งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม. ค. - มิ. ย ของ อ. อ. ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม. ค. - มิ. ย ของ อ. อ. ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม. ค. - มิ. ย. 2550 ของ อ. อ. ป
สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม.ค.- มิ.ย ของ อ.อ.ป กรกฎาคม 2550

2 ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.ธต. อ.อ.ป. รายได้ไม้ตามนโยบาย 176.62 %
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.ธต. อ.อ.ป. รายได้ไม้ตามนโยบาย % เป้าผลิต(ลบ.ม.) 2,426 3,745 860 1,150 428 1,489 10,098 ผล (ลบ.ม.) 1,886 2,892 436 182 2,736 337 8,470 เป้าขาย (ลบ.ม.) 1,792 2,791 427 1,488 8,508 4,788 5,027 2,618 747 5,118 1,081 19,377 เป้ารายได้ (MB) 9.87 15.66 3.09 3.58 1.68 17.52 51.39 ผล(MB) 22.89 32.87 8.75 2.05 8.95 15.26 90.77

3 ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป. รายได้สวนป่าสัก 89.19 %
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป. รายได้สวนป่าสัก % เป้าผลิต (ลบ.ม) 22,935 11,412 964 1,945 - 1,750 39,006 ผล 25,454 7,287 394 1,736 184 2,198 37,253 เป้าขาย (ลบ.ม.) 21,935 10,768 37,362 ผล (ลบ.ม.) 22,984 6,127 269 1,244 156 756 31,535 เป้ารายได้ (MB) 136.64 73.34 3.66 11.05 12.25 236.94 ผล (MB) 159.67 33.95 1.81 10.43 1.22 4.26 211.33

4 รายได้สวนป่ายูคาลิปตัส 150.91%
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป. รายได้สวนป่ายูคาลิปตัส % เป้าผลิต (ลบ.ม) - 1,500 30,724 2,750 600 35,574 ผล 6,205 47,162 284 53,650 เป้าขาย (ลบ.ม.) 30724 2750 35574 ผล (ลบ.ม.) เป้ารายได้ (MB) 1.58 33.80 2.75 0.83 38.95 ผล (MB) 5.89 52.40 0.48 58.78

5 รายได้น้ำยางพารา 112 % ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป.
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป. รายได้น้ำยางพารา 112 % เป้าผลิต (ตัน) - 6.72 153 2,153 2,312 ผล 2.87 118 1,981 2,101 เป้ารายได้ (MB) 0.40 9.15 118.41 127.96 ผล (MB) 0.17 8.80 134.61 143.58

6 รายได้ไม้กระยาเลยสวนป่า 19 %
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. อ.อ.ป. รายได้ไม้กระยาเลยสวนป่า 19 % เป้าผลิต (ลบ.ม.) - 2,455 ผล 105.31 769.16 874 เป้ารายได้ (MB) 9.57 ผล (MB) 1.82

7 รายได้อื่นๆ 515 % ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. ส.อก อ.อ.ป.
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช. ส.อก อ.อ.ป. รายได้ท่องเที่ยว 69 % เป้ารายได้ (MB) 1.42 0.61 - 0.75 8.45 11.23 ผล 0.72 0.23 0.38 6.38 7.71 รายได้อื่นๆ 515 % 3.66 0.79 7.64 1.70 17.38 6.35 3.16 21.50 70.56 2.99 6.02 0.56 19.02 7.15 4.37 110.67

8 รายได้การแปรรูปไม้ 34 % ส.อก. ส.ศน. ส.ศล. ส.ศอ. อ.อ.ป. รายการ 24,170
เป้าผลิต (ลบ.ฟ) 24,170 10,600 - 34,770 ผล (ลบ.ฟ) 10,564 5,513 299 16,376 เป้าขาย (ลบ.ฟ) 17,412 28,012 ผล (ลบ.ฟ) 11,104 3,565 247 14,916 เป้ารายได้ (MB) 21.87 7.95 29.82 ผล (MB) 7.40 2.68 0.08 10.16

9 รายได้ผลิตภัณฑ์ไม้ 18 % ส.อก. ส.ศน. ส.ธต. ส.ศอ. ส.ศต. อ.อ.ป.
รายการ ส.อก. ส.ศน. ส.ธต. ส.ศอ. ส.ศต. อ.อ.ป. รายได้ผลิตภัณฑ์ไม้ 18 % เป้าผลิต (ลบ.ฟ) 6,760 - ผล (ลบ.ฟ) 4,355 300 4,655 เป้าขาย (ลบ.ฟ) ผล (ลบ.ฟ) 692 239 5 6 942 เป้ารายได้ (MB) 14.32 ผล (MB) 1.79 0.44 0.29 0.02 2.55 รายได้อบ-อัด-ไส 81 % 5.73 4.64

10 รายได้ซื้อมาขายไป 4,139 % ส.อก. ส.ศน. ส.ธต. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช อ.อ.ป.
รายการ ส.อก. ส.ศน. ส.ธต. ส.ศก. ส.ศต. ส.คช อ.อ.ป. รายได้ซื้อมาขายไป 4,139 % เป้ารายได้ (MB) - 0.20 1.10 1.30 ผล (MB) 31.58 1 6.59 14.73 53.81

11 สรุปผลในภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายการ ปี (ล้านบาท) ปี 2550 (ล้านบาท) % เป้าหมาย ผล ม.ค.-มิ.ย. รายได้รวม 1,385.59 1,237.32 49.33 รายจ่ายรวม 1,324.99 1,126.58 535.62 47.54 กำไรสุทธิ 60.60 110.74 74.735 67.49 ค่าใช้จ่ายบริหาร 328.83 334.95 150.58 44.96

12 สรุปกำไร(ขาดทุน)ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2550 (ม.ค.-พ.ค. 50)
รายการ ส.ศน. ส.ศล. ศ.ศอ. ส.ศต. ส.ศก. ส.อก. ส.คช ส.นก. อ.อ.ป. เป้า 49 104.40 62.77 73.10 90.18 9.44 (4.04) (3.24) (154.25) 178.36 ผล 49 45.04 42.47 (2.57) 154.85 (20.96) (24.74) (23.59) (109.90) 60.60 เป้า 50 56.92 68.13 18.33 121.02 3.45 5.62 (8.25) (154.48) 110.74 ผล 50 59.98 (2.10) 28.40 40.57 2.36 (6.20) (7.81) (47.71) 67.49

13 chaipatfio@gmail.com samranfio@yahoo.com
Tel ext. 512 Fax


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม. ค. - มิ. ย ของ อ. อ. ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google