งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ดำเนินงาน ( เบื้องต้น ) ม. ค.- มิ. ย. 2550 ของ อ. อ. ป. 24 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ดำเนินงาน ( เบื้องต้น ) ม. ค.- มิ. ย. 2550 ของ อ. อ. ป. 24 กรกฎาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ดำเนินงาน ( เบื้องต้น ) ม. ค.- มิ. ย ของ อ. อ. ป. 24 กรกฎาคม 2550

2 รายก าร ส. ศน. ส. ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส. ธต. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้ไม้ตามนโยบาย % เป้า ผลิต ( ลบ. ม.) 2,42 6 3, , , ,0 98 ผล ( ลบ. ม.) 1,88 6 2, , ,47 0 เป้า ขาย ( ลบ. ม.) 1,79 2 2, , ,48 8 8,5088,508 ผล ( ลบ. ม.) 4,78 8 5,02 7 2, ,11 8 1, ,3 77 เป้า รายได้ (MB) ผล (M B)

3 รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส.คช.ส.คช. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้สวนป่าสัก % เป้า ผลิต ( ลบ. ม ) 22, , , , ,0 06 ผล ( ลบ. ม ) 25,4 54 7, , , ,2 53 เป้า ขาย ( ลบ. ม.) 21, , , , ,3 62 ผล ( ลบ. ม.) 22,9 84 6, , ,5 35 เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

4 รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส.คช.ส.คช. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้สวนป่ายูคา ลิปตัส % เป้า ผลิต ( ลบ. ม ) - 1, ,7 24 2, ,5 74 ผล ( ลบ. ม ) - 6, , , 650 เป้า ขาย ( ลบ. ม.) - 1, ผล ( ลบ. ม.) - 6, , , 650 เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

5 รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส.คช.ส.คช. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้น้ำยางพารา 112 % เป้า ผลิต ( ตัน ) , ,31 2 ผล ( ตัน ) , ,10 1 เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

6 รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส.คช.ส.คช. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้ไม้กระยาเลย สวนป่า 19 % เป้า ผลิต ( ลบ. ม.) , ผล ( ลบ. ม.) เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

7 รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ส. ศอ. ส. ศก. ส. ศต. ส.คช.ส.คช. ส. อก อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้ท่องเที่ยว 69 % เป้า รายได้ (MB) ผล (MB) รายได้อื่นๆ 515 % เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

8 รายการ ส. อก. ส. ศน. ส. ศล. ส. ศอ. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้การแปรรูปไม้ 34 % เป้าผลิต ( ลบ. ฟ ) 24,17010, ,77 0 ผล ( ลบ. ฟ ) 10,5645, ,37 6 เป้าขาย ( ลบ. ฟ ) 17,41210, ,01 2 ผล ( ลบ. ฟ ) 11,1043, ,91 6 เป้ารายได้ (MB) ผล (MB)

9 รายกา ร ส. อก. ส.ศน.ส.ศน. ส.ธต.ส.ธต. ส. ศอ. ส. ศต. อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้ผลิตภัณฑ์ ไม้ 18 % เป้าผลิต ( ลบ. ฟ ) 6, ผล ( ลบ. ฟ ) 4, ,655 เป้าขาย ( ลบ. ฟ ) 6, ผล ( ลบ. ฟ ) เป้ารายได้ (MB) ผล (MB) รายได้อบ - อัด - ไส 81 % เป้ารายได้ (MB) ผล (MB)

10 รายก าร ส. อก. ส. ศน. ส.ธต.ส.ธต. ส. ศก. ส. ศต. ส.คชส.คช อ.อ.ป.อ.อ.ป. รายได้ซื้อมาขาย ไป 4,139 % เป้า รายได้ (MB) ผล (MB)

11 สรุปผลในภาพรวมขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ รายกา ร ปี 2549 ( ล้าน บาท ) ปี 2550 ( ล้านบาท ) % เป้าหมา ย ผล ม. ค.- มิ. ย. รายได้ รวม 1, , รายจ่าย รวม 1, , กำไร สุทธิ ค่าใช้จ่ าย บริหาร

12 สรุปกำไร ( ขาดทุน ) ของ อ. อ. ป. ประจำปี 2550 ( ม. ค.- พ. ค. 50) รายก าร ส.ศน.ส.ศน. ส.ศล.ส.ศล. ศ. ศอ. ส. ศต. ส. ศก. ส. อก. ส.คชส.คช ส. นก. อ.อ.ป.อ.อ.ป. เป้า (4.0 4) (3.2 4) (154.25) ผล (2. 57) (20. 96) (24. 74) (23. 59) (109.90) เป้า (8.2 5) (154.48) ผล (2. 10) (6.2 0) (7.8 1) (47. 71)

13 Tel ext. 512 Fax


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ดำเนินงาน ( เบื้องต้น ) ม. ค.- มิ. ย. 2550 ของ อ. อ. ป. 24 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google