งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ สุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ สุขภาพดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ สุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ดำรงชีวิตที่ดี และเป็นสุข สร้างสังคมมีสุข เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจที่จะ รับหรือไม่รับบริการ ประชาชนมีสิทธิ์ให้ประเมิน และ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

3 งานส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ทารก ๐ - ๒ ปี สตรีหญิงตั้งครรภ์ วัยผู้สูงอายุ วัยเรียนวัยรุ่น คนพิการ วัยทำงาน       

4

5 แผนสตรีตั้งครรภ์คุณภาพ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ ที่พึงได้รับ ANC คุณภาพ ห้องคลอด คุณภาพ สายใยรักแห่ง ครอบครัว - โรงพยาบาล สายใยรัก ฯ - ตำบลนมแม่ สายใยรัก ฯ สุขภาพ แข็งแรง ไม่มีโรค / ไม่ มี ภาวะแทรกซ้อ น โภชนาการ ดี ตั้งครรภ์ คุณภาพ คลอด ปลอดภัย เลี้ยงลูกด้วย นมแม่

6 นมแม่ พัฒนาการ 4 ด้าน การเจริญเติบโต รูปร่าง / ส่วนสูง สุขภาพช่องปาก วัคซีน แผนสุขภาพทารก ๐ - ๒ ปี WCC คุณภาพ ( วัคซีน พัฒนาการเด็ก ) โรงเรียนพ่อแม่

7 แผนสุขภาพเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี - เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ และบทบาทพ่อแม่ที่เลี้ยงดู เด็กปฐมวัย - พัฒนาการ ๔ ด้าน - การเจริญเติบโต - รูปร่าง / ส่วนสูง - สุขภาพช่องปาก - วัคซีน พัฒนา คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก IQ+EQ ดี พัฒนากา รสมวัย มีทักษะ ชีวิต สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีโรคติดต่อทาง พันธุกรรม

8 แผนสุขภาพเด็กวัยเรียน ( ๖ - ๑๒ ปี ) และเยาวชน เด็กนักเรียนมีคุณภาพด้าน - พัฒนาการ ๔ ด้าน - การเจริญเติบโต - รูปร่าง / ส่วนสูง - สุขภาพช่องปาก - วัคซีน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ

9 แผนพัฒนาวัยรุ่น - การเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง - เพศสัมพันธ์ - บุหรี่ - แอลกอฮอล์ - ยาเสพติด - พฤติกรรม - อารมณ์ มีทักษะชีวิต สุขภาพแข็งแรง โภชนาการดี ไม่อ้วน มีท้องเมื่อพร้อม มี EQ+MQ+IQ คลินิกวัยรุ่น การสร้างระบบ การดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น เริ่มที่โรงเรียน

10 แผนสุขภาพวัย ทำงาน แผนป้องกัน ควบคุมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ลดปัจจัย เสี่ยงปชช./ ชุมชน คลินิก NCD คุณภาพ  - เมนูชู สุขภาพ -Healthy break - องค์กรไร้ พุง - หมู่บ้าน ชุมชนลด หวาน มัน เค็ม - คลินิก DPAC แผนคัดกรอง มะเร็งปาก มดลูกและ มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม - การตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง - การสร้างความ ตระหนักผ่านสื่อและ การประเมิน แกนนำชุมชน อสม. เข้มแข็ง 

11 สมองดี ไม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ไม่พิการ สุขภาพจิตดี ครอบครัวอบอุ่น มีผู้ดูแล ไม่ป่วย / ไม่มีโรค มีคุณค่า แผนสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ - เบาหวาน / ความดัน - โรคซึมเศร้า - เข่าเสื่อม - สุขภาพช่องปาก - คลินิกบริการ ผู้สูงอายุ - ตำบลส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุระยะ ยาว LTC - ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น - วัดส่งเสริม สุขภาพ - อำเภอ / ตำบล๘๐ ปี ยังแจ๋ว

12 แผนสุขภาพผู้พิการ กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัด ( สปสช.+ อบจ.) ผู้พิการได้รับการ ขึ้นทะเบียน ๑๐๐ % งานฟื้นฟู สมรรถภาพคน พิการ

13


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ สุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google