งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โรงเรียนบ้านคูบ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1

2 ความเป็นมาและความสำคัญ
สมัยก่อนปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการจักสานของใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยนำวัสดุจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจักสาน เช่น ไม้ไผ่ หญ้าแฝก กก ผือ และอีกหลายๆ อย่าง จนก่อให้เกิดงานอาชีพสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลานแต่วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเหล่านั้นไม่คงทนเท่าที่ควร  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีการดัดแปลงจากอุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นเส้นพลาสติกแทน โดยได้นำเอาเส้นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายตอกแต่มีสีสันลวดลายที่สวยงามและคงทนมาทำการสาน สภาพปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกสภาพสังคมแห่งการบริโภคนิยมเป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสานของใช้จากเส้นพลาสติกได้  เพื่อให้นักเรียนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีรายได้ระหว่างเรียน  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

4 สมมุติฐานของโครงการ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ทำให้ผู้เรียนมีความอดทน เกิดนิสัยรักการทำงาน และเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจในผลงาน มีความอดทนและมีนิสัยรักการทำงาน นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน มีความประหยัดพึ่งพาตนเองได้ นักเรียนมีจิตสาธารณะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน นักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน            นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

6 ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำโครงงาน
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงานโดยปรึกษาครูที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงงานจัดทำป้ายนิเทศใบความรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและปลูกจิตสำนึกสาธารณะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน การติดตาม แนะนำ และประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

7 ขั้นตอนการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เส้นพลาสติกหลากสี กรรไกร คีมตัดลวดเบอร์ 12  และคลิบหนีบผ้า ขั้นที่ 2 ขั้นสานก่อก้นของใช้ ขั้นที่ 3 ขั้นสานขึ้นรูปของใช้ ขั้นที่ 4 ขั้นสานขอบปากของใช้ ขั้นที่ 5 ขั้นจัดทำก้นฐานวางของใช้

8 งบประมาณในการดำเนินการ
เงิน 2,000 บาท

9 สรุปผลการดำเนินการ จากการทำโครงงานอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกได้ สามารถจัดจำหน่ายและเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 1. นักเรียนสามารถนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นของใช้ได้ดังนี้ 1.1 ตะกร้าพลาสติก 1.2 กระเช้าของชำร่วย 1.3 กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 1.4 ใช้เป็นภาชนะที่เก็บเครื่องใช้ในบ้าน

10 สรุปผลการดำเนินการ(ต่อ)
2. นักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน ดังนี้ เส้นพลาสติก 1 กิโลกรัม ราคา บาท สายยางพลาสติก 3 เมตร ราคา 15 บาท ทำกระเป๋า ขนาด 7 x 11 นิ้ว ได้ 5 ใบ ขายใบละ 80 บาท ได้ บาท ต้นทุนการผลิต บาท ค่าแรง/ ใบ 20 บาท รวม บาท ขายได้ บาท เหลือกำไร บาท 3. นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 95

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google