่าอบรม คนพิการตาบอด สิทธิ ท.74 หรือ บัตรทอง ตรวจประเมินการมองเห็นตามข้อกำหนด อบรมทักษะการใช้ไม้เท้าขาวและจ่าย อุปกรณ์เครื่องช่วยคนตาบอด ขั้นตอนการฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด สิทธิ ท.74 หรือ รับรองลงทะเบียนใหม่

12 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการไม้เท้าขาว 1)จังหวัดนนทบุรี ศูนย์สิรินธรฯ 2 คน รพ.ชลประทาน 2 คน 1)จังหวัดนนทบุรี ศูนย์สิรินธรฯ 2 คน รพ.ชลประทาน 2 คน 7) จังหวัดปทุมธานี รพ. ปทุมธานี 7) จังหวัดปทุมธานี รพ. ปทุมธานี 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 2 คน รพ.วังน้อย 2 คน ปี 55 รพ.ลาดบัวหลวง 1 คน ปี 55 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 2 คน รพ.วังน้อย 2 คน ปี 55 รพ.ลาดบัวหลวง 1 คน ปี 55 2) จังหวัดลพบุรี รพ.ลำสนธิ 4 คน 2) จังหวัดลพบุรี รพ.ลำสนธิ 4 คน 8) จังหวัดนครนายก รพ.นครนายก 8) จังหวัดนครนายก รพ.นครนายก 4) จังหวัดสระบุรี รพ.พระพุทธบาท รพ.บ้านหมอ 1 คน รพ.หนองแซง 1 คน รพ.หนองโดน 1 คน 4) จังหวัดสระบุรี รพ.พระพุทธบาท รพ.บ้านหมอ 1 คน รพ.หนองแซง 1 คน รพ.หนองโดน 1 คน 5) จังหวัดสิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี 1 คน รพ.ค่ายบางระจัน 5) จังหวัดสิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี 1 คน รพ.ค่ายบางระจัน ปี 2553 ปี 2555 ปี 2554 5) จังหวัดอ่างทอง รพ.อ่างทอง 2 คน 5) จังหวัดอ่างทอง รพ.อ่างทอง 2 คน 251 155 104 63 71 142 224 232

13

14

15 รพ. สต./ อส ม. ผู้สูญเสียการ ได้ยิน สำรวจ / ค้นหา แพทย์เฉพาะ ทาง ตรวจประเมิน แพทย์เฉพาะ ทาง ตรวจประเมิน จ่ายอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ส่วนกลาง สปสช. เขต ตรวจส อบ โอนเงิน ผผ่าน Website NHSO E_Claim ภายใน 30 วัน ให้หน่วย บริการที่ บันทึกฯ รายไตรมาส สิทธิ ท.74 หรือ รับรองลงทะเบียนใหม่ ตรวจประเมินการสูญเสียการได้ยิน และมีการได้ยินคงค้างอยู่ตามข้อกำหนด เครื่องช่วยฟังชนิดทัดใบหู ขั้นตอนดำเนินงานการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง คนพิการทางการได้ยินสิทธิ ท.74

16 หน่วย บริการ จัดทำ โครงการ สสจ. ที่ตั้ง โอนเงิน ส่งสรุป รายงาน ส่งรายงานรายโครงการ ภายใน 15 สค.55 แบ่ง 2 งวด สปสช. เขต แจ้งสรุปผลการพิจารณาอนุมัติ และจัดทำข้อตกลง องค์กรคน พิการ แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ ( บูรณาการ ) สสจ. ที่ตั้งหน่วยบริการและ องค์เครือข่ายคนพิการ รายละเอียดโครงการ ตามแบบมาตรฐานทั่วไป พิจารณา และอนุมัติ

17 แนวทางการจัดตั้งกองทุนและการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ สุขภาพ ระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 16 คน สปสช. อบจ. ออก ประกาศ จัดทำโครงสร้างการบริหารกองทุน งานการจัดการ และบัญชี งานการจัดการ และบัญชี งานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม งานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม งานส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา งานชดเชยบริการ และอุปกรณ์ 1)จัดทำ ข้อตกลง 2)แต่งตั้งคระ กรรมการ 3)ประชุม ชี้แจง 4)โอนเงิน 5)ติดตาม 1)จัดทำ ข้อตกลง 2)แต่งตั้งคระ กรรมการ 3)ประชุม ชี้แจง 4)โอนเงิน 5)ติดตาม 1)แสดง ความจำนง 2)เปิดบัญชี ธกส. 3)คัดเลือก คณะกรรม การ 1)แสดง ความจำนง 2)เปิดบัญชี ธกส. 3)คัดเลือก คณะกรรม การ หน่วยบริการ ท้องถิ่น/ชุมชน สมาคม/ชมรม/ เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18 คณะกรรมการบริหาร [อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี] คณะกรรมการบริหาร [อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี] ผู้บริหาร/ จนท.อปท. 5 คน ผู้บริหาร/ จนท.อปท. 5 คน ผู้บริหาร/ จนท.สปสช.เขต สาขาจังหวัด 3 คน ผู้บริหาร/ จนท.สปสช.เขต สาขาจังหวัด 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนองค์กร คนพิการ/พัฒนาสังคม จังหวัด 3 คน ผู้แทน หน่วยบริการ/ สาขาวิชาชีพ 5 คน ผู้แทน หน่วยบริการ/ สาขาวิชาชีพ 5 คน หน้าที่คณะกรรมการ 1. บริหารจัดการกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2. จัดทำแผนการพัฒนากองทุน โดยบูรณาการกับ ภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3. ดำเนินการให้ผู้ที่จำเป็น ต้องฟื้นฟูฯเข้าถึงบริการ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบการจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการจัดทำบัญชี 5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินของ กองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนิน งานตามความจำเป็น คณะ กรรมการ บริการ 16 คน คณะ กรรมการ บริการ 16 คน

19 ร่างกรอบการบริหารงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จังหวัด……………. ปี 2555 2. สำหรับตามจ่ายค่าบริการฟื้นฟูและ อุปกรณ์ ร้อยละ 10 (กรณีคนพิการ ท.74 รับบริการนอกเขต) 2. สำหรับตามจ่ายค่าบริการฟื้นฟูและ อุปกรณ์ ร้อยละ 10 (กรณีคนพิการ ท.74 รับบริการนอกเขต) 4. งบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา พิเศษ ร้อยละ 30 - พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศกองทุนฯ - สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ ระดับอำเภอ – สนับสนุนโครงการแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต - การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ - การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ - กิจกรรมอื่นๆ ตามทีคณะกรรมการ เห็นชอบ 4. งบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา พิเศษ ร้อยละ 30 - พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศกองทุนฯ - สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ ระดับอำเภอ – สนับสนุนโครงการแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต - การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ - การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ - กิจกรรมอื่นๆ ตามทีคณะกรรมการ เห็นชอบ 3. สำหรับชดเชยค่าบริการและพัฒนาระบบ บริการฯ ร้อยละ 50 - ค่าชดเชยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ - ตามจ่ายค่าบริการและอุปกรณ์ข้ามเขต - พัฒนาศูนย์ผลิต ซ่อมกายอุปกรณ์ และเป็นศูนย์ สาธิต-ศูนย์เรียนรู้ การใช้กายอุปกรณ์ - พัฒนาคลินิกและระบบคุณภาพการบริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ -พัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและเครือข่าย - พัฒนาองค์กรเครือข่ายคนพิการ 3. สำหรับชดเชยค่าบริการและพัฒนาระบบ บริการฯ ร้อยละ 50 - ค่าชดเชยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ - ตามจ่ายค่าบริการและอุปกรณ์ข้ามเขต - พัฒนาศูนย์ผลิต ซ่อมกายอุปกรณ์ และเป็นศูนย์ สาธิต-ศูนย์เรียนรู้ การใช้กายอุปกรณ์ - พัฒนาคลินิกและระบบคุณภาพการบริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ -พัฒนาบุคลากรหน่วยบริการและเครือข่าย - พัฒนาองค์กรเครือข่ายคนพิการ 1. สำหรับบริหารจัดการ ร้อยละ10 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ - จัดจ้าง จนท. ประจำกองทุน 1 คน งบกองทุนรวม.................บาท - สปสช.สมทบ.........บาท - อบจ. สมทบ...........บาท งบกองทุนรวม.................บาท - สปสช.สมทบ.........บาท - อบจ. สมทบ...........บาท

20 อบจ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2554 เป้าหมายการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด เขต 4 สระบุรี เป้าหมายการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด เขต 4 สระบุรี ปี 2555 อบจ.สระบุรี อบจ.อ่างทอง อบจ.นนทบุรี

21 การสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ผลงาน 12 เดือน (ตค.53 – กย.54) จังหวัด คนพิการ จดทะเบียน ท.74 ปี 53 (คน) จำนวน บริการฟื้นฟู (ครั้ง) จำนวนเงิน (บาท) นนทบุรี 9,392 27,872 4,475,590 ปทุมธานี 7,297 7,9381,205,820 พระนครศรีอยุธยา 7,260 10,306 1,722,000 อ่างทอง 3,045 14,347 2,749,950 ลพบุรี 6,413 11,327 2,033,020 สิงห์บุรี 2,717 3,202 824,550 สระบุรี 7,097 7,7471,260,150 นครนายก 2,877 4,127 670,160 รวม46,098 89,011 15,245,590

22 รายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำแนกประเภทบริการ ปีงบประมาณ 2554 (ตค.53 – กย.54) รายการบริการฟื้นฟูฯ จำนวนครั้ง จำนวนเงิน Early Intervention1,010151,500 Phenol block2914,500 กายภาพบำบัด 59,600 9,118,990 การประเมิน/แก้ไขการพูด 1,445216,750 การฟื้นฟูการได้ยิน1,441216,100 การฟื้นฟูการเห็น 17125,650 กิจกรรมบำบัด 18,777 2,810,050 จิตบำบัด3,8291,135,350 พฤติกรรมบำบัด 2,520 755,700 รวม89,01115,245,590 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

23 การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง เขต 4 สระบุรี จังหวัด คนพิการจดทะเบียน ท.74 ปี 53 (คน) จำนวนอุปกรณ์ (ชิ้น) จำนวนเงิน (บาท) นนทบุรี9,392111282,294 ปทุมธานี7,297298535,590 พระนครศรีอยุธยา7,260166515,716 อ่างทอง3,045235314,310 ลพบุรี6,413319656,374 สิงห์บุรี2,717159266,630 สระบุรี7,097561572,785 นครนายก2,87793815,301 รวม46,098 1,942 3,958,964 ผลงาน 12 เดือน (ตค.53 – กย.54)

24 24 KPI 1 ร้อยละของการได้รับบริการฟื้นฟูฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 2 ร้อยละของการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มขึ้นจากปี 2554 3 อัตราการเข้าถึงเครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินเพิ่มขึ้นจากปี 2554 4 ร้อยละของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะ O&M เป้าหมายปี 2555 = 1,200 ราย 5 จำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ระดับจังหวัด ตัวชี้แห่งความสำเร็จ

25 Sub-acute and non-acute patient S S N N A A P P การบริการผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤต หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติ ของร่างกายบางส่วนอยู่และมีความจำเป็นต้องฟื้นฟุสมรรถภาพ ร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตและอยู่ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ

26

27 ข้อมูลทั่วไป 1)เขตการปกครอง อำเภอ16อำเภอ ตำบล209ตำบล หมู่บ้าน1,445หมู่บ้าน 2) ข้อมูลการสาธารณสุข รพศ.1แห่ง รพท.1แห่ง รพช.14แห่ง รพ.สต.183แห่ง 3) ข้อมูลบุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู...... คน พยาบาลวิชาชีพ...... คน นักกายภาพบำบัดและเกี่ยวข้อง...... คน รถพยาบาลฉุกเฉิน...... คัน

28 1)การฟื้นคืนความสามารถของร่างกาย 2) ลดความสูญเสียความสามารถในการดำเนิน กิจกรรมในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจาก ความเจ็บป่วยหรือความพิการ 3) ลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ

29 Input 1)จัดตั้งคณะทำงานหรือทีมงาน 2)อบรมพัฒนาทีมงาน 3)สนับสนุนงบประมาณและ ออกแบบกลไกการชดเชย 4)จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการ Input 1)จัดตั้งคณะทำงานหรือทีมงาน 2)อบรมพัฒนาทีมงาน 3)สนับสนุนงบประมาณและ ออกแบบกลไกการชดเชย 4)จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการ Process บูรณาการงานประจำที่เกี่ยวข้องและ เพิ่มเติม 1)การคัดกรอง 2)การลงทะเบียน 3)การบันทึกข้อมูล 4)การจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 5)การรับ-ส่งต่อ 6)การรายงานและประเมินผล 7)การใช้ระบบ IT ที่พัฒนาขึ้น Process บูรณาการงานประจำที่เกี่ยวข้องและ เพิ่มเติม 1)การคัดกรอง 2)การลงทะเบียน 3)การบันทึกข้อมูล 4)การจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก 5)การรับ-ส่งต่อ 6)การรายงานและประเมินผล 7)การใช้ระบบ IT ที่พัฒนาขึ้น Output 1)ผป.ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 2)ผป.ฟื้นคืนสภาพตามโปรแกรมฯ 3)ลดความสูญเสีย พิการหรือทุพพลภาพ 4)หน่วยบริการได้รับการพัฒนาการดูแลฯ 5)เครือข่ายมีระบบการประสานงาน 6)มีผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือผ่าน ระบบสารสนเทศ Output 1)ผป.ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 2)ผป.ฟื้นคืนสภาพตามโปรแกรมฯ 3)ลดความสูญเสีย พิการหรือทุพพลภาพ 4)หน่วยบริการได้รับการพัฒนาการดูแลฯ 5)เครือข่ายมีระบบการประสานงาน 6)มีผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือผ่าน ระบบสารสนเทศ กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ

30 ศูนย์โครงการ คณะทำงาน ที่ปรึกษาโครงการ สปสช.เขตและ จังหวัด หน่วยบริการ การบริหารงบ การจัดบริการ การพัฒนา บุคลากร การติดตามและ ประเมินผล การรายงานและ ระบบสารสนเทศ การลงทะเบียน หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ร่างโครงสร้างการบริหารโครงการ

31 โรงพยาบาลเครือข่าย 1) แพทย์ที่เกี่ยวข้อง1คน 2) พยาบาลที่เกี่ยวข้อง1คน 3) นักกายภาพบำบัด1คน 4) ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน1คน

32 1) ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2) การคัดกรองผู้ป่วย 3) กระบวนการฟื้นฟู 4) กระบวนการจำหน่าย 5) กระบวนการการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 6) กระบวนการประเมินผลลัพธ์

33 ลักษณะงาน SNAP ที่แตกต่างจากบริการทั่วไป 1)ต้องใช้บุคลากรวิชาชีพหลายสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักกายอุปกรณ์ 2) ต้องในเวลาในการรักษาฟื้นฟูมากกว่าการรักษาระยะ เฉียบพลัน โดยต้องใช้เวลาในการดูแลทั้งสภาพ ร่างกายและจิตใจ 3) ต้องดูแลให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการ สามารถกลับไปดำรง ตนในสังคมได้

34 แนวทางการดำเนินงาน 1) จัดตั้งศูนย์โครงการนำร่อง....รพ.พระนครศรีอยุธยา 3) จัดตั้งทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโครงการ ระดับจังหวัด 1ทีม ระดับเครือข่าย16ทีม 4) จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ 5) จัดการเครือข่ายบริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 2) จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบโครงการ 6) จัดตั้งทีมประเมินผลโครงการ รายงานและติดตามงาน

35 แนวทางการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโครงการ 1)พัฒนาบุคลากรทีมงาน 2)พัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการ 3)พัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 4)พัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อ 5)พัฒนาระบบสารสนเทศ 6)พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล

36 เครือข่าย 16 แห่ง เครือข่าย 16 แห่ง Service SNAP Refer SNAP บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม ศูนย์ โครงการ SNAP ศูนย์ โครงการ SNAP ประมวล/ วิเคราะห์ Response การลงทะเบียน ผลการรักษา/ฟื้นฟู แสดงผลผิดปกติ Mapping SNAP การชดเชยบริการ รายงานผลงาน

37 แนวทางการรับ-ส่งต่อ กรณีรับผู้ป่วย SNAP รพ.เครือข่าย ที่รับผู้ป่วยบันทึกข้อมูลรับ กรณีส่งผู้ป่วย SNAP รพ.เครือข่ายที่ส่ง..ส่งเอกสารอย่างเดียว การจ่ายชดเชยค่าบริการรับ-ส่ง 1)จ่ายแบบเหมาจ่ายตามข้อตกลง 2)จ่ายแบบระยะทางไป-กลับ 3)ไม่จ่าย

38 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 1)นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ มือถือ 085 – 487 – 5032 E – mail : thawat.l@nhso.go.ththawat.l@nhso.go.th Website WWW:saraburi.nhso.go.th/rehab 1)นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ มือถือ 085 – 487 – 5032 E – mail : thawat.l@nhso.go.ththawat.l@nhso.go.th Website WWW:saraburi.nhso.go.th/rehab 2) นายยงยุทธ เอี่ยมฤทธิ์ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน มือถือ 090 – 197 – 5178 E – mail : yongyuth.e@nhso.go.th 2) นายยงยุทธ เอี่ยมฤทธิ์ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน มือถือ 090 – 197 – 5178 E – mail : yongyuth.e@nhso.go.th 3) นายประพจน์ บุญมี กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มือถือ 084 – 439 – 0145 E – mail : prapot.b@nhso.go.thprapot.b@nhso.go.th website WWW : localfund.in.th 3) นายประพจน์ บุญมี กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มือถือ 084 – 439 – 0145 E – mail : prapot.b@nhso.go.thprapot.b@nhso.go.th website WWW : localfund.in.th

39


ดาวน์โหลด ppt 1 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ กลุ่มงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี Medical Rehabilitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google