งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

2 1. การแพร่ของสาร 1.1 หลักการแพร่ของสาร การแพร่ของสาร (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุล ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย สารที่แพร่ได้อาจอยู่ในสภาวะก๊าซหรือ ของเหลว โดยโมเลกุลกระจายออกไปทุก ทิศทุกทาง จนทำให้ทุกบริเวณมีความ เข้มข้นของสารเท่ากัน

3 1.2 ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ของสาร 1.2.1 ความเข้มข้นของสาร ถ้าความเข้มข้น ของสารที่แพร่กับความเข้มข้นของตัวกลาง มีความแตกต่างกันมาก การแพร่จะเกิดเร็ว ขึ้น 1.2.2. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง การแพร่ ของสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.2.3. ขนาดอนุภาคสาร สารที่มีขนาด อนุภาคเล็กและเบา จะแพร่ได้รวดเร็วกว่า 1.2.4. ความสามารถในการละลายของสาร ถ้าสารที่แพร่สามารถละลายได้ดีจะมีการ แพร่สูง

4 1.2 ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ของสาร 1.2.5 ความหนาแน่นของตัวกลาง สารที่มี ลักษณะเหมือนกัน แต่แพร่ผ่านตัวกลางต่าง ชนิดกัน อัตราการแพร่ไม่เท่ากัน เช่น การแพร่ ในอากาศจะมีอัตราการแพร่สูงกว่าในน้ำ เพราะ น้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ คำถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ คือข้อใด

5 2. ออสโมซิส 2.1 หลักการของออสโทซิส ออสโมซิส (osmopsis) หมายถึงการ แพร่ของโมเลกุลของน้ำจากบริเวณที่มีความ เข้มข้นน้อย ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก โดยผ่านเยื่อกั้นบาง ๆ ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือก ผ่าน เยื่อเลือกผ่านคือ เยื่อบาง ๆ ที่ยอมให้ สารบางอย่างผ่านได้ แต่สารบางอย่างผ่าน ไม่ได้

6 สรุป การแพร่ออสโมซิส 1. ไม่มีเยื่อกั้น 2. เป็นการกระจายของสาร ทั้งก๊าซ และของเหลว 1. มีเยื่อกั้น มีสมบัติยอมให้ สารที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ๆ ผ่านเข้าออกได้ 2. เป็นการกระจายของน้ำ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการแพร่และออสโมซิส The process of diffusion and osmosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google