งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสัญจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสัญจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสัญจร

2 การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
 เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล  เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสุขภาพดี  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ดำรงชีวิตที่ดี และเป็นสุข  สร้างสังคมมีสุข  เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน  ประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะ รับหรือไม่รับบริการ  ประชาชนมีสิทธิ์ให้ประเมิน และประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

3        งานส่งเสริมสุขภาพ ทารก ๐-๒ ปี สตรีหญิงตั้งครรภ์
เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี งานส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ คนพิการ

4

5 แผนสตรีตั้งครรภ์คุณภาพ
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค/ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน โภชนาการดี ตั้งครรภ์คุณภาพ คลอดปลอดภัย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ ที่พึงได้รับ สายใยรักแห่งครอบครัว - โรงพยาบาลสายใยรัก ฯ - ตำบลนมแม่สายใยรัก ฯ ANC คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ

6 แผนสุขภาพทารก ๐-๒ ปี WCC คุณภาพ (วัคซีน พัฒนาการเด็ก) นมแม่ พัฒนาการ 4 ด้าน การเจริญเติบโต รูปร่าง/ส่วนสูง สุขภาพช่องปาก วัคซีน โรงเรียนพ่อแม่

7 แผนสุขภาพเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี
-เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ และบทบาทพ่อแม่ที่เลี้ยงดู เด็กปฐมวัย พัฒนาการ ๔ ด้าน การเจริญเติบโต รูปร่าง/ส่วนสูง สุขภาพช่องปาก -วัคซีน IQ+EQ ดี พัฒนาการสมวัย มีทักษะชีวิต สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีโรคติดต่อทาง พันธุกรรม พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก

8 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แผนสุขภาพเด็กวัยเรียน (๖-๑๒ ปี)และเยาวชน เด็กนักเรียนมีคุณภาพด้าน พัฒนาการ ๔ ด้าน การเจริญเติบโต รูปร่าง/ส่วนสูง สุขภาพช่องปาก วัคซีน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

9 การสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเริ่มที่โรงเรียน
แผนพัฒนาวัยรุ่น -การเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เพศสัมพันธ์ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด พฤติกรรม อารมณ์ มีทักษะชีวิต สุขภาพแข็งแรง โภชนาการดี ไม่อ้วน มีท้องเมื่อพร้อม มีEQ+MQ+IQ คลินิกวัยรุ่น การสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเริ่มที่โรงเรียน

10 แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แผนสุขภาพวัยทำงาน แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม -การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การสร้างความตระหนักผ่านสื่อและการประเมิน คลินิก NCD คุณภาพ - เมนูชูสุขภาพ -Healthy break -องค์กรไร้พุง -หมู่บ้านชุมชนลดหวาน มัน เค็ม -คลินิกDPAC ลดปัจจัยเสี่ยงปชช./ชุมชน แกนนำชุมชน อสม.เข้มแข็ง

11 ไม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แผนสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ -เบาหวาน/ความดัน -โรคซึมเศร้า -เข่าเสื่อม -สุขภาพช่องปาก สมองดี ไม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ไม่พิการ สุขภาพจิตดี ครอบครัวอบอุ่น มีผู้ดูแล ไม่ป่วย/ไม่มีโรค มีคุณค่า - คลินิกบริการผู้สูงอายุ ตำบลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว LTC ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น - วัดส่งเสริมสุขภาพ -อำเภอ/ตำบล๘๐ ปี ยังแจ๋ว

12 แผนสุขภาพผู้พิการ ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียน ๑๐๐%
งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด (สปสช.+ อบจ.)

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสัญจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google