งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก โรงเรียนบ้านคูบ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก โรงเรียนบ้านคูบ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก โรงเรียนบ้านคูบ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญ สมัยก่อนปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการจักสานของใช้ในการ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต โดยนำวัสดุจากวัสดุ ธรรมชาติมาใช้ในการจักสาน เช่น ไม้ไผ่ หญ้า แฝก กก ผือ และอีกหลายๆ อย่าง จนก่อให้เกิดงาน อาชีพสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลานแต่วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติเหล่านั้นไม่คงทนเท่าที่ควร ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีการดัดแปลงจาก อุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นเส้นพลาสติกแทน โดยได้นำเอา เส้นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายตอกแต่มีสีสันลวดลายที่ สวยงามและคงทนมาทำการสาน สภาพปัจจุบันเด็ก และเยาวชนถูกสภาพสังคมแห่งการบริโภคนิยมเป็น ผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ เพื่อให้นักเรียนสามารถสานของใช้จากเส้น พลาสติกได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

4 สมมุติฐานของโครงการ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ทำให้ ผู้เรียนมีความอดทน เกิดนิสัยรักการ ทำงาน และเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจใน ผลงาน มีความอดทนและมีนิสัยรักการทำงาน นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน มีความประหยัดพึ่งพา ตนเองได้ นักเรียนมีจิตสาธารณะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน นักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมีรายได้ ระหว่างเรียน นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบ อาชีพ

6 ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำโครงงาน นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานแบ่งหน้าที่กัน รับผิดชอบงานโดยปรึกษาครูที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงงานจัดทำป้ายนิเทศใบความรู้ เกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและปลูก จิตสำนึกสาธารณะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ระหว่าง เรียน การติดตาม แนะนำ และประเมินผลการ ดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

7 ขั้นตอนการสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เส้นพลาสติกหลากสี กรรไกร คีมตัดลวดเบอร์ 12 และคลิบหนีบผ้า ขั้นที่ 2 ขั้นสานก่อก้นของใช้ ขั้นที่ 3 ขั้นสานขึ้นรูปของใช้ ขั้นที่ 4 ขั้นสานขอบปากของใช้ ขั้นที่ 5 ขั้นจัดทำก้นฐานวางของใช้

8 งบประมาณในการ ดำเนินการ เงิน 2,000 บาท

9 สรุปผลการดำเนินการ จากการทำโครงงานอาชีพการสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสาน ตะกร้าจากเส้นพลาสติกได้ สามารถจัดจำหน่าย และเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 1. นักเรียนสามารถนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นของ ใช้ได้ดังนี้ 1.1 ตะกร้าพลาสติก 1.2 กระเช้าของชำร่วย 1.3 กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 1.4 ใช้เป็นภาชนะที่เก็บเครื่องใช้ในบ้าน

10 สรุปผลการดำเนินการ ( ต่อ ) 2. นักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายมี รายได้ระหว่างเรียน ดังนี้ เส้นพลาสติก 1 กิโลกรัม ราคา 130 บาท สายยางพลาสติก 3 เมตร ราคา 15 บาท ทำกระเป๋า ขนาด 7 x 11 นิ้ว ได้ 5 ใบ ขายใบละ 80 บาท ได้ 400 บาท ต้นทุนการผลิต 145 บาท ค่าแรง / ใบ 20 บาท รวม 165 บาท ขายได้ 400 บาท เหลือกำไร 235 บาท 3. นักเรียน โดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการ ประกอบอาชีพ ร้อยละ 95

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้น พลาสติก โรงเรียนบ้านคูบ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google